Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0625

A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/11

OJ L 131, 17.5.2019, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/625/oj

17.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/625 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 4.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 126. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzésére vonatkozóan – beleértve a harmadik országokból vagy azok régióiból származó állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetéséhez teljesítendő követelmények, valamint az emberi fogyasztásra szánt szállítmányokon végzett hatósági ellenőrzések meghatározását – annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az élelmiszerekre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet biztosítja azon felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogalapját, amelyek kiegészítik az említett rendeletben meghatározott, bizonyos állatok és áruk Unióba történő beléptetésére vonatkozó feltételeket. E további követelmények közé tartoznak a következők ellenőrzésére vonatkozó garanciák:

az emberi fogyasztásra szánt állatokban és termékekben található anyagok és maradványcsoportok ellenőrzésére szolgáló intézkedések a 96/23/EK tanácsi irányelvvel (2) összhangban,

az élő állatokban és állati eredetű termékekben előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban,

az élelmiszerekre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó általános elvek és követelmények, különösen uniós és nemzeti szinten, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban,

az élelmiszer-vállalkozókra vonatkozó általános élelmiszer-higiéniai szabályok a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban,

az állati eredetű élelmiszerek élelmiszer-vállalkozókra vonatkozó különleges higiéniai szabályai a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) összhangban,

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállításával kapcsolatban végzett hatósági ellenőrzésekre és az illetékes hatóságok által hozott intézkedésekre vonatkozó különös szabályok, az illetékes hatóságok által az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (7) és az (EU) 2019/627 bizottsági végrehajtási rendelettel (8) összhangban.

(3)

A 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) meghatározza az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó különleges feltételeket, a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) pedig meghatározza az élelmiszerek Unióba történő beléptetésének általános feltételeit. Az (EU) 2017/625 rendelet megállapítja a jelenleg e két rendelet hatálya alá tartozó területekre vonatkozó szabályokat, és azokat 2019. december 14-jei hatállyal hatályon kívül helyezi és felváltja.

(4)

Az e rendeletben meghatározott követelményeknek biztosítaniuk kell a 854/2004/EK rendeletben és a 882/2004/EK rendeletben meghatározott követelmények fenntartását az egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében, valamint az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos zavarok elkerülése érdekében. Ugyanakkor az említett két rendeletben megállapított szabályok alkalmazása során szerzett tapasztalatokat kockázatalapú megközelítés alkalmazása révén figyelembe kell venni.

(5)

A 853/2004/EK rendelet követelményeket határoz meg az állati eredetű termékeket az Unióba importáló élelmiszer-vállalkozók számára. Ennek megfelelően az e rendeletben a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan megállapított kiegészítő követelményeknek összhangban kell lenniük a 853/2004/EK rendeletben már meghatározott követelményekkel.

(6)

Az (EU) 2017/185 bizottsági rendelet (11)2020. december 31-ig eltérésekről rendelkezik az egyes állati eredetű termékek (például rovarok és hüllőhús), valamint a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldolgozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalára vonatkozó közegészségügyi követelményekről szóló 854/2004/EK rendelet vonatkozásában. Az egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében az ilyen termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelményeket szintén meg kell határozni az átmeneti intézkedések lejárta előtt az e termékekre vonatkozó uniós szabályok betartásának ellenőrzése érdekében.

(7)

Egyre több emberi fogyasztásra szánt rovart állítanak elő. Biztosítani kell, hogy az importált rovarok megfeleljenek az élelmiszerekre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós követelményeknek. Ezért az állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére ebben a rendeletben megállapított kiegészítő követelményeket a rovarokra is alkalmazni kell. A rovarok az (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (12) összhangban új élelmiszerként is engedélykötelesek lehetnek.

(8)

2007. október 18-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményt (13) fogadott el a hüllőhús emberi fogyasztásával járó közegészségügyi kockázatokról. Számos veszélyt azonosítottak, például a Salmonella és a Trichinella kórokozók jelentette veszélyt. Az Unióba történő beléptetésre vonatkozó követelményeknek ki kell terjedniük az uniós követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére annak érdekében, hogy csökkenjenek az említett veszélyekből eredő kockázatok a hüllőhúsok szállítmányainál.

(9)

Az összetett élelmiszer-készítmények összetétele befolyásolja az ilyen élelmiszerek fizikai-kémiai jellemzőit, ami különböző kockázatokhoz vezet. Ezért csak olyan összetett élelmiszer-készítmények szállítmányainak Unióba történő beléptetését szabad engedélyezni, amelyek megfelelnek az alkalmazandó követelményeknek, különösen az ilyen élelmiszereket alkotó, állati eredetű feldolgozott termékek származási helyére, magának az élelmiszernek a származási helyére vagy az összetett élelmiszer-készítmények szállítmányait kísérő garanciákra vonatkozóan. Az olyan összetett élelmiszer-készítmények esetében, amelyek alacsony kockázatot jelentenek az emberi egészségre, e rendeletben rendelkezni kell a határállomásokon végzett ellenőrzésektől való eltérésekről.

(10)

Az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények megállapításakor hivatkozni kell a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (14) megállapított Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokra, hogy egyértelműen azonosítani lehessen ezeket az árukat és állatokat.

