Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1804

A Bizottság (EU) 2019/1804 Végrehajtási Rendelete (2019. október 28.) a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a támogatás iránti kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítása, az integrált igazgatási és kontrollrendszer ellenőrzése, valamint a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő kontrollrendszer tekintetében történő módosításáról

C/2019/7625

OJ L 276, 29.10.2019, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1804/oj

29.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 276/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1804 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 28.)

a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a támogatás iránti kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítása, az integrált igazgatási és kontrollrendszer ellenőrzése, valamint a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő kontrollrendszer tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a)–d) és h) pontjára, 78. cikke első albekezdésének b) és c) pontjára, valamint 96. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 14. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – kellően indokolt esetben – engedélyezzék az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek egységes kérelmük módosítását az egységes kérelem végső benyújtási határidejét követően bejelentett mezőgazdasági parcellák használata tekintetében. Előfordulhat, hogy a vegetációs időszak során a kedvezményezetteknek módosítaniuk kell a művelési tervet a termények vagy a helyszín vonatkozásában. Ennek oka lehet az időjárási viszonyok vagy más mezőgazdasági körülmények megváltozása. Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 30. cikkében említett támogatás kedvezményezettjei is kerülhetnek ilyen helyzetbe, különösen a köztes kultúrák tekintetében. Ezért helyénvaló lehetővé tenni, hogy a tagállamok engedélyezhessék e kedvezményezettek számára az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítását az 1305/2013/EU rendelet 30. cikkében említett támogatás céljából bejelentett parcellák használata tekintetében. Ezenkívül az említett bekezdést, mivel az az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem módosítására vonatkozik, törölni kell a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 14. cikkéből, és annak 15. cikkébe kell belefoglalni. Egyértelművé kell tenni, hogy ezekre a módosításokra a módosítások bejelentésére vonatkozó általános határidők lejárta után is lehetőség van, és a tagállamok a bejelentésükre vonatkozóan végső határidőt állapíthatnak meg.

(2)

A 15. cikk (1b) bekezdése rendelkezik az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosításáról a monitoring útján végzett ellenőrzés esetében. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az említett rendelkezés az egységes kérelemnek vagy a kifizetési kérelemnek a monitoring útján végzett ellenőrzés előzetes eredményeit követő módosításának a lehetőségére vonatkozik. Meg kell határozni azt is, hogy mire terjedhetnek ki ezek a módosítások.

(3)

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 15. cikkének (2) bekezdése meghatározza az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó határidőt. Az említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdése meghatározza azokat a helyzeteket, amikor már nincs lehetőség az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítására. Ezek a szabályok nem alkalmazandók abban az esetben, amikor a kedvezményezetteket monitoring útján ellenőrzik, tekintettel az ilyen típusú ellenőrzések sajátosságaira. Indokolt ezért egyértelművé tenni, hogy mely helyzetekben végezhetnek a szóban forgó kedvezményezettek ilyen módosításokat. Helyénvaló továbbá lehetővé tenni az illetékes hatóságok számára, hogy meghatározzák a monitoring útján ellenőrzött támogatási program, támogatási intézkedés vagy művelettípus szintjén a szóban forgó módosítások bejelentésére vonatkozó határidőt.

(4)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egyes támogatási programok, támogatási intézkedések vagy művelettípusok, valamint a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások tekintetében monitoring útján végeznek ellenőrzéseket, miközben más programok, intézkedések, művelettípusok vagy követelmények és előírások tekintetében továbbra is mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzéseket végeznek. Ebből fakadóan a monitoring útján végzett ellenőrzések olyan megállapításokat tárhatnak fel, amelyek relavánsak a mintavételen alapuló ellenőrzések hatálya alá tartozó programokra, intézkedésekre és művelettípusokra, illetve a kölcsönös megfeleltetéssel érintett előírásokra és követelményekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés szempontjából. Helyénvaló ezért szabályokat megállapítani arra vonatkozóan, hogy hogyan kell figyelembe venni ezeket a megállapításokat.

(5)

Egyértelművé kell tenni, hogy a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 27. cikkében előírt kölcsönös tájékoztatás kötelezettsége a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményekre és előírásokra is vonatkozik. A 27. cikket ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 38. cikke a területmérésre vonatkozik. Ugyanakkor a szóban forgó cikk (1) bekezdése utal arra a lehetőségre, hogy a támogathatósági ellenőrzések, valamint a területmérés az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. Az egyértelműség érdekében a jogosultsági feltételek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat törölni kell a 38. cikkből, és a 39. cikkbe kell foglalni.

