Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1361

A Bizottság 1361/2014/EU rendelete ( 2014. december 18. ) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 3 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 365, 19.12.2014, p. 120–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj

19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/120


A BIZOTTSÁG 1361/2014/EU RENDELETE

(2014. december 18.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 3 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2013. december 12-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) a standardok karcsúsítását és pontosítását célzó rendszeres felülvizsgálat keretében közzétette a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2011–2013. évi ciklus keretében tett éves javításokat (a továbbiakban: az éves javítások). Az éves javítások célja, hogy bevezesse azokat a nem sürgős, de szükséges módosításokat, amelyeket az IASB a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (az IFRS-ek) következetlenségeivel, illetve a pontosítást igénylő megfogalmazásokkal foglalkozó, 2011-ben kezdődő projektciklus keretében vetett fel. Az IFRS 3 és 13 módosításai az érintett standardok pontosításait, illetve javításait tartalmazzák. Az IAS 40 nemzetközi számviteli standard módosításai a hatályos előírások módosításait tartalmazzák vagy további iránymutatást adnak az előírások végrehajtásához.

(3)

A hatályos standardok említett módosításai az IFRS 9 standardra történő hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek jelenleg nem alkalmazhatók, mivel az IFRS 9 standardot az Európai Unió még nem fogadta el. Ezért az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

(4)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy a javítások megfelelnek az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak.

(5)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1126/2008/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

b)

az IFRS 13 Valós értéken történő értékelés standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

c)

az IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

(2)   Az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett módosításokat minden társaság legkésőbb a(z) [e rendelet hatálybalépését követő hónap első napja beillesztendő]-jén vagy az azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,2014. december 18-án

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. november 3-i 1126/2008/EK rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).


MELLÉKLET

Az IFRS standardok éves javításai: 2011–2013. évi ciklus (1)

Az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása

A 2. bekezdés módosul, és a standard a 64J. bekezdéssel bővül.

HATÓKÖR

2.

A jelen IFRS az üzleti kombináció fogalmának megfelelő ügyletre vagy más eseményre alkalmazandó. A jelen IFRS nem vonatkozik:

a)

a közös megállapodás létrehozásának elszámolására magának a közös megállapodásnak a pénzügyi kimutatásaiban.

b)

Hatálybalépés napja

64J.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2011–2013. évi ciklus módosította a 2. bekezdés a) pontját. A gazdálkodó egységnek ezt a módosítást a jövőre nézve, a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az IFRS 13 Valós értéken történő értékelés standard módosítása

Az 52. bekezdés módosul, és a standard a C4. bekezdéssel bővül.

A piaci kockázatokban vagy a másik fél hitelkockázatában ellensúlyozó pozícióval rendelkező pénzügyi eszközökre és pénzügyi kötelezettségekre való alkalmazás

52.

A 48. bekezdésben említett kivétel kizárólag az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standard vagy az IFSR 9 Pénzügyi instrumentumok standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközökre, pénzügyi kötelezettségekre és egyéb szerződésekre alkalmazandó. A 48–51. és 53–56. bekezdésekben a pénzügyi eszközökre és pénzügyi kötelezettségekre való hivatkozásokat az IAS 39 vagy az IFRS 9 standard hatókörébe tartozó és annak megfelelően elszámolt valamennyi szerződésre alkalmazandónak kell értelmezni, tekintet nélkül arra, hogy ezek megfelelnek-e az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standardban szereplő, pénzügyi eszközökre és pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó meghatározásnak.

C. függelék

Hatálybalépés napja és áttérés

C4.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2011–2013. évi ciklus módosította az 52. bekezdést. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azon éves időszak kezdetétől, amelyben az IFRS 13 standardot először alkalmazták. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosítása

A standard a 6. bekezdés előtt egy címmel egészül ki. A standard a 14A. bekezdéssel egészül ki. A 84. bekezdés után a standard egy címmel, valamint a 84A. és a 85D. bekezdéssel egészül ki.

