02014R0692 — HU — 20.12.2014 — 002.004


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 692/2014/EU RENDELETE

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

(HL L 183, 2014.6.24., 9. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 825/2014/EU RENDELETE (2014. július 30.)

  L 226

2

30.7.2014

►M2

A TANÁCS 1351/2014/EU RENDELETE (2014. december 18.)

  L 365

46

19.12.2014


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 197, 4.7.2014, o 87 (692/2014/EU)

►C2

Helyesbítés, HL L 037, 13.2.2015, o 24 (692/2014/EU)

►C3

Helyesbítés, HL L 114, 12.4.2022, o 215 (692/2014/EU)
▼B

▼M1

A TANÁCS 692/2014/EU RENDELETE

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

▼B1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) 

„igény”: bármely, 2014. június 25-ét megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. 

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii. 

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. 

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. 

ellenkövetelés;

v. 

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b) 

„szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) 

„Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk”: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet ( 1 ) 23. és 24. cikkével értelemszerűen összhangban a teljes egészében a Krímben és Szevasztopolban létrejött vagy az utolsó lényeges átalakításon ott átesett áruk;

d) 

„az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

e) 

„illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

▼M1

f) 

„brókerszolgáltatás”:

i. 

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. 

áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

g) 

„technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

▼M2

h) 

„a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezet”: olyan szervezet, amelynek a létesítő okirata szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Krímben vagy Szevasztopolban van, az említett szervezetnek az ellenőrzése alá tartozó krími vagy szevasztopoli leányvállalatok vagy kapcsolt vállalkozások, továbbá a Krímben vagy Szevasztopolban működő fióktelepek vagy más szervezeti egységek;

i) 

„befektetési szolgáltatások”: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

i. 

egy vagy több pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása,

ii. 

megbízás végrehajtása az ügyfél nevében,

iii. 

saját számlás kereskedés,

iv. 

portfóliókezelés,

v. 

befektetési tanácsadás,

vi. 

pénzügyi instrumentumok elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése,

vii. 

pénzügyi instrumentum elhelyezése az instrumentum vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

viii. 

szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

j) 

„uniós hajótulajdonos”: elentése megegyezik a 3577/92/EGK tanácsi rendelet 2. cikke 2. bekezdésének a) és b) pontjában szereplő „közösségi hajótulajdonos” fogalmának meghatározásával ( 2 ).

▼B

2. cikk

Tilos:

a) 

a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Európai Unióba való behozatala;

b) 

az a) pontban említett áruk behozatalával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint biztosítás vagy viszontbiztosítás.

▼M2

2a. cikk

(1)  

Tilos:

a) 

új tulajdoni részesedés szerzése vagy a meglévő tulajdoni részesedés növelése a Krímben vagy Szevasztopolban található ingatlanok tulajdonjogában;

b) 

új tulajdoni részesedés vagy irányítás szerzése, illetve a meglévő tulajdoni részesedés vagy irányítás növelése a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezetekben, beleértve az ilyen szervezetek teljes körű felvásárlását, illetve ezek részvényeinek vagy résztulajdont biztosító értékpapírjainak a megszerzését is;

c) 

kölcsön, hitel vagy egyéb módon biztosított finanszírozás – a saját tőkét is beleértve – nyújtása vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban való részvétel a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezeteknek, illetve igazolhatóan ilyen szervezetek felé irányuló finanszírozásban való részvétel;

d) 

közös vállalkozások létrehozása a Krímben vagy Szevasztopolban, illetve a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezetekkel;

e) 

az a) – d) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatások nyújtása.

(2)  
Az e cikk szerinti tilalmak és korlátozások nem alkalmazandók a Krímen vagy Szevasztopolon kívüli szervezetekkel folytatott jogszerű üzleti tevékenységekre, feltéve, hogy a kapcsolódó befektetések nem a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezetekre irányulnak.
(3)  
Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

2b. cikk

(1)  

Tilos a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, transzfere, illetve kivitele

a) 

a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek részére;

b) 

a Krím vagy Szevasztopolban való felhasználásra,

a II. mellékletbe fel kell venni egyes árukat és technológiákat, amelyek alkalmasak az alábbi kulcsfontosságú ágazatokban való felhasználásra:

i. 

közlekedés;

ii. 

távközlés;

iii. 

energia;

iv. 

kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kitermelése.

