Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0829

A Bizottság (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/863

OJ L 140, 6.6.2018, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/829/oj

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. február 15.)

a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére és 49. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) I. mellékletében felsorolt, kötelezően alkalmazandó ENSZ EGB-előírások rendszeresen aktualizálásra kerülnek. Ezért az előírásokat tartalmazó listát ki kell egészíteni egy magyarázó feljegyzéssel, amely kimondja, hogy a gyártók abban az esetben is alkalmazhatják a szóban forgó ENSZ EGB-előírások hatályos módosítássorozatának soron következő kiegészítéseit, ha azok nem kerültek közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében foglalt ENSZ EGB-előírások listája bizonyos szerkesztési hibákat tartalmaz.

(3)

Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok zökkenőmentesen végre tudják hajtani e rendelkezéseket, javítani kell az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet IV. mellékletének megszövegezésén, és azt pontos hivatkozásokkal kell kiegészíteni, amelyek meghatározzák, hogy a melléklet mely jármű-kategóriákra vonatkozik.

(4)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet V. mellékletében a kormányzásra vonatkozóan meghatározott követelményeket hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez, összhangban az ISO 10998:2008 szabvánnyal, valamint az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének listájában található 79. számú ENSZ EGB-előírásban foglalt követelményekkel.

(5)

A modern mezőgazdasági és erdészeti járművek olyan elektromágneses jeleknek vannak kitéve, amelyek frekvenciája elérheti a 2 000 MHz-et. Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletét ezért módosítani kell, hogy az a megfelelő vizsgálati frekvenciatartományokat tartalmazza, és összhangban legyen a 10. számú ENSZ EGB-előírással, amely tartalmaz ilyen vizsgálati követelményeket, és a XV. mellékletben meghatározott követelmények alternatívájaként alkalmazható.

(6)

A korszerű gazdálkodási technológiák – a talajtömörödés megelőzése érdekében – szélesebb gumiabroncsok, valamint nagyobb szerszámgépek használatát kívánják meg. Ezért az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. mellékletében a méretekre és a pótkocsi tömegére vonatkozó követelményeket ki kell igazítani a járműszélesség tekintetében, összhangban a már számos tagállamban engedélyezett értékekkel.

(7)

A méretekre vonatkozó követelmények kiigazítása egy sor egyéb, az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékleteiben meghatározott követelmény kiigazítását vonja maga után, nevezetesen a VII. mellékletben a látómezőre és ablaktörlőkre, a XII. mellékletben a világítóberendezések beépítésére, a XIV. mellékletben a jármű külsejére és kiegészítő elemeire, a XXVI. mellékletben a hátsó ütközésvédelemre, a XXVII. mellékletben az oldalsó ütközésvédelemre, a XXVIII. mellékletben pedig a rakfelületekre vonatkozóan meghatározott követelményekét, mivel azok közvetlenül összefüggenek a megengedhető járműszélességgel.

(8)

Várhatóan nagymértékben csökkenteni lehetne a halálos baleseteket a mezőgazdasági és erdészeti járművek láthatóságának javításával, az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XII. mellékletének a fejlett világítóberendezésekre vonatkozó követelményeinek kiigazítása révén.

(9)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXXIV. mellékletében meghatározott vizsgálati követelmények helyes alkalmazásának érdekében aktualizálni kell a vizsgálatokra vonatkozó egyik matematikai képletet.

(10)

A közúti közlekedésbiztonság érdekében a 167/2013/EU rendelet tárgyát képező pótkocsik és cserélhető vontatott berendezések tekintetében ki kell igazítani az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXXIV. mellékletének mechanikus kapcsolószerkezetekre vonatkozó követelményeit, lehetővé téve a hárompontos mechanikus kapcsolószerkezetek használatát, valamint továbbfejlesztett műszaki előírásokat kell bevezetni az egyéb járműveket vontató vontatott járművek mechanikus kapcsolószerkezeteire vonatkozóan.

