02021R1275 — HU — 13.04.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (EU) 2021/1275 RENDELETE

(2021. július 30.)

a libanoni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 277I, 2021.8.2., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/595 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 11.)

  L 114

60

12.4.2022
▼B

A TANÁCS (EU) 2021/1275 RENDELETE

(2021. július 30.)

a libanoni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) 

„igény”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem és különösen:

i. 

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. 

bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;

iii. 

kártérítési kereset szerződés vagy ügylet vonatkozásában;

iv. 

ellenigény;

v. 

bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy – akár végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás útján történő – végrehajtása iránti igény;

b) 

„szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen formában, függetlenül az alkalmazandó jogtól, valamint attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettséget foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, továbbá bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) 

„illetékes hatóságok”: a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok;

d) 

„gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e) 

„gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) 

„pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, illetve rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) 

„pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i. 

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. 

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, adósságok és adósságkötelezvények;

iii. 

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv. 

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett egyéb jövedelem vagy értéktöbblet;

v. 

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. 

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;

vii. 

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) 

„az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételek mellett alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)  
Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.
(2)  
Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.
(3)  

Az I. melléklet – a Tanács által a (KKBP) 2021/1277 határozat 4. cikkével összhangban azonosítottak szerint – tartalmazza a következők nevét:

a) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, akik vagy amelyek felelősek Libanonban a demokrácia vagy a jogállamiság aláásásáért a következő tevékenységek bármelyike révén:

i. 

a demokratikus politikai folyamat akadályozása vagy aláásása a kormányalakítás tartós hátráltatása vagy a választások megtartásának akadályozása vagy súlyos aláásása révén;

ii. 

libanoni hatáságok által jováhagyott és releváns nemzetközi szereplők, köztük az EU által támogatott, a közszektoron belüli elszámoltathatóság és jó kormányzás javítására irányuló tervek végrehajtásának vagy a – többek között a banki és pénzügyi ágazatokon belüli – kritikus gazdasági reformok végrehajtásának akadályozása vagy aláásása, és beleértve a tőkekivitelre vonatkozó átlátható és nem diszkriminatív jogi szabályozás elfogadását is;

iii. 

az állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés, amennyiben az érintett cselekedetek az ENSZ korrupció elleni egyezményének hatálya alá tartoznak, valamint az engedély nélküli tőkekivitel;

b) 

azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, akik vagy amelyek az a) pont alapján jegyzékbe vett személyekkel kapcsolatban állnak.

3. cikk

(1)  

A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, lakbér vagy jelzálogkölcsön, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) 

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokról az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságát és a Bizottságot; vagy

e) 

diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1)  
A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy e pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók Libanonból történő szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.
(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)  

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletben történő jegyzékbevételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) 

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) 

a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) 

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1)  

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította a következőket:

a) 

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; és

b) 

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1)  
A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza meg, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.
(2)  

A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező következő növekményekre:

a) 

az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek megkötésére, illetve keletkezésére a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően került sor; vagy

c) 

valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésében előírt intézkedések hatálya alá tartoznak.

8. cikk

(1)  

A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) 

haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információt, és az ilyen információt közvetlenül vagy a tagállamon keresztül továbbítják a Bizottsághoz; és

b) 

együttműködnek az illetékes hatósággal az a) pontban említett információk ellenőrzése során.

(2)  
A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.
(3)  
Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1)  
A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben az erre vonatkozó döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.
(2)  
A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1)  

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, beleértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, nevezetesen kötvény, illetve garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat a következők nyújtották be:

a) 

az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) 

az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  
Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az említett igény teljesítését.
(3)  
Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1)  

A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen a következőkre vonatkozó információt:

a) 

a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., 4., 5. és 6. cikk alapján megadott engedélyek;

b) 

jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet tényleges végrehajtását.

13. cikk

(1)  
Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.
(2)  
A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatot – ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele révén, lehetővé téve az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.
(3)  
Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, vagy új érdemi bizonyítékot mutatnak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatokat, és ennek megfelelően tájékoztatja az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.
(4)  
Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.
(5)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

14. cikk

(1)  
Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének indokolását.
(2)  
Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen információ lehet: a név és névváltozatok; a születési idő és hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, ha ismert; valamint a munkakör vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen információ lehet: a név; a nyilvántartásba vétel helye és ideje; a nyilvántartási szám; és a telephely.

15. cikk

(1)  
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, és értesítik a Bizottságot bármely későbbi módosításról.

16. cikk

(1)  

A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladataik elvégzése érdekében személyes adatokat kezelnek. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) 

a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) 

a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása;

c) 

a Bizottság esetében:

i. 

az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, nyilvánosan elérhető összesített elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez;

ii. 

az e rendelettel összhangban előírt intézkedések hatásával kapcsolatos információk – például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk – kezelése.

(2)  
A Tanács, a Bizottság és a főképviselő adott esetben – kizárólag az I. melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig – kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.
(3)  
E rendelet alkalmazásában a Tanács, a Bizottságnak az e rendelet II. mellékletében felsorolt szolgálata, valamint a főképviselő tekintendők az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 8. pontja értelmében kijelölt „adatkezelőnek” annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikat.

17. cikk

(1)  
A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címének bármely változásáról.
(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve azok elérhetőségét is –, és értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.
(3)  
Amennyiben e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

18. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) 

az Unió területén, annak légterét is beleértve;

b) 

valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) 

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) 

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) 

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

[…]
II. MELLÉKLET

▼M1

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu