Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0418

A Bizottság (EU) 2015/418 végrehajtási rendelete ( 2015. március 12. ) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 68, 13.3.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/418/oj

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagot a 2229/2004/EK bizottsági rendelet (2) 24b. cikkében előírt eljárás szerint a 2008/127/EK bizottsági irányelvvel (3) felvették a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe. Mióta a 91/414/EGK irányelvet felváltotta az 1107/2009/EK rendelet, ez az anyag az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében szerepel.

(2)

A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkének megfelelően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. december 18-án benyújtotta a Bizottságnak a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó felülvizsgálati jelentéstervezetről kialakított véleményét (6). A Hatóság a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó véleményét a bejelentőhöz is eljuttatta.

(3)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó vizsgálati jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A vizsgálati jelentés tervezetét és a Hatóság következtetését a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében közösen megvizsgálták, majd a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátról szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2014. december 12-én véglegesítették.

(4)

Megerősítést nyert, hogy a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát jóváhagyásának feltételeit módosítani kell. Különösen további megerősítő információk kérése indokolt.

(6)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2004. december 3-i 2229/2004/EK rendelete a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 13. o.).

(3)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(4)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(6)  A Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai. EFSA Journal (2014); 12(12):3526. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagra vonatkozó 258. sor helyébe a következő lép:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„258

Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát

CAS-szám 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát

≥ 75 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A. RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető.

B. RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában véglegesített, a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátról szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/2649/2008) és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:

1.

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, valamint tájékoztatás az esetleges szennyeződésekről;

2.

a szert kezelő személyek, dolgozók és az alkalmazási környezetben tartózkodók expozíciójának kockázatelemzése;

3.

az anyag környezeti sorsa és viselkedése;

4.

a nem célszervezetek expozíciójának kockázatelemzése.

A bejelentő az 1. pontban előírt információkat 2015. június 30-ig, a 2., a 3. és a 4. pontban előírtakat pedig 2016. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz.”


Top