(11)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(12)

mivel e rendelet számos olyan helyesbítést tartalmaz, amely az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendeletre vonatkozik, a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A IV. fejezet a következő 40 a. cikkel egészül ki:

„40 a. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   E rendeletnek az (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (*1) módosított rendelkezéseiben foglaltak alkalmazása ellenére a tagállami hatóságok 2018. december 31-ig továbbra is típusjóváhagyást adnak az e rendelet 2018. június 8-án alkalmazandó változatának megfelelően a mezőgazdasági és erdészeti járművek típusaira, valamint azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusaira.

(2)   E rendeletnek az (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított rendelkezéseiben foglaltak alkalmazása ellenére a tagállami hatóságok 2019. június 30-ig továbbra is engedélyezik az e rendelet 2018. június 8-án alkalmazandó változatának megfelelően jóváhagyott típuson alapuló mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését.

(*1)  A Bizottság (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 140., 2018.6.6., 8. o.)”"

2.

Az I., az V., a VII., a XII., a XIV., a XV., a XXI., a XXVI., a XXVII., a XXVIII. és a XXXIV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítése

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV., XII. és XXXIV. mellékletét e rendelet II. mellékletének megfelelően helyesbíteni kell.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 8.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (HL L 42., 2015.2.17., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. és XXXIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet szövege a táblázat után a következő megjegyzéssel egészül ki:

„Ha e rendeletben külön alternatív időpontok nem kerültek meghatározásra, az ENSZ EGB-előírások ezen táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezései alkalmazandók. A táblázatban felsorolt előírások későbbi módosításaiban foglalt rendelkezéseknek való megfelelést szintén el kell fogadni.”

2.

Az V. mellékletben a 3.1.2. pont első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A szükséges kormányzási erőkifejtés az egyenes haladásból a 12 m sugarú fordulókörre való ráhajtáskor nem haladhatja meg a 25 daN erőt ép kormányberendezés esetében”.

3.

A VII. melléklet 2. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Az ISO 5721-2:2014 szabványban meghatározott vizsgálatok és elfogadási kritériumok a 2,55 m-t meghaladó szélességű traktorok esetében is alkalmazandók.”

4.

A XII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 6.15.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.15.1.

Jelenlét: minden 4,6 m-t meghaladó hosszúságú traktoron kötelező. Minden más jármű esetében választható.”

b)

A 6.15.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.15.6.

Irány: Oldalra. Ha ez nem teszi lehetővé az irány megváltoztatását, a fényvisszaverő elforgatható lehet.”

c)

A 6.18.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.18.1.

Jelenlét: minden 4,6 m-t meghaladó hosszúságú traktoron kötelező. A 4,6 m-t meg nem haladó hosszúságú, R3 vagy R4 kategóriájú pótkocsik esetében szintén kötelező. Minden más jármű esetében választható.”

d)

A 6.18.4.3. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Azonban 6 m-nél rövidebb járművek és olyan járművek esetében, amelyek járóképes alvázzal rendelkeznek, elegendő, ha egy oldalsó helyzetjelző lámpát a jármű hosszának első harmadában vagy egyet annak utolsó harmadában szerelnek fel. Traktorok esetében elegendő a jármű hosszának középső harmadában elhelyezett egyetlen oldalsó helyzetjelző lámpa is.”

e)

A 6.18.4.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az oldalsó helyzetjelző lámpa része lehet az oldalsó fényvisszaverővel közös fénykibocsátó felületnek.”

f)

A 6.26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.26.1.

Jelenlét:

 

A 2,55 m-t meghaladó teljes szélességű járműveken kötelező.

 

A 2,55 m-t meg nem haladó teljes szélességű járművek esetében választható.”

5.

A XIV. mellékletben a 2.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1.

Ez a melléklet a külső felület azon részeire vonatkozik, amelyek a jármű jóváhagyása szerinti legnagyobb átmérőjű, illetve legnagyobb függőleges méretű, talajvédelmi funkcióval nem rendelkező gumiabroncsokkal, illetve hernyótalpkészlettel felszerelt jármű terhelt állapotában, valamint az összes ajtó, ablak és szerelőnyílás stb. zárt helyzetében megfelelnek az alábbiaknak:”.

