Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1369

A Bizottság (EU) 2016/1369 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 11.) az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2016/388 végrehajtási rendelet módosításáról

C/2016/5166

OJ L 217, 12.8.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1369/oj

12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 217/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1369 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. augusztus 11.)

az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2016/388 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2014. december 20-án dömpingellenes vizsgálatot indított az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövek behozatalára vonatkozóan. 2015. március 11-én a Bizottság szubvencióellenes vizsgálatot indított az ugyanezen, Indiából származó termék Unióba történő behozatala tekintetében.

(2)

A Bizottság 2015. szeptember 18-án elfogadta az (EU) 2015/1559 végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: ideiglenes dömpingellenes rendelet) (2). A Bizottság nem vetett ki ideiglenes kiegyenlítő vámot az Indiából behozott alakítható öntöttvasból készült csövekre.

(3)

A Bizottság 2016. március 17-én elfogadta az (EU) 2016/388 végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: végleges dömpingellenes rendelet) (3) és az (EU) 2016/387 végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: végleges kiegyenlítő vámról szóló rendelet) (4).

(4)

A dömpingellenes alaprendelettel és az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: szubvencióellenes alaprendelet) (5) összhangban az exporttámogatások és a dömpingkülönbözetek nem halmozhatók, mivel az exporttámogatások dömpinghez vezetnek. Az exporttámogatások csökkentik az exportárakat és növelik a dömpingkülönbözetet. Ennélfogva a Bizottság figyelembe vette, hogy a vizsgált támogatási rendszerek közül három exporttámogatás volt. A Bizottság a dömpingellenes vizsgálatban a párhuzamosan zajló szubvencióellenes vizsgálat (6) során megállapított exporttámogatások összegével csökkentette a végleges dömpingellenes vámokat.

(5)

A végleges dömpingellenes vám az Electrosteel Castings Ltd (a továbbiakban: ECL) tekintetében 0 %-ban, a Jindal Saw Ltd (a továbbiakban: Jindal) és a végleges dömpingellenes rendeletben szereplő minden más vállalat tekintetében pedig 14 %-ban került meghatározásra (7). A dömpingkülönbözet az ECL tekintetében 4,1 %-ban, a Jindal és az ugyanazon rendeletben szereplő minden más vállalat tekintetében pedig 19 %-ban került meghatározásra (8). Ennélfogva a kivetett végleges dömpingellenes vám a két vállalat tekintetében megállapított végleges dömpingkülönbözet szintje alatt volt.

(6)

A végleges dömpingellenes rendelet 2. cikke értelmében a dömpingellenes vámok és a kiegyenlítő vámok együttes mértékén felül biztosított összegeket elengedik. Mindazonáltal számos nemzeti vámhatóság jelezte a Bizottságnak, hogy ez a rendelkezés – jelenlegi megfogalmazásában – az ügy sajátos körülményeiből adódóan a tényleges végrehajtás tekintetében némiképp félreérthető.

(7)

Ennélfogva a végleges dömpingellenes rendelet 2. cikkét módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy csak a dömpingkülönbözeten felül biztosított összegeket kell elengedni, mivel ideiglenes kiegyenlítő vámok nem kerültek kivetésre.

(8)

Amennyiben a végleges dömpingellenes rendelet 2. cikke értelmében véglegesen beszedett ideiglenes vámok összege meghaladja a jelen rendelet értelmében esedékes összeget, úgy azt vissza kell fizetni vagy el kell engedni.

(9)

Az érintett terméket illetően a Bizottság kizárta az alakítható öntöttvasból készült, belső vagy külső bevonattal el nem látott csöveket (a továbbiakban: szigetelés nélküli csövek) a végleges dömpingellenes rendeletben és a kiegyenlítő vámokról szóló rendeletben (9) foglalt érintett termékek köréből. A Bizottság helyénvalónak tartja a szigetelés nélküli csövek Unióba történő behozatalának nyomon követését. Ezért külön TARIC-kódot állapítanak majd meg a szigetelés nélküli csövek vonatkozásában.

(10)

Erről a módosításról értesítették az érdekelt feleket, és lehetőséget biztosítottak számukra észrevételeik megtételére. A módosítást kifogásoló észrevétel nem érkezett.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a (EU) 2016/1036 15. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A (EU) 2016/388 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az (EU) 2015/1559 végrehajtási rendelet alapján ideiglenes dömpingellenes vám formájában biztosított összegeket véglegesen beszedik az alábbi, a megállapított végleges dömpingkülönbözetekkel megegyező mértékekben:

Vállalat

 

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Jindal Saw Limited

19 %

Minden más vállalat

19 %”

2.

A szöveg a következő 1a. és 1b. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Az alakítható öntöttvasból készült, belső és külső bevonat nélküli csövek (szigetelés nélküli csövek) a 7303001020 és 7303009020 TARIC-kód alá kerülnek besorolásra.

1b. cikk

Vissza kell fizetni vagy el kell engedni a 2. cikk alapján megfizetett vagy elkönyvelt vámok összegének az 1. cikkben megállapított vámfizetési kötelezettséget meghaladó részét.

A visszafizetést vagy elengedést az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (*) 236. cikkében és a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) 121. cikkében meghatározott határidőn belül a nemzeti vámhatóságoktól kell kérelmezni.

(*)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.)."

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).”"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet visszamenőleges hatállyal 2016. március 19-től kell alkalmazni, a 7303001020 és 7303009020 TARIC-kód megállapításának kivételével.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  A Bizottság 2015. szeptember 18-i (EU) 2015/1559 végrehajtási rendelete az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 244., 2015.9.19., 25. o.).

(3)  A Bizottság 2016. március 17-i (EU) 2016/388 végrehajtási rendelete az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 73., 2016.3.18., 53. o.).

(4)  A Bizottság 2016. március 17-i (EU) 2016/387 végrehajtási rendelete az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről (HL L 73., 2016.3.18., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (kodifikált változat) (HL L 176., 2016.6.30., 55. o.).

(6)  Lásd a végleges dömpingellenes rendelet (160) preambulumbekezdését.

(7)  Lásd a végleges dömpingellenes rendelet 1. cikkének (2) bekezdését.

(8)  Lásd a végleges dömpingellenes rendelet (160) preambulumbekezdését.

(9)  Lásd a végleges dömpingellenes rendelet 1. cikkét és (13)–(18) preambulumbekezdését, valamint a végleges kiegyenlítő vámokról szóló rendelet (24)–(29) preambulumbekezdését.


Top