(7)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egyes támogatási programok, támogatási intézkedések, illetve művelettípusok tekintetében a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikkének megfelelően monitoring útján végeznek ellenőrzést, miközben más programok, intézkedések és műveletek tekintetében továbbra is mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzéseket végeznek, többek között az említett rendelet 38. cikkében szereplő területmérést is beleértve. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy egy mezőgazdasági parcella mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzés során mért területe eltér a monitoring útján végzett ellenőrzés esetében a támogatás kiszámítása céljából meghatározott területtől. Ezért a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 38. cikkének egyértelművé kell tennie, hogy ezekben az esetekben melyik területet kell figyelembe venni.

(8)

A kedvezményezett által bejelentett és helyszíni ellenőrzés céljából kiválasztott valamennyi mezőgazdasági parcellát a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 38. cikkének megfelelően kell lemérni, és a parcellára vonatkozó jogosultsági feltételeket ugyanezen rendelet 39. cikkének megfelelően kell ellenőrizni. Ide tartoznak a több kedvezményezett által állandó gyepterületként vagy állandó legelőként közösen használt mezőgazdasági parcellák is, amelyek az illetékes hatóságok számára komoly munkaterhet okozhatnak. Annak érdekében, hogy e munkateher csökkenjen, ugyanakkor az uniós alapok megfelelő szintű védelme továbbra is fennálljon, helyénvaló biztosítani, hogy a támogathatósági kritériumokkal, kötelezettségvállalásokkal és egyéb kötelezettségekkel összefüggő méréseket és ellenőrzéseket a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer rendszeres frissítéséhez használt ortofotókon alapuló ellenőrzésekkel lehessen helyettesíteni, valamint helyénvaló meghatározni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az illetékes hatóságok élhetnek ezzel a lehetőséggel.

(9)

Abban az esetben, amikor a vidékfejlesztési intézkedések hatálya alá eső mezőgazdasági parcellák támogathatóságának helyszíni ellenőrzése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozódik, amelyekre vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtottak be, előfordulhat, hogy egyes támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzése nem megfelelő. Helyénvaló ezért a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 39. cikkében előírni, hogy kockázatértékelés alapján további mintákat kell kiválasztani annak céljából, hogy ellenőrizni lehessen a szóban forgó támogathatósági kritériumokat, kötelezettségvállalásokat és egyéb kötelezettségeket.

(10)

A monitoring útján végzett ellenőrzés fő célja, hogy támogassa a kedvezményezetteket a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek teljesítésében, és a feltárt problémák orvoslásában. Ezért fontos egyértelművé tenni az illetékes hatóságok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a kedvezményezetteket időben tájékoztatniuk kell különösen a figyelmeztető jelzésekről és a műholdas adatok idősorai automatizált elemzésének előzetes eredményeiről. A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikke (1) bekezdése első albekezdésének d) pontjában ezért meg kell határozni azokat az alapelveket, amelyeknek megfelelően az illetékes hatóságok a monitoring útján végzett ellenőrzések előzetes eredményeit közlik.

(11)

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikke (1) bekezdésének második albekezdése a fizikai ellenőrzésről rendelkezik. Fontos tisztázni, hogy ezek a fizikai ellenőrzések nem foglalnak magukban területmérést, kivéve, ha az szükséges a kérelmezett támogatásra való jogosultság megállapításához.

(12)

Amennyiben az illetékes hatóságok a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 38. és 39. cikkének megfelelően mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzéseket végeznek, az ellenőrzéseket az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozhatják, amelyekre vonatkozóan támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. Helyénvaló hasonló fokú rugalmasságot lehetővé tenni arra az esetre, amikor a 40a. cikk (1) bekezdése első albekezdése c) pontjának megfelelően, monitoring útján végzett ellenőrzéshez az olyan kedvezményezettek mezőgazdasági parcelláinak mintavételen alapuló ellenőrzése szükséges, akikre monitoring útján nem ellenőrizhető kritériumok vonatkoznak.

