Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1474

A Bizottság (EU) 2015/1474 rendelete (2015. augusztus 27.) az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések újrahasznosított forró vízzel történő eltávolításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 225, 28.8.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1474/oj

28.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 225/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1474 RENDELETE

(2015. augusztus 27.)

az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések újrahasznosított forró vízzel történő eltávolításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 98/83/EK irányelv (2) célja megóvni az emberi egészséget az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezettsége által okozott bármely káros hatástól a víz egészségességének és tisztaságának biztosítása által. Az irányelv I. mellékletének A. és B. részei meghatározzák az emberi fogyasztásra szánt vízre alkalmazandó mikrobiológiai és kémiai paramétereket.

(2)

A 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) az élelmiszer-higiéniára vonatkozó általános szabályokat állapít meg az élelmiszer-ipari vállalkozók számára, különös figyelemmel a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok elvein (HACCP) alapuló eljárások általános alkalmazására.

(3)

A 852/2004/EK rendelet értelmében az ivóvíz a 98/83/EK tanácsi irányelvben megállapított minimális követelményeknek megfelelő víz.

(4)

A 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó különleges higiéniai szabályokat állapít meg az élelmiszer-ipari vállalkozók számára. Előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók az állati eredetű termékek felületi szennyeződésének eltávolításához ivóvízen kívül semmilyen más szert nem használhatnak, kivéve, ha a szer használatát a rendelettel összhangban engedélyezték.

(5)

A 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályokat állapítja meg, és előírja, hogy a hatósági ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a helyes higiéniai gyakorlatokra és a HACCP-alapú eljárásokra.

(6)

A 2073/2005/EK rendelet (5) mikrobiológiai kritériumokat ír elő egyes mikroorganizmusokra vonatkozóan, és megállapítja azokat a végrehajtási szabályokat, amelyeket az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a 852/2004/EK rendeletben hivatkozott általános és konkrét higiéniai intézkedések végrehajtásakor követniük kell.

(7)

2010. szeptember 30-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete tudományos szakvéleményt fogadott el az újrahasznosított forró víz vágott testek fertőtlenítésére való használatáról. (6)

(8)

A szakvéleményben az EFSA arra a következtetésre jut, hogy az újrahasznosított forró víz éppoly hatékonysággal alkalmazható a felületi mikrobiológiai szennyeződések eltávolítására, mint a forró ivóvíz, és használatának kockázataként csupán az egyes hőnek ellenálló baktériumspórák okozta mikrobiológiai kockázat merül fel.

(9)

Ez a kockázat megfelelően kezelhető azáltal, ha az újrahasznosított forró vizet bizonyos ideig legalább egy adott hőfokra hevítik, valamint időközönként megújítják, hogy mikrobiológiai és kémiai paraméterei megfeleljenek a 852/2004/EK rendelet értelmében az ivóvíz tekintetében előírtaknak, ezáltal biztosítva, hogy az újrahasznosított forró víz használatának kockázata ne legyen magasabb, mint a forró ivóvíz esetében.

(10)

Az EFSA azonosítja és meghatározza azokat a HACCP-kritériumokat, amelyekkel biztosítható az újrahasznosított forró víz használatának megfelelő hatékonysága és kezelhetők az esetleges kockázatok. E kritériumok között szerepel az, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozóknak adatokat kell gyűjteniük bizonyos baktériumspórák jelenlétéről és felhalmozódásáról az állati tetemek felületén található mikrobiológiai szennyeződések eltávolítására használt újrahasznosított forró vízben.

(11)

Az EFSA szakvéleményének fényében, és mivel az újrahasznosított forró víz egy újabb olyan eszköz, amellyel elérhetők a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 2073/2005/EK rendelet célkitűzései, és használatának hozzáadott értéke a környezetvédelem és az energiatakarékosság fokozása, indokolt lehetővé tenni az élelmiszer-ipari vállalkozók számára, hogy újrahasznosított forró vizet használhassanak az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések eltávolításához.

