Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0919

2014/919/EU: A Tanács végrehajtási határozata ( 2014. december 9. ) a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról

OJ L 363, 18.12.2014, p. 145–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/919/oj

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/145


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. december 9.)

a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról

(2014/919/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) és (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 472/2013/EU rendelet azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek a rendelet hatálybalépése idején – többek között az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) keretében – már pénzügyi támogatásban részesültek.

(2)

A 472/2013/EU rendelet meghatározza a pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokra vonatkozó makrogazdasági kiigazítási program jóváhagyásával kapcsolatos szabályokat. Ezeknek a szabályoknak összhangban kell lenniük az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés rendelkezéseivel.

(3)

Az ESM keretében nyújtott pénzügyi támogatás iránti, 2012. június 25-i ciprusi kérelemmel kapcsolatban hozott 2013. április 25-i 2013/236/EU tanácsi határozat (2) értelmében Ciprusnak makrogazdasági kiigazítási programot kell következetesen végrehajtania.

(4)

Az ESM Kormányzótanácsa 2013. április 24-én elviekben döntést hozott a Ciprusnak nyújtandó stabilitási támogatásról, valamint jóváhagyta a konkrét gazdaságpolitikai feltételekről szóló egyetértési megállapodást és annak az ESM nevében történő, Bizottság általi aláírását.

(5)

A 2013/236/EU határozat 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság az Európai Központi Bankkal (EKB) és adott esetben a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttműködve elvégezte az egyeztetett intézkedések végrehajtása terén elért előrelépésre, valamint eredményességükre és gazdasági-társadalmi hatásukra vonatkozó ötödik értékelést. Az értékelés eredményeképpen sor került a jelenlegi makrogazdasági kiigazítási program aktualizálására, amely tükrözi a ciprusi hatóságok által 2014 második negyedévéig tett lépéseket.

(6)

Miután a 472/2013/EU rendelet hatályba lépett, sor került a makrogazdasági kiigazítási program tanácsi végrehajtási határozat formájában történő elfogadására. Az egyértelmű jogi helyzet és a jogbiztonság érdekében a programot a 472/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján újból elfogadták. A program tartalma megegyezik a 2013/236/EU határozattal elfogadott programéval, azonban kiegészült a 2013/236/EU határozat 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégzett értékelés eredményeivel is. Ezzel egy időben a 2013/236/EU tanácsi határozat hatályát vesztette.

(7)

A 2013/463/EU tanácsi végrehajtási határozatot (3) már módosította a 2014/169/EU tanácsi végrehajtási határozat (4). A legújabb fejlemények fényében a határozatot újra módosítani kell.

(8)