(13)

A monitoring útján végzett ellenőrzések keretében végzett automatizált eljárás olyan megállapításokat tárhat fel, amelyek a területalapú támogatási programokkal, a területalapú intézkedésekkel vagy a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményekkel és előírásokkal összefüggő támogathatóság megállapítása szempontjából relevánsak, és nem képezik monitoring útján történő ellenőrzés tárgyát. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok zökkenőmentesen tudjanak alkalmazkodni a monitoring útján végzett ellenőrzések fokozott használatához, helyénvaló bizonyos rugalmasságot lehetővé tenni számukra annak a követelménynek az alkalmazásában, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi vonatkozó információt figyelembe kell venniük a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek, valamint a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások teljesülésének meghatározása céljából. A szóban forgó rugalmasság a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében csak korlátozott ideig alkalmazható. A 40a. cikket ezért ennek megfelelően módosítani kell. Ezenkívül az említett rugalmasság alkalmazása esetén az illetékes hatóságoknak a következő igénylési évben figyelembe kell venniük a programok, intézkedések vagy művelettípusok, valamint a kölcsönös megfeleltetés tekintetében az ellenőrzési minta kockázatalapú részének kiválasztására vonatkozó releváns megállapításokat. A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 34. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 69. cikkének (1) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A 40b. cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék a Bizottságot arról, hogy – többek között bizonyos adatok esetében – monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek. Annak biztosítása érdekében, hogy az értesítés tartalmazza a az alapvető információkat – amelyek köre változhat azzal párhuzamosan, hogy a tagállamok kiterjesztik a monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazását –, a Bizottságnak célszerű az adott év november 1-jéig értesítésre szolgáló mintát bocsátani a tagállamok rendelkezésére. Ezért a 40b. cikk első bekezdését ennek megfelelően módosítani kell. Helyénvaló továbbá törölni a 40b. cikk második bekezdését, mivel az csak a 2018. igénylési évre vonatkozik és ezért elavult.

(15)

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikke meghatározza a területalapú helyszíni ellenőrzéseknek a Kopernikusz Sentinel műholdak adatain vagy azokkal legalább egyenértékű más adatokon alapuló, monitoring útján végzett ellenőrzésekkel való helyettesítésének a jogi keretét. Ezek az adatok relevánsak lehetnek a kölcsönös megfeleltetés szempontjából érintett egyes követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása szempontjából. Az ellenőrzésekkel járó terhek csökkentése és a jelenlegi helyszíni ellenőrzési módszernek a monitoring útján végzett ellenőrzéssel való helyettesítéséhez az illetékes hatóságok számára szükséges beruházások maximalizálása céljából jogi keretet kell biztosítani azon feltételek meghatározásához, amelyek alapján a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatban a monitoring útján végzett ellenőrzés helyettesítheti a helyszíni ellenőrzést.

(16)

Indokolt minimális ellenőrzési arányt megállapítani annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások ellenőrzése kielégítő legyen olyan körülmények között, amikor a Kopernikusz Sentinel műholdak által szolgáltatott adatok nem relevánsak. A helyszíni fizikai ellenőrzést csak olyan esetekben kell előírni, amikor az új technológiák – például a földrajzi koordinátákkal társított fényképek vagy pilóta nélküli légijármű-rendszerek – felhasználásával gyűjtött bizonyítékok, valamint a releváns okirati bizonyítékok nem hoznak kielégítő eredményt, vagy ha az illetékes hatóságok várakozásai szerint a felsorolt bizonyítéktípusok egyike alapján sem ellenőrizhetők eredményesen a monitoring útján nem ellenőrizhető követelmények és előírások.

(17)

A monitoring útján végzett ellenőrzések segíthetnek abban is, hogy a kedvezményezettek betartsák a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeket és előírásokat. Ez azáltal valósítható meg, ha a nemzeti hatóságoknak megfelelő eszközöket kell létrehozniuk annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő követelmények és előírások monitoring útján végzett ellenőrzésének előzetes eredményeiről időben tájékoztassák a kedvezményezetteket, és lehetővé tegyék számukra, hogy a helyzetet még az ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt rendezzék. Ez a lehetőség nem érintheti az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (2) bekezdésében szereplő előzetes figyelmeztető rendszert.

(18)

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozóan monitoring útján végzett ellenőrzések végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából értesítési kötelezettséget kell előírni a tagállamok számára.

