EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1794

A Bizottság (EU) 2018/1794 végrehajtási rendelete (2018. november 20.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet módosításáról

C/2018/7560

OJ L 294, 21.11.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1794/oj

21.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1794 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 20.)

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5a. cikke (2) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/220 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 12. cikke meghatározza az átalánydíj-fizetés kapcsán figyelembe vehető, megfelelően kitöltött és benyújtott mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok tagállamonkénti teljes számát. Az 1217/2009/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontja az átalánydíj összegének a teljes összeg 80 %-ára történő csökkentéséről rendelkezik azon esetekre vonatkozóan, amikor a valamely FADN-körzetből vagy tagállamból származó, megfelelően kitöltött és továbbított mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok száma kisebb, mint az adatszolgáltató üzemek adott FADN-körzetre vagy tagállamra vonatkozóan meghatározott számának 80 %-a. A szóban forgó rendelkezés méltányos alkalmazásának biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy a nem továbbított mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok tekintetében ne lehessen ellentételezést nyújtani azon FADN-körzetekben, amelyek esetében a tagállam az adatszolgáltató üzemek adott FADN-körzetre vonatkozóan meghatározott számának 80 %-ánál kisebb számú mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapot nyújtott be.

(2)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet 14. cikkének (4) bekezdése két hónapos határidőt állapít meg a benyújtott mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapoknak a megemelt átalánydíj kifizetésére való potenciális jogosultsággal összefüggésben történő validálására vonatkozóan. Az említett időszak időtartamának egyértelműbb meghatározása érdekében célszerű azt az érintett tagállam munkanapjaiban kifejezni. Ezenkívül a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kivételes és kellően indokolt esetekben meghosszabbítsa a szóban forgó időszakot.

(3)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel a módosítások jellegére, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy azok a 2018. számviteli évtől legyenek alkalmazandók.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Mindazonáltal az olyan FADN-körzetből származó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok, amelyből a II. mellékletben az adott FADN-körzetre vonatkozóan meghatározottnál magasabb számban nyújtanak be mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapokat, nem vehetők figyelembe az átalányfizetés kapcsán egy olyan FADN-körzetben, amelynek a tekintetében a tagállam által benyújtott űrlapok száma nem éri el az adatszolgáltató üzemek előírt számának 80 %-át.”;

2.

a 14. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az átalánydíjnak a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti növekedéséhez hozzáadódhat 2 EUR a 2018. számviteli évre vonatkozóan és 5 EUR a 2019. számviteli évtől kezdve, amennyiben a Bizottság e rendelet 13. cikke első bekezdésének b) pontja szerint ellenőrizte a számviteli adatokat, és úgy ítélte meg, hogy az 1217/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint szabályszerűen vannak megadva, vagy a Bizottság részére történő benyújtásuk időpontjában, vagy attól az időponttól számítva 40 munkanapon belül, amikor a Bizottság tájékoztatta az adatokat benyújtó tagállamot, hogy a benyújtott számviteli adatok nem szabályszerűen vannak megadva.

Kivételes és kellően indokolt esetekben a Bizottság határozhat úgy, hogy meghosszabbítja az említett 40 munkanapos időszakot.

A 40 munkanapos időszaknak, illetve ezen időszak meghosszabbításának zárónapját a Bizottság és az érintett tagállam kapcsolattartó irodája közötti írásbeli kommunikáció útján meg kell erősíteni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2018. számviteli évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/220 végrehajtási rendelete (2015. február 3.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 46., 2015.2.19., 1. o.).


Top