Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(04)

Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz

OJ L 141, 28.5.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/22


KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

az Európai Gazdasági közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz

AZ EURÓPAI UNIÓ,

és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), valamint a halak és halászati termékek Norvégia és a Közösség közötti kereskedelmére alkalmazandó jelenlegi szabályokra,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, egyes halak és halászati termékek Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvre és különösen annak 1. cikkére,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvre és különösen annak 2. és 3. cikkére,

ÚGY HATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

1.   A Norvégiából származó egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó különös rendelkezéseket e jegyzőkönyv és annak melléklete állapítja meg.

2.   Az éves vámmentes kontingenseket e jegyzőkönyv melléklete határozza meg. E vámkontingensek 2014. május 1-jétől2021. április 30-ig érvényesek. A kontingensszinteket ezen időszak végéig minden érintett érdekeit figyelembe véve felül kell vizsgálni.

2. cikk

1.   A vámkontingenseket – a 4. cikk 3. bekezdésében foglalt eljárásoknak megfelelően – az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása megkezdésének napján kell megnyitni.

2.   Az első vámkontingens e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása megkezdésének napjától 2017. április 30-ig áll rendelkezésre. Az ezt követő vámkontingenseket 2017. május 1-jétől kezdődően az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett időszak végéig évente május 1-jétől április 30-ig kell felosztani.

3.   A 2014. május 1-jétől az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáig tartó időszakra vonatkozó vámkontingens-mennyiségeket arányosan kell felosztani és rendelkezésre bocsátani az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett időszak hátralévő részére.

3. cikk

Norvégia megteszi a szükséges lépéseket az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajókkal Norvégiába szállított halak és halászati termékek szabad áthaladását lehetővé tevő megállapodás folyamatosságának biztosítása érdekében.

Figyelembe véve azt a 2014. május 1-jétől e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáig tartó időszakot, amikor az áthaladási megállapodás nem volt érvényben, az áthaladási megállapodás e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása megkezdésének napjától számított hét évig alkalmazandó.

4. cikk

Az e jegyzőkönyv mellékletében felsorolt vámkontingensekre alkalmazandó származási szabályok azonosak az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodás 3. jegyzőkönyvében meghatározottakkal.

5. cikk

1.   Ezt a jegyzőkönyvet a részes feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük vagy jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

2.   Ez a jegyzőkönyv az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

3.   Ezt a jegyzőkönyvet az 1. és 2. bekezdéseiben említett eljárások befejezéséig az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

6. cikk

Ez a jegyzőkönyveegy-egy eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és norvég nyelven a szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden részes fél részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


MELLÉKLET

A JEGYZŐKÖNYV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETT KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A meglévő állandó vámmentes kontingenseken kívül az Európai Unió a következő éves vámmentes kontingenseket nyitja meg a Norvégiából származó termékek előtt:

KN-kód

Árumegnevezés

Éves (május 1. – április 30.) vámkontingens-mennyiség nettó tömege, eltérő rendelkezés hiányában (*)

0303 19 00

Más fagyasztott szalmonidák

2 000 tonna

0303 51 00

A Clupea harengus és Clupea pallasii fajhoz tartozó hering, fagyasztva, a máj és az ikra kivételével (1)

26 500 tonna

0303 54 10

A Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makréla, fagyasztva, egészben, a máj és az ikra kivételével (1)

25 000 tonna

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makréla, fagyasztott filé és fagyasztott hús

11 300 tonna

0303 55 30

Chilei fattyúmakréla (Trachurus murphyi), fagyasztva

2 200 tonna

ex 0303 55 90

Más hal, fagyasztva, a fattyúmakréla (scad) (Caranx trachurus) kivételével

0303 56 00

Kobia (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Más hal, fagyasztva

0303 82 00

Valódi rájafélék (Rajidae)

0303 89 55

Aranydurbincs (Sparus aurata)

0303 89 90

Más hal, fagyasztva

minden termék a máj és az ikra kivételével

0304 86 00

Fagyasztott filé a Clupea harengus és Clupea pallasii fajhoz tartozó heringből

55 600 tonna

ex 0304 99 23

Fagyasztott hús (kopoltyúfedő) a Clupea harengus és Clupea pallasii fajhoz tartozó heringből (1)

ex 0304 49 90

Friss filé a Clupea harengus és Clupea pallasii fajhoz tartozó heringből

9 000 tonna

ex 0304 59 50

Friss hús (kopoltyúfedő) a Clupea harengus és Clupea pallasii fajhoz tartozó heringből

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Garnélarák és fűrészes garnélarák, hámozva és fagyasztva, elkészítve vagy konzerválva

7 000 tonna

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Hering, fűszerezve és/vagy ecetben pácolva, sós lében tartósítva

11 400 tonna nettó száraz tömegben

0305 10 00

Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

1 000 tonna


(1)  A vámkontingens igénybevétele nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek esetében a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vámáru-nyilatkozat benyújtására a február 15. és június 15. közötti időszakban kerül sor.

(*)  A mennyiségek hozzáadására a kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban kerül sor.


Top