Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0009

2014/304/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2014. február 20. ) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (EKB/2014/9)

OJ L 159, 28.5.2014, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/9/oj

28.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/56


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2014. február 20.)

az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről

(EKB/2014/9)

(2014/304/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1)

Az egységes monetáris politika megvalósítása szükségessé teszi azt, hogy az Európai Központi Bank (EKB) meghatározza az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro nemzeti központi bankjai (NKB-k) által a saját kezdeményezésükre az eszközökkel és forrásokkal végzett belföldi műveletek során követendő általános elveket; az ilyen műveletek nem befolyásolhatják az egységes monetáris politikát.

(2)

Az NKB-k által az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankokkal kötött visszavásárlási megállapodások hatással lehetnek az euro likviditására, és ezáltal azok aktiválását követően az egységes monetáris politikára is. Ezért az egységes monetáris politika sérthetetlenségének fokozott védelme érdekében a Kormányzótanács 2009. október 22-én akként határozott, hogy az előzetes jóváhagyása szükséges az NKB-k által az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankokkal kötött egyes likviditási megállapodásokhoz.

(3)

Az egységes monetáris politika sérthetetlenségének megőrzése, továbbá a kormányzati betétek piacra helyezésének ösztönzése érdekében a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 21.2. cikke alapján az NKB-knál fiskális megbízottként tartott kormányzati betétekre fizetendő díjazásra vonatkozó korlátokat kell megállapítani az eurorendszer likviditáskezelésének, és a monetáris politikája végrehajtásának elősegítése céljából. Ezen túlmenően, a kormányzati betétekre fizetendő díjazás pénzpiaci kamaton alapuló felső korlátjának bevezetése elősegíti az NKB-k monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelésének az EKB által a Szerződés 271. cikke d) pontjának megfelelő ellenőrzését.

(4)

Tekintettel az Európai Unió/a Nemzetközi Valutaalap és a más, összehasonlítható pénzügyi támogatási programokhoz kapcsolódó kormányzati betétek kivételes és átmeneti jellegére, a vonatkozó eljárások nem korlátozhatják egy nemzeti kormány azon képességét, hogy az NKB-jánál betéteket tartson, legfőképpen azért, mert az ilyen betétek tartása a vonatkozó program feltételeinek része lehet. Az ilyen betéteknek az értékhatár összegéből történő kizárása nem befolyásolja az egységes monetáris politikát olyan mértékben, mint a kormányzati betéteknek olyan tagállamokban történő tartása, amelyek pénzneme nem az euro,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az alkalmazás hatálya

(1)   Ezt az iránymutatást az NKB-k által euroösszegek vonatkozásában végzett valamennyi műveletre alkalmazni kell, ideértve az NKB-k által saját nevükben vagy megbízottként harmadik felek javára, illetve egyidejűleg megbízóként és megbízottként foganatosított műveleteket is. Ez az iránymutatás nem vonatkozik a következő műveletekre:

a)

a jegybanki rendelkezésre állás és az EKB kezdeményezésére az NKB-k által végrehajtott műveletek, különösen az EKB/2011/14 iránymutatásnak (1) megfelelően elvégzett műveletek;

b)

az EKB/2003/12 iránymutatás (2) hatálya alá tartozó, nemesfémekkel végrehajtott ügyletek, és az euro ellenében végzett devizaműveletek;

c)

az NKB-knak a sürgősségi likviditási támogatással kapcsolatos műveletei.

(2)   A 7. és 8. cikk nem alkalmazandó az NKB-k által végzett műveletekre:

a)

a KBER Alapokmányának 21.2. cikke alapján fiskális megbízottként történő eljárás során;

b)

a KBER Alapokmányának 24. cikke alapján az igazgatási célú vagy a személyzetük részére végzendő műveletek;

c)

személyzetük részére végzett nyugdíjalap-kezelés;

d)

személyzetük vagy más ügyfelek számára végzett betéti rendszer működtetése;

e)

nyereségüknek a kormányzat részére történő átutalása.

Egy önálló intézmény kezelésében lévő, az NKB személyzetének nyugdíjalapja által végzett műveletek mentesülnek a 6. és 9. cikkekben foglaltak alkalmazása alól. Ezen túlmenően