6.

A XV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2. rész 3.4.2.1. pontjában az „1 000” szám helyébe annak mindkét előfordulása esetében a „2 000” szám lép.

b)

Az 5. rész a következőképpen módosul:

i.

az 1.2. pontban az utolsó három mondatot el kell hagyni;

ii.

az 5.1.3. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

iii.

a 6.1. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

iv.

a 6.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.1.1.

Az e részben szereplő előírások teljesülésének igazolására a járművet e tartományon belül legfeljebb 14 rögzített frekvenciánál kell megvizsgálni, például 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, illetve 900 MHz-en, a 1 000–2 000 MHz tartományban pedig az ISO 11451-1 szabvány 2005. évi 3. kiadásának 1:2008 módosításában meghatározott lépésközöknek megfelelően.”;

v.

a 7.1.2. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

vi.

a 7.4. pont a következő mondattal egészül ki:

„A járművet elektromágneses sugárzásnak kell kitenni a 20–2 000 MHz frekvenciatartományban, függőleges polarizáció mellett.”;

vii.

a 7.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.4.2.   A vizsgálójel alakja

A vizsgálójel-moduláció:

a)

amplitúdómoduláció (AM), 1 kHz modulációval és 80 %-os modulációs mélységgel (m = 0,8 ± 0,04) a 20–1 000 MHz frekvenciatartományban (az ebben a részben található 3. ábra szerint) és

b)

impulzusmoduláció (PM), ahol t = 577 μs, a periódus = 4 600 μs, az 1 000–2 000 MHz frekvenciatartományban, az ISO 11451-1 szabvány 2005. évi 3. kiadásának 1:2008 módosítása szerint.”;

viii.

a szöveg a következő 7.4.4. ponttal egészül ki:

„7.4.4.   Expozíciós idő

Az expozíciós időnek minden vizsgálati frekvencia esetében kellően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a vizsgált jármű számára lehetővé tegye a szokásos feltételek közötti reagálást. Az expozíciós idő semmi esetre sem lehet 2 másodpercnél rövidebb.”

7.

A XXI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.

A T vagy C kategóriájú járművek megengedett legnagyobb méretei az alábbiak:

2.1.1.

hosszúság: 12 m;

2.1.2.

szélesség: 2,55 m (figyelmen kívül hagyva a gumiabroncs oldalfalának kidomborodását a talajjal való érintkezési ponton).

A szélesség akár 3,00 m is lehet, amennyiben a jármű ezt az értéket kizárólag a talajvédelem érdekében felszerelt gumiabroncsok, gumihevederek vagy kettős gumiabroncs-konfigurációk miatt éri el, ideértve a felcsapódó víz elleni védelmet is, feltéve, hogy a jármű állandó szerkezete nem haladja meg a 2,55 m-t, és a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncs- vagy gumiheveder-készlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t.

2.1.3.

magasság: 4 m.”.

b)

A szóban forgó melléklet a következő 2.3., 2.3.1., 2.3.2. és 2.3.3. ponttal egészül ki:

„2.3.

Az S kategóriájú járművek megengedett legnagyobb méretei az alábbiak:

2.3.1.

hosszúság: 12 m;

2.3.2.

szélesség: 2,55 m (figyelmen kívül hagyva a gumiabroncs oldalfalának kidomborodását a talajjal való érintkezési ponton).

A szélesség akár 3,00 m is lehet, amennyiben ez az érték kizárólag annak köszönhető, hogy az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a)

talajvédelmi funkciójú gumiabroncs-konfigurációk alkalmazása, feltéve, hogy a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncskészlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladja meg a 2,55 m-t. A jármű közlekedési célokhoz szükséges szerkezetének szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t. Amennyiben a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncskészlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladja meg a 2,55 m-t, a jármű szélessége abban az esetben sem haladhatja meg a 2,55 m-t, ha felcsapódó víz elleni védelemmel van felszerelve;

b)

a jármű működéséhez szükséges szerszámgépek jelenléte, a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi végrehajtási irányelv (*1) rendelkezéseinek megfelelően. A jármű közlekedési célokhoz szükséges szerkezetének szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t;

2.3.3.

magasság: 4 m.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).”"

