Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1940

A Bizottság (EU) 2015/1940 rendelete (2015. október 28.) az 1881/2006/EK rendeletnek az anyarozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 283, 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1940 RENDELETE

(2015. október 28.)

az 1881/2006/EK rendeletnek az anyarozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testülete (CONTAM) szakvéleményt (3) fogadott el az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló anyarozs-alkaloidokról. A CONTAM egy 1 μg/testtömeg kg mértékű csoportos akut referenciadózist, valamint egy 0,6 μg/testtömeg kg mértékű csoportos tolerálható napi bevitelt állapított meg.

(3)

Az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben való jelenléte bizonyos mértékben összefüggésben áll az anyarozs-szkleróciumok gabonafélékben való jelenlétével. Kapcsolatuk nem abszolút érvényű, mivel anyarozs-alkaloidok a gabonafélékről leváló anyarozs-szkleróciumok porában is jelen lehetnek. Ezért fontossági sorrendben első lépésben az anyarozs-szkleróciumokra kell felső határértéket megállapítani, miközben további adatokat kell gyűjteni az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétére vonatkozóan. Ugyanakkor tény, hogy az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határérték betartása nem feltétlenül garantálja az élelmiszerbiztonságot az anyarozs-alkaloidok jelenlétére nézve. Ezért az illetékes hatóságok a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 14. cikkének (8) bekezdésével összhangban intézkedéseket hozhatnak az élelmiszer forgalomba hozatalának korlátozására vagy az ilyen élelmiszer piacról való kivonására, amennyiben az élelmiszer az anyarozs-alkaloid-tartalma miatt az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határérték ellenére sem bizonyul biztonságosnak.

(4)

Pontosítani kell továbbá, hogy az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határértékeknek a forgalmazás mely szakaszára kell vonatkozniuk, mivel a tisztítást és válogatást követően csökkenhet az anyarozs-szkleróciumok jelenléte. Ennek megfelelően a gabonafélékben jelenlévő anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határértékeknek a forgalmazás azon szakaszára kell vonatkozniuk, mint egyéb mikotoxinok esetében.

(5)

Az 1881/2006/EK rendelet alkalmazásából nyert tapasztalat azt mutatja, hogy egyértelműsíteni kell az „első szintű feldolgozás” fogalmát, különösen az integrált termelési és feldolgozási rendszerek, valamint a hántolás tekintetében.

(6)

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen az anyarozs-alkaloidok és az anyarozs-szkleróciumok jelenléte közötti összefüggés, fontos adatokat gyűjteni az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétére. Az anyarozs-alkaloidokra vonatkozó megállapítások benyújtására 2016. szeptember 30-ig van mód, így biztosítva, hogy az anyarozs-alkaloidokra megfelelő és elérhető, egyben az emberi egészség nagyfokú védelmét biztosító felső határértékek kerüljenek megállapításra.

(7)

Az ochratoxin-A-szennyezettség csökkentése érdekében továbbra is fontos a megelőző intézkedések alkalmazása, ugyanakkor az intézkedésekhez kapcsolódó megállapításokról, eredményekről, illetve az azok alkalmazásában elért előrehaladásról nem szükséges évente jelentést benyújtani. Az 1881/2006/EK rendelet 9. cikkében foglalt nyomonkövetési és jelentéstételi előírásokat frissíteni kell.

(8)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

(1)   A tagállamok nyomon követik az esetleg magas nitráttartalmú zöldségek, különösen a leveles zöldségek nitrátszintjét, és rendszeresen tájékoztatják az EFSA-t az ellenőrzések eredményeiről.

(2)   A tagállamok összefoglaló jelleggel tájékoztatják a Bizottságot az aflatoxinokkal kapcsolatban a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) szerint végzett vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításokról, az előfordulásra vonatkozó egyedi adatokat pedig megküldik az EFSA-nak.

(3)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek évente tájékoztatják a Bizottságot a végzett vizsgálatok eredményeiről, beleértve a dezoxinivalenol, a zearalenon, a fumonizin B1 és B2, valamint a T-2 és HT-2 toxin általi szennyeződés megelőzésére hozott intézkedések alkalmazásában történt előrehaladást. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja e vizsgálatok eredményeit. A vonatkozó előfordulási adatokat az EFSA-nak kell benyújtani.

(4)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek számára erős ajánlásként fogalmazódik meg az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétének nyomon követése.

