Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1371

A Bizottság 1371/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. december 19. ) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

OJ L 366, 20.12.2014, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1371/oj

20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/20


A BIZOTTSÁG 1371/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. december 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

mivel:

(1)

Az orosz kormány 2014. augusztus 7-én betiltotta bizonyos termékek, többek között a gyümölcs- és zöldségfélék Unióból Oroszországba irányuló importját.

(2)

Annak megelőzésére, hogy a nagy mennyiségű romlandó terméket érintő gyümölcs- és zöldségfélék piacán az ennek nyomán keletkező zavarok súlyosabb vagy hosszabban tartó piaci zavarokká váljanak, elfogadásra került a 932/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2). A szóban forgó rendelet maximális támogatási összegről rendelkezett a piacról való kivonás, a be nem takarítás és a zöld szüret tekintetében. A hivatkozott rendelettel bevezetett mechanizmus később kiegészült az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) meghozott intézkedésekkel, amelyek bizonyos, a hagyományosan Oroszországba irányuló export alapján kiszámolt további termékmennyiségek célzott támogatásának formáját öltik.

(3)

Az Oroszország által bevezetett importtilalom továbbra is súlyos piaci zavarok veszélyét hordozza magában: az a tény, hogy egy fontos exportpiac hirtelen elérhetetlenné vált, jelentős árcsökkenésekhez vezetett. Ilyen piaci helyzetben az 1308/2013/EU rendelet keretében rendelkezésre álló szokásos intézkedések elégtelennek tűnnek. Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet által bizonyos termékmennyiségekre nyújtott támogatáson alapuló mechanizmust ezért meg kell hosszabbítani.

(4)

Figyelembe véve a tilalom által érintett becsült mennyiségeket, az uniós pénzügyi támogatás nyújtásának időszakát az érintett termékmennyiségeknek megfelelően meg kell hosszabbítani. Ezeket a mennyiségeket az érintett termékek Oroszországba exportált azon mennyiségeinek átlaga alapján kell kiszámítani, amelyek kivitelére az előző három év alábbi hónapjaiban került sor: a gyümölcsök vonatkozásában április és május, a zöldségfélék vonatkozásában pedig a januártól májusig tartó időszak. Ezen túlmenően idényjellegű kivitele miatt a 0805 50 10 KN-kód alá tartozó citromot indokolt felvenni az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet alapján támogatásra jogosult termékek listájára.

(5)

Ezért az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak érdekében, hogy azonnali hatást gyakoroljon a piacra és stabilizálja az árakat, indokolt előírni, hogy e rendeletet kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő r) ponttal egészül ki:

„r)

a 0805 50 10 KN-kód alá tartozó citrom.”

;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben említett támogatás egy olyan időszakra vonatkozik, amely a következő alidőszakokra tagolódik:

a)

a 2014. szeptember 30-tól a 2. cikk (1) bekezdése szerinti mennyiségek egyes érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy a 2014. december 31-ig tartó időszak attól függően, melyik időpont a korábbi;

b)

a 2015. január 1-jétől a 2. cikk (1) bekezdése szerinti mennyiségek egyes érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy a 2015. június 30-ig tartó időszak attól függően, melyik időpont a korábbi.”

2.

Az 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett támogatást az alábbi termékmennyiségek vonatkozásában kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani:

a)

az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszak vonatkozásában az I. mellékletben meghatározott mennyiségek;

b)

az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti időszak vonatkozásában az Ia. mellékletben meghatározott mennyiségek.

Az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszak vonatkozásában a támogatás termékkivonási, zöldszüreti és be nem takarítási műveletek tekintetében is igénybe vehető valamennyi tagállamban az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek közül egy vagy több esetében aszerint, hogy az adott tagállam miként állapítja meg, feltéve, hogy az érintett további mennyiség nem haladja meg a tagállamonkénti 3 000 tonnát.”

