02014R1222 — HU — 01.12.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1222/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 8.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 330, 2014.11.15., 27. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1608 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. május 17.)

  L 240

1

8.9.2016

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/539 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 11.)

  L 108

10

29.3.2021
▼B

A BIZOTTSÁG 1222/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 8.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet részletesen meghatározza azt a módszertant, amely szerint a 2013/36/EU irányelv 131. cikkének (1) bekezdésében említett tagállami hatóság (a továbbiakban: az érintett hatóság) összevont alapon globálisan rendszerszinten jelentős intézményként azonosít valamely érintett szervezetet, valamint amely szerint meghatározzák a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáit és a globálisan rendszerszinten jelentős intézményeket rendszerszintű jelentőségük alapján ezekbe az alkategóriákba sorolják, továbbá a módszertan részeként rögzíti az azonosításhoz szükséges határidőket és adatokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

▼M2

1.

„érintett szervezet” : EU-szintű anyavállalat, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat által vezetett csoport, vagy olyan intézmény, amely nem leányvállalata valamely EU-szintű anyavállalatnak, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalatnak vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatnak;

▼B

2.

„mutató értéke” : a 6. cikkben részletesen ismertetett minden mutató és a mintában szereplő minden érintett szervezet vonatkozásában a mutató egyedi értéke, harmadik országban tevékenységi engedéllyel rendelkező bankok vonatkozásában pedig olyan összehasonlítható egyedi érték, amelyet a nemzetközi standardoknak megfelelően nyilvánosságra hoznak;

3.

„nevező” : minden mutató vonatkozásában a mintában szereplő érintett szervezetekre és harmadik országban tevékenységi engedéllyel rendelkező bankokra vonatkozó mutatók értékeinek összesített értéke;

4.

„határérték” : a legalacsonyabb határvonalat és a 2013/36/EU irányelv 131. cikkének (9) bekezdésében meghatározott öt alkategória közötti határvonalat meghatározó pontszám.

3. cikk

A módszertanban alkalmazott közös paraméterek

(1)  
Az EBH meghatározza azoknak az intézményeknek vagy csoportoknak a mintáját, amelyek mutatóinak értékét a pontszámok kiszámításakor a globális bankszektort leképező referenciaértékként kell alkalmazni, figyelembe véve a nemzetközileg elfogadott standardokat, különösen a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által a globálisan rendszerszinten jelentős bankok azonosítására alkalmazott mintát, és minden év július 31-ig értesíti az érintett hatóságokat a mintában szereplő érintett szervezetekről.

A mintában érintett szervezetek és harmadik országokban működési engedéllyel rendelkező bankok szerepelnek, és a minta a 6. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott teljes kitettség alapján a 75 legnagyobbat tartalmazza közülük, továbbá olyan érintett szervezeteket, amelyeket globálisan rendszerszinten jelentős intézményként azonosítottak és harmadik országban tevékenységi engedéllyel rendelkező olyan bankokat, amelyeket a megelőző évben globálisan rendszerszinten jelentősnek ítéltek.

Az EBH felvesz a mintába vagy kizár a mintából egyes érintett szervezeteket és harmadik országban engedéllyel rendelkező bankokat, ha és amilyen mértékben erre szükség van ahhoz, hogy a rendszerszintű jelentőség értékeléséhez a globális pénzügyi piacokat és a globális gazdaságot megfelelően leképező viszonyítási rendszert alakítson ki, figyelembe véve a nemzetközileg elfogadott standardokat, köztük a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által alkalmazott mintát.

▼M2

(2)  

Az érintett hatóság legkésőbb minden év július 31-ig adatot szolgáltat az EBH-nak a joghatósági területén tevékenységi engedéllyel rendelkező minden olyan érintett szervezet mutatóinak értékeiről, amelynek esetében a teljes kitettség mértéke – az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 429. cikkének (4) bekezdése szerint számított érték – meghaladja a 200 milliárd EUR-t. Az érintett hatóság a mutatók értékeit az alapadatok azon további specifikációinak figyelembevételével gyűjti, amelyeket az EBH az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 16. cikke alapján kidolgozott iránymutatásban határoz meg. Az érintett hatóság biztosítja, hogy a mutatók értékei megegyezzenek a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak benyújtottakkal.