A Bizottság az EKB és az IMF közreműködésével elvégezte az egyeztetett intézkedések végrehajtása terén elért előrelépésre, valamint eredményességükre és gazdasági-társadalmi hatásukra vonatkozó ötödik értékelést. Ennek eredményeképpen változtatásokra van szükség a pénzügyi ágazat reformja, valamint a költségvetési politikai és strukturális reformok terén, mindenekelőtt a következőket illetően: i. a külső korlátozások fokozatos enyhítésére vonatkozó frissített terv, amellyel kapcsolatban a hatóságok vállalják, hogy csak az átfogó értékelés sikeres elvégzését és az egységes felügyeleti mechanizmusra való zökkenőmentes átállást követően kezdenek hozzá; ii. a nemteljesítő hitelek bankok általi kezelésének megerősítésére irányuló további intézkedések; iii. az egyes pénzügyi intézményeket érintő 2013. évi audit monitoringjának lezárására, adott esetben szankciók alkalmazására és a végső határozat közzétételére vonatkozó követelmény; iv. a szövetkezeti csoport működési kapacitásának javítására irányuló további intézkedések előírása; v. a vállalatokra és az egyénekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásokat meghatározó új átfogó reformkeret miniszterek tanácsa általi elfogadása, valamint a jelzáloggal terhelt ingatlanok kényszerértékesítésével kapcsolatos jogi keret módosításainak a képviselőház általi elfogadása (ez két előzetes intézkedés), mindkét új keretnél a szükséges elemek részletes meghatározása; vi. a 2014 első felében tapasztalt költségvetési teljesítmény tükrözése érdekében a 2014. évi elsődleges költségvetési hiánycél legfeljebb 210 millió EUR-ra (a GDP 1,3 %-a) történő módosítása, a jóléti rendszer reformjának költségvetési semlegességét és a 2015. évi költségvetési hiánycél elérését biztosító javaslat benyújtása, miközben a 2017. évi elsődleges többletre vonatkozó cél lefelé, a GDP 2,5 %-ára módosult a költségvetési kiigazítás 2017–2018 közötti időszakban való kiegyenlítése érdekében; vii. a ciprusi kikötői hatóság és a ciprusi villamosenergia-hatóság privatizációs folyamatának gyakorlati megvalósítása érdekében további lépések meghatározása; viii. az új adóhatóság új biztosának és két segédbiztosának a kinevezése, egy egységes adófizetői adatbázis létrehozása, és a megerősített beszedési hatáskörök érvényesítéséhez szükséges szabályozások elfogadása; ix. az ingatlanadózás 2015-ben végrehajtandó reformja; x. az ingatlanpiac tekintetében a tulajdonilap-kiadás felgyorsítása érdekében további követelmények felvétele; xi. a bírósági ügyhátralékok megszüntetésére vonatkozó cselekvési terv tervezete, az ügyhátralékokra és az eljárások időtartamára vonatkozó részletes statisztikák biztosítása, valamint egy közigazgatási bíróság létrehozása; xii. a ciprusi turizmus szervezetről szóló jelenlegi jogszabályban a versenyt esetlegesen akadályozó cikkek vizsgálata; és xiii. a megújuló energiaforrással történő villamosenergia-termelés további növelésének technikai és gazdasági lehetőségére, valamint a különböző megújuló energiaforrások hagyományos elsődleges energiaforrásokhoz viszonyított bekerülési árára vonatkozó előzetes értékelés végrehajtása, a Ciprusi Energiaügyi Hatóság kapacitásának és függetlenségének javítására irányuló intézkedések előírásával együtt.

(9)

Ciprus átfogó szakpolitikai intézkedéscsomagjának végrehajtása során célszerű, hogy a Bizottság további szakpolitikai tanácsokat, egyes területeken pedig technikai segítséget nyújtson. Amennyiben egy makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet, amely ebből a célból szakértői csoportokat hozhat létre.

(10)

A ciprusi hatóságoknak a hatályos nemzeti szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően ki kell kérniük a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek véleményét a makrogazdasági kiigazítási program előkészítése, végrehajtása, monitoringja és értékelése során,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/463/EU végrehajtási határozat 2. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A pénzügyi ágazat stabilitásának helyreállítása érdekében Ciprus folytatja a bankszektor és a szövetkezeti hitelintézeti szektor szerkezetátalakításának végrehajtását, folytatja a felügyelet és a szabályozás megerősítését az egységes felügyeleti mechanizmusra való, folyamatban lévő átállás keretében, reformot hajt végre az adósságátstrukturálási keretet illetően, valamint ütemtervével összhangban fokozatosan megszünteti a korlátozó intézkedéseket a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett.

A program a következő intézkedéseket és eredményeket irányozza elő:

a)

