Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0408

A Bizottság (EU) 2015/408 végrehajtási rendelete ( 2015. március 11. ) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 67, 12.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj

12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/408 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelő hatóanyagokat helyettesítésre jelölt anyagokként kell azonosítani.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikkének (7) bekezdése értelmében a Bizottságnak el kell készítenie azoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletében szereplő anyagoknak a jegyzékét (a továbbiakban: a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzéke), amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak.

(3)

A tulajdonságaikból eredően helyettesítésre jelölt anyagként azonosítható hatóanyagokra vonatkozó uniós szakpolitika következetességének biztosítása és az ilyen anyagok egységes módon történő kezelése érdekében indokolt továbbá, hogy a Bizottság az említett jegyzékbe belefoglalja az 1107/2009/EK rendelet alapján, az ugyanazon rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezések értelmében jóváhagyott hatóanyagokat is.

(4)

A vizsgálati jelentésben, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság következtetéseiben (3), az értékelő jelentés tervezetében, az azt kiegészítő dokumentációban és szakértői értékelő jelentésekben szereplő információk, illetve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szerinti osztályozás alapján lehetséges volt azonosítani azokat az anyagokat, amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak. A hivatkozott dokumentumok az adott esetnek megfelelően információkat nyújtanak a vonatkozó megengedhető napi bevitelről (ADI), az akut referenciadózisról (ARfD), illetve az anyaggal dolgozó személyek expozíciójának elfogadható szintjéről (AOEL), az anyagok perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) jellegéről, az 1107/2009/EK rendelet II. melléklete 4. pontjának harmadik francia bekezdésében említett kritikus hatásokról, az inaktív izomerek arányáról, az 1272/2008/EK rendelet szerinti, 1A. vagy 1B. kategóriájú karcinogén anyagként, illetve 1A. vagy 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként való besorolásról, továbbá a hormonháztartást zavaró tulajdonságokról. Mindezen információk alapján az e rendelet mellékletében szereplő anyagokról megállapítást nyert, hogy megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában meghatározott kritériumok közül egynek vagy többnek. Az egységes szerkezetbe foglalt információk elérhetők a Bizottság honlapján, a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozását támogató eszközön keresztül (5).

(5)

Az 1-metil-ciklopropén, az amitrol, a diklofop, a dimetoát, az etoprofosz, a fenamifosz, a fipronil, a fluometuron, a haloxifop-P, a metám, az oxamil, a szulkotrion és a triazoxid hatóanyag esetében a megengedhető napi bevitel (ADI) értéke jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. A dimoxistrobin, a fenamifosz, a metomil és az oxamil hatóanyag esetében az akut referenciadózis (ARfD) értéke jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. Az amitrol, a bromadiolon, a difenakum, a dimetoát, a dikvát, az etoprofosz, a fenamifosz, a flukvinkonazol, a metám, a szulkotrion, a triazoxid és a warfarin hatóanyag esetében az anyaggal dolgozó személyek expozíciójának elfogadható szintjére (AOEL) vonatkozó érték jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(6)

A lufenuron, az oxifluorfen és a kvinoxifen hatóanyag esetében teljesülnek a perzisztens és bioakkumulatív anyaggá történő minősítés kritériumai. A következő hatóanyagok esetében teljesülnek a perisztens és mérgező anyaggá történő minősítés kritériumai: amitrol, bifentrin, bromukonazol, klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia), rézvegyületek (réz-hidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát variánsok), ciprokonazol, ciprodinil, difenokonazol, diflufenikán, dimoxistrobin, dikvát, epoxikonazol, fenbutatin-oxid, fludioxonil, flufenacet, fluopikolid, flukvinkonazol, haloxifop-P, imazamox, imazoszulfuron, izoproturon, izopirazam, lenacil, lufenuron, metkonazol, metribuzin, metszulfuron-metil, miklobutanil, nikoszulfuron, oxadiazon, oxifluorfen, paklobutrazol, pirimikarb, prokloráz, propikonazol, propoxikarbazon, proszulfuron, kvinoxifen, tebukonazol, tebufenpirád, tepraloxidim, triallát, triaszulfuron és zirám. Az aklonifen, a difenakum, az eszfenvalerát, az etofenprox, az etoxazol, a famoxadon, a lambda-cihalotrin, a lufenuron, az oxifluorfen, a pendimetalin és a kvinoxifen hatóanyag esetében teljesülnek a bioakkumulatív és mérgező anyaggá történő minősítés kritériumai. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(7)