▼B

(3)  
Az EBH kiszámítja a nevezőt a (2) bekezdés szerint az érintett hatóságnak szolgáltatott mutatók értékei alapján, figyelembe véve a nemzetközileg elfogadott standardokat, különösen a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által az adott évre vonatkozóan nyilvánosságra hozott nevezőket, és tájékoztatja az érintett hatóságokat ezekről a nevezőkről. A mutató nevezője a mintában szereplő minden érintett szervezet és harmadik országokban tevékenységi engedéllyel rendelkező minden bank mutatószáma értékének együttes összege, amelyről az érintett szervezetek esetében a (2) bekezdés szerint adatot szolgáltattak, és amint azt a harmadik országban tevékenységi engedéllyel rendelkező bankok az adott év július 31-ig nyilvánosságra hozták.

▼M2

4. cikk

Azonosítás

(1)  
Az érintett hatóság legkésőbb minden év szeptember 1-jéig kiszámítja az EBH által közölt mintában szereplő és joghatósági területén tevékenységi engedéllyel rendelkező érintett szervezetek pontszámait.
(2)  
Ha az érintett hatóság a hatékony felügyeleti mérlegelés során a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (10) bekezdésének a) vagy b) pontjával összhangban egy globálisan rendszerszinten jelentős intézményt alacsonyabb alkategóriából magasabb alkategóriába sorol át, vagy egy érintett szervezetet globálisan rendszerszinten jelentős intézményként jelöl ki, azt legkésőbb minden év november 1-jéig írásban részletesen megindokolja az EBH-nak.
(3)  
Ha az érintett hatóság a hatékony felügyeleti mérlegelés során a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (10) bekezdésének c) pontjával összhangban egy globálisan rendszerszinten jelentős intézményt magasabb alkategóriából alacsonyabb alkategóriába sorol át, azt legkésőbb minden év szeptember 30-ig írásban részletesen megindokolja az EBH-nak.
(4)  
A (2) bekezdésben említett átsorolás vagy kijelölés az azon naptári évet követő második év január 1-jén lép hatályba, amelyben az érintett hatóságok a 3. cikk (3) bekezdésével összhangban tájékoztatást kaptak a nevezőkről. Ha egy globálisan rendszerszinten jelentős intézményt alacsonyabb alkategóriába sorolnak, mint az előző évi azonosítási eljárás során, a vonatkozó alacsonyabb tőkepuffer-követelmény az átsorolást követő év január 1-jén lép hatályba, kivéve, ha az érintett hatóság hatékony felügyeleti mérlegelés alapján az adott követelmény alkalmazását az e bekezdés első mondatában említett időpontra halasztja.
(5)  
Egy érintett szervezet globálisan rendszerszinten jelentős intézményként való azonosításakor a szervezet prudenciális konszolidációs körébe tartozó összes jogalanyt figyelembe kell venni, a jogalany-azonosító (LEI) alapján. Az érintett hatóság által azonosított érintett szervezet az azonosítás évét követő év március 1-jéig tájékoztatja az érintett hatóságot csoportszerkezetéről a csoporthoz tartozó összes konszolidált szervezet jogalany-azonosítójának megadásával, ha az rendelkezésre áll. Az érintett szervezet gondoskodik arról, hogy a globális LEI-adatbázisban közzétett csoportszerkezete mindig naprakész legyen.

▼B

5. cikk

Azonosítás globálisan rendszerszinten jelentős intézményként, pontszám meghatározása, alkategóriába sorolás

(1)  
A mutatók értékének alapjául az érintett szervezet megelőző pénzügyi év végi, összevont alapon szolgáltatott adatai, a harmadik országokban tevékenységi engedéllyel rendelkező bankok vonatkozásában pedig a nemzetközileg elfogadott standardokkal összhangban közölt adatok szolgálnak. Azon érintett szervezetek esetében, amelyek pénzügyi éve június 30-án zárul, az érintett hatóságok használhatják a szervezetek december 31-i helyzete szerinti mutatóinak értékeit is.

