Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1342

A Bizottság 1342/2014/EU rendelete ( 2014. december 17. ) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 363, 18.12.2014, p. 67–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; hatályon kívül helyezte: 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1342/oj

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/67


A BIZOTTSÁG 1342/2014/EU RENDELETE

(2014. december 17.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és (5) bekezdésére, valamint 14. cikke (2) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 850/2004/EK rendelet végrehajtja az uniós jogban a 2006/507/EK tanácsi határozat (2) értelmében a Közösség nevében jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben (a továbbiakban: az Egyezmény) és a 2004/259/EK tanácsi határozat (3) értelmében a Közösség nevében jóváhagyott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) meghatározott kötelezettségvállalásokat.

(2)

Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2009. május 4. és 8. között tartott negyedik találkozója alkalmával megállapodás született a klórdekon, a hexabróm-bifenil, a hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is, a pentaklór-benzol, a tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter és a heptabróm-difenil-éter, valamint a perfluoroktán-szulfonsav és származékai (a továbbiakban: PFOS) felvételéről az egyezmény mellékleteibe.

(3)

Mivel aggályok merültek fel a POP brómozott difenil-éterek és a PFOS termékekben és hulladékokban jelenlévő mennyiségére és koncentrációjára vonatkozó tudományos adatok teljességével és reprezentativitásával kapcsolatban, ezen anyagok csupán átmeneti jelleggel, a maximális koncentráció-határértékek rögzítése nélkül kerültek felvételre a rendelet IV. és V. mellékletébe.

(4)

Időközben azonban megtörtént a POP brómozott difenil-éterek és a PFOS termékekben és hulladékokban jelenlévő mennyiségére és koncentrációjára vonatkozó további tudományos adatok értékelése. Ezek fényében a 850/2004/EK rendelet egységes alkalmazásának biztosítása és ezen anyagok környezetbe való további kibocsátásának elkerülése érdekében mihamarabb meg kell állapítani az említett, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó maximális koncentráció-határértéket.

(5)

A Jegyzőkönyv végrehajtó szerve 2009. december 14. és 18. között tartott 27. ülésén úgy határozott, hogy a hexaklór-butadiént, a poliklórozott naftalinokat és a rövidláncú klórozott paraffinokat fel kell venni a Jegyzőkönyvbe.

(6)

Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2011. április 25. és 29. között tartott ötödik ülésén a felek megállapodtak abban, hogy – néhány kivétel meghatározása mellett – felveszik az endoszulfánt a világszerte kiküszöbölendő szerves szennyező anyagok jegyzékébe.

(7)

A Jegyzőkönyv végrehajtó szerve és az Egyezmény részes felei konferenciájának határozatai fényében indokolt a megfelelő anyagok felvételével naprakésszé tenni a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletét.

(8)

A 850/2004/EK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy a vállalatoknak és az illetékes hatóságoknak elegendő idejük álljon rendelkezésre az új követelményekhez való alkalmazkodásra, e rendeletet célszerű 2015. június 18-tól alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A IV. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2015. június 18-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean Claude JUNCKER


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(2)  A Tanács 2004. október 14-i 2006/507/EK határozata a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2004. február 19-i 259/2004/EK határozata a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).


I. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

Anyag

CAS-szám

EK-szám

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett koncentráció-határértékek

Endoszulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Poliklórozott naftalinok (1)

 

 

10 mg/kg

Alkánok, 10–13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabróm-difenil-éter

C12H6Br4O

 

 

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter és a heptabróm-difenil-éter együttes koncentrációja: 1 000 mg/kg

Pentabróm-difenil-éter

C12H5Br5O

 

 

Hexabróm-difenil-éter

C12H4Br6O

 

 

Heptabróm-difenil-éter

C12H3Br7O

 

 

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

 

 

50 mg/kg

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.

(2)  A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint történik:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)  Szükség esetén az EN 12776-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.”


II. MELLÉKLET

Az V. melléklet 2. részében szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„A hulladékoknak a 2000/532/EK bizottsági határozat szerinti besorolása

A IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei (1)

Művelet

10

TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

Alkánok, 10-13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klórdán: 5 000 mg/kg;

Klórdekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endoszulfán: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklór: 5 000 mg/kg;

Hexabróm-bifenil: 5 000 mg/kg;

Hexaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Hexaklór-butadién: 1 000 mg/kg;

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt: 5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is): 50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB-k) (3): 50 mg/kg

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD-k/PCDF-ek) (4): 5 mg/kg

Poliklórozott naftalinok*: 1 000 mg/kg;

A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O) és a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) együttes koncentrációja: 10 000 mg/kg;

Toxafén: 5 000 mg/kg;

Az állandó tárolás csak akkor engedélyezett, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(1)

A tárolás az alábbi helyszínek egyikén történik:

biztonságos, mély, földalatti, kemény sziklaképződményben;

sóbányában;

veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakóban, feltéve, hogy a hulladék a műszakilag megvalósítható mértékben szilárdított vagy részben stabilizált állapotban van a 2000/532/EK határozat 1903. alfejezetében a hulladékok besorolására előírtak szerint.

(2)

Az 1999/31/EK tanácsi irányelv (5) és a 2003/33/EK tanácsi határozat (6) rendelkezéseit tiszteletben tartották.

(3)

Bizonyított, hogy a kiválasztott eljárás környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb.

10 01

Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok

10 01 14 * (2)

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16 *

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 02

Vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 07 *

Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03

Alumínium termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 04 *

Elsődleges termelésből származó salak

10 03 08 *

Másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09 *

Másodlagos termelésből származó feketesalak

10 03 19 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 21 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 29 *

Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 04

Ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 04 *

Füstgázpor

10 04 05 *

Egyéb részecskék és por

10 04 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05

Cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 03 *

Füstgázpor

10 05 05 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06

Réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 03 *

Füstgázpor

10 06 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 08

Egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 08 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09

Vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 09 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

16

A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 11

Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai

16 11 01 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 06 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy ezek keveréke

17 05

Föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 09

Egyéb építési és bontási hulladékok

17 09 02 *

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok, a PCB-tartalmú berendezések kivételével

17 09 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (beleértve a vegyes hulladékot is)

19

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ- SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 01

Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok

19 01 07 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 11 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 04

Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok

19 04 02 *

Pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

19 04 03 *

Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis


(1)  E határértékek kizárólag veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló földalatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.

(2)  A csillaggal »(*)« jelölt hulladékok a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek és az említett irányelv hatálya alá tartoznak.

(3)  Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.

(4)  A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint történik:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(5)  HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

(6)  HL L 11., 2003.1.16., 27. o.


Top