3.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A termelői szervezeteknek az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak vonatkozásában 2015. január 31-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak vonatkozásában pedig 2015. július 31-ig kell kérelmezniük a 4., 5. és 6. cikk szerinti uniós pénzügyi támogatás kifizetését.

(2)   A termelői szervezeteknek az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak vonatkozásában 2015. január 31-ig, az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak vonatkozásában pedig 2015. július 31-ig kell kérelmezniük az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikke szerinti eljárásnak megfelelően az e rendelet 4. és 6. cikke szerinti teljes uniós pénzügyi támogatás kifizetését.”

;

b)

A (3) bekezdésben „az (1) bekezdésben említett határidőig” szöveg helyébe „az (1) bekezdésben említett határidőkig” szöveg lép.

4.

A 10. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés bevezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak tekintetében 2014. szeptember 30-ig, 2014. október 15-ig, 2014. október 31-ig, 2014. november 15-ig, 2014. november 30-ig, 2014. december 15-ig, 2014. december 31-ig, 2015. január 15-ig, 2015. január 31-ig, illetve 2015. február 15-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak tekintetében pedig 2015. szeptember 30-ig minden hónap 15. és utolsó napjáig minden egyes termék tekintetében megküldik a Bizottságnak a következő információkat:”

.

5.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Az uniós pénzügyi támogatás kifizetése

A kifizetések kapcsán felmerült tagállami kiadások csak akkor jogosítanak uniós pénzügyi támogatásra, ha a kifizetésekre az alábbi időpontokig sor került:

a)

2015. június 30. az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában;

b)

2015. szeptember 30. az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában.”

6.

Az I. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

„A tagállamonként előirányzott maximális termékmennyiség a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint”

.

7.

A rendelet egy új Ia. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

8.

A III. és IV. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 29-i 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 259., 2014.8.30., 2. o.).

(3)  A Bizottság 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 284., 2014.9.30., 22. o.).


I. MELLÉKLET

„Ia. MELLÉKLET

A tagállamonként előirányzott maximális termékmennyiség a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint

(tonna)

Alma és körte

Szilva, csemegeszőlő és kivi

Paradicsom, sárgarépa, édes paprika, uborka és apró uborka

Narancs, clementine, mandarin és citrom

Belgium

21 200

0

13 200

0

Németország

3 450

0

0

0

Görögország

200

3 100

2 000

0

Spanyolország

300

0

26 650

15 775

Franciaország

3 800

0

1 450

0

Olaszország

8 400

3 800

0

0

Ciprus

0

0

0

1 750

Litvánia

0

0

6 000

0

Hollandia

9 700

0

24 650

0

Ausztria

500

0

0

0

Lengyelország

155 700

0

18 650

0

Portugália

350

0

0

0”


II. MELLÉKLET

III. MELLÉKELET

A 10. cikk szerinti értesítési sablonok

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – INGYENES SZÉTOSZTÁS

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – EGYÉB RENDELTETÉSEK

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Alma

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS BE NEM TAKARÍTÁSRÓL ÉS ZÖLD SZÜRETRŐL

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség

(t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

IV. MELLÉKLET

AZ ELSŐ ÉRTESÍTÉSSEL EGYÜTT MEGKÜLDENDŐ TÁBLÁZATOK (A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSE)

TERMÉKKIVONÁSOK – EGYÉB RENDELTETÉSEK

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikke (1) bekezdésének és e rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:

Dátum:


Termék

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/100 kg)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/100 kg)

Alma

 

 

Körte

 

 

Paradicsom

 

 

Sárgarépa

 

 

Káposzta

 

 

Édes paprika

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

Ehető gomba

 

 

Szilva

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

Kivi

 

 

Narancs

 

 

Clementine

 

 

Mandarin

 

 

Citrom

 

 

BE NEM TAKARÍTÁS ÉS ZÖLD SZÜRET

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (4) bekezdésének és e rendelet 6. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:

Dátum:


Termék

Szabadföldi

Üvegházi

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Alma

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 


Top