▼M2

(1a)  
Az (1) bekezdéstől eltérve a 6. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában, valamint a 6. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjában említett mutatóértékek magukban foglalják a biztosítási leányvállalatokat is.

▼M2

(2)  
Az érintett hatóság a mintában szereplő érintett szervezetek pontszámát a kategóriapontok egyszerű átlagaként határozza meg úgy, hogy a helyettesíthetőséget mérő kategória esetében maximálisan 500 bázispont adható.

A csoport által nyújtott szolgáltatások és pénzügyi infrastruktúra helyettesíthetőségét mérő kategória kivételével minden kategóriapontot az adott kategória egyes mutatói értékének és a mutató EBH által közölt nevezőjének hányadosaként kapott értékek egyszerű átlagaként kell meghatározni.

A csoport által nyújtott szolgáltatások és pénzügyi infrastruktúra helyettesíthetőségét mérő kategória pontszámát a kategóriába tartozó mutatóértékek súlyozott átlagaként kell kiszámítani. E célból a 6. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett, letétbe helyezett eszközökre és a 6. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett pénzforgalmi tevékenységre vonatkozó mutatót teljes súllyal kell figyelembe venni, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett kötvény- és részvénypiaci, jegyzési garanciával biztosított ügyletekre, valamint a 6. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett kereskedési volumenre vonatkozó mutatót pedig 50 %-os súllyal.

A pontszámot bázispontban kell kifejezni és a legközelebbi egész bázispontra kell kerekíteni.

▼B

(3)  

A legalacsonyabb határérték 130 bázispont. Az alkategóriák a következők:

a) 

1. alkategória: 130–229 bázispont;

b) 

2. alkategória: 230–329 bázispont;

c) 

3. alkategória: 330–429 bázispont;

d) 

4. alkategória: 430–529 bázispont;

e) 

5. alkategória: 530–629 bázispont.

(4)  
Az érintett hatóság globálisan rendszerszinten jelentős intézményként azonosít valamely érintett szervezetet, ha a szervezet pontszáma magasabb a legalacsonyabb határértéknél vagy azzal egyenlő. Annak a döntésnek, amelynek értelmében a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (10) bekezdése b) pontjának megfelelően valamely érintett szervezetet a hatékony felügyeleti mérlegelés során globálisan rendszerszinten jelentős intézményként azonosítanak, annak megítélésén kell alapulnia, hogy a szervezet csődje jelentősen kedvezőtlenül befolyásolná-e a globális pénzügyi piacot és a globális gazdaságot.
(5)  
Az illetékes hatóság a globálisan rendszerszinten jelentős intézményt a pontszámának megfelelően sorolja alkategóriába. Annak a döntésnek, amelynek értelmében valamely globálisan rendszerszinten jelentős intézményt a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (10) bekezdése a) pontjának megfelelően a hatékony felügyeleti mérlegelés során alacsonyabb alkategóriából magasabba sorolnak, annak megítélésén kell alapulnia, hogy a szervezet csődje nagyobb mértékű kedvezőtlen hatást fejtene-e ki a globális pénzügyi piacra és a globális gazdaságra.

▼M2

(5a)  
Az érintett hatóság minden egyes olyan érintett szervezet tekintetében meghatároz egy kiegészítő összesített pontszámot, amely a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 4. cikkének (1) bekezdésében említett részt vevő tagállamokban határokon átnyúló tevékenységet folytat, amihez az e cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást követi, de az érintett szervezet esetében a 6. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában említett mutatóértékeket az e bekezdés második albekezdésével összhangban kiszámított mutatókkal váltja fel, és a megfelelő nevezőket az EBH által felülvizsgált nevezőkkel váltja fel.