(11)

Az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányai esetében csak akkor engedélyezhető – kockázatelemzés alapján – az Unióba történő beléptetés, ha az ezen állatok és termékek származási harmadik országai vagy régiói biztosítani tudják az ezen emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk biztonságosságára vonatkozó követelményeknek való megfelelést, valamint amennyiben az emberi fogyasztásra szánt árukat megfelelő módon jegyzékbe vették az (EU) 2019/626 bizottsági végrehajtási rendeletben (15).

(12)

Az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeken túlmenően az egyes emberi fogyasztásra szánt állatokra és termékekre vonatkozóan egyedi követelményeket kell megállapítani annak érdekében, hogy azok garanciát nyújtsanak a harmadik országokban vagy azok régióiban az élelmiszer-biztonságra vonatkozóan végzett hatósági ellenőrzések hatékonysága tekintetében. Harmadik országok vagy azok régiói csak a bizonyítékok és garanciák benyújtását követően szerepelhetnek a jegyzékekben, feltéve, hogy a harmadik országokból vagy azok régióiból származó érintett állatok és áruk megfelelnek az élelmiszerek biztonságára vonatkozó uniós követelményeknek vagy az azokkal egyenértékűnek elismert, a 96/23/EK irányelvben, a 999/2001/EK, a 178/2002/EK, a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, az (EU) 2017/625 rendeletben és az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendeletben, valamint az (EU) 2019/627 végrehajtási rendeletben megállapított követelményeknek.

(13)

Egyes emberi fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unió területére történő beléptetése csak abban az esetben engedélyezhető, ha a szóban forgó árukat az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakészen tartott jegyzékben szereplő létesítményekből adják fel, és ilyen létesítményekben nyerik ki vagy készítik el. Ezen túlmenően, az uniós élelmiszerhigiéniai szabályoknak vagy a legalább az azokkal egyenértékűnek elismert szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy az ilyen létesítményekre vonatkozó, az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjában említett jegyzékek összeállítása és naprakésszé tétele során a harmadik ország az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. és iv. alpontjában említetteken felüli garanciákat nyújtson be.

(14)

A Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia a létesítmények (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkében előírt jegyzékeit, hogy biztosítva legyen az átláthatóság az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára arra vonatkozóan, hogy mely létesítmények léptethetnek be az Unióba ilyen árukat forgalomba hozatal céljából. E követelmények hatékonyságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük az ilyen áruk szállítmányainak beléptetését, feltéve, hogy azokat a hatósági bizonyítványokat, amelyeknek az alkalmazandó uniós szabályok szerint e szállítmányokat kísérniük kell, a harmadik ország illetékes hatóságai a jegyzékek Bizottság általi közzétételét követően adták ki.

(15)

A létesítményekre vonatkozóan ilyen követelményeket nem kell meghatározni az átszállításra szánt áruk tekintetében, mivel élelmiszer-biztonsági szempontból alacsony kockázatot jelentenek, és nem járnak állatok és áruk forgalomba hozatalával az Unión belül. Nem indokolt továbbá ilyen követelményeket megállapítani azon létesítmények esetében sem, amelyek csak elsődleges termelési tevékenységeket vagy szállítási műveleteket végeznek, amelyek szabályozott hőmérsékletű tárolási feltételeket nem igénylő állati eredetű termékek tárolását, vagy nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, más hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak előállítását végzik a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában említettek szerint.

(16)

A 210/2013/EU bizottsági rendelet (16) előírja, hogy a csírákat termelő létesítményeket a 852/2004/EK rendelet 6. cikkével összhangban az illetékes hatóság hagyja jóvá. Az uniós élelmiszer-higiéniai szabályoknak vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében a csírák csak abban az esetben léptethetők be az Unióba, ha előállításuk olyan létesítményekben történik, amelyek szerepelnek az e rendelettel összhangban összeállított és naprakésszé tett jegyzékekben.

(17)

Az uniós élelmiszer-higiéniai szabályoknak vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében a friss húst, darált húst, előkészített húst, húskészítményeket, csontokról mechanikusan lefejtett húst és a zselatin és kollagén előállítására szolgáló nyersanyagokat gyártó létesítményekből származó termékek csak abban az esetben léptethetők be az Unióba, ha az említett létesítmények szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakésszé tett, és a Bizottság által közzétett jegyzékben. Ezenkívül az e termékek alapanyagául szolgáló nyersanyagoknak olyan létesítményekből (vágóhidak, vadfeldolgozó létesítmények, darabolóüzemek és halászati termékeket kezelő létesítmények) kell származniuk, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakésszé tett és a Bizottság által közzétett jegyzékekben.

(18)

A 853/2004/EK rendeletben és az (EU) 2019/627 végrehajtási rendeletben az élő kagylókra, tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri haslábúakra megállapított különleges követelményeknek vagy ezekkel legalább egyenértékűnek elismert szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében ezen termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak olyan harmadik országbeli termelési területekről vagy azok régióiból engedélyezhető, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakésszé tett és a Bizottság által közzétett jegyzékekben. E jegyzékek közzétételének biztosítania kell az átláthatóságot az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára abban a tekintetben, hogy az élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak mely termelési területekről hozhatók be az Unióba.