(2)  

Tilos

a) 

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás a Krímben vagy Szevasztopolban található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a Krímben vagy Szevasztopolban történő felhasználás céljára

b) 

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás a Krímben vagy Szevasztopolban található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a Krímben vagy Szevasztopolban történő felhasználás céljára;

(3)  
Az (1) és (2) bekezdésben szereplő tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat és a (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.
(4)  
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik az olyan kötelezettségek 2015. december 20-ig való teljesítését, amelyek valamely 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

2c. cikk

(1)  
Tilos a Krímben vagy Szevasztopolban található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési és mérnöki szolgáltatásnyújtás a II. melléklet alapján meghatározott, a 2b. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől.
(2)  
Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését.
(3)  
Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

2d. cikk

(1)  
Tilos a Krímben vagy Szevasztopolban végzett turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
(2)  
Különösen tilos körutazási szolgáltatásokat nyújtó hajóknak kikötniük a Krím-félszigeten található, a III. mellékletben felsorolt kikötőkben. Ez a tilalom a tagállami lobogó alatt közlekedő hajókra és az uniós hajótulajdonosok tulajdonában és üzemeltetési irányítása alatt álló hajókra, továbbá azon hajókra alkalmazandó, amelyek üzemeltetésének teljes felelősségét valamely uniós üzemeltető vállalta magára.
(3)  
Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók akkor, ha egy hajó tengerbiztonsági okokból veszélyhelyzetben köt ki a III. mellékletben felsorolt kikötők valamelyikében. Az illetékes hatóságot legkésőbb öt napon belül értesíteni kell a szóban forgó kikötéséről vagy befutásról.
►C2  (4)  
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből vagy járulékos szerződésből, illetőleg az e szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 15-ig történő teljesítését, ◄ feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

2e. cikk

(1)  

Az illetékes hatóságok – az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett – engedélyt adhatnak a 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekre, valamint a 2b. cikk (1) bekezdésében említett árukra és technológiákra vonatkozóan, feltéve, hogy az adott tevékenységek, illetve áruk és technológiák:

a) 

a Krímben vagy Szevasztopolban található és a nemzetközi jog értelmében mentességet élvező konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljait szolgálják;

b) 

kizárólag a Krímben vagy Szevasztopolban található kórházak vagy más, orvosi szolgáltatásokat nyújtó közegészségügyi intézmények, illetve civil oktatási intézmények támogatására irányuló projektekhez kapcsolódnak; vagy

c) 

gyógyászati célra használt készülékek, illetve berendezések.

(2)  
Az illetékes hatóságok a 2a. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységeket is engedélyezhetnek az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, feltéve, hogy ezek az ügyletek a már meglévő infrastruktúra biztonságosságának biztosításához szükséges karbantartáshoz kapcsolódnak.
(3)  
Az illetékes hatóságok a 2a. cikk (1) bekezdésében, valamint a 2b. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekkel vagy a 2b. cikk (1) bekezdésében említett árukkal és technológiákkal kapcsolatos ügyleteket, valamint az 2c. cikkben említett szolgáltatásokat is engedélyezhetnek az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, amennyiben ezen áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, transzfere vagy kivitele, illetve ezen tevékenységek végzése olyan események sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt szükséges, amelyek valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorolnak az emberi egészségre és biztonságra, beleértve a meglévő infrastruktúra vagy a környezet biztonságát is. Megfelelően indokolt sürgős esetekben az értékesítés, szolgáltatás, átadás vagy export előzetes engedélyezés nélkül is megkezdődhet, feltéve, hogy az exportőr az eladás, szolgáltatás, transzfer vagy kivitel befejeződését követő öt munkanapon belül értesíti arról az illetékes hatóságot, és részletes információkat közöl azokról az okokról, amelyek miatt előzetes engedélyezés nélkül végezte el az eladást, szolgáltatást, transzfert vagy kivitelt.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e bekezdés alapján hozott intézkedésekről, és megosztanak egymással minden egyéb rendelkezésükre álló, lényeges információt.

