EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1056

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1056 rendelete (2020. július 15.) az elektronikus áruszállítási információkról (EGT-vonatkozású szöveg)

PE/27/2020/INIT

OJ L 249, 31.7.2020, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 20/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj

31.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/33


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1056 RENDELETE

(2020. július 15.)

az elektronikus áruszállítási információkról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére és 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az áruszállítás és a logisztika hatékonysága létfontosságú az uniós gazdaság növekedése és versenyképessége, a belső piac működése, valamint az Unió összes régiójának társadalmi és gazdasági kohéziója szempontjából.

(2)

E rendelet célja, hogy ösztönözze az áruszállítás és a logisztika digitalizációját abból a célból, hogy csökkenjenek az adminisztratív költségek, javuljon az illetékes hatóságok végrehajtási képessége, valamint fokozódjon a szállítás hatékonysága és fenntarthatósága.

(3)

Az áruk – ideértve a hulladékot is – mozgását nagy mennyiségű információ kíséri, amelynek cseréje még mindig papíralapon folyik az egyes vállalkozások, valamint a vállalkozások és az illetékes hatóságok között. A papíralapú dokumentumok használata jelentős adminisztratív terhet jelent a logisztikai szolgáltatók számára, és többletköltségekkel jár a logisztikai szolgáltatók és a kapcsolódó ágazatok (például a kereskedelem és a gyártás), és különösen a kkv-k számára, továbbá negatív hatással van a környezetre.

(4)

Uniós szinten nincs olyan egységes jogi keret, amely az illetékes hatóságokat kötelezné a jogszabályi előírások alapján szolgáltatandó, vonatkozó áruszállítási információk elektronikus formában való elfogadására, és ez tekinthető a fő oknak, ami miatt nem történik előrelépés az információcsere – a rendelkezésre álló elektronikus eszközök által lehetővé tett – egyszerűsítésének és nagyobb hatékonyságának irányába. Amennyiben az illetékes hatóságok közös előírások alapján, elektronikus formában elfogadnák az információkat, az nem csupán az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők közötti kommunikációt könnyítené meg, hanem közvetett módon az Unió egész területén elősegítené a vállalkozások közötti egységes és egyszerűsített elektronikus kommunikáció létrejöttét is. Emellett az adminisztratív költségek jelentős megtakarítását eredményezné a gazdasági szereplők, különösen a kkv-k számára, amelyek az Unión belüli szállítási és logisztikai vállalkozások többségét teszik ki.

(5)

Az uniós közlekedési jog bizonyos területei megkövetelik az illetékes hatóságoktól a digitalizált információk elfogadását, de ez messze nem terjed ki az összes vonatkozó uniós jogi aktusra. Indokolt lehetőséget biztosítani arra, hogy az áruszállításra vonatkozó, jogszabályban előírt információkat az Unió teljes területén, valamint az Unión belül végzett szállítási műveletek minden releváns fázisa tekintetében elektronikus eszközök alkalmazása útján lehessen az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani. E lehetőséget továbbá célszerű kiterjeszteni az összes, jogszabályban előírt információra és minden szállítási módra.

(6)

Az illetékes hatóságok számára ezért indokolt előírni az elektronikusan rendelkezésre bocsátott információk elfogadását minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplőknek kötelességük rendelkezésre bocsátani az e rendelet hatálya alá tartozó uniós jogi aktusokban megállapított követelményeknek való megfelelésüket igazoló információkat. Ennek a követelménynek ki kell terjednie a hatóságok által az említett uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezésekkel összhangban abban az esetben kiegészítő információként kért információkra is, amikor például bizonyos információk hiányoznak. Ugyanezt a módszert célszerű alkalmazni azokban az esetekben, amikor a nemzeti jog megköveteli olyan, jogszabályban előírt információk szolgáltatását, amelyek egészben vagy részben megegyeznek az e rendelet hatálya alá tartozó uniós jogi aktusok szerint szolgáltatandó információkkal. A hatóságoknak továbbá törekedniük kell arra, hogy elektronikus úton kommunikáljanak az érintett gazdasági szereplőkkel az említett információkkal kapcsolatban. Ez a kommunikáció nem sértheti a jogszabályban előírt információk ellenőrzése során vagy azt követően hozott ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó uniós jogi aktusok és nemzeti jog releváns rendelkezéseit. Az illetékes hatóságok azon kötelezettségének, hogy el kell fogadniuk a gazdasági szereplők által elektronikus úton rendelkezésre bocsátott információkat, minden olyan esetben is alkalmazandónak kell lennie, amikor az e rendelet hatálya alá tartozó uniós jogi aktusok vagy nemzeti jog rendelkezései olyan információkat követelnek meg, amelyeket a vonatkozó nemzetközi egyezmények is említenek, köztük a különböző szállítási módok területén kötött nemzetközi fuvarozási szerződésekre irányadó egyezmények, mint például a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló ENSZ egyezmény (CMR), a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF), a légi e-fuvarlevélről szóló 672. sz. IATA határozat, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény), valamint a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI).

(7)

Mivel e rendelet célja kizárólag az, hogy megkönnyítse és ösztönözze az információk kifejezetten elektronikus eszközökkel való szolgáltatását a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok között, az nem sértheti a jogszabályban előírt információk tartalmát meghatározó uniós jogi aktusok vagy nemzeti jog rendelkezéseit és különösen nem állapíthat meg a jogszabályban előírt információkkal kapcsolatban vagy a nyelvekre vonatkozóan további követelményeket. Noha e rendelet célja lehetővé tenni, hogy a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek papíralapú dokumentumok helyett elektronikus eszközök révén is meg lehessen felelni, e rendelet nem sértheti sem az érintett gazdasági szereplők azon lehetőségét, hogy az uniós jogi aktusok vagy nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseiben előírtaknak megfelelően a szóban forgó információkat papíralapon mutassák be, sem pedig a szóban forgó információk strukturált bemutatása céljából használt dokumentumokra vonatkozó uniós követelményeket. Ez a rendelet nem sértheti az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hulladékszállításra vonatkozó eljárási követelményekről szóló, valamint a vámhivatali ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezéseit. E rendelet ezenkívül nem sértheti a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4), vagy az annak alapján elfogadott végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban, vagy az (EU) 2019/1239 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) foglalt jelentéstételi követelményeket, ideértve a vámhivatalok hatásköreire vagy más hatóságok hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket is.