(19)

A vonatkozó uniós követelményeknek – különösen a 853/2004/EK rendeletben és az (EU) 2019/627 végrehajtási rendeletben a halászati termékekre megállapított különleges követelményeknek, illetve ezekkel legalább egyenértékűnek elismert szabályoknak – való megfelelés érdekében ezen termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak abban az esetben engedélyezhető, ha a szállítmányokat olyan létesítményekből, harmadik ország lobogója alatt közlekedő hűtőhajókról, feldolgozó- vagy fagyasztóhajókról adják fel, és olyan szárazföldi létesítményekben, harmadik ország lobogója alatt közlekedő hűtőhajókon, feldolgozó- vagy fagyasztóhajókon adják fel, nyerik ki vagy készítik el, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakésszé tett és a Bizottság által közzétett jegyzékekben. E jegyzékek közzétételének biztosítania kell az átláthatóságot az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára abban a tekintetben, hogy a halászati termékek mely hajókról hozhatók be az Unióba.

(20)

A 853/2004/EK rendeletben megállapított, az állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az összetett élelmiszer-készítményekre. Az említett rendelet azonban előírja, hogy az összetett élelmiszer-készítményeket importáló élelmiszer-vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen élelmiszerekben található, állati eredetű feldolgozott termékek megfeleljenek az említett rendeletben meghatározott követelményeknek.

(21)

Az összetett élelmiszer-készítményekhez kapcsolódó kockázat az összetevők típusától és tárolási feltételeitől függ. Ezért meg kell határozni az összetett élelmiszer-készítmények szállítmányaira vonatkozó követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az említett kockázatot jelentő összetett élelmiszer-készítményeket olyan országokból exportálják, amelyekből a 2007/777/EK bizottsági határozat (17), a 2006/766/EK bizottsági rendelet (18), a 798/2008/EK bizottsági rendelet (19), a 605/2010/EU bizottsági határozat (20) és a 2011/163/EU bizottsági határozat (21) értelmében engedélyezett az Unióba irányuló export.

(22)

A 178/2002/EK rendelet által létrehozott élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerben beérkezett értesítések száma alapján az emberi fogyasztásra forgalomba hozott bizonyos állatok és áruk szállítmányai fokozott kockázatot jelentenek az uniós élelmiszer-biztonsági követelményeknek való meg nem felelés szempontjából. Az ilyen állatok és áruk emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott szállítmányait ezért minden egyes szállítmány esetében egyedileg kell bizonyítványozni a forgalomba hozatal céljából történő uniós beléptetéshez. Az uniós követelményeknek való megfelelés igazolása hozzájárulhat ahhoz, hogy emlékeztessék az élelmiszer-vállalkozókat és a harmadik országoknak vagy azok régióinak az illetékes hatóságait a vonatkozó uniós követelményekre. Árutovábbítás esetén a célra rendelt jelenlegi, külön állategészségügyi bizonyítványt tartalmazó tranzitbizonyítványok használatát továbbra is alkalmazni kell.

(23)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-i hatállyal alkalmazandó, e rendeletet is az említett időponttól kezdve kell alkalmazni. Az összetett élelmiszer-készítmények behozatalára vonatkozó közegészségügyi követelmények tekintetében a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelettől való eltéréseket biztosító átmeneti intézkedéseket az (EU) 2017/185 rendelet határozta meg, és azok az (EU) 2019/759 bizottsági rendelettel (22) összhangban 2021. április 20-ig meghosszabbításra kerülnek. Ezért a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az e rendeletben megállapított behozatali követelményeket 2021. április 20-tól kell alkalmazni az összetett élelmiszer-készítményekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet kiegészíti az (EU) 2017/625 rendeletet a harmadik országokból vagy azok régióiból származó, egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett szabályokban meghatározott alkalmazandó követelményeknek vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett követelmények az alábbiakra tejednek ki:

a)

azon állatok és áruk azonosítása, amelyekre az Unióba történő beléptetés tekintetében az alábbi követelmények vonatkoznak:

i.

az a követelmény, hogy az említett állatoknak és áruknak olyan harmadik országból vagy annak olyan régiójából kell származniuk, amelyet az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően jegyzékbe vettek;

ii.

az a követelmény, hogy ezeket az állatokat és árukat olyan létesítményekből kell feladni és olyan létesítményekben kell kinyerni vagy elkészíteni, amelyek megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikkének (1) bekezdése szerinti alkalmazandó követelményeknek, vagy amelyek legalább ezekkel egyenértékűnek elismert követelmények szerint működnek, és szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontja ii. és iii. alpontjának megfelelően összeállított és naprakésszé tett jegyzékekben;

iii.

az a követelmény, hogy az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően minden állat- és áruszállítmányhoz hatósági bizonyítványt, illetve hatósági tanúsítványt vagy más olyan bizonyítékot – például magántanúsítványt kell mellékelni, amely igazolja, hogy a szállítmány megfelel az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett szabályoknak;

b)

az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően jegyzékbe vett harmadik országból vagy annak valamely régiójából származó egyes állatok és áruk Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények;

c)

az a követelmény, hogy harmadik országokból származó bizonyos árukat olyan létesítményekből kell feladni és olyan létesítményekben kell kinyerni vagy elkészíteni, amelyek megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikkének (1) bekezdésében említett alkalmazandó követelményeknek, vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelmények alapján működnek, és szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontja ii. és iii. alpontjának megfelelően összeállított és naprakésszé tett jegyzékekben;

d)

az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikkével összhangban megállapított követelményeken túlmenő azon követelmények, amelyek a következő specifikus áruk forgalomba hozatal céljából az Unióba történő beléptetésére vonatkozóan kerülnek megállapításra:

i.

friss hús, darált hús, előkészített hús, húskészítmények, csontokról mechanikusan lefejtett hús és a zselatin és kollagén előállítására szolgáló nyersanyagok;

ii.

élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak;

iii.

halászati termékek;

iv.

összetett élelmiszer-készítmények;

e)

az Unióba történő beléptetésre szánt egyes állatokat és árukat kísérő hatósági bizonyítványokra, hatósági tanúsítványokra és magántanúsítványokra vonatkozó további követelmények.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

nem emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk, ha azonban az állatok és áruk rendeltetési helyét nem határozták meg az Unióba történő beléptetéskor, ezt a rendeletet kell alkalmazni;

b)

azon emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk, amelyeket kizárólag átszállítanak az Unión keresztül, forgalomba hozatal nélkül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „egyenértékű”: egyenértékű a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak szerint;

2.   „forgalomba hozatal”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

3.   „létesítmény”: a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott létesítmény;

4.   „magántanúsítvány”: az importáló élelmiszer-vállalkozó által aláírt tanúsítvány;

5.   „friss hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hús;

6.   „darált hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.13. pontjában meghatározott darált hús;

7.   „előkészített hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.15. pontjában meghatározott előkészített hús;

8.   „húskészítmények”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények;

9.   „csontokról mechanikusan lefejtett hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.14. pontjában meghatározott, csontokról mechanikusan lefejtett hús;

10.   „zselatin”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.7. pontjában meghatározott zselatin;

11.   „kollagén”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.8. pontjában meghatározott kollagén;

12.   „kagylók”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott kagylók;

13.   „halászati termékek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.1. pontjában meghatározott halászati termékek;

14.   „összetett élelmiszer-készítmény”: növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldolgozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszer;

15.   „hüllők”: az Alligator mississippiensis, a Crocodylus johnstoni, a Crocodylus niloticus, a Crocodylus porosus, a Timon Lepidus, a Python reticulatus, a Python molurus bivittatus és a Pelodiscus sinensis fajba tartozó állatok;

16.   „hüllőhús”: tenyésztett hüllők feldolgozatlan vagy feldolgozott, ehető részei, amelyeket adott esetben az (EU) 2015/2283 rendelettel összhangban engedélyeztek és szerepelnek az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletben (23) foglalt jegyzékben;

17.   „rovarok”: olyan, emberi fogyasztásra szánt, rovarokból – beleértve a különböző életszakaszokban lévő rovarokat is – vagy azok részeiből álló, azokból elkülönített vagy azokból előállított élelmiszerek, amelyek adott esetben az (EU) 2015/2283 rendelet szerint engedélyezettek és szerepelnek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletben foglalt jegyzékben;

18.   „csírák”: a 208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (24) 2. cikkének a) pontjában meghatározott csírák;

19.   „elsődleges termelés”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 17. pontjában meghatározott elsődleges termelés;

20.   „vágóhíd”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.16. pontjában meghatározott vágóhíd;

21.   „vadfeldolgozó létesítmény”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.18. pontjában meghatározott vadfeldolgozó létesítmény;

22.   „darabolóüzem”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.17. pontjában meghatározott darabolóüzem;

23.   „termelési terület”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.5. pontjában meghatározott termelési terület;

24.   „feldolgozóhajó”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.2. pontjában meghatározott feldolgozóhajó;

25.   „fagyasztóhajó”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.3. pontjában meghatározott fagyasztóhajó;

26.   „hűtőhajó”: raklapon lévő vagy ömlesztett áruk ellenőrzött hőmérsékletű raktérben vagy kamrákban történő tárolására és szállítására felszerelt hajó;

27.   „élelmiszer-vállalkozó”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott élelmiszer-vállalkozó.

3. cikk

Azon állatok és áruk, amelyeknek olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból kell származniuk, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékben

Az emberi fogyasztásra szánt következő állatok és áruk szállítmányai csak olyan harmadik országból vagy annak olyan régiójából léptethetők be az Unióba, amely szerepel az említett állatok és áruk tekintetében az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 3–22. cikkében meghatározott jegyzékben:

a)

állati eredetű termékek, – beleértve a hüllőhúst, valamint az egész elpusztult rovarokat, a rovarok részeit és a feldolgozott rovarokat – amelyekre vonatkozóan Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok (a továbbiakban: KN-kódok) kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 1–5., 15. és 16. áruosztályában és Harmonizált Rendszer szerinti kódok (a továbbiakban: HR-kódok) kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 és 9602 vámtarifaszámai alatt, amennyiben az említett árukat emberi fogyasztásra szánják;

b)

a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében a 0106 49 00 KN-kód alatt említett élő rovarok.