Ingatlanok besorolása befektetési célú ingatlanként vagy saját használatú ingatlanként

6.

Egy operatív lízing alapján a lízingbevevő birtokában lévő ingatlanérdekeltség akkor és csak akkor minősíthető befektetési célú ingatlannak, ha az ingatlan egyébként megfelelne a befektetési célú ingatlan fogalmának, és a lízingbevevő a 33–55. bekezdésben meghatározott valósérték-modellt alkalmazza a megjelenített eszközre. Ez a besorolási alternatíva egyedi ingatlanonként alkalmazható. Ugyanakkor, amint ezt a besorolási alternatívát kiválasztják egy operatív lízing alapján birtokolt valamely ingatlanérdekeltségre vonatkozóan, a befektetési célú ingatlanként besorolt valamennyi ingatlant a valósérték-modell alkalmazásával kell elszámolni. Amikor ezt a besorolási alternatívát választják, az ily módon besorolt érdekeltségeket bele kell venni a 74–78. bekezdésben meghatározott közzétételi előírásokba.

14.

Annak meghatározásához, hogy egy ingatlan befektetési célú ingatlannak minősül-e, megítélésre van szükség. A gazdálkodó egység a kritériumokat úgy alakítja ki, hogy ezt a megítélést következetesen tudja alkalmazni, összhangban a befektetési célú ingatlan fogalmával, valamint a 7–13. bekezdésben rögzített iránymutatásokkal. A 75. bekezdés c) pontja megköveteli, hogy a gazdálkodó egység tegye közzé ezeket a kritériumokat, ha az ingatlanok besorolása bonyolult.

14A.

Annak meghatározásához, hogy a befektetési célú ingatlan akvizíciója eszköz vagy eszközcsoport akvizíciójának, illetve az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard hatókörébe tartozó üzleti kombinációnak minősül-e, szintén megítélésre van szükség. Az IFRS 3 standardra kell hivatkozni annak meghatározásakor, hogy üzleti kombinációról van-e szó. Az e standard 7–14. bekezdésében ismertetett megfontolások azzal kapcsolatosak, hogy az ingatlan befektetési célú vagy saját használatú, és nem azt határozzák meg, hogy az ingatlan akvizíciója az IFRS 3 standard meghatározása értelmében üzleti kombinációnak minősül-e. Annak meghatározása érdekében, hogy egy konkrét ügylet megfelel-e az IFRS 3 standardban meghatározott üzleti kombináció ismérveinek, továbbá hogy az ügylet e standard értelmében befektetési célú ingatlanra irányul-e, a két standardot külön kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

Bekerülésiérték-modell

Üzleti kombinációk

84A.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2011–2013. évi ciklus a standardot a 14A. bekezdéssel, valamint a 6. bekezdés előtt egy címmel egészítette ki. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást befektetési célú ingatlan akvizíciójára a jövőre nézve azon időszak kezdetétől kell alkalmazniuk, amelyre vonatkozóan a módosítást elfogadják. Következésképpen a befektetési célú ingatlanok korábbi időszakban lebonyolított akvizícióira vonatkozó elszámolásokat nem szabad kiigazítani. Ugyanakkor a gazdálkodó egység a módosítást befektetési célú ingatlannak a hatálybalépés napján, vagy azt követően kezdődő első éves időszak kezdete előtt bonyolított egyedi akvizícióira mégis alkalmazhatja akkor – és csak akkor –, ha a módosítás alkalmazásához szükséges információk a gazdálkodó egység rendelkezésére állnak.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

85D.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2011–2013. évi ciklus a standardot a 6. bekezdés előtt és a 84. bekezdés után címekkel, valamint a14A. és a 84A. bekezdéssel egészítette ki. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha egy gazdálkodó egység ezeket a módosításokat egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.


(1)  „Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”


Top