▼B

3. cikk

A 2. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak az alábbiakra:

a) 

a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;

▼C1

b) 

a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek ( 3 ) megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

▼M2

4. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel – beleértve a közvetett részvételt is –, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

▼B

5. cikk

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

6. cikk

(1)  

Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) 

az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) 

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) 

bármely olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyről választott bírósági, bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy megsértette az e rendeletben foglalt tilalmakat;

d) 

bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amennyiben az igény olyan árukhoz kapcsolódik, amelyeknek behozatala a 2. cikk szerinti tilalom alá esik.

(2)  
Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.
(3)  
Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

7. cikk

(1)  
A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, így különösen az e rendelet megszegésével és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekről.
(2)  
A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

8. cikk

(1)  
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1)  
A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.
(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.
(3)  
Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) 

az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) 

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) 

minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) 

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létesített jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) 

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
▼M1

I. MELLÉKLET

▼B

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGÁRIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
CSEH KÖZTÁRSASÁG
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNIA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NÉMETORSZÁG
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ÉSZTORSZÁG
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ÍRORSZÁG
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GÖRÖGORSZÁG
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANYOLORSZÁG
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIAORSZÁG
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
HORVÁTORSZÁG
http://www.mvep.hr/sankcije

▼C3

OLASZORSZÁG
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

▼B

CIPRUS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTORSZÁG
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVÁNIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
MAGYARORSZÁG
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MÁLTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
HOLLANDIA
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSZTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
LENGYELORSZÁG
http://www.msz.gov.pl
PORTUGÁLIA
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMÁNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SZLOVÉNIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SZLOVÁKIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINNORSZÁG
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVÉDORSZÁG
http://www.ud.se/sanktioner
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
II. MELLÉKLET

A 2b. cikkben említett termékek és technológiák jegyzékeÁrucsoport/KN-kód

Árumegnevezés

25. árucsoport

SÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT

26. árucsoport

ÉRCEK, SALAKOK ÉS HAMU

27. árucsoport

ÁSVÁNYI TÜZELŐANYAGOK, ÁSVÁNYI OLAJOK ÉS EZEK DESZTILLÁCIÓS TERMÉKEI; BITUMENES ANYAGOK; ÁSVÁNYI VIASZOK

28. árucsoport

SZERVETLEN VEGYI ANYAGOK; SZERVES VAGY SZERVETLEN VEGYÜLETEK NEMESFÉMBŐL, RITKAFÖLDFÉMBŐL, RADIOAKTÍV ELEMEKBŐL VAGY IZOTÓPOKBÓL

29. árucsoport

SZERVES VEGYI ANYAGOK

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

3826 00

Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül

72. árucsoport

Vas és acél

73. árucsoport

Vas- vagy acéláruk

74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk

75. árucsoport

Nikkel és ebből készült áruk

76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk

78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk

79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk

80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk

8207 13 00

CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, ZSUGORÍTOTT FÉMKARBIDBÓL VAGY CERMETBŐL KÉSZÜLT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL

8207 19 10

CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, GYÉMÁNT VAGY AGGLOMERÁLT GYÉMÁNT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL

8401

Atomreaktor; nem besugárzott fűtőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés:

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

8403

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével

8404

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

8405

Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is

8406

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű):

8407

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel):

8409

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

8410

Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói

8411

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

8412

Más erőgép és motor

8413

Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor):

8414

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

8416

Égőfej (– rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz – elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket

8417

Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű kivételével

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

8420

Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével

8421

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék

8422

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép

8423

Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez

8424

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép

8425

Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő

8426

Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra

8427

Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

8428

Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)

8429

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger

8430

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

8431

Kizárólag vagy elsősorban a 8425 –8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze

8432

Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger

8435

Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó- és hasonló gép

8436

Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfi-tenyésztési vagy méhészeti gép, beleértve a mechanikus vagy termikus szabályozóval ellátott csíráztató berendezést is; baromfikeltető és műanya

