Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

A Bizottság (EU) 2019/1602 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat- és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 250/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. április 23.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat- és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény egészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 50. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályokat állapít meg az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos tagállami hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozóan az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése céljából.

(2)

mivel azokra az esetekre és feltételekre vonatkozóan, amelyek fennállásakor a közös egészségügyi beléptetési okmánynak kell kísérnie az átszállított szállítmányokat, az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadandó különálló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell szabályokat megállapítani, e rendeletet csak az Unióban forgalomba hozatalra szánt szállítmányokra kell alkalmazni.

(3)

Az (EU) 2017/625 rendelet előírja, hogy a jóváhagyott határállomásokon keresztül az Unióba beléptetett állatok és áruk szállítmányait közös egészségügyi beléptetési okmánynak kell kísérnie. Amint megtörtént a hatósági ellenőrzések elvégzése és a közös egészségügyi beléptetési okmány véglegesítése, a szállítmányok különböző részekre oszthatók, a vállalkozó kereskedelmi igényeinek megfelelően.

(4)

A szállítmányok nyomonkövethetőségének és a rendeltetési hely illetékes hatóságával való megfelelő kommunikációnak a biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani azon feltételek és gyakorlati intézkedések tekintetében, amelyek szerint a közös egészségügyi beléptetési okmánynak a forgalomba hozatalra szánt szállítmányokat kísérnie kell azok rendeltetési helyére. Indokolt különösen az olyan esetekre vonatkozó részletes szabályokat megállapítani, amikor a szállítmányokat megosztják.

(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy a hatósági ellenőrzéseket, valamint a közös egészségügyi beléptetési okmányok illetékes hatóságok általi véglegesítését követően nyomon követhetők legyenek a határállomásokon megosztott szállítmányok, helyénvaló előírni, hogy a szállítmányért felelős vállalkozó az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikkében említett hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül a szállítmány minden egyes részére vonatkozóan nyújtson be közös egészségügyi beléptetési okmányt, amelyet a határállomás illetékes hatóságai véglegesítenek, és amely a szállítmány egyes részeit a vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmányban bejelentett rendeltetési helyre kíséri.

(6)

A közös egészségügyi beléptetési okmány csalárd újrafelhasználásának megelőzése céljából helyénvaló előírni a vámhatóságok számára, hogy a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül közöljék a vámáru-nyilatkozatban szereplő szállítmány mennyiségére vonatkozó információkat annak biztosítása érdekében, hogy az adott vámáru-nyilatkozatban feltüntetett mennyiségeket levonják a közös egészségügyi beléptetési okmányban bejelentett teljes engedélyezett mennyiségből. A vámhatóságok kötelesek információt cserélni a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 6. cikke (1) bekezdésében említett elektronikus adatfeldolgozási eljárás igénybevételével. E rendelet alkalmazásában az említett elektronikus adatfeldolgozási eljárásokat kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a vámhatóságok számára elegendő idő álljon rendelkezésre ezen eljárások bevezetésére, indokolt úgy rendelkezni, hogy az egyes tagállamokban attól a naptól kezdve alkalmazzák a szállítmányok mennyiségére vonatkozó információknak a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztüli közlésére vonatkozó kötelezettséget, amikor ezek az eljárások az adott tagállamban bevezetésre kerülnek, illetőleg 2023. március 1-jétől, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(7)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, e rendeletet is az említett időponttól kezdve kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet meghatározza azokat az eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkében említett közös egészségügyi beléptetési okmánynak (a továbbiakban: közös egészségügyi beléptetési okmány) a rendeltetési helyre kell kísérnie az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésében említett azon állat- és árukategóriák egyes szállítmányait, amelyeket forgalomba hozatalra szánnak (a továbbiakban: szállítmány).

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó az átszállítandó szállítmányokra.

2. cikk

Meghatározás

E rendelet alkalmazásában a „rendeltetési hely”: az a hely, ahová az árut – a közös egészségügyi beléptetési okmányban megadottaknak megfelelően – végső kirakodásra szállítják.

3. cikk

Azok az esetek, amelyekben a szállítmányokat közös egészségügyi beléptetési okmánynak kell kísérnie a rendeltetési helyükre

Közös egészségügyi beléptetési okmányt minden egyes szállítmányhoz – még az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátását megelőzően – mellékelni kell, függetlenül attól, hogy azt a határállomáson vagy a határállomás elhagyását követően osztják meg.

4. cikk

A nem megosztott szállítmányokat kísérő közös egészségügyi beléptetési okmányra vonatkozó feltételek

Amennyiben a szállítmányt nem osztják meg az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátás előtt, a következő követelményeket kell alkalmazni:

a)

a szállítmányért felelős vállalkozó gondoskodik arról, hogy a szállítmányt a közös egészségügyi beléptetési okmány nyomtatott vagy elektronikus példánya kísérje a szállítmány rendeltetési helyéig és addig, amíg azt az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően szabad forgalomba nem bocsátják;

b)

a szállítmányért felelős vállalkozónak a vámhatóságoknak benyújtott vámáru-nyilatkozatban fel kell tüntetnie a közös egészségügyi beléptetési okmány hivatkozási számát, és a 952/2013/EU rendelet 163. cikkével összhangban a vámhatóságok rendelkezésére kell tartania annak egy példányát;

c)

a vámhatóságok a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül közlik a szállítmánynak a vámáru-nyilatkozatban szereplő mennyiségére vonatkozó információkat, és csak akkor engedélyezik a szállítmány vámeljárás alá vonását, ha ez a mennyiség nem haladja meg a közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott összmennyiséget. Ez a követelmény nem alkalmazandó abban az esetben, ha a szállítmányt a 952/2013/EU rendelet 210. cikkének a) és b) pontjában említett vámeljárások alá kell vonni.