(19)

A 809/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(20)

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikkének új (4) bekezdése és 70a. cikkének (3) bekezdése által bevezetett rugalmasságot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni, hogy az megfelelhessen a céljának, mivel a tagállamok a monitoring útján végzett ellenőrzések és az ezekkel összefüggő új technológia bevezetésével egyidejűleg szembesülhetnek azzal a nehézséggel, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi vonatkozó információt figyelembe kell venniük a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek, valamint a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások teljesülésének meghatározása céljából.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság és a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 14. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Az egységes kérelem és a kifizetési kérelem módosítása

(1)   Az egységes kérelem, illetve a kifizetési kérelem benyújtásának határideje után az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem kiegészíthető vagy kiigazítható egyéni mezőgazdasági parcellákkal vagy egyéni támogatási jogosultságokkal, feltéve, hogy az érintett közvetlen támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések követelményei teljesülnek.

Az egységes kérelemben már bejelentett egyéni mezőgazdasági parcellák vagy támogatási jogosultságok tekintetében a hasznosítást, a közvetlen támogatási rendszert vagy a vidékfejlesztési intézkedést érintő módosítások ugyanezekkel a feltételekkel tehetők meg.

Amennyiben az első és a második albekezdésben említett módosítások hatással vannak valamely benyújtandó igazoló dokumentumra vagy szerződésre, a szóban forgó dokumentumok vagy szerződések ennek megfelelően módosíthatók.

(1a)   Ha a kedvezményezettet a 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően értesítették az előzetes ellenőrzések eredményéről, a kedvezményezett módosíthatja az egységes kérelmét vagy a kifizetési kérelmét, hogy az valamennyi szükséges korrekciót tartalmazzon az egyes parcellák vonatkozásában a keresztellenőrzések potenciális meg nem felelést jelző eredményének megfelelően.

(1b)   Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 40a. cikknek megfelelően kerül sor, és az illetékes hatóságok közölték a 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett parcellánkénti előzetes eredményeket, a kedvezményezettek módosíthatják az egyéni mezőgazdasági parcellák használatára vonatkozó egységes kérelmet vagy kifizetési kérelmet, feltéve, hogy teljesülnek az érintett közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések követelményei. Egyéni támogatási jogosultságok hozzáadhatók azokban az esetekben, amikor az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítása a bejelentett terület megnövekedését eredményezi.

(2)   Az (1) bekezdés első és második albekezdésével összhangban végrehajtott módosításokról az adott év május 31-ig – Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország esetében június 15-ig – értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok az ilyen módosításokkal kapcsolatos értesítésre vonatkozóan korábbi határidőt is megállapíthatnak. E határidő azonban nem lehet az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtására a 13. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott határidőt követő 15. naptári napnál korábbi időpont.

Az első és második albekezdéstől eltérve a tagállamok – kellően indokolt esetben – engedélyezhetik a kedvezményezettnek, hogy egy későbbi időpontban módosítsa egységes kérelmét vagy kifizetési kérelmet az 1307/2013/EU rendelet III. címe 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás vagy az 1305/2013/EU rendelet 30. cikke szerinti, Natura 2000 és a víz-keretirányelv szerinti támogatás céljából bejelentett mezőgazdasági parcellák használatát illetően, feltéve, hogy ezáltal az érintett kedvezményezett nem kerül kedvezőbb helyzetbe az eredeti kérelmen alapuló kötelezettségek teljesítése tekintetében. Ebben az esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghatározzák azt a határidőt, ameddig értesíteni kell az illetékes hatóságot ezekről a módosításokról.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(2a)   Az (1a) bekezdésnek megfelelően az előzetes ellenőrzéseket követő módosításokról legkésőbb a kedvezményezettnek az előzetes ellenőrzések eredményéről való értesítésére vonatkozóan a 11. cikk (4) bekezdésében említett határidőtől számított kilenc naptári napon belül értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(2b)   A 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett parcellánkénti előzetes eredmények (1b) bekezdés szerinti közlését követő módosításokról az illetékes hatóságot a hatóság által a támogatási program, a támogatási intézkedés vagy a művelettípus szintjén meghatározott időpontig tájékoztatni kell. A határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke szerint az első részlet kifizetését vagy az előlegfizetést teljesíteni kell.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(3)   Amennyiben az illetékes hatóság már tájékoztatta a kedvezményezettet az egységes kérelemben vagy a kifizetési kérelemben található meg nem felelés bármilyen esetéről, vagy értesítette a helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról, és a helyszíni ellenőrzés meg nem felelést tár fel, az (1) bekezdés szerinti módosításokra a meg nem felelés által érintett mezőgazdasági parcellákkal kapcsolatban nincs lehetőség.

