02001D0497 — HU — 27.09.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. június 15.)

a 95/46/EK irányelv alapján a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről

(az értesítés a C(2001) 1539. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/497/EK)

(HL L 181, 4.7.2001, p.19)

Hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság (EU) 2021/914 végrehajtási határozata (2021. június 4.)

L 199

31

7.6.2021

 
A hatályvesztés előtti utolsó egységes szerkezetbe foglalt változat a következő internetes címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217