8.

A XXVI. mellékletben a 2.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.2.

a berendezés szélessége egyetlen ponton sem nyúlhat túl a hátsó tengelynek a kerekek legkülső pontjainál mért szélességén, és oldalanként legfeljebb 10 cm-rel lehet rövidebb, eltekintve a gumiabroncsok talajhoz közeli kidomborodásától. Ha egynél több hátsó tengely van, a legszélesebb tengely méretét kell figyelembe venni. A berendezés szélessége semmi esetre sem haladhatja meg a 2,55 m-t.”

9.

A XXVII. melléklet 2.1. pontjának első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A jármű szélessége a berendezéssel együtt nem haladhatja meg a jármű legnagyobb teljes szélességét vagy a 2,55 m-t, attól függően, hogy melyik a kisebb érték. A berendezés külső felületének fő része a jármű legkülső határoló síkjától (legnagyobb szélességétől) befelé mérve nem távolodhat el 120 mm-nél nagyobb mértékben.”

10.

A XXVIII. melléklet 2. pontja második franciabekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

a szélessége nem haladhatja meg a traktor szerelvények nélküli legnagyobb teljes szélességét vagy a 2,55 m-t, attól függően, hogy melyik a kisebb érték.”

11.

A XXXIV. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„2.9.

Amennyiben a vontatott jármű egy további járművet vontat, az előbbi mechanikus kapcsolószerkezetének teljesítenie kell a traktorok mechanikus kapcsolószerkezeteire vonatkozó követelményeket.”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítése

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV., XII. és XXXIV. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

Az I. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az 5. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

b)

A 21. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

c)

A 75. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

2.

A IV. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

az 1.1., 1.2. és 2. pontot el kell hagyni;

b)

A melléklet az alábbi 2., 3. és 4. ponttal egészül ki:

„2.

A 40 km/h-nál nagyobb, de 60 km/h-t nem meghaladó legnagyobb tervezési sebességű, Tb és Cb kategóriájú járművek kormányzására az ISO 10998:2008 szabvány 1:2014 módosításának követelményei vonatkoznak.

3.

A C kategóriájú traktorok kormányzásának összhangban kell lennie a XXXIII. melléklet 3.9. pontjában meghatározott követelményekkel.

4.

Az 1. pontban említett járművek esetében a kormányzási erőkifejtésre vonatkozó követelmények megegyeznek a 79. számú ENSZ EGB-előírás 6. szakasza szerinti N2 kategóriájú járművekre vonatkozóan meghatározott, az I. mellékletben hivatkozott követelményekkel.

A nyeregüléssel és kormányszarvakkal felszerelt járművek esetében a kormányzási erőkifejtéssel kapcsolatos ugyanezen követelmények a markolat közepére vonatkoznak.”

3.

A XII. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

A 6.15.5. pont utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A vízszintes alatti függőleges szög 5°-ra csökkenthető, ha a fényvisszaverő talaj feletti magassága nem éri el a 750 mm-t.”

b)

A 3. függelék címének helyébe a következő szöveg lép:

„A 2,55 m-t meghaladó szélességű járművek jelzőpaneljeinek és jelzőfóliáinak méretei, fényvisszaverő felületük legkisebb mérete, színe és minimális fénytani jellemzői, továbbá ezek azonosítása és jelölése”.

4.

A XXXIV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 3.4.1. pontban a h2 képlet helyébe a következő képlet lép:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))”;

b)

a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

R1a vagy R2a kategóriájú cserélhető vontatott berendezések, melyek fő rendeltetése az anyagfeldolgozás a 167/2013/EU rendelet 3. cikke 9. pontjának értelmében;”.

Top