Az első albekezdés alkalmazásában a 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt kötelezettség nem minősül a kedvezményezett arról való értesítésének, hogy az illetékes hatóság helyszíni ellenőrzést kíván végezni.”.

3.

A 27. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok biztosítják, hogy az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások és/vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásának ellenőrzése keretében tett minden releváns ténymegállapításról valamennyi, az adott támogatás nyújtásáért felelős illetékes hatóság értesüljön. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 38. cikke szerinti, tanúsítványok kiadásáért felelős állami vagy magánhatóságok az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás odaítéléséért felelős illetékes hatóságot tájékoztatják minden, a támogatás olyan kedvezményezettek részére történő megfelelő odaítélése szempontjából releváns ténymegállapításról, akik úgy döntöttek, hogy kötelezettségeiket gyakorlatuk egyenértékűségének tanúsításával teljesítik.”.

4.

A 34. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a 40a. cikk (4) bekezdésében vagy a 70a. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a második albekezdés d) pontjában említett kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat.”;

b)

a (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 32. és 33. cikk alkalmazásában a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek minimális számának 20–25 %-át, illetve azokban az esetekben, amikor a 32. cikk (2a) bekezdése alkalmazandó, a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő gazdálkodóközösségek 100 %-át és a kötelezettségvállalások 20–25 %-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek és kötelezettségvállalások fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a 40a. cikk (4) bekezdésében vagy a 70a. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat.”.

5.

A 38. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A parcellák helyszíni ellenőrzés keretében végzett tényleges területmérése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. Amennyiben e minta ellenőrzése meg nem felelést tár fel, meg kell mérni minden mezőgazdasági parcellát vagy extrapolálni kell a minta eredményeit.”;

b)

a cikk a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9)   Amennyiben az (1)–(8) bekezdéssel összhangban mért támogatható terület eltér a támogatás kiszámítása céljából a 40a. cikk szerint monitoring útján végzett ellenőrzés alapján meghatározott területtől, az e cikk (1)–(8) bekezdésével összhangban mért területet kell figyelembe venni.

(10)   Abban az egyedi esetben, amikor több kedvezményezett állandó gyepterületként vagy állandó legelőként közösen használ mezőgazdasági parcellákat, a tényleges mérés helyettesíthető az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítése során felhasznált ortofotókon alapuló ellenőrzésekkel, feltéve, hogy ezen ellenőrzéseket legfeljebb három éven belül az összes ilyen parcellán elvégzik, és az illetékes hatóság bizonyítani tudja az e rendelet 7. cikkében előírt követelményeknek megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá megfelelően végrehajtja a visszafizettetéseket.”.

6.

A 39. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A mezőgazdasági parcellákkal összefüggő támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek helyszíni ellenőrzések részeként végzett ellenőrzése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be.

A vidékfejlesztési intézkedések esetében azonban, amennyiben a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó egyes támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek nem ellenőrizhetők megfelelően az ellenőrzéseknek az első albekezdés szerinti, véletlenszerűen kiválasztott mintára való korlátozása esetén, e támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében kockázatértékelés alapján további mintákat kell kiválasztani.

Amennyiben a véletlenszerűen vagy a kockázatértékelés alapján kiválasztott minta meg nem felelést tár fel, valamennyi mezőgazdasági parcella esetében el kell végezni a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzését, illetve extraporálni kell a minta eredményeit.

A mezőgazdasági parcellák támogathatóságát bármilyen alkalmas módon ellenőrizni kell, ideértve az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelését is. Ennek az ellenőrzésnek adott esetben a növénykultúra vizsgálatára is ki kell terjednie. E célból szükség esetén kiegészítő bizonyítékot kell kérni.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Abban az egyedi esetben, amikor több kedvezményezett állandó gyepterületként vagy állandó legelőként közösen használ mezőgazdasági parcellákat, a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzése helyettesíthető az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítése során felhasznált ortofotókon alapuló ellenőrzésekkel, feltéve, hogy ezen ellenőrzéseket legfeljebb három éven belül az összes ilyen parcellán elvégzik, és az illetékes hatóság bizonyítani tudja az e rendelet 7. cikkében előírt követelményeknek megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá megfelelően végrehajtja a visszafizettetéseket.”.