(12)

Az újrahasznosított forró víz használata nem lehet kihatással az élelmiszer-ipari vállalkozók azon kötelezettségére, hogy meg kell feleljenek az élelmiszer-higiéniára vonatkozó, a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 2073/2005/EK rendeletekben rögzített uniós előírásoknak. Az újrahasznosított forró víz ilyen használatát be kell építeni a HACCP-alapú rendszerekbe, és semmiképp sem tekintető úgy, hogy az helyettesíti a megfelelő higiéniával végzett vágási gyakorlatot és műveleti eljárásokat, vagy hogy alternatívát jelent az említett rendeletek követelményeinek való megfeleléshez.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az e rendelet mellékletében előírt feltételekkel összhangban használhatnak újrahasznosított forró vizet az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések eltávolításához.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. augusztus 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

(5)  A Bizottság 2005. november 15-i 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.).

(6)  EFSA Journal 2010., 8(9): 1827.


MELLÉKLET

I. rész – az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések újrahasznosított forró vízzel történő eltávolítására vonatkozó feltételek

1.

Az újrahasznosított forró víznek zárt és elkülönített rendszerben visszanyert és melegített ivóvíznek kell lennie.

2.

Az újrahasznosított vizet az alábbi kezeléseknek kell alávetni:

a)

a tetemeken való alkalmazást megelőzően minimális hevítési hőfok és hevítési idő, amely lépéseknek biztosítaniuk kell, hogy a víz megfeleljen az ivóvízre vonatkozó mikrobiológiai paramétereknek;

b)

megfelelő rendszeres időközönkénti megújítás, amelynek szükség szerint része a lebegő részecskék eltávolítása a felszínről, a szűrés és az ivóvíz hozzáadása, amely lépéseknek biztosítaniuk kell, hogy a víz megfeleljen az ivóvízre vonatkozó kémiai paramétereknek;

3.

Az újrahasznosított forró vizet csak házi patás állatoktól és tenyésztett vadaktól származó egész testeken vagy hasított féltesteken szabad használni, ellenőrzött és igazolt körülmények között.

4.

Az újrahasznosított forró vizet nem szabad olyan tetemeken használni, amelyeken ürülékszennyeződés látható.

5.

Az újrahasznosított forró víz alkalmazása a tetemeken nem okozhatja a hús fizikai jellemzőinek visszafordíthatatlan változását.

6.

Az újrahasznosított forró víz alkalmazását a tetemek hűtésének megkezdése előtt kell végezni.

7.

Az e rész 2. és 3. pontjában említett feltételeket be kell építeni a veszélyelemzés és a kritikus szabályozási pontok (HACCP) elvein alapuló eljárásokba, méghozzá legalább a II. részben szereplő kritériumokkal.

II. rész – Minimális HACCP-kritériumok és ellenőrzési paraméterek

1.

A tetemek megfelelőségének a 2073/2005/EK rendelet szerinti mintavétellel való ellenőrzésére az újrahasznosított forró víz alkalmazása előtt kell sort keríteni.

2.

Az újrahasznosított forró víz tetemeken való alkalmazása előtt annak minimális hevítési hőfokát és hevítési idejét műszeres mérésekkel folyamatosan ellenőrizni, dokumentálni és rögzíteni kell.

3.

Rendszeres időközönként végzett tesztekkel ellenőrizni, dokumentálni és rögzíteni kell, hogy a tetemek mosására felhasznált újrahasznosított forró víz mikrobiológiai és kémiai paraméterei megfelelnek-e az ivóvízre vonatkozó követelményeknek.

4.

Rendszeres időközönként végzett nyomonkövetés segítségével ellenőrizni, dokumentálni és rögzíteni kell, hogy a tetemek mosására felhasznált újrahasznosított forró víz Clostridium perfringens-tartalma megfelel-e az ivóvízre vonatkozó követelményeknek.


Top