8437

Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével

8439

Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép

8440

Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

8442

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés (a 8456 –8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)

8443

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

8444 00

Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép

8445

Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép

8447

Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép

8448

A 8444 -8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444 -8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű)

8449 00 00

Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb

8450

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is

8452

Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű

8453

Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével

8454

Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép

8455

Fémhengermű és ehhez való henger

8456

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik; vízsugaras vágógép

8457

Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására

8458

Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)

8459

Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével

8460

Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével

8461

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép

8462

Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására

8463

Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására

8464

Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására

8465

Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására

8466

A 8456 -8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó

8467

Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő

8468

Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre

8469 00

Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztő gépek

8470

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

8472

Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép)

8473

A 8469 –8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)

8474

Föld, kő, érc vagy más szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép

8475

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép

8476

Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is

8477

Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett gép

8478

Ebben az árucsoportban máshol nem említett dohányelőkészítő vagy -feldolgozó gép

8479

Ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra

8480

Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához

8481

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet

8482

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

8483

Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)

8484

Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem

8486

Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó megjegyzések 9. C) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok

8487

Ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész

8501

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

8502

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

8503

Kizárólag vagy elsősorban a 8501 (Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]) vagy 8502 vtsz. (Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító) alá tartozó gépek alkatrészei

8504

Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító), induktor és ezek alkatrészei

8505

Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej és ezek alkatrészei

8507

Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is és alkatrészeiket (kivéve a tönkrement és a lágygumitól vagy a textilanyagoktól eltérőket)

8511

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító és ezek alkatrészei

8514

Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére és ezek alkatrészei

8515

Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék, ezek alkatrészei (kivéve a meleg porlasztásra szolgáló szórókat)

8525

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525 –8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

8530

Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) és ezek alkatrészei

8531

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével

8532

Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor és ezek alkatrészei

8533

Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert is) és ezek alkatrészei, a fűtőellenállás kivételével

8534

Nyomtatott áramkör

8535

1 000  V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz), kivéve a 8537 vtsz. alá tartozó dobozok, asztalok, vezérlők stb.

8536

Legfeljebb 1 000  V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok) (kivéve a 8537 vtsz. alá tartozó dobozok, asztalok, vezérlők stb.)

8537

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék (a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével)

8538

Kizárólag vagy elsősorban a 8535 , 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

8539

Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa és ezek alkatrészei

8540

Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső) és ezek alkatrészei

8541

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos kristály és ezek alkatrészei

8542

Elektronikus integrált áramkörök és ezek alkatrészei

8543

Ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra és ezek alkatrészei

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

8545

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő (a szigetelőszerelvények kivételével)

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

8548

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze

 

A 85. árucsoportba tartozó bizalmas áruk; a 85. árucsoportba tartozó, postai úton vagy postai csomagküldeményben (extra) szállított termékek/statisztikai közzététel céljából visszaállított kódszám

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

8701

Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével)

8702

Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

8704

Áruszállító gépjármű

8705

Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)

8706 00

A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve

8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

8710 00 00

Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze

8716

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze

88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók és ezek alkatrészei

89. árucsoport

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek

98. árucsoport

Komplett ipari létesítmények

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7107

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7108

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7109

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7110

Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7111

Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7112

Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

9013

Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer

9014

Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék

9015

Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő

9025

Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is

9026

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014 , 9015 , 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

9027

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)

9028

Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is

9029

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp

9030

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vámtarifaszám alá besorolt mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

9031

Ebben az árucsoportban másutt nem említett mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő

9032

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

9033

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az árucsoportban másutt nem említett) alkatrésze és tartozéka
III. MELLÉKLET

A Krím félszigeten található, a 2d. cikkben említett kikötők

1. 

Szevasztopol

2. 

Kercs

3. 

Jalta

4. 

Feodoszija

5. 

Jevpatorija

6. 

Csernomorszk

7. 

Kamis-Burun( 1 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 2 ) A Tanács 3577/92/EGK rendelete (1992. december 7.) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról (HL L 364., 1992.12.12., 7. o.).

( 3 ) HL L 118., 2014.4.22., 1. o.