5. cikk

A határállomáson megosztott szállítmányokat kísérő közös egészségügyi beléptetési okmányra vonatkozó feltételek

(1)   Amennyiben a szállítmányt a határállomáson kell megosztani, a következő követelmények alkalmazandók:

a)

az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes értesítés esetén a szállítmányért felelős vállalkozó rendeltetési helyként az egész szállítmányra vonatkozóan a határállomást jelöli meg a közös egészségügyi beléptetési okmányban;

b)

azt követően, hogy a határállomás illetékes hatósága az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (5) bekezdésének megfelelően véglegesíti a közös egészségügyi beléptetési okmányt az egész szállítmányra vonatkozóan, a szállítmányért felelős vállalkozónak kérnie kell a szállítmány megosztását, és a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül be kell nyújtania a megosztott szállítmány minden egyes részére vonatkozóan egy közös beléptetési okmányt, amelyben megadja az osztott szállítmány vonatkozó részének a mennyiséget, a szállítóeszközt és a rendeltetési helyet;

c)

a határállomás illetékes hatósága az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (5) bekezdésével összhangban véglegesíti az osztott szállítmány egyes részeire vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmányokat, feltéve, hogy az említett közös egészségügyi beléptetési okmányokban szereplő mennyiségek összege nem haladja meg a teljes szállítmányra vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott összmennyiséget;

d)

a szállítmányért felelős vállalkozó gondoskodik arról, hogy az osztott szállítmányok mindegyikét a vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmány nyomtatott vagy elektronikus példánya kísérje az abban megadott rendeltetési helyig és addig, amíg azt az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően szabad forgalomba nem bocsátják;

e)

a szállítmányért felelős vállalkozónak a vámhatóságoknak benyújtott vámáru-nyilatkozatban fel kell tüntetnie az osztott szállítmány minden egyes részére vonatkozóan a közös egészségügyi beléptetési okmány hivatkozási számát, és a 952/2013/EU rendelet 163. cikkével összhangban a vámhatóságok rendelkezésére kell tartania annak egy példányát;

f)

a vámhatóságok a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül közlik az osztott szállítmány adott részének a vámáru-nyilatkozatban szereplő mennyiségére vonatkozó információkat, és csak akkor engedélyezik a szállítmány e részének a vámeljárás alá vonását, ha a mennyisége nem haladja meg a közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott összmennyiséget. Ez a követelmény nem alkalmazandó abban az esetben, ha a szállítmányt a 952/2013/EU rendelet 210. cikkének a) és b) pontjában említett vámeljárások alá kell vonni.

2.   Amennyiben egy a határállomáson megosztandó szállítmány nem megfelelőnek minősül, és a határállomás illetékes hatósága elrendeli, hogy a vállalkozó tegyen meg az (EU) 2017/625 rendelet 66. cikke (4) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést a szállítmány egy részére vonatkozóan, a következő követelmények alkalmazandók:

a)

a teljes szállítmányra vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmány véglegesítésekor a szállítmányért felelős vállalkozónak az osztott szállítmány minden egyes részére vonatkozóan be kell nyújtania egy közös egészségügyi beléptetési okmányt, amelyben megadja az adott rész mennyiségét, a szállítóeszközt és a rendeltetési helyet;

b)

a határállomás illetékes hatósága az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (5) bekezdésével összhangban véglegesíti az osztott szállítmány egyes részeire vonatkozó közös egészségügyi beléptetési okmányokat, figyelembe véve az osztott szállítmány egyes részei tekintetében hozott döntéseket;

c)

az (1) bekezdés d), e) és f) pontja az osztott szállítmány minden egyes részére alkalmazandó.

6. cikk

A határállomás elhagyását követően megosztott, vámfelügyelet alatt álló szállítmányokat kísérő közös egészségügyi beléptetési okmányra vonatkozó feltételek

Amennyiben a szállítmányt a határállomás elhagyását követően és az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátás előtt osztják meg, a következő követelmények alkalmazandók:

a)

a szállítmányért felelős vállalkozó gondoskodik arról, hogy az osztott szállítmány minden egyes részét a közös egészségügyi beléptetési okmány nyomtatott vagy elektronikus példánya kísérje addig, amíg azt az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően szabad forgalomba nem bocsátják;

b)

a szállítmányért felelős vállalkozónak a vámhatóságoknak benyújtott vámáru-nyilatkozatban az osztott szállítmány minden egyes részére vonatkozóan fel kell tüntetnie a közös egészségügyi beléptetési okmány hivatkozási számát, és a 952/2013/EU rendelet 163. cikkével összhangban a vámhatóságok rendelkezésére kell tartania annak egy példányát;

c)

a vámhatóságok az osztott szállítmány minden egyes részére vonatkozóan közlik a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül az adott résznek a vámáru-nyilatkozatban szereplő mennyiségére vonatkozó információkat, és csak akkor engedélyezik az adott rész vámeljárás alá vonását, ha mennyisége nem haladja meg a közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott összmennyiséget. Ez a követelmény nem alkalmazandó abban az esetben, ha a szállítmányt a 952/2013/EU rendelet 210. cikkének a) és b) pontjában említett vámeljárások alá kell vonni.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

A következő rendelkezéseket ugyanakkor az egyes tagállamokban attól a naptól kell alkalmazni, amikor a 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatfeldolgozási eljárások az adott tagállamban bevezetésre kerülnek, illetőleg 2023. március 1-jétől, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont:

a)

a 4. cikk c) pontja;

b)

az 5. cikk (1) bekezdésének f) pontja;

c)

a 6. cikk c) pontja.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elektronikus adatfeldolgozási eljárások bevezetésének időpontjáról.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


Top