Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1901

A Bizottság (EU) 2017/1901 végrehajtási rendelete (2017. október 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Danbo [OFJ])

C/2017/6911

OJ L 269, 19.10.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1901/oj

19.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1901 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. október 18.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Danbo [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Dánia kérelmét (3) a „Danbo” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként (OFJ) való bejegyzésére.

(3)

Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a bejegyzés ellen felszólalást nyújtott be Ausztria, Argentína a Centro de la Industria Lechera tejipari ipari szövetséggel együtt, Ausztrália a Dairy Australia szervezettel együtt, Új-Zéland a Dairy Companies Association of New Zealand egyesülettel együtt, Uruguay, az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi különmegbízottjának hivatala és az Egyesült Államok közös élelmiszer-elnevezésekért felelős konzorciuma. E felszólalások a rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadhatónak bizonyultak, kivéve az Ausztriából származó felszólalást, amelyet az előírt határidőn belül nem nyújtottak be.

(4)

A felszólalások az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke által felváltott 510/2006/EK rendelet 2. cikkében meghatározott feltételeknek való meg nem felelésre vonatkoztak, különösen azzal érvelve, hogy a „Danbo” nem rendelkezik a földrajzi eredetnek tulajdonítható különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzővel. Azt is állítják, hogy a „Danbo” elnevezés nem minősülne hagyományos nem földrajzi névnek, és nem állnak fenn olyan kivételes körülmények, amelyek indokolnák az egész Dánia körülhatárolt földrajzi területként való megjelölését. A felszólalások továbbá azt állították, hogy a „Danbo” elnevezés az 1151/2012/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 41. cikke által felváltott 510/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének rendelkezései alapján szokásossá vált (köznevesült) elnevezés. E tekintetben rámutattak, hogy a „Danbo” 1966 óta a Codex Alimentarius szabvány hatálya alá tartozik, és szerepel az 1951 évi Stresai-Egyezmény B. mellékletében is. Az elnevezés köznévi jellegét az a tény igazolja, hogy a „Danbo” saját tarifacsoporttal is rendelkezik. A felszólalások továbbá azt is jelzik, hogy a „Danbo” termelése és fogyasztása több uniós és nem uniós országban is jelentős, amelyek némelyikében arra külön jogi szabvány létezik.

(5)

A Bizottság 2012. szeptember 18-i levelében – az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban – felkérte az érdekelt feleket, hogy folytassanak megfelelő konzultációt.

(6)

Mivel az előírt határidőig nem jött létre megegyezés, a Bizottságnak az 1151/2012/EU rendelet 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírt eljárás keretében határozatot kell elfogadnia.

(7)

A „Danbo” elnevezésnek az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke által felváltott 510/2006/EK rendelet 2. cikkében meghatározott feltételeknek való állítólagos meg nem felelésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a hatályos vonatkozó rendelkezés nem különböztet meg egy országot a földrajzi jelzések kivételes eseteként. Hasonlóképpen nem szükséges annak értékelése, hogy a „Danbo” kifejezést „hagyományos nem földrajzi névnek” kell-e tekinteni. A „Danbo” OFJ-ként való bejegyzését ténylegesen olyan hírnév alapján kérelmezik, amely az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében földrajzi eredetének tulajdonítható, és amelyet a közzétett egységes dokumentum és a termékleírás is részletesen ismertet. A felszólalást benyújtó felek nem szolgáltattak olyan érvényes indokolást, amely vitatta ezt a leírást.

(8)

A felszólalást benyújtó felek több bizonyítékot is benyújtottak, amelyek állítólag azt mutatják, hogy a szóban forgó elnevezés köznevesült. Ugyanakkor a Codex Alimentarius külön szabványa, valamint a „Danbo” felvétele a Stresai Egyezmény B. mellékletébe nem jelenti azt, hogy az említett elnevezés ipso facto köznevesült volna. Amint azt az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatában jelezte, a vámtarifakódok a vámügyekkel kapcsolatosak, és ezért nem relevánsak a szellemitulajdon-jogok szempontjából. Továbbá, tekintettel az 1151/2012/EU rendelet szelleméből adódó területiség elvére, amely szerint a lehetséges köznévi jelleget az Unió területére vonatkozóan kell megvizsgálni, nem mérvadóak azok a korlátozott adatok sem, amelyeket főként a „Danbo” Európai Unión kívüli előállításával kapcsolatban nyújtottak be. A szóban forgó kifejezés Európai Unión kívüli megítélése és a kapcsolódó, szabályozási célú termelési szabványok harmadik országokban való esetleges megléte e határozat szempontjából nem releváns.

(9)

A felszólalási eljárás során nem nyújtottak be bizonyítékot az ilyen sajtok harmadik országokból az Európai Unióba történő behozatalára vonatkozóan. Következésképpen nem indokolt az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti átmeneti időszakot biztosítani a harmadik országbeli termelők számára.

(10)

A Dánia és a Danbo közötti kapcsolat a jó hírnéven alapul. Dánia nagy számban nyújtott be olyan speciális kiadványokat és hivatkozásokat, amelyek azt mutatják, hogy Dánia és a Danbo között jó hírnéven alapuló kapcsolat áll fenn. Jó hírnevét az is erősíti, hogy nemzeti és nemzetközi kiállításokon és versenyeken egyaránt részt vesz, és számos díjat nyert.

(11)

Ami az EU területét illeti, a Danbo alapvetően Dániában készül, és alapvetően Dániában is forgalmazzák.

(12)

Dánia vitathatatlan bizonyítékokat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a „Danbo” fogyasztása és ismertsége erősen Dániára összpontosul, és hogy a dán fogyasztók döntő többsége elismeri az elnevezés Dániával fennálló kapcsolatát. Dánián kívül e sajt ismertsége rendkívül korlátozott. Ez a tény azonban nem vezethet oda, hogy a Danbo köznevesült elnevezésnek tekintendő.

(13)

A fentiekre való figyelemmel indokolt a „Danbo” elnevezést bejegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Danbo” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba (Sajtok) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 29., 2012.2.2., 14. o.

(4)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


Top