7.

A 40a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek az albekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek teljesítésében, és lehetővé tegyék számukra, hogy a helyzetet még a 41. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt rendezzék.”;

ii.

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdés b) és a c) pontjának alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg az igényelt támogatásra való jogosultság. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából. E fizikai ellenőrzések csak akkor foglalják magukban a területmérést, ha arra a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében szükség van.”;

iii.

a bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában azoknak a támogathatósági kritériumoknak, kötelezettségvállalásoknak és egyéb kötelezettségeknek az ellenőrzése, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, a kedvezményezett által bejelentett mezőgazdasági parcellák legalább 50 %-ára kiterjedő mintára korlátozódhat. Az illetékes hatóság ezt a mintát véletlenszerűen vagy más kritériumok alapján választhatja ki. Amennyiben a mezőgazdasági parcellák mintáját véletlenszerűen választja ki, és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak extrapolálnia kell a minta eredményeit vagy ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát. Amennyiben a minta kiválasztása más kritérium alapján történik és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát.”;

b)

a cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett eljárás monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszerek, vidékfejlesztési intézkedések, valamint követelmények és/vagy előírások szempontjából releváns megállapításokat tár fel, az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy ezeket a megállapításokat csak a monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszereket, vidékfejlesztési intézkedéseket, valamint követelményeket és/vagy előírásokat illetően a 30., 31., 32. és 68. cikknek megfelelően helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezettek tekintetében veszik figyelembe. Az eltérést az illetékes hatóság által monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazásának megkezdése szerinti naptári év január 1-jét követő három évre kell korlátozni.”

8.

A 40b. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok a monitoring útján végzett ellenőrzések megkezdésének naptári évét megelőző naptári év december 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek, megjelölve a monitoring útján végzett ellenőrzésnek alávetett programokat, intézkedéseket, művelettípusokat és adott esetben az ilyen programokkal vagy intézkedésekkel érintett területeket, valamint ezek kiválasztásának szempontjait. A Bizottság minden naptári év november 1-jéig mintát bocsát rendelkezésre az említett értesítés megküldése céljából, amely tartalmazza az értesítésben feltüntetendő elemeket.”;

b)

a második bekezdést el kell hagyni.

9.

A 41. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a helyszíni ellenőrzés végrehajtására a 40. cikknek megfelelően távérzékelés, vagy a 40a. cikknek megfelelően monitoring útján kerül sor, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy ha a távérzékeléssel vagy monitoring útján végzett ellenőrzés során nem találtak meg nem felelést, a kedvezményezettnek nem teszik lehetővé az ellenőrzési jelentés aláírását. Ha az ilyen ellenőrzések vagy a monitoring során meg nem felelésre derül fény, lehetőséget kell biztosítani a jelentés aláírására, mielőtt az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében. Monitoring útján végzett ellenőrzés alkalmazásakor ez a kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha a kedvezményezettet a 40a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően kialakított, a kedvezményezettel való kapcsolattartásra szolgáló eszköz révén értesítik a meg nem felelésről, és a kedvezményezett lehetőséget kap a meg nem felelés kifogásolására még az előtt, hogy az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében.”.

10.

A 69. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 68. cikkel összhangban ellenőrizendő mezőgazdasági üzemek mintájának kiválasztását adott esetben az alkalmazandó jogszabályok szerinti kockázatelemzésre, illetve a követelményeknek vagy előírásoknak megfelelő kockázatelemzésre kell alapozni. A szóban forgó kockázatelemzés végrehajtható egy adott mezőgazdasági üzem szintjén, vagy a mezőgazdasági üzemek vagy földrajzi övezetek kategóriáinak szintjén. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza az e rendelet 40a. cikke (4) bekezdésében vagy 70a. cikke (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat.”.

11.

A 70. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az illetékes hatóságok az e rendelet 70a. cikkével összhangban monitoring útján végzett ellenőrzések révén ellenőrizhetik a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelést.”.

12.