4. cikk

Egyes állatok és áruk harmadik országból vagy annak régiójából az Unióba történő beléptetésére vonatkozó kiegészítő követelmények

Az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeken túlmenően a Bizottság csak abban az esetben határozhat a harmadik országoknak vagy azok régióinak az említett rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékbe történő felvételéről, ha az alábbi követelményeket a Bizottság a 3. cikkben említett állatokra és termékekre vonatkozó uniós követelményekkel legalább egyenértékűnek ismeri el:

a)

a harmadik ország jogszabályai a következők vonatkozásában:

i.

az állati eredetű élelmiszerek előállítása;

ii.

az állatgyógyászati készítmények használata, beleértve az azok megtiltásával vagy engedélyezésével, forgalmazásával, forgalomba hozatalával, valamint azok beadásával és vizsgálatával kapcsolatos szabályokat;

iii.

a takarmányok elkészítése és használata, beleértve az adalékanyagok használatával és a gyógyszeres takarmányok elkészítésével és használatával kapcsolatos eljárásokat, valamint a takarmányok és végtermékek elkészítése során felhasznált nyersanyagok higiéniai minőségét;

b)

az Unióba szánt állati eredetű termékek esetében a termelésre, előállításra, kezelésre, tárolásra és feladásra ténylegesen alkalmazott higiéniai feltételek;

c)

a harmadik országból származó állati eredetű termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos bármilyen tapasztalat és az Unióba történő beléptetésre vonatkozó bármely hatósági ellenőrzés eredményei;

d)

rendelkezésre állásuk esetén olyan ellenőrzések eredményei, amelyeket a Bizottság az adott harmadik országban olyan állatokkal és árukkal kapcsolatban végzett, amelyekre vonatkozóan a harmadik ország az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (2) bekezdésének megfelelően már jegyzékbe van véve, különösen az ellenőrzött harmadik ország illetékes hatóságai által végzett értékelés eredményei, valamint azok az intézkedések, amelyeket az illetékes hatóságok tettek a Bizottság által végzett ilyen ellenőrzéseket követően tett ajánlások fényében;

e)

adott esetben a Bizottság által jóváhagyott, a zoonózisokkal szembeni védekezésre irányuló program megléte, végrehajtása és az arra vonatkozó tájékoztatás;

f)

adott esetben a Bizottság által jóváhagyott, a maradékanyagokkal szembeni védekezésre irányuló program megléte, végrehajtása és az arra vonatkozó tájékoztatás, a 96/23/EK irányelvnek megfelelően;

5. cikk

Harmadik országból származó bizonyos áruknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények a létesítmények tekintetében

(1)   A következő áruk szállítmányai csak abban az esetben léptethetők be az Unió területére, ha a szóban forgó szállítmányokat az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. és iii. alpontjával összhangban összeállított és naprakészen tartott jegyzékben szereplő létesítményekből adják fel, és olyan létesítményekben nyerik ki vagy készítik el:

a)

azon állati eredetű termékek, amelyekre vonatkozóan a 853/2004/EK rendelet III. melléklete követelményeket állapít meg, és amelyekre vonatkozóan KN-kódok kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete 2. részének 2–5., 15 és 16. áruosztályában, valamint HR-kódok kerültek megállapításra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 és 4110 vámtarifaszámai alatt;

b)

az alábbi HR-kódok alatt meghatározott csírák: a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében a 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 és 1214 90 KN-kód.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett létesítmények csak akkor vehetők fel az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerinti jegyzékekbe, ha az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. és iv. alpontjában meghatározott biztosítékokon kívül a harmadik ország garanciát nyújt az alábbiakra is:

a)

az említett létesítmények, úgymint az állati eredetű termékek előállítása során felhasznált állati eredetű nyersanyagot kezelő valamennyi létesítmény is megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (1) bekezdésében említett alkalmazandó követelményeknek, különösen a 853/2004/EK rendelet alkalmazandó követelményeinek, vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelmények alapján működnek;

b)

adott esetben a létesítmény kizárólag olyan állati eredetű nyersanyagokat kezel, amelyek olyan harmadik országokból származnak, amelyek az adott termékkategóriára vonatkozóan a 96/23/EK irányelvvel összhangban jóváhagyott szermaradék-megfigyelési tervvel rendelkeznek, vagy amelyek a tagállamokból származnak;

c)

tényleges hatáskörrel rendelkezik a létesítményekből az Unióba irányuló kivitel leállítására, amennyiben a létesítmények nem felelnek meg a vonatkozó uniós követelményeknek vagy nem azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelmények alapján működnek.

(3)   A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsát minden olyan új és naprakésszé tett jegyzéket, amelyet a harmadik ország illetékes hatóságaitól kap az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának iii. alpontjával összhangban, és ezeket a jegyzékeket a honlapján közzéteszi.

(4)   A tagállamoknak lehetővé kell tenniük az (1) bekezdésben említett szállítmányok Unióba történő beléptetését, feltéve, hogy azokat a hatósági bizonyítványokat, amelyeknek az alkalmazandó uniós szabályok szerint a szállítmányokat kísérniük kell, a harmadik ország illetékes hatóságai azzal a nappal kezdődően adták ki, hogy a Bizottság közzétette az (1) bekezdésben említett jegyzékeket.