a bankszektor likviditási helyzetének szoros monitoringja. A tőke szabad mozgására vonatkozó átmeneti korlátozások (többek között a készpénzfelvétel, a kifizetések és transzferek korlátai) szoros monitoringja. A külső korlátozások fokozatos enyhítésére a pénzügyi ágazat stabilitásával összeegyeztethető módon, és kényelmes likviditási tartalékokat fenntartva kerül sor. A ciprusi központi bank a korlátozások alkalmazásával kapcsolatos helyszíni vizsgálatokat folytat, és szükség esetén megteszi a megfelelő felügyeleti intézkedéseket. A hatóságok csak az átfogó értékelés sikeres elvégzését és az egységes felügyeleti mechanizmusra való zökkenőmentes átállást követően mérlegelik a külső korlátozó intézkedések további liberalizálását. A cél az, hogy a korlátozás csak addig álljon fenn, amíg az a pénzügyi rendszer stabilitását érintő súlyos kockázatok enyhítése érdekében feltétlenül szükséges. Az átfogó értékelés eredményei alapján sor kerül a korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésére vonatkozó ütemterv frissítésére és közzétételére. A központi banki finanszírozásra vagy állami támogatásra támaszkodó belföldi bankok finanszírozásra és tőkeszükségletre vonatkozó terveinek reálisan tükrözniük kell a bankszektorban várható hitelállomány-leépítést, és mérsékelniük kell a központi bankok által nyújtott hitelektől való függést, miközben el kell kerülniük eszközeik kényszereladását és a hitelszűkét;

b)

a minimális tőkeszükséglet kiigazítása a mérlegértékelés paraméterei és az uniós szintű stresszteszt eredményeinek figyelembevétele mellett;

c)

a szerkezetátalakítási terveknek az állami támogatásra vonatkozó szabályok szerinti hivatalos jóváhagyása állami támogatás nyújtását megelőzően. A tőkehiányos bankok, ha az egyéb eszközök nem megfelelőek, az állami támogatásokra vonatkozó eljárásoknak megfelelően állami feltőkésítési támogatást igényelhetnek. A szerkezetátalakítási tervvel rendelkező bankoknak be kell számolniuk a terveik végrehajtásában elért eredményről;

d)

hitelnyilvántartás létrehozása és működtetése;

e)

az egységes felügyeleti mechanizmusra való átállást figyelembe véve a hitel-keletkeztetésre, az eszközök értékvesztésére és a tartalékképzésre vonatkozó szabályozási keret teljes körű végrehajtása;

f)

kötelező közzétételi követelmények bevezetése annak biztosítására, hogy a bankok rendszeresen közöljék a hatóságokkal és a piacokkal a műveleteik szerkezetátalakítása terén elért előrelépésüket;

g)

az irányítási irányelv felülvizsgálata, amely többek között meghatározza a bankok belső ellenőrzési osztályai és a bankfelügyeletek közötti interakciót;

h)

a bankok irányításának megerősítése, többek között a független igazgatótanácsi tagok vagy velük kapcsolatban álló felek számára nyújtott hitelezés tilalma;

i)

a ciprusi központi bank által vállalt új feladatkörök fényében a szükséges személyzet és módosítások biztosítása, beleértve a szanálási és felügyeleti funkciók különválasztását, a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) és a 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (6) is magában foglaló egységes szabálykönyv nemzeti jogba való átültetését;

j)

a nemteljesítő hitelek kezelésének megerősítése, figyelembe véve az egységes felügyeleti mechanizmus fejleményeit és határidőit. Ebbe beletartozik: a magatartási kódex és a bankok hátralékkezelési politikáinak és gyakorlatainak a felülvizsgálata; a ciprusi központi bank által felállított átstrukturálási célok monitoringja; a hitelezők számára annak lehetővé tétele, hogy megfelelő pénzügyi információkat szerezzenek a hitelfelvevők pénzügyi helyzetéről, valamint hogy kérelmezzék, elérjék és megvalósítsák a késedelembe esett hitelfelvevők pénzügyi eszközeinek és bevételeinek zárolását; azt lehetővé tevő és megkönnyítő intézkedések, hogy a hitelezők harmadik felekre ruházzanak át meglévő egyéni hiteleket minden biztosítékkal és értékpapírral együtt, anélkül, hogy ehhez meg kellene kapniuk a hitelfelvevő hozzájárulását;

k)