A szöveg a következő 70a. és 70b. cikkel egészül ki:

„70a. cikk

Monitoring útján végzett ellenőrzés

(1)   Az illetékes hatóságok monitoring útján is végezhetnek ellenőrzést. Ha ilyen ellenőrzés mellett döntenek:

a)

eljárást alakítanak ki arra, hogy rendszeresen és módszeresen megfigyeljék, nyomon kövessék és értékeljék a kölcsönös megfeleltetés szempontjából érintett összes követelményt és előírást, amelynek teljesülése ellenőrizhető a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján, egy olyan időszakon át, amely alapján megállapítható a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés;

b)

szükség esetén, illetve a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása érdekében megfelelő nyomonkövetési tevékenységeket hajtanak végre;

c)

ellenőrzést végeznek az olyan, kölcsönös megfeleltetés szempontjából releváns követelmények és előírások által érintett kedvezményezettek 1 %-ára kiterjedően, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, és amelyek relevánsak a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés szempontjából. A kedvezményezettek 1 %-ának 20–25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. A kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani;

d)

tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek a bekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a követelményeknek és előírásoknak való megfelelésben, valamint – az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (2) bekezdésében szereplő előzetes figyelmeztető rendszer sérelme nélkül – lehetővé teszik számukra, hogy a helyzetet még a 72. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt, de az előzetes eredmények közlésétől számított legfeljebb egy hónapon belül rendezzék.

A b) és a c) pont alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon követelmények és előírások ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása szempontjából.

(2)   Nem alkalmazandó e rendelet 25., 68., 69. és 71. cikke, ha az illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően monitoring útján végzett ellenőrzést hajt végre, bizonyítani tudja a 7. és 29. cikkben előírt szabályoknak megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke szerinti értékelés útján meggyőződött a mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének minőségéről.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett eljárás monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszerek, vidékfejlesztési intézkedések, valamint követelmények és/vagy előírások szempontjából releváns megállapításokat tár fel, az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy ezeket a megállapításokat csak a monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszereket, vidékfejlesztési intézkedéseket, valamint követelményeket és/vagy előírásokat illetően a 30., 31., 32. és 68. cikknek megfelelően helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezettek tekintetében veszik figyelembe. Az eltérést az illetékes hatóság által monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazásának megkezdése szerinti naptári év január 1-jét követő három évre kell korlátozni.

70b. cikk

Értesítések

A tagállamok a monitoring útján végzett ellenőrzések megkezdésének naptári évét megelőző naptári év december 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy a 70a. cikk szerint monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek.”.

13.

A 72. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„A 70a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzés esetében az e bekezdés második albekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontja nem alkalmazandó. Az ellenőrzési jelentésben a monitoring útján végzett ellenőrzés eredményeit parcellánként kell feltüntetni.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)   „Az (1) bekezdés alkalmazandó függetlenül attól, hogy a szóban forgó kedvezményezettet a 69. cikknek megfelelően választották-e ki helyszíni ellenőrzésre, vagy a helyszíni ellenőrzésére a 68. cikk (2) bekezdésének megfelelően a jogi aktusokra és előírásokra alkalmazandó szabályozás alapján, monitoring útján végzett ellenőrzésére a 70a. cikknek megfelelően, illetve ellenőrzésére a meg nem felelés bármilyen más módon az illetékes ellenőrző hatóság tudomására hozott esetének nyomon követése céljából került-e sor.”;

c)

a (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzés időpontjától számított három hónapon belül tájékoztatni kell a meg nem felelés valamennyi feltárt esetéről. Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 70a. cikknek megfelelően kerül sor, a kedvezményezettet attól az időponttól számított három hónapon belül tájékoztatni kell a meg nem felelés valamennyi feltárt esetéről, amikor a 70a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a kedvezményezett számára a helyzet rendezésére biztosított időszak lejár.”;

d)

a (4) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A követelményekre és előírásokra alkalmazandó jogszabályokban szereplő egyedi rendelkezések sérelme nélkül, az ellenőrzési jelentést a helyszíni ellenőrzés időpontjától számított egy hónapon belül véglegesíteni kell. Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 70a. cikknek megfelelően kerül sor, az ellenőrzési jelentést attól az időponttól számított egy hónapon belül kell készíteni, amikor a 70a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a kedvezményezett számára a helyzet rendezésére biztosított időszak lejár. Kellően indokolt esetekben azonban ez az időszak három hónapra meghosszabbítható, különösen akkor, ha a kémiai vagy fizikai elemzések ezt szükségessé teszik.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk következő pontjai 2019. január 1-jétől alkalmazandók:

a)

a 7b) pont;

b)

a 12. pont a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 70a. cikkének (3) bekezdése tekintetében.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).


Top