6. cikk

Azok a létesítmények, amelyek nem tartoznak az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő követelmények hatálya alá

Az 5. cikkben megállapított követelmények nem vonatkoznak azokra a létesítményekre, amelyek kizárólag a következő tevékenységeket végzik:

a)

elsődleges termelés;

b)

szállítási tevékenységek;

c)

szabályozott hőmérsékletű tárolási feltételeket nem igénylő állati eredetű termékek tárolása;

d)

nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, más hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak előállítása, amelyek szerepelnek a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában, valamint a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 és 3503 vámtarifaszámai alatt vannak feltüntetve a KN-kódok között.

7. cikk

Friss hús, darált hús, előkészített hús, húskészítmények, csontokról mechanikusan lefejtett hús és a zselatin és kollagén előállítására szánt nyersanyagok szállítmányaira vonatkozó követelmények

A következő állati eredetű termékek szállítmányai csak akkor léptethetők be az Unióba, ha azokat olyan vágóhidakon, vadfeldolgozó létesítményekben, darabolóüzemekben és halászati termékeket kezelő létesítményekben kinyert nyersanyagokból állították elő, amelyek szerepelnek a létesítményeknek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban összeállított és naprakészen tartott jegyzékében:

a)

friss hús;

b)

darált hús;

c)

előkészített hús;

d)

húskészítmények és csontokról mechanikusan lefejtett hús;

e)

a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakasza I. fejezete 4. pontjának a) alpontjában, illetve XV. szakasza I. fejezete 4. pontjának a) alpontjában említett, zselatin vagy kollagén előállítására szolgáló nyersanyagok.

8. cikk

Az élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak szállítmányaira vonatkozó követelmények

(1)   A 6. cikkben foglaltak ellenére az olyan élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak szállítmányai, amelyekre KN-kódok kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 0307 vámtarifaszáma alatt, csak olyan harmadik országbeli termelési területekről hozhatók be az Unióba, amelyek szerepelnek a harmadik ország illetékes hatóságai által az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerint összeállított és a Bizottság által közzétett jegyzékekben.

(2)   A következő termékek hozhatók be az Unióba olyan termelési területekről, amelyeket a harmadik országbeli illetékes hatóságok nem osztályoztak az (EU) 2017/625 rendelet 18. cikkének (6) bekezdése szerint:

a)

Pectinidae, kivéve, ha az (EU) 2019/627 végrehajtási rendelet 57. cikke által létrehozott hatósági megfigyelési programokból származó adatok lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakasza IX. fejezetének 2. pontjában meghatározott halászati területek osztályozását;

b)

a nem filtráló tengeri csigák és a nem filtráló Holothuroidea-k.

9. cikk

A termelési területek jegyzékbe vétele

(1)   Mielőtt a 8. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékeket a harmadik ország illetékes hatóságai elkészítik, különösen figyelembe kell venni azokat a garanciákat, amelyeket a harmadik ország illetékes hatóságai adhatnak a termelési területek osztályozásáról és ellenőrzéséről szóló 2019/627 végrehajtási rendelet 52. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelés tekintetében.

Az ilyen jegyzékek összeállítását megelőzően a Bizottság helyszíni ellenőrző látogatást tesz.

(2)   A 8. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékek összeállítását követően, és amennyiben a harmadik ország illetékes hatóságai megfelelő biztosítékot nyújtanak a felelősségi körükbe tartozó termelési területek kezelésére és ellenőrzésére vonatkozóan, a bizottsági helyszíni ellenőrző látogatást nem kell elvégezni azelőtt, hogy egy új termelési területet felvesznek egy, az 5. cikkel összhangban létrehozott meglévő jegyzékbe.

10. cikk

A halászati termékekre vonatkozó különleges követelmények

Azon halászati termékek szállítmányai, amelyekre KN-kódok kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 és 2106 vámtarifaszámai alatt, csak abban az esetben léptethetők be az Unióba forgalomba hozatal céljából, ha azokat előállításuk bármely szakaszában egy olyan szárazföldi létesítményben, feldolgozó- vagy fagyasztóhajón nyerték ki vagy készítették el, vagy olyan hűtőházban vagy hűtőhajón tárolták, amely szerepel egy, az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának megfelelően összeállított és naprakésszé tett és a Bizottság által közzétett jegyzékben.

11. cikk

(1)   A hajókat abban az esetben lehet felvenni az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában említett létesítmények jegyzékeibe, ha a harmadik ország illetékes hatóságai, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedik, valamint egy másik olyan harmadik ország illetékes hatóságai, amelyre a hajó lobogója szerinti harmadik ország illetékes hatóságai átruházták az érintett hajó ellenőrzésének feladatát, közös közleményt nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben kijelentik, hogy az alábbi négy követelmény mindegyike teljesül:

a)

mindkét harmadik ország szerepel az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésével összhangban összeállított, az olyan harmadik országokat vagy azok olyan régióit tartalmazó jegyzékben, amelyekből engedélyezett a halászati termékeknek az Unió területére történő beléptetése;

b)

az érintett hajóról származó, az Unióban történő forgalomba hozatalra szánt valamennyi halászati terméket közvetlenül abban a harmadik országban rakodják ki, amelyre az a harmadik ország, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik, az érintett hajók ellenőrzésének felelősségét átruházta;

c)

a felhatalmazott illetékes hatóságok átvizsgálták a hajót, és kijelentették, hogy az megfelel a vonatkozó uniós követelményeknek;

d)

a felhatalmazott illetékes hatóságok kijelentették, hogy rendszeresen átvizsgálják a hajót annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen a vonatkozó uniós követelményeknek.