a biztosíték felhasználására vonatkozó korlátozások enyhítése. Ezt ki kell egészíteni a vállalatokra és az egyénekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásokat meghatározó átfogó reformkereten alapuló szabályozás kidolgozásával, valamint a módosított kizárási és fizetésképtelenségi keretrendszerek zökkenőmentes és eredményes működésének biztosításával. Továbbá reformját követően a magánszektor adósságának átstrukturálására vonatkozó új jogi keretet felül kell vizsgálni, és szükség szerint kiegészítő intézkedéseket kell meghatározni;

l)

a szövetkezeti hitelintézetekre és a kereskedelmi bankokra vonatkozó szabályozás és felügyelet összehangolásának teljesítése;

m)

annak biztosítása, hogy a szövetkezeti csoport gondoskodjon az egyeztetett szerkezetátalakítási terv időben történő és teljes végrehajtásáról, és további intézkedéseket hozzon működési kapacitásának javítása érdekében, mindenekelőtt a hátralékkezelés, a vezetői információs rendszer, az irányítás és az irányítási kapacitás terén;

n)

a pénzmosás elleni küzdelem keretrendszerének további tökéletesítése, valamint jobb ügyfél-átvilágítási és jogalany-átláthatósági gyakorlaton alapuló cselekvési terv végrehajtása, összhangban a legjobb gyakorlattal.

2.

A (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az állami tulajdonú és részben állami tulajdonú vállalatok stabil vállalatirányítási rendszerének kialakítását célzó jogszabály elfogadása, valamint privatizációs terv végrehajtása a gazdasági hatékonyság javítása és az adósság fenntarthatóságának helyreállítása céljából;”

3.

A (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13)   A bírósági eljárásokat fel kell gyorsítani, és a program befejezéséig meg kell szüntetni az ügyhátralékokat. Ciprus lépéseket tesz turizmusa versenyképességének fokozása céljából, a beazonosított számszerűsített – többek között a 2011–2015 közötti időszakra vonatkozó, nemrégiben módosított turisztikai stratégiában szereplő – célok eléréséhez vezető, konkrét cselekvési terv végrehajtása, valamint a ciprusi turizmus szervezetről szóló törvény azon cikkeinek módosítása révén, amelyek esetleg akadályozhatják a turisztikai ágazatban a versenyt. Ciprus az ország légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikájának kiigazítását eredményező légiközlekedés-politikai stratégiát hajt végre figyelemmel az Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikájára és az uniós légi közlekedési megállapodásokra, valamint a megfelelő légi összeköttetés biztosítása mellett.”

4.

A (14) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az átalakított energia- és gázszektor szabályozási rendszerének és piacszervezésének átfogó körvonalazása, beleértve a megújuló energiaforrással történő villamosenergia-termelés növelésének a lehetőségére vonatkozó előzetes értékelést; valamint”

5.

A (16) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(16)   Az átfogó és koherens növekedési stratégia kidolgozása alkalmával Ciprus figyelembe veszi a folyamatban lévő közigazgatási reformot, az államháztartás-igazgatási reformot, a ciprusi makrogazdasági kiigazítási program egyéb kötelezettségvállalásait, valamint a vonatkozó uniós kezdeményezéseket, figyelembe véve az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtására vonatkozó partnerségi megállapodást. A növekedési stratégiát a már létrehozott növekedési munkacsoportból kialakuló, és a nemzeti intézményi rendszerben rögzítendő egyetlen szerven keresztül kell kidolgozni, koordinálni és érvényre juttatni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Ciprusi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. C. PADOAN


(1)  HL L 140., 2013.5.27., 1. o.

(2)  A Tanács 2013/236/EU határozata (2013. április 25.) a pénzügyi stabilitás és a fenntartható növekedés helyreállítása céljából Ciprus által végrehajtandó egyedi intézkedésekről (HL L 141., 2013.5.28., 32. o.).

(3)  A Tanács 2013/463/EU végrehajtási határozata (2013. szeptember 13.) Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról és a 2013/236/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 250., 2013.9.20., 40. o.).

(4)  A Tanács 2014/169/EU végrehajtási határozata (2014. március 24.) a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 91., 2014.3.27., 40. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve ( 2014. május 15. ) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve ( 2014. április 16. ) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.).”


Top