Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0291

A Bizottság (EU) 2018/291 végrehajtási rendelete (2018. február 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a bifentrin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

OJ L 55, 27.2.2018, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/291/oj

27.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/291 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. február 26.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a bifentrin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen az annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre, valamint 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 582/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a bifentrint mint hatóanyagot az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően jóváhagyta és előírta a bifentrin jóváhagyását eredményező kérelmet benyújtó kérelmező számára, hogy nyújtson be többek között további megerősítő információkat a maradék toxicitásra vonatkozóan a nem célzott ízeltlábúak esetében és az újratelepítési lehetőségekre vonatkozóan, valamint ellenőrzési programot, amely értékeli a vízi és szárazföldi környezetben való biológiai felhalmozódás és biomagnifikáció lehetőségét.

(2)

A kérelmező 2013. július 29-én benyújtotta az ellenőrzési programot, 2015. július 31-én pedig annak eredményeit. 2014. július 29-én a kérelmező további információkat nyújtott be a további megerősítő adatokra vonatkozó követelmény teljesítése érdekében. E három adatszolgáltatásra az előírt határidőn belül került sor; a kérelmező a szóban forgó információkat a referens tagállamnak, Franciaországnak nyújtotta be.

(3)

Franciaország elvégezte a kérelmező által szolgáltatott kiegészítő információk, valamint az általa benyújtott ellenőrzési program értékelését. A tagállam az értékelő jelentéstervezethez fűzött kiegészítés formájában benyújtotta értékelését a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) 2014. december 17-én a további megerősítő adatokra vonatkozó követelmény teljesítése érdekében benyújtott kiegészítő információk tekintetében, 2015. november 3-án pedig az ellenőrzési program tekintetében.

(4)

A referens tagállam konzultált a többi tagállammal, a kérelmezővel és a Hatósággal, felkérve őket, hogy értékeléséhez fűzzenek észrevételeket. A Hatóság a bifentrinről folytatott konzultáció eredményeit összefoglaló technikai jelentést tett közzé 2015. március 26-án (3) a további megerősítő adatokra vonatkozó követelmény teljesítése érdekében benyújtott kiegészítő információk tekintetében, 2016. április 14-én (4) pedig az ellenőrzési program tekintetében.

(5)

Az értékelő jelentés tervezetét, az ahhoz fűzött kiegészítést és a Hatóság technikai jelentéseit a tagállamok és a Bizottság a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében közösen megvizsgálták, majd a bifentrinről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2018. január 26-án véglegesítették. A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a bifentrinről szóló vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(6)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott információk nem elégségesek, és nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy megvalósul a helyszínen lévő, nem célzott izeltlábúak egyes fajainak esetében a megfelelő újratelepítés, ugyanakkor e kockázat csökkentésének egyéb lehetőségei észszerűen nem megvalósíthatók. Ráadásul az ellenőrzési program bizonytalanságot hagy azt illetően, hogy az abból származó – kockázatcsökkentési technikák együttes alkalmazása alapján kapott – eredmények reprezentatívak-e a mezőgazdasági gyakorlat szempontjából, valamint elégségesek-e a vízi és szárazföldi környezetben való biológiai felhalmozódás és biomagnifikáció lehetőségének értékeléséhez.

(7)

Ezért a nem célzott ízeltlábúak tekintetében megállapított jelentős kockázat kizárása, valamint a vízi és szárazföldi környezetben való biológiai felhalmozódás és biomagnifikáció lehetőségének figyelembevétele érdekében indokolt tovább korlátozni a bifentrin felhasználási feltételeit, és használatát kizárólag az állandó szerkezetű üvegházakban engedélyezni.

(8)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a bifentrint tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosítására vagy visszavonására.

(10)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a bifentrint tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2019. június 19-ig tarthat.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a bifentrin hatóanyagú növényvédő szerekre érvényben lévő engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően legkésőbb 2018. június 19-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2019. június 19-ig le kell járnia.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 582/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 2.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bifentrin hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 173., 2012.7.3., 3. o.).

(3)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for bifenthrin in light of confirmatory data (Technikai jelentés a tagállamokkal, a kérelmezővel és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal a bifentrinre vonatkozóan benyújtott megerősítő adatok alapján az ilyen hatóanyagú növényvédő szerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok felméréséről folytatott konzultáció eredményéről) EFSA supporting publication (háttérkiadvány) 2015:EN-780, 23 oldal.

(4)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for bifenthrin in light of confirmatory data (Technikai jelentés a tagállamokkal, a kérelmezővel és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal a bifentrinre vonatkozóan benyújtott megerősítő adatok alapján az ilyen hatóanyagú növényvédő szerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok felméréséről folytatott konzultáció eredményéről) EFSA supporting publication (háttérkiadvány) 2016:EN-1019, 39 oldal.

(5)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete B. részének 23. sorában (bifentrin) az „Egyedi rendelkezések” oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

Kizárólag állandó szerkezetű üvegházakban rovarirtó szerként való használata engedélyezhető.

B. RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában véglegesített, a bifentrinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a)

az üvegházból kijutó anyagok – például páralecsapódásból származó víz, elvezetett víz, táptalaj, illetve mesterséges táptalaj – a vízi és más nem célzott szervezetekre jelentett kockázatok megelőzése érdekében;

b)

az üvegházba szándékosan betelepített beporzótelepek védelme;

c)

a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága, gondoskodva arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, valamint a növényvédő szer megfelelő címkézésére vonatkozó követelménynek.”


Top