Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0415

A Bizottság (EU) 2015/415 végrehajtási rendelete ( 2015. március 12. ) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 68, 13.3.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/415/oj

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

Az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyása 2017. július 31-én lejár. E hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmeket nyújtottak be. Mivel e hatóanyagok tekintetében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) megállapított követelmények alkalmazandók, biztosítani kell az említett rendeletben meghatározott, a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljáráshoz szükséges időt. Következésképpen a hatóanyagok engedélyei valószínűleg a meghosszabbításukra vonatkozó határozat meghozatala előtt le fognak járni. Ezért e jóváhagyási időtartamokat meg kell hosszabbítani.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott adott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

A 141. sor („fenamifosz”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2017. július 31.” szöveg helyébe a „2018. július 31.” szöveg lép;

2.

A 142. sor („etefon”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2017. július 31.” szöveg helyébe a „2018. július 31.” szöveg lép.


Top