A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek számára szintén erős ajánlásként fogalmazódik meg, hogy az anyarozs-alkaloidokra vonatkozó megállapításokat legkésőbb 2016. szeptember 30-ig továbbítsák az EFSA-hoz. Ezen megállapítások között szerepelhetnek előfordulásra vonatkozó adatok, valamint konkrét információk az anyarozs-szkleróciumok jelenléte és az egyes anyarozs-alkaloidok szintje közötti összefüggésről.

A Bizottság a megállapításokat hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

(5)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek által az (1)–(4) bekezdésekben foglaltakon kívüli egyéb szennyező anyagok előfordulására vonatkozóan gyűjtött adatokat az EFSA-hoz kell megküldeni.

(6)   Az előfordulására vonatkozó adatokat az EFSA adatbenyújtási formátuma szerint kell benyújtani az EFSA-hoz, az élelmiszer- és takarmányügyi szabvány mintaleírására vonatkozó EFSA-iránymutatásoknak (6), valamint az EFSA konkrét szennyező anyagokra megállapított további egyedi jelentéstételi követelményeinek megfelelően. Az érdekelt szakmai szervezetek által benyújtott előfordulási adatokat az EFSA-hoz kell megküldeni, adott esetben az EFSA egyszerűsített adatbenyújtási formátumát használva.

(5)  A Bizottság 2014. augusztus 13-i 884/2014/EK rendelete az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 242., 2014.8.14., 4. o.)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2.

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos szakvélemény az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló anyarozs-alkaloidokról. EFSA Journal 2012; 10(7):2798. [158 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. szakasz a következő, 2.9. ponttal egészül ki:

„2.9

Anyarozs-szkleróciumok és anyarozs-alkaloidok

 

2.9.1.

Anyarozs-szkleróciumok

 

2.9.1.1.

Feldolgozatlan gabonafélék (18), a kukorica és a rizs kivételével

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Anyarozs-alkaloidok (2)

 

2.9.2.1.

Feldolgozatlan gabonafélék (18), a kukorica és a rizs kivételével

 (3)

2.9.2.2.

Malomipari gabonatermékek, a kukoricából és rizsből származó malomipari termékek kivételével

 (3)

2.9.2.3.

Kenyér (beleértve a kisméretű pékárut is), cukrászsütemény, keksz, gabonaszelet és tésztafélék

 (3)

2.9.2.4.

Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt gabonaalapú élelmiszerek

 (3)

2.

A 18. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(18)

A felső határérték az első szintű feldolgozás céljából forgalomba hozott feldolgozatlan gabonafélékre vonatkozik.

»Első szintű feldolgozás« alatt bármely fizikai kezelés vagy hőkezelés értendő, kivéve a szemek vagy azok felületének a szárítása. A tisztítás, többek között a hántolás, a válogatás, valamint a szárítás nem számít első szintű feldolgozásnak, amennyiben a tisztítást és válogatást követően az egész szem épen marad.

Hántolás alatt a gabonafélék erőteljes kefélése és/vagy koptatása értendő.

Amennyiben a hántolást úgy végzik, hogy anyarozs-szkleróciumok is jelen vannak, a gabonaféléket a hántolást megelőzően egy első tisztításnak kell alávetni. A szelelő használatával végzett hántolást az őrlést megelőzően a magvak szín szerinti szétválogatása követi.

Integrált termelési és feldolgozási rendszerek alatt olyan rendszereket kell érteni, ahol a beérkező gabonatételek tisztítása, válogatása és feldolgozása ugyanazon létesítményben történik. Ilyen integrált termelési és feldolgozási rendszerek esetében a felső határérték a feldolgozatlan gabonafélék tisztítás és válogatás utáni, de a feldolgozás első szakaszát megelőző állapotára vonatozik.

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a HACCP-rendszerükbe ezen kritikus szabályozási ponton egy hatékony nyomonkövetési eljárást kell beépíteniük, ezáltal biztosítva az előírásoknak való megfelelést.”


(1)  A mintavételt a 401/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 70., 2006.3.9., 12. o.) I. mellékletének B. pontja szerint kell elvégezni.

Az elemzést mikroszkópos vizsgálattal kell végezni.

(2)  A következő 12 anyarozs-alkaloid összesen: ergokrisztin/ergokrisztinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Az élelmiszerkategóriára megfelelő és elérhető, egyben az emberi egészség nagy fokú védelmét biztosító felső határértékeket kell megállapítani 2017. július 1-jéig.”


Top