(2)   A hajókat abban az esetben lehet felvenni az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében említett létesítmények jegyzékeibe, ha azon harmadik ország illetékes hatóságai, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedik, valamint azon tagállam illetékes hatóságai, amelyre a hajó lobogója szerinti harmadik ország illetékes hatóságai átruházták az érintett hajó ellenőrzésének felelősségét, közös közleményt nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben kijelentik, hogy az alábbi négy követelmény mindegyike teljesül:

a)

az érintett hajóról származó, az Unióban történő forgalomba hozatalra szánt összes halászati terméket közvetlenül az említett tagállamban rakodják ki;

b)

az adott tagállam illetékes hatóságai átvizsgálták a hajót, és kijelentették, hogy az megfelel az uniós követelményeknek;

c)

az említett tagállam illetékes hatóságai kijelentették, hogy rendszeresen átvizsgálják a hajót annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen a vonatkozó uniós követelményeknek.

(3)   Amennyiben a halászati termékek szállítmányait közvetlenül valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő hűtőhajóról, feldolgozó- vagy fagyasztóhajóról léptetik be az Unióba, az (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet (25) 13. cikkének (3) bekezdésében említett hatósági bizonyítványt a kapitány írhatja alá.

12. cikk

Az összetett élelmiszer-készítmények szállítmányaira vonatkozó követelmények

(1)   A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 és 2106 vámtarifaszámai alatt HR-kódokkal jelölt összetett élelmiszer-készítmények csak abban az esetben léptethetők be az Unióba forgalomba hozatal céljából, ha az összetett élelmiszer-készítményekben lévő valamennyi állati eredetű feldolgozott terméket egy olyan harmadik országban vagy annak olyan régiójában található létesítményben állították elő, amely engedéllyel rendelkezik az említett állati eredetű feldolgozott termékek Unióba történő kivitelére a 5. cikknek megfelelően, vagy pedig tagállamokban lévő létesítményekben.

(2)   Mindaddig, amíg a Bizottság létre nem hozza az összetett élelmiszer-készítmények Unióba történő kivitele tekintetében engedélyezett harmadik országoknak vagy azok régióinak a speciális jegyzékét, a harmadik országokból vagy azok régióiból származó összetett élelmiszer-készítmények szállítmányai a következő szabályok betartása mellett léphetnek be az Unió területére:

a)

az (1) bekezdésben említett olyan összetett élelmiszer-készítményeknek, amelyeket ellenőrzött hőmérséklet mellett kell szállítani vagy tárolni, olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból kell származniuk, amelyek engedéllyel rendelkeznek a végtermékben található valamennyi állati eredetű feldolgozott termék Unióba irányuló kivitelére a 2007/777/EK bizottsági határozat, a 605/2010/EU bizottsági rendelet, a 2006/766/EK bizottsági határozat, a 798/2008/EK bizottsági rendelet (26) és a 2011/163/EU bizottsági határozat értelmében;

b)

az (1) bekezdésben említett olyan, tetszőleges mennyiségű feldolgozott húst tartalmazó összetett élelmiszer-készítményeknek, amelyeket nem kell ellenőrzött hőmérsékleten szállítani vagy tárolni, olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból kell származniuk, amelyek a 2007/777/EK bizottsági határozat és a 2011/163/EU bizottsági határozat értelmében engedéllyel rendelkeznek az összetett élelmiszer-készítményekben található húskészítményeknek az Unióba történő kivitelére;

c)

az (1) bekezdésben említett olyan összetett élelmiszer-készítményeknek, amelyeket nem kell ellenőrzött hőmérsékleten szállítani vagy tárolni, és amelyek a feldolgozott hústól eltérő olyan állati eredetű feldolgozott termékeket tartalmaznak, amelyekre vonatkozóan a 853/2004/EK rendelet III. melléklete követelményeket állapít meg, olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból kell származniuk, amelyekből az uniós állategészségügyi és közegészségügyi követelmények alapján engedélyezett a húskészítmények, a tejtermékek, a kolosztrumalapú termékek, a halászati termékek és a tojástermékek Unióba történő kivitele, és amelyeket ezen állati eredetű termékek legalább egyike tekintetében jegyzékbe vettek a 2007/777/EK bizottsági határozat, a 605/2010/EU bizottsági rendelet, a 2006/766/EK bizottsági határozat és a 798/2008/EK bizottsági rendelet szerint, valamint a 2011/163/EU bizottsági határozat mellékletében egy, a 96/23/EK irányelvnek megfelelően jóváhagyott, maradékanyag-ellenőrzési terv alapján.

13. cikk

Hatósági bizonyítványok

(1)   Az alábbi termékeket tartalmazó szállítmány csak akkor léptethető be az Unióba, ha a szállítmányt hatósági bizonyítvány kíséri:

a)

állati eredetű termékek, amelyekre vonatkozóan KN-kódok kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 2–5., 15. és 16. áruosztályában és HR-kódok kerültek meghatározásra a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részének 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 és 9602 vámtarifaszámai alatt, amennyiben az említett árukat emberi fogyasztásra szánják;

b)

a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében a 0106 49 00 KN-kód alatt említett élő rovarok;

c)

csírák és csírák előállítására szánt magvak, amelyekre a következő HR-kódok hivatkoznak a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 vagy 1214 90.