(8)

Az elektronikus eszközök alkalmazása a jogszabályban előírt információk cseréjéhez csökkentheti a gazdasági szereplők adminisztratív költségeit, és javíthatja az illetékes hatóságok hatékonyságát. Mind a gazdasági szereplőknek, mind pedig az illetékes hatóságoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket a jogszabályban előírt áruszállítási információk (eFTI) információs és kommunikációs technológiai alapú platformokon (eFTI-platformok) keresztüli, géppel olvasható formátumban való elektronikus cseréjéhez, ideértve a szükséges eszközök beszerzését is. Az érintett gazdasági szereplőknek azonban továbbra is felelősnek kell lenniük azért, hogy ember által olvasható formátumban szolgáltassák az információkat minden olyan esetben, amikor azt az illetékes hatóságok a feladataik elvégzésének érdekében kifejezetten kérik olyan helyzetben, amelyben az eFTI-platform nem hozzáférhető.

(9)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők minden tagállamban ugyanolyan módon tudják a vonatkozó információkat elektronikus formában szolgáltatni, szükséges a Bizottság által az e rendeletben említett, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok révén elfogadandó közös előírásokra támaszkodni.

(10)

Az adatelemek meghatározására és műszaki jellemzőire vonatkozó közös előírásoknak az információ elektronikus úton való közlésére szolgáló egységes átfogó adatkészlet létrehozásával biztosítaniuk kell az adatok átjárhatóságát. Ennek az átfogó adatkészletnek tartalmaznia kell az uniós jogi aktusok és a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseiben foglalt, információkra vonatkozó követelmények szerinti összes adatelemet úgy, hogy az egy vagy több alkészletben szereplő közös adatelemek csak egyszer szerepelnek az átfogó készletben.

(11)

A közös előírásoknak meg kell határozniuk azokat a közös eljárásokat és részletes szabályokat is, amelyek az illetékes hatóságok által az információkhoz való hozzáférésre és az említett információk általuk történő kezelésére vonatkoznak, ideértve az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági szereplők közötti minden kapcsolódó kommunikációt, így például az olyan kiegészítő információk kérését is, amelyek az illetékes hatóságok számára az uniós jogi aktusok és a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a jogszabályban meghatározott végrehajtási hatásköreik gyakorlásához szükségesek.

(12)

Az említett közös előírások meghatározásakor indokolt megfelelő figyelmet fordítani azokra a vonatkozó, adatcserét érintő előírásokra, amelyeket a vonatkozó uniós jogi aktusok állapítanak meg, valamint a kapcsolódó, az adatcserét szabályozó európai és nemzetközi szabványok, többek között a multimodális szabványok, és a Bizottság „Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia” című, 2017. március 23-i közleményében meghatározott elvek és ajánlások tartalmaznak, amely közlemény az európai digitális közszolgáltatások biztosítása tekintetében a tagállamok közösen elfogadott megközelítését foglalja magában. Megfelelő körültekintéssel indokolt eljárni annak érdekében, hogy az említett előírások technológiasemlegesek és az innovatív technológiákra nyitottak maradjanak.

(13)

Az illetékes hatóságokra és a gazdasági szereplőkre háruló költségek minimalizálása céljából célszerű fontolóra venni hozzáférési pontok kialakítását az illetékes hatóságok számára. Az említett hozzáférési pontok csak közvetítőként működnének az eFTI-platformok és az illetékes hatóságok között, ezért nem tárolhatnák és nem kezelhetnék azokat az eFTI-adatokat, amelyekhez hozzáférést közvetítenek, kivéve az eFTI-adatok kezeléséhez kapcsolódó metaadatokat, például a nyomonkövetési vagy statisztikai célú műveleti naplókat. A tagállamok megállapodhatnak az illetékes hatóságaik számára közös hozzáférési pontok létrehozásáról is.

(14)

E rendeletben meg kell határozni az azokra az eFTI platformokra vonatkozó funkcionális követelményeket, amelyeket a gazdasági szereplők használhatnak arra, hogy a jogszabályban előírt áruszállítási információkat elektronikus formában az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsássák, mégpedig azért, hogy teljesüljenek az ezen információk illetékes hatóságok általi kötelező elfogadásának feltételei, az e rendeletben foglaltak szerint. A harmadik félként eljáró platformszolgáltatók (eFTI-szolgáltatók) tekintetében is meg kell határozni követelményeket. Az említett követelményeknek biztosítaniuk kell különösen azt, hogy az eFTI-hez kapcsolódó valamennyi adat kizárólag a kijelölt funkciókat biztosító, jogosultságokon alapuló, átfogó hozzáférés-ellenőrzési rendszer szerint legyen kezelhető; hogy az összes illetékes hatóság a jogszabályban meghatározott végrehajtási hatásköreinek megfelelően azonnali hozzáféréssel rendelkezzen ezekhez az adatokhoz; hogy a személyes adatok elektronikus eszközökkel való kezelését az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően végezzék; továbbá hogy az érzékeny kereskedelmi információk kezelését ezen információk bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett lehessen végezni.

(15)

A Bizottságnak előírásokat kell elfogadnia az eFTI-platformokra vonatkozó funkcionális követelményekkel kapcsolatban. Az említett előírások elfogadásakor a Bizottságnak törekednie kell az eFTI-platformok közötti átjárhatóság biztosítására, az e platformok közötti adatcsere megkönnyítésére, valamint annak lehetővé tételére, hogy a gazdasági szereplők az általuk választott eFTI-platformot használhassák. A végrehajtás megkönnyítése és a költségek minimálizálása érdekében a Bizottságnak továbbá figyelembe kell vennie a már létező IKT-rendszerek által használt, releváns technikai megoldásokat és szabványokat. A Bizottságnak ugyanakkor garantálnia kell, hogy az említett előírások a lehető legnagyobb mértékben technológiasemlegesek legyenek annak érdekében, hogy ösztönözzék a folyamatos innovációt és elkerülhető legyen a technológiai bezáródás.