A mekoprop és a metalaxil hatóanyag jelentős arányban tartalmaz inaktív izomereket. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(8)

A karbendazim, az epoxikonazol, a flumioxazin, a glufozinát, a linuron, az oxadiargil, a kvizalofop-P (kvizalofop-P-tefuril variáns) és a warfarin hatóanyag az 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően az 1A. vagy az 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagnak minősül, vagy ilyen anyagnak minősítendő. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(9)

Tekintve, hogy ez idáig nem kerültek elfogadásra az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.5. pontjában említett, a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározására irányuló konkrét tudományos kritériumokkal kapcsolatos intézkedések, a szóban forgó pont harmadik bekezdése alapján kellett megállapítani, hogy egy adott anyag ilyen tulajdonságokkal rendelkezőnek minősítendő-e. A szóban forgó rendelkezés alapján a klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia), a dimoxistrobin, az epoxikonazol, a molinát, a profoxidim, a tepraloxidim és a tiakloprid hatóanyagot a hormonháztartást zavaró, az emberi szervezetre esetlegesen káros hatást gyakorló tulajdonságokkal rendelkező anyagnak kell tekinteni. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(10)

Ésszerű időkeretet kell biztosítani a tagállamok és az érdekelt felek számára az e rendelet rendelkezéseihez való igazodásra.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Helyettesítésre jelölt anyagok

Az e rendelet mellékletében foglalt jegyzék tartalmazza azokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagokat, amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak.

Az első bekezdés vonatkozik az 1107/2009/EK rendelet alapján, az ugyanazon rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében foglalt átmeneti intézkedések értelmében jóváhagyott hatóanyagokra is.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1. cikk és a melléklet nem alkalmazandó a növényvédő szer engedélyezése iránt 2015. augusztus 1. előtt benyújtott kérelmekre.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


MELLÉKLET

 

1-metil-ciklopropén

 

aklonifen

 

amitrol

 

bifentrin

 

bromadiolon

 

bromukonazol

 

karbendazim

 

klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia)

 

rézvegyületek (réz-hidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát variánsok)

 

ciprokonazol

 

ciprodinil

 

diklofop

 

difenakum

 

difenokonazol

 

diflufenikán

 

dimetoát

 

dimoxistrobin

 

dikvát

 

epoxikonazol

 

eszfenvalerát

 

etoprofosz

 

etofenprox

 

etoxazol

 

famoxadon

 

fenamifosz

 

fenbutatin-oxid

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazin

 

fluometuron

 

fluopikolid

 

flukvinkonazol

 

glufozinát

 

haloxifop-P

 

imazamox

 

imazoszulfuron

 

izoproturon

 

izopirazam

 

lambda-cihalotrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mekoprop

 

metalaxil

 

metám

 

metkonazol

 

metomil

 

metribuzin

 

metszulfuron-metil

 

molinát

 

miklobutanil

 

nikoszulfuron

 

oxadiargil

 

oxadiazon

 

oxamil

 

oxifluorfen

 

paklobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimikarb

 

prokloráz

 

profoxidim

 

propikonazol

 

propoxikarbazon

 

proszulfuron

 

kvinoxifen

 

kvizalofop-P (kvizalofop-P-tefuril variáns)

 

szulkotrion

 

tebukonazol

 

tebufenpirád

 

tepraloxidim

 

tiakloprid

 

triallát

 

triaszulfuron

 

triazoxid

 

warfarin

 

zirám


Top