(2)   Az (1) bekezdésben említett hatósági bizonyítványok tanúsítják, hogy a termékek megfelelnek a következőknek:

a)

a 178/2002/EK, a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelmények, illetve e követelményekkel egyenértékűnek elismert rendelkezések;

b)

az Unióba történő beléptetésre vonatkozóan ebben a rendeletben meghatározott különleges követelmények.

(3)   Az (1) bekezdésben említett hatósági bizonyítványok tartalmazhatnak a közegészségügyi és állategészségügyi kérdésekre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal összhangban előírt adatokat.

(4)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett, csírákra és csírák előállítására szánt magvakra vonatkozó hatósági bizonyítvány addig kíséri a szállítmányt, amíg az el nem éri a hatósági bizonyítványban feltüntetett rendeltetési helyét. A szállítmány felosztása esetén a szállítmány minden egyes részét kísérnie kell a hatósági bizonyítvány egy-egy másolatának.

14. cikk

Magántanúsítvány

(1)   A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett összetett élelmiszer-készítmények szállítmányait egy, az importáló élelmiszer-vállalkozó által elkészített és aláírt magántanúsítvány kíséri, amely megerősíti, hogy a szállítmányok megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve az (EU) 2017/625 rendelet 48. cikkének h) pontjával összhangban a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített termékek esetében a magántanúsítványnak a forgalomba hozatal időpontjáig kísérnie kell a termékeket.

(3)   Az (1) bekezdésben említett magántanúsítvány biztosítja a szállítmány nyomonkövethetőségét, és tartalmazza a következőket:

a)

az importált áruk feladójának és címzettjének adatai;

b)

az összetett élelmiszer-készítményekben található növényi eredetű termékek és állati eredetű feldolgozott termékek jegyzéke az összetett élelmiszer-készítmények gyártásához való felhasználáskor mért tömegük szerinti csökkenő sorrendben feltüntetve;

c)

a 853/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése szerinti, az összetett élelmiszer-készítményekben található állati eredetű feldolgozott termékeket előállító létesítmény(ek)nek az importáló élelmiszer-vállalkozó által feltüntetett engedélyezési száma.

(4)   Az (1) bekezdésben említett magántanúsítvány tanúsítja, hogy:

a)

az összetett élelmiszer-készítményt előállító harmadik országot vagy annak régióját az állati eredetű termékek alábbi kategóriái közül legalább egy tekintetében jegyzékbe vették:

i.

húskészítmények;

ii.

tejtermékek vagy kolosztrumalapú termékek;

iii.

halászati termékek;

iv.

tojástermékek;

b)

az összetett élelmiszer-készítményeket előállító létesítmény megfelel a 852/2004/EK rendeletben előírtakkal egyenértékű higiéniai szabványoknak;

c)

az összetett élelmiszer-készítményt nem kell ellenőrzött hőmérsékleten tárolni vagy szállítani;

d)

az összetett élelmiszer-készítményekben található állati eredetű feldolgozott termékek olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból származnak, amelyek engedéllyel rendelkeznek valamennyi állati eredetű feldolgozott terméknek az Unióba történő kivitelére, vagy a termékek az Unióból származnak, és jegyzékbe foglalt létesítmény(ek)ből szerzik be őket;

e)

az összetett élelmiszer-készítményekben található állati eredetű feldolgozott termékeket alávetették legalább a 2007/777/EK bizottsági határozat és a 605/2010/EU bizottsági rendelet értelmében az említett termékekre előírt kezelésnek, rövid leírást adva a terméken alkalmazott valamennyi eljárásról és az alkalmazott hőmérsékletről.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. A 12. cikkben és a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeket azonban 2021. április 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/627 végrehajtási rendelete (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 51. oldalát).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2017/185 rendelete (2017. február 2.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 29., 2017.2.3., 21. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2015.12.11., 1. o.).

(13)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578.

(14)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(15)  A Bizottság (EU) 2019/626 végrehajtási rendelete (2019. március 5..) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 31. oldalát).

(16)  A Bizottság 210/2013/EU rendelete (2013. március 11.) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről (HL L 68., 2013.3.12., 24. o.).

(17)  A Bizottság 2007/777/EK határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(18)  A Bizottság 2006/766/EK határozata (2006. november 6.) a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról (HL L 320., 2006.11.18., 53. o.).

(19)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(20)  A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tejnek és tejtermékeknek, kolosztrumnak és kolosztrumalapú termékeknek az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állategészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 175., 2010.7.10., 1. o.).

(21)  A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).

(22)  A Bizottság (EU) 2019/759 rendelete (2019. május 13.) a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldolgozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 125., 2019.5.14., 11. o.).

(23)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(24)  A Bizottság 208/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről (HL L 68., 2013.3.12., 16. o.).

(25)  A Bizottság (EU) 2019/628 végrehajtási rendelete (2019. április 8.) a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 101. oldalát).

(26)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).


Top