(16)

Ahhoz, hogy mind az illetékes hatóságok, mind a gazdasági szereplők körében bizalom alakuljon ki az eFTI-platformoknak és az eFTI-szolgáltatóknak az említett funkcionális követelményeknek való megfelelését illetően, a tagállamoknak a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően akkreditálással alátámasztott tanúsítási rendszert kell létrehozniuk. A tanúsítás előnyeinek kihasználása céljából a már használatban lévő IKT-rendszerek szolgáltatóinak ajánlott annak biztosítása, hogy ezek a rendszerek megfeleljenek az eFTI-platformokra e rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint ajánlott tanúsítás iránti kérelmet benyújtaniuk. Az IKT-rendszerek tanúsítását haladéktalanul el kell végezni.

(17)

Az eFTI-platformok használata biztosítja a gazdasági szereplők számára a jogszabályban előírt információk garantált elfogadását, az illetékes hatóságok számára pedig az említett információkhoz való megbízható és biztonságos hozzáférést. Mindazonáltal, az összes illetékes hatóságra háruló azon kötelezettség ellenére, hogy el kell fogadniuk a tanúsított eFTI-platformon keresztül e rendelettel összhangban rendelkezésre bocsátott információkat, továbbra is lehetővé kell tenni egyéb IKT rendszerek alkalmazását is, amennyiben egy tagállam ezt választja. Ezzel egyidejűleg e rendelet nem akadályozhatja sem az eFTI-platformok vállalkozások közötti alkalmazását, sem pedig kiegészítő funkciók használatát az eFTI-platformokon, feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan az e rendelet hatálya alá tartozó, jogszabályban előírt információknak az e rendelet követelményeinek megfelelő kezelését.

(18)

Az elektronikus formában e rendelet szerint rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk elfogadására vonatkozó kötelezettség végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. A Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni különösen annak érdekében, hogy meghatározza az illetékes hatóságoknak az említett, jogszabályban előírt információkhoz való hozzáférésére és az információk kezelésére vonatkozó közös eljárásokat és részletes szabályokat arra az esetre vonatkozóan, amikor az érintett gazdasági szereplők ezeket az információkat elektronikusan bocsátják rendelkezésre, ideértve a részletes szabályokat és műszaki előírásokat is, valamint, hogy meghatározza az eFTI-platformokra és az eFTI-szolgáltatókra vonatkozó követelmények teljesítésének részletes előírásait. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni.

(19)

E rendelet megfelelő alkalmazása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan: az I. melléklet A. részének módosítása a Bizottság által elfogadott, azon felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok figyelembevétele érdekében, amelyek a jogszabályban előírt információkra vonatkozó új uniós követelményeket határoznak meg az áruszállítással kapcsolatban; valamint az I. melléklet B. részének módosítása azon jogszabályban előírt információkra vonatkozó, nemzeti jogban szereplő követelmények jegyzékeinek a beillesztése érdekében, amelyekről a tagállamok a Bizottságot e rendelettel összhangban értesítették, valamint a vonatkozó nemzeti jog bármely olyan új rendelkezésének a beillesztése érdekében, amely változásokat vezet be a jogszabályban előírt információkra vonatkozó nemzeti követelmények tekintetében, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozóan új követelményt állapít meg, és amelyről a tagállamok a Bizottságot e rendelettel összhangban értesítették; továbbá e rendelet következők általi kiegészítésére vonatkozóan: az e rendelet hatálya alá tartozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban a közös adatkészletek és az adatalkészletek létrehozása és módosítása; valamint e rendelet egyes technikai szempontjainak a kiegészítése, nevezetesen az eFTI-platformok tanúsítására és az eFTI-platformok tanúsító jelöléseinek használatára vonatkozó szabályok, valamint az eFTI-szolgáltatók tanúsítására vonatkozó szabályok tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (9) megfelelően kerüljön sor.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. Emellett fontos, hogy az említett jogi aktusok kidolgozása és előkészítése során valamennyi érdekelt fél részt vegyen a megfelelő fórumokon, mint például a digitális szállítási és logisztikai fórum létrehozásáról szóló, 2018. szeptember 13-i bizottsági határozattal létrehozott szakértői csoportban.

(20)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen az elektronikusan rendelkezésre bocsátott áruszállítási információk illetékes hatóságok általi elfogadása terén az egységes megközelítés biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a közös követelmények megállapításának szükségessége miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(21)

A jogszabályban előírt áruszállítási információk részeként szükséges személyes adatok elektronikus eszközökkel való kezelését az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kell végezni.

(22)

A Bizottságnak el kell végeznie e rendelet értékelését. Információkat kell gyűjteni ezen értékelés elősegítése, valamint az e rendelet által elérni kívánt célkitűzés e rendelet általi teljesítésének felmérése érdekében.

(23)

A tényleges és eredményes végrehajtás feltétele, hogy minden illetékes hatóság közvetlen és valós idejű hozzáféréssel rendelkezzen a vonatkozó, jogszabályban előírt, elektronikus formában rendelkezésre álló információkhoz. Ebből a célból és az „alapértelmezetten digitális” elvnek megfelelően – amelyet az „Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 – A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása” című, 2016. április 19-i bizottsági közlemény említ – a jövőben elsődlegesen elektronikus eszközöket kell használni a jogszabályban előírt információk gazdasági szereplők és illetékes hatóságok közötti cseréje során. Ezért a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, milyen kezdeményezésekkel lehetne a gazdasági szereplők számára kötelezettséget megállapítani arra, hogy elektronikus úton bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére a jogszabályban előírt információkat. A Bizottságnak – adott esetben – javaslatot kell tennie megfelelő kezdeményezésekre, beleértve e rendelet és más vonatkozó uniós jogi aktusok lehetséges módosítását is. Az illetékes hatóságok végrehajtási képességének javítása, valamint az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők költségeinek a minimalizálása érdekében a Bizottságnak mérlegelnie kell további olyan intézkedéseket is, mint a jogszabályban előírt információk rögzítésére és kezelésére használt IKT-rendszerek és -platformok átjárhatóságának fokozása és közös hozzáférési pontjának kialakítása más uniós közlekedési jogi rendelkezéseknek megfelelően.

(24)

Ez a rendelet nem alkalmazható hatékonyan az abban meghatározott, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig. Ezen oknál fogva a Bizottságot jogi kötelezettség terheli az említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadása tekintetében és az erre vonatkozó munkát haladéktalanul meg kell kezdenie annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a vonatkozó előírások időben történő elfogadását, adott esetben még az e rendeletben meghatározott vonatkozó határidők letelte előtt. Az említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok időben történő elfogadása alapvetően fontos ahhoz, hogy a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek elegendő idő álljon a rendelkezésére az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések megtételére. Ezért az e rendelet szerinti különböző alkalmazási időszakokat ennek megfelelően kell megállapítani.

(25)

Hasonlóan, a tagállamoknak az e rendelet szerinti értesítési kötelezettségét e rendelet hatálybalépésének időpontját követően egy éven belül teljesíteni kell, hogy ezzel lehetővé váljon a Bizottság számára az e rendelet szerinti első felhatalmazáson alapuló jogi aktus időben történő elfogadása.

(26)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza az Unió területén az áruszállításhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt információk elektronikus úton történő, az érintett gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti közlésének jogi keretét.

E célból e rendelet:

a)

megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján az illetékes hatóságoknak el kell fogadniuk az érintett gazdasági szereplők által elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkat;

b)

megállapítja az érintett gazdasági szereplők által az illetékes hatóságok számára a jogszabályban előírt információk elektronikus rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtási szabályokat.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet az alábbiakra alkalmazandó:

a)

jogszabályban előírt információkra vonatkozó, a következőkben foglalt követelmények:

i.

az EGK-Tanács 11. rendelete (11) 6. cikkének (1) bekezdése;

ii.

a 92/106/EGK tanácsi irányelv (12) 3. cikke;

iii.

az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 8. cikkének (3) bekezdése;

iv.

az 1013/2006/EK rendelet 16. cikkének c) pontja és 18. cikkének (1) bekezdése; e rendelet nem sértheti az uniós jogi aktusok vonatkozó rendelkezéseiben előírt vámhivatali ellenőrzéseket;

v.

az 1957. szeptember 30-án Genfben megkötött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A. melléklete 5. részének 5.4 fejezete, a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) I. mellékletének I.1. szakaszában említettek szerint; az 1999. június 3-án Vilniusban megkötött COTIF C. függelékében foglalt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 5. részének 5.4 fejezete, az említett irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában említettek szerint; valamint a 2000. május 26-án Genfben megkötött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 5. részének 5.4 fejezete, az említett irányelv III. mellékletének III.1. szakaszában említettek szerint;

b)

a Bizottság által az e bekezdés a) pontjában említett uniós jogi aktusok, az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) vagy a 300/2008/EK (16) európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokban megállapított, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények. Az említett felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokat e rendelet I. mellékletének A. része sorolja fel;

c)

az e rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt nemzeti jogi rendelkezésekben foglalt, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények.

(2)   A tagállamok 2021. augusztus 21-ig értesítik a Bizottságot a nemzeti jog azon rendelkezéseiről, és a jogszabályban előírt információkra vonatkozó azon kapcsolódó követelményekről, amelyek előírják az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények alapján szolgáltatandó információkkal egészben vagy részben megegyező információk szolgáltatását.

Az említett értesítést követően a tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan nemzeti jogi rendelkezésről, amely:

a)

változtatásokat vezet be az I. melléklet B. részében felsorolt nemzeti jogi rendelkezésekben foglalt, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekben; vagy

b)

olyan új, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket állapít meg, amelyek előírják az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények alapján szolgáltatandó információkkal egészben vagy részben megegyező információk szolgáltatását.

A tagállamok az ilyen rendelkezések elfogadását követően egy hónapon belül megteszik az említett értesítéseket.

(3)   A Bizottság a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekkel módosítja:

a)

az I. melléklet A. részét az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre való hivatkozások felvétele érdekében;

b)

az I. melléklet B. részét az e cikk (2) bekezdése szerint megtett értesítések alapján a nemzeti jogra és a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre való hivatkozások felvétele vagy törlése érdekében.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„jogszabályban előírt információk”: dokumentum formájában vagy más módon bemutatott, az Unió területén történő áruszállításhoz – ideértve az áruk tranzit forgalomban történő szállításához – kapcsolódó információk, amelyeket a 2. cikk (1) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban valamely érintett gazdasági szereplőnek kell rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy igazolja az említett rendelkezéseket megállapító jogi aktusok vonatkozó követelményeinek való megfelelést;

2.

„jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmény”: jogszabályban előírt információk szolgáltatására vonatkozó követelmény;

3.

„illetékes hatóság”: hatóság, hivatal vagy egyéb szerv, amely hatáskörrel rendelkezik a 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi aktusok szerinti olyan feladatok – így különösen egy tagállam területén a megfelelés ellenőrzése, betartatása, igazolása vagy nyomon követése – végzésére, amelyekhez szükség van a jogszabályban előírt információkhoz való hozzáférésre;

4.

„elektronikus áruszállítási információ” vagy „eFTI”: adatelemkészlet, amelyet jogszabályban előírt információknak az érintett gazdasági szereplők közötti, valamint a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti cseréje céljából elektronikus eszközökkel kezelnek;

5.

„eFTI-adatalkészlet”: a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyedi uniós jogi aktus vagy nemzeti jog szerint előírt információknak megfelelő, strukturált adatelemkészlet;

6.

„közös eFTI-adatkészlet”: strukturált adatelemek valamennyi eFTI-adatalkészletet magában foglaló, átfogó készlete, amelyben a különböző eFTI-adatalkészletekben szereplő közös adatelemek csak egyszer szerepelnek;

7.

„adatelem”: a legkisebb olyan információegység, amely egyedi meghatározással és pontos technikai jellemzőkkel, úgymint formátummal, hosszúsággal és karaktertípussal rendelkezik;

8.

„adatkezelés”: eFTI-ken végzett művelet vagy műveletsor, például gyűjtés, rögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás, kiigazítás vagy módosítás, visszakeresés, megtekintés, felhasználás, továbbítás útján történő közlés, terjesztés vagy az eFTI egyéb módon történő rendelkezésre bocsátása, egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés, függetlenül attól, hogy azt automatikus eszközökkel végzik-e;

9.

„műveleti napló”: az eFTI-k elektronikus adatkezelésének automatikus nyilvántartása;

10.

„eFTI-platform”: információs és kommunikációs technológián (IKT) alapuló, eFTI-k adatkezelésére szánt megoldás, például operációs rendszer, működési környezet vagy adatbázis;

11.

„eFTI-platformfejlesztő”: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely eFTI-platformot fejlesztett ki vagy szerzett meg saját gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, jogszabályban előírt információk kezelése vagy az említett platform piaci forgalomba helyezése céljából;

12.

„eFTI-szolgáltatás”: eFTI-platform segítségével – önmagában vagy más IKT-megoldásokkal, többek között más eFTI-platformokkal együtt – végzett eFTI-adatkezelési szolgáltatás;

13.

„eFTI-szolgáltató”: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján eFTI-szolgáltatást nyújt az érintett gazdasági szereplőknek;

14.

„érintett gazdasági szereplő”: szállítási vagy logisztikai szolgáltató, vagy más olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a jogszabályban előírt információkra vonatkozó releváns követelménnyel összhangban felelős a jogszabályban előírt információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátásáért;

15.

„ember által olvasható formátum”: adatok olyan elektronikus bemutatási módja, amely természetes személyek által további adatkezelés nélkül információként felhasználható;

16.

„géppel olvasható formátum”: adatok olyan elektronikus bemutatási módja, amely gép általi automatikus adatkezelésre felhasználható;

17.

„megfelelőségértékelő szervezet”: a 765/2008/EK rendelet szerinti megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az említett rendelettel összhangban akkreditálnak valamely eFTI-platform vagy eFTI-szolgáltató megfelelőségének az értékelésére;

18.

„szállítás”: meghatározott áruk – ideértve a hulladékot is – szállítása az első berakodási helytől a végső rendeltetési helyig egyetlen szállítási szerződés vagy több, egymást követő szállításra irányuló szerződés feltételei szerint, beleértve adott esetben a különböző szállítási módok közötti áruátrakást is, a szállított konténerek, csomagok vagy áruk mennyiségétől vagy számától függetlenül.

II. FEJEZET

ELEKTRONIKUSAN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

4. cikk

Az érintett gazdasági szereplőkre vonatkozó követelmények

(1)   Az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazása céljából az érintett gazdasági szereplőknek meg kell felelniük az e cikkben foglalt követelményeknek.

(2)   Amikor az érintett gazdasági szereplők jogszabályban előírt információkat elektronikusan bocsátanak valamely illetékes hatóság rendelkezésére, azt valamely tanúsított eFTI-platformon, és – adott esetben – tanúsított eFTI-szolgáltatók által kezelt adatok alapján kell megtenniük. Az érintett gazdasági szereplők az említett, jogszabályban előírt információkat géppel olvasható formátumban, valamint – az illetékes hatóság kérésére – ember által olvasható formátumban kötelesek rendelkezésre bocsátani.

(3)   A géppel olvasható formátumban lévő információkat valamely eFTI-platform adatforrásához csatlakozó, hitelesített és védett kapcsolaton keresztül kell rendelkezésre bocsátani. Az érintett gazdasági szereplőknek közölniük kell a 9. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett egyedi elektronikus azonosító kapcsolatot, amely lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy egyedileg azonosítsa a szállításhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt információt.

(4)   Az illetékes hatóságok kérésére ember számára olvasható formátumban lévő információk rendelkezésre bocsátásának helyben, az érintett gazdasági szereplő tulajdonában lévő elektronikus eszközök képernyőjén kell történnie.

5. cikk

Az illetékes hatóságokra vonatkozó követelmények

(1)   A 7. és 8. cikkben említett első, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálybalépésének időpontjától számított 30 hónap elteltével az illetékes hatóságoknak el kell fogadniuk az érintett gazdasági szereplők által a 4. cikknek megfelelően, elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkat, ideértve azt is, ha az említett, jogszabályban előírt információkat az illetékes hatóság kiegészítő információként kérte.

(2)   Ha az érintett gazdasági szereplő e rendelet 4. cikkével összhangban az 1013/2006/EK rendelet szerint előírt információt bocsátott rendelkezésre elektronikusan, az érintett illetékes hatóságoknak ezt a jogszabályban előírt információt az 1013/2006/EK rendelet 26. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett megállapodás nélkül is el kell fogadniuk.

(3)   Ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyedi uniós jogi aktus vagy nemzeti jog szerint előírt információk esetében hivatalos igazolásra, például bélyegzőkre vagy tanúsítványokra is szükség van, az érintett hatóságnak az említett igazolást elektronikusan kell végeznie, a 7. és a 8. cikkben említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusok követelményeivel összhangban.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik valamennyi illetékes hatóságuk számára az érintett gazdasági szereplők által a 4. cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkhoz való hozzáférést és az információk kezelését. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a 7. és 8. cikkben említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusoknak.

6. cikk

Bizalmas üzleti információk

Az illetékes hatóságok, az eFTI-szolgáltatók és az érintett gazdasági szereplők kötelesek intézkedéseket tenni az e rendelettel összhangban kezelt és cserélt üzleti információk titkosságának biztosítására, továbbá annak garantálására, hogy az ilyen információkhoz való hozzáférés és az információk kezelése csak engedéllyel történhessen.

7. cikk

Közös eFTI-adatkészlet és eFTI-adatalkészletek

(1)   A Bizottság a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet következők tekintetében való kiegészítése céljából: a közös eFTI-adatkészletnek és az eFTI-adatalkészleteknek a 2. cikk (1) bekezdésében említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó adott követelményekkel kapcsolatban való létrehozása és módosítása, ideértve a közös eFTI-adatkészletben és eFTI-adatalkészletekben szereplő egyes adatelemek meghatározására és műszaki jellemzőire vonatkozó megfelelő előírásokat is.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság:

a)

figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és uniós jogot; és

b)

arra törekszik, hogy biztosított legyen a közös eFTI-adatkészlet és az eFTI-adatalkészletek, valamint a nemzetközi vagy uniós szinten elfogadott releváns adatmodellek – ideértve a multimodális adatmodelleket is – közötti átjárhatóság.

(3)   Az első ilyen, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak az (1) bekezdésben említett valamennyi elemet le kell fednie és azt legkésőbb 2023. február 21-ig kell elfogadni.

8. cikk

Közös eljárások és hozzáférési szabályok

(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok fogad el, amelyekben közös eljárásokat és részletes szabályokat, többek között közös műszaki előírásokat állapít meg az illetékes hatóságoknak az eFTI-platformokhoz való hozzáférése tekintetében, ideértve a jogszabályban előírt információk kezelésére, valamint az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági szereplők között az említett információkkal kapcsolatban folytatott kommunikációra vonatkozó eljárásokat is.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság igyekszik növelni az igazgatási eljárások hatékonyságát és minimalizálni a megfeleléssel járó költségeket az érintett gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok számára.

(3)   Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen végrehajtási jogi aktusnak az e cikk (1) bekezdésében említett valamennyi elemet le kell fednie és azt legkésőbb 2023. február 21-ig kell elfogadni.

III. FEJEZET

eFTI-PLATFORMOK ÉS eFTI-SZOLGÁLTATÓK

1. SZAKASZ

Az eFTI-platformokra és eFTI-szolgáltatókra vonatkozó követelmények

9. cikk

Az eFTI-platformokra vonatkozó funkcionális követelmények

(1)   A jogszabályban előírt információk kezelését végző eFTI-platformoknak olyan funkciókkal kell bírniuk, amelyek biztosítják, hogy:

a)

a személyes adatok kezelése az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban történik;

b)

az üzleti adatok kezelése a 6. cikkel összhangban történik;

c)

az illetékes hatóságok a 7. és 8. cikkben említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok révén elfogadott műszaki előírásokkal összhangban hozzáférhetnek az adatokhoz és kezelhetik azokat;

d)

az érintett gazdasági szereplők a 4. cikkel összhangban az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsáthatják az információkat;

e)

egyedi elektronikus azonosító kapcsolatot, például egy egyedi hivatkozásazonosítót lehet létrehozni a szállítás és a kapcsolódó adatelemek között, ideértve az azon eFTI-platformra való strukturált hivatkozást is, ahol az adatot rendelkezésre bocsátják;

f)

adatkezelést kizárólag engedélyezett és hitelesített hozzáférés alapján lehet végezni;

g)

műveleti naplókban minden adatkezelés megfelelően rögzítésre kerül annak érdekében, hogy lehetővé váljon legalább az egyes különálló kezelési műveleteknek, a műveletet végző természetes vagy jogi személynek, valamint az egyes adatelemeken végzett műveletek sorrendjének az azonosítása; amennyiben valamely művelet meglévő adatelem módosítására vagy törlésére terjed ki, az eredeti adatelem megőrzésre kerül;

h)

az adatokat archiválni lehet, és azok az illetékes hatóságok számára a jogszabályban előírt információkra vonatkozó releváns követelményeket megállapító vonatkozó uniós jogi aktusoknak és nemzeti jognak megfelelően hozzáférhetők maradnak;

i)

az e bekezdés g) pontjában említett műveleti naplókat archiválni lehet, és azok az illetékes hatóságok számára auditálás céljából a jogszabályban előírt információkra vonatkozó adott követelményeket megállapító vonatkozó uniós jogi aktusokban és nemzeti jogban megállapított ideig, nyomon követés céljából pedig a 17. cikkben említett ideig hozzáférhetők maradnak;

j)

az adatok védve vannak a sérüléssel és az eltulajdonítással szemben;

k)

a kezelt adatelemek megfelelnek a 7. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által létrehozott közös eFTI-adatkészletnek és eFTI-adatalkészleteknek, és azok a jogszabályban előírt információkra vonatkozó adott követelményeket megállapító vonatkozó uniós jogi aktusokban és nemzeti jogban meghatározottak szerint az Unió bármelyik hivatalos nyelvén kezelhetők.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben részletes műszaki előírásokat állapít meg az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az említett műszaki előírások elfogadásakor a Bizottság:

a)

törekszik az eFTI-platformok közötti átjárhatóság biztosítására;

b)

figyelembe veszi a már létező releváns technikai megoldásokat és szabványokat;

c)

gondoskodik arról, hogy ezek az előírások a lehető legnagyobb mértékben technológiasemlegesek maradjanak.

Az első ilyen végrehajtási jogi aktusnak az e cikk (1) bekezdésében említett valamennyi elemet le kell fednie és azt legkésőbb 2023. augusztus 21-ig kell elfogadni.

10. cikk

Az eFTI-szolgáltatókra vonatkozó követelmények

(1)   Az eFTI-szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy

a)

az adatokat kizárólag az arra jogosult felhasználók kezeljék, az eFTI-platformon belül világosan meghatározott és egyes személyekre ruházott kezelési jogoknak megfelelően, a jogszabályban előírt információkra vonatkozó releváns követelményekkel összhangban;

b)

az adatok tárolása és az azokhoz való hozzáférés megfeleljen a jogszabályban előírt információkra vonatkozó adott követelményeket meghatározó uniós jogi aktusoknak és nemzeti jognak;

c)

az illetékes hatóságok díjmentes és azonnali hozzáféréssel rendelkezzenek az eFTI-platformjaik révén kezelt, áruszállítási műveletekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkhoz;

d)

az adatok megfelelően védettek legyenek, ideértve a jogosulatlan vagy törvénytelen kezeléssel, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy sérülésekkel szembeni védelmet is.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben részletes szabályokat állapít meg el az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen végrehajtási jogi aktusnak az e cikk (1) bekezdésében említett valamennyi elemet le kell fednie és azt legkésőbb 2023. augusztus 21-ig kell elfogadni.

2. SZAKASZ

Tanúsítás

11. cikk

Megfelelőségértékelő szervezetek

(1)   A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálása a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően történik azzal a céllal, hogy elvégezzék az eFTI-platformok és eFTI-szolgáltatók tanúsítását az e rendelet 12. és 13. cikkében foglaltak szerint.

(2)   Ahhoz, hogy akkreditált szervezetként működhessenek, a megfelelőségértékelő szervezeteknek teljesíteniük kell a II. mellékletben megállapított követelményeket. A nemzeti akkreditáló testületeknek közölniük kell az e cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti hatósággal annak a weboldalnak a címét, amelyen nyilvánosan elérhetővé teszik az akkreditált megfelelőségértékelési szervezetekre vonatkozóan rendelkezésre álló információkat, ideértve e szervezetek naprakész jegyzékét.

(3)   Minden tagállam kijelöl egy hatóságot, amely az e cikk (2) bekezdése, a 12. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerint szolgáltatott információk alapján elkészíti és naprakészen tartja az akkreditált megfelelőségértékelési szervezetek, továbbá az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező eFTI-platformok és -szolgáltatók jegyzékét. Az említett kijelölt nemzeti hatóságoknak az említett jegyzéket egy hivatalos kormányzati internetes webhelyen nyilvánosan elérhetővé kell tenniük.

(4)   Az említett kijelölt nemzeti hatóságok kötelesek minden év március 31-ig benyújtani a Bizottságnak a (3) bekezdésben említett jegyzéket annak a webhelynek a címével együtt, ahol a jegyzékek nyilvánosan elérhetők. A Bizottság a hivatalos webhelyén közzéteszi az említett webhelyek címét.

12. cikk

Az eFTI-platformok tanúsítása

(1)   Valamely eFTI-platformfejlesztő kérésére a megfelelőségértékelő szervezet köteles értékelni, hogy az eFTI-platform megfelel-e a 9. cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeknek. Ha az értékelés pozitív eredménnyel jár, a megfelelőségértékelő szervezetnek az adott eFTI-platform számára megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítania. Ha az értékelés eredménye negatív, a megfelelőségértékelő szervezet köteles megindokolni a negatív értékelést a kérelmezőnek.

(2)   Az egyes megfelelőségértékelő szervezetek kötelesek fenntartani azon eFTI-platformok naprakész jegyzékét, amelyek részére megfelelőségi tanúsítvány állítottak ki, és amelyek megfelelőségi tanúsítványát visszavonták vagy felfüggesztették. E jegyzéket a weboldalukon közzé kell tenniük, továbbá az említett weboldal címét közölniük kell a 11. cikk (3) bekezdésében említett kijelölt nemzeti hatósággal.

(3)   Az illetékes hatóságok számára a valamely tanúsított eFTI-platformon keresztül rendelkezésre bocsátott információkhoz tanúsító jelölést kell mellékelni.

(4)   Az eFTI-platformfejlesztőnek a tanúsítványa ismételt értékelését kell kérnie, amennyiben a 9. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított műszaki előírásokat felülvizsgálták.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az eFTI-platformok tanúsításra és a tanúsító jelölések használatára, ezen belül a tanúsítvány megújítására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályok megállapításával történő kiegészítése céljából.

13. cikk

Az eFTI-szolgáltatók tanúsítása

(1)   Valamely eFTI-szolgáltató kérésére a megfelelőségértékelő szervezet köteles értékelni, hogy az eFTI-szolgáltató megfelel-e a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeknek. Ha az értékelés pozitív eredménnyel jár, a megfelelőségértékelő szervezetnek megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítania. Ha az értékelés eredménye negatív, a megfelelőségértékelő szervezet köteles megindokolni a negatív értékelést a kérelmezőnek.

(2)   Az egyes megfelelőségértékelő szervezetek kötelesek fenntartani azon eFTI-szolgáltatók naprakész jegyzékét, amelyek részére megfelelőségi tanúsítvány állítottak ki, és amelyek megfelelőségi tanúsítványát visszavonták vagy felfüggesztették. E jegyzéket a weboldalukon közzé kell tenniük, továbbá az említett weboldal címét meg kell küldeniük a 11. cikk (3) bekezdésében említett kijelölt nemzeti hatóságnak.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az eFTI-szolgáltatók tanúsításra, ezen belül a tanúsítványok megújítására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályok megállapításával történő kiegészítése céljából.

IV. FEJEZET

FELHATALMAZÁS ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikkben, a 12. cikk (5) bekezdésében és a 13. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt évre szól, 2020. augusztus 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikkben, a 12. cikk (5) bekezdésében és a 13. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 2. cikk (3) bekezdése, a 7. cikk, a 12. cikk (5) bekezdése és 13. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság legkésőbb 2029. február 21-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A Bizottság értékeli továbbá, hogy milyen lehetséges kezdeményezések kínálkoznak különösen az alábbiakra:

a)

a gazdasági szereplők számára kötelezettség megállapítása arra, hogy e rendelettel összhangban elektronikus úton tegyék hozzáférhetővé az illetékes hatóságok számára a jogszabályban előírt információkat;

b)

az eFTi-környezet és a jogszabályban előírt információk rögzítésére és kezelésére használt különböző IKT-rendszerek és -platformok átjárhatóságának és összekapcsolhatóságának további kialakítása más uniós közlekedési jogi rendelkezéseknek megfelelően.

Az említett értékelések keretében értékelni kell különösen e rendelet és más vonatkozó uniós jogi aktusok módosításának lehetőségét, és az értékeléseket adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal az e cikk (1) bekezdésében említett jelentés elkészítéséhez szükséges, a 17. cikkben foglalt információkat.

17. cikk

Nyomon követés

A tagállamok 2027. augusztus 21-ig és azt követően ötévente közlik a Bizottsággal a 9. cikk (1) bekezdésének g) és i) pontjában említett műveleti naplók alapján azon alkalmak számát, amikor az illetékes hatóságok az érintett gazdasági szereplők által a 4. cikkel összhangban elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkhoz hozzáfértek és azokat kezelték.

Az említett információkat a jelentéstételi időszak minden évére vonatkozóan közölni kell.

18. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2024. augusztus 21-ig.

(3)   A 2. cikk (2) bekezdését, az 5. cikk (4) bekezdését, a 7. cikket, a 8. cikket, a 9. cikk (2) bekezdését és a 10. cikk (2) bekezdését azonban e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D.M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

J. KLOECKNER


(1)  HL C 62., 2019.2.15., 265. o.

(2)  Az Európai Parlament 2019. március 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. április 7-i álláspontja első olvasatban (HL C 157., 2020.5.8., 1. o.). Az Európai Parlament 2020. július 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1239 rendelete (2019. június 20.) az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2019.7.25., 64. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(9)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11)  EGK-Tanács: Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet (HL P 52., 1960.8.16., 1121. o.).

(12)  A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. december 7.) a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 2016.5.26., 44. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).


I. MELLÉKLET

AZ E RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

A. RÉSZ – A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok jegyzéke:

1.

a Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (1) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról: a melléklet 6.3.2.6. pontjának a), b), c), d), e), f) és g) alpontja.

B. RÉSZ – Nemzeti jog

E részben található a nemzeti jog azon releváns rendelkezéseinek jegyzéke, amelyek az 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott információkkal egészben vagy részben megegyező információk szolgáltatását írják elő.

[Tagállam]

1.

Jogi aktus: [rendelkezés]


(1)  A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299., 2015.11.14., 1. o.).


II. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   

A megfelelőségértékelő szervezeteket a nemzeti jog szerint kell létrehozni, és azoknak jogi személyiséggel kell rendelkezniük.

2.   

A megfelelőségértékelő szervezetnek olyan harmadik félnek kell lennie, amely független az általa értékelt szervezettől, eFTI-platformtól vagy -platformszolgáltatótól.

Ilyen szervezetnek tekinthetők az olyan szervezetek, amelyek az általuk értékelt eFTI-platform vagy -platformszolgáltató tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartoznak, feltéve, hogy bizonyítottan függetlenek és mentesek az érdekütközésektől.

3.   

A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső vezetése és a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzete nem lehet annak az eFTI-platformnak vagy -platformszolgáltatónak a tervezője, gyártója, szállítója, létesítője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékelnek, és nem is képviselheti e feleket.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül ezen eFTI-platform vagy -platformszolgáltató tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem is képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket. Nem vehet részt továbbá olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét azon megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében akkreditált. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek kötelesek biztosítani, hogy leányvállalataiknak és alvállalkozóiknak tevékenységei ne befolyásolják megfelelőségértékelési tevékenységeiknek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

4.   

A megfelelőségértékelő szervezeteknek és személyzetüknek a legmagasabb szintű feddhetetlenséggel és az adott szakterületen elvárható műszaki felkészültséggel kell megfelelőségértékelési tevékenységeit végezniük, és függetlennek kell lenniük minden olyan – különösen pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely – különösen a tevékenységük eredményeiben érdekelt személyek vagy azok csoportjai részéről – alkalmas az ítélőképességüknek vagy megfelelőségértékelési tevékenységük eredményeinek befolyásolására.

5.   

A megfelelőségértékelő szervezetnek képesnek kell lennie az e rendelet 12. és 13. cikke alapján rá ruházott valamennyi megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga, vagy az ő nevében és felelősségére valaki más végzi el.

A megfelelőségértékelő szervezetnek a szükséges mértékben rendelkeznie kell a következőkkel:

a)

olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b)

a megfelelőségértékelés során követett eljárások leírása;

c)

olyan eljárások, amelyek segítségével tevékenysége során kellően figyelembe tudja venni a vállalkozások méretét, azon ágazatot, amelyben azok tevékenykednek, a vállalkozás szerkezetét és a kérdéses technológia összetettségi fokát.

A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel.

6.   

A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell a következőkkel:

a)

valamennyi megfelelőségértékelési tevékenységre kiterjedő, alapos műszaki és szakképzettség;

b)

megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről, és megfelelő hatáskör az említett értékelések elvégzésére;

c)

az e rendelet 9. és 10. cikkében foglalt követelmények megfelelő ismerete és megértése;

d)

az értékelések elvégzését igazoló megfelelőségi tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítésére való alkalmasság.

7.   

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és az értékelést végző személyzetnek a javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

8.   

A megfelelőségértékelő szervezetek kötelesek felelősségbiztosítást kötni, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

9.   

A megfelelőségértékelő szervezet személyzete a szakmai titoktartás szabályait köteles alkalmazni minden olyan információra, amelyet e rendelet 12. és 13. cikke vagy bármely, azokat átültető nemzeti jogszabály szerinti feladatkörében szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységét gyakorolja. Biztosítani kell a tulajdonjogok védelmét.

10.   

A megfelelőségértékelő szervezeteknek részt kell venniük a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben és a vonatkozó szabályozási tevékenységekben, vagy biztosítaniuk kell, hogy a megfelelőségértékelő feladatok elvégzéséért felelős személyzetük tájékoztatást kapjon azokról.


Top