Az első albekezdés alkalmazásában az érintett hatóság belföldinek tekint minden olyan követelést és kötelezettséget, amely a 806/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett részt vevő tagállamokban letelepedett szerződő felekkel szemben áll fenn. A 2013/36/EU irányelv 131. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett kategóriák esetében nincs változás, az érintett hatóságnak ugyanazokat az érintett szervezet által bejelentett mutatókat és az EBH által közölt nevezőket kell figyelembe vennie.

(5b)  
A globálisan rendszerszinten jelentős intézmény magasabb alkategóriából alacsonyabb alkategóriába történő átsorolására vonatkozó, az (5a) bekezdésben említett kiegészítő összesített pontszámon alapuló döntés meghozatalakor a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (10) bekezdésének c) pontja szerinti hatékony felügyeleti mérlegelés során értékelni kell, hogy a globálisan rendszerszinten jelentős intézmény csődje kisebb negatív hatást gyakorolna-e a globális pénzügyi piacra és a világgazdaságra. Az értékelésnek adott esetben figyelembe kell vennie a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által a globálisan rendszerszinten jelentős bankok rendszerszintű jelentőségének értékelésére szolgáló, nyilvánosan elérhető módszertanával összhangban elfogadott véleményeket vagy fenntartásokat.

Az (5a) bekezdésben említett kiegészítő összesített pontszám meghatározó lehet a tekintetben, hogy az érintett hatóság átsorolja-e a globálisan rendszerszinten jelentős intézményt a (3) bekezdésben említett következő alacsonyabb alkategóriába. A globálisan rendszerszinten jelentős intézmény legfeljebb eggyel alacsonyabb alkategóriába sorolható át.

▼M2

(6)  
A (4), (5) és (5b) bekezdésben említett döntéseket kiegészítő mutatókkal kell alátámasztani, amelyek azonban nem lehetnek az érintett szervezet fizetésképtelenségének valószínűségére vonatkozó mutatók. Az ilyen döntéseknek alaposan dokumentált és ellenőrizhető mennyiségi és minőségi információkon kell alapulniuk.

▼M1

6. cikk

Mutatók

(1)  
A csoport méretét mérő kategória egyetlen mutatószámot tartalmaz, amely a csoport teljes kitettségével egyenlő.
(2)  

A csoportnak a pénzügyi rendszerrel való összekapcsoltságát mérő kategória az összes alábbi mutatót tartalmazza:

a) 

pénzügyi rendszeren belüli eszközök;

b) 

pénzügyi rendszeren belüli kötelezettségek;

c) 

forgalomban lévő értékpapírok.

(3)  

A csoport által nyújtott szolgáltatások vagy pénzügyi infrastruktúra helyettesíthetőségét mérő kategória az összes alábbi mutatót tartalmazza:

a) 

letétbe helyezett eszközök;

b) 

pénzforgalmi tevékenység;

c) 

kötvény- és részvénypiaci, jegyzési garanciával biztosított ügyletek;

▼M2

d) 

kereskedési volumen.

▼M1

(4)  

A csoport összetettségét mérő kategória az összes alábbi mutatót tartalmazza:

a) 

a tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek névleges összege;

b) 

az 1255/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel ( 4 ) összhangban, valós értéken értékelt, 3. szintű eszközök;

c) 

kereskedési célú és értékesíthető értékpapírok.

(5)  

A csoport határokon átnyúló tevékenységét mérő kategória az alábbi mutatókat tartalmazza:

a) 

több joghatóságot érintő követelések;

b) 

több joghatóságot érintő kötelezettségek.

(6)  
A nem euróban szolgáltatott adatokra vonatkozóan az érintett hatóság a megfelelő átváltási árfolyamot alkalmazza, figyelembe véve az Európai Központi Bank december 31-én érvényes referencia-árfolyamát és a nemzetközi standardokat. A (3) bekezdés b) pontjában említett pénzforgalmi tevékenység mutatójának vonatkozásában az érintett hatóság az érintett év átlagos átváltási árfolyamait alkalmazza..

▼M2 —————

▼B

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1 —————( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

( 4 ) A Bizottság 2012. december 11-i 1255/2012/EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 1 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság IFRIC 20 értelmezése tekintetében történő módosításáról (HL L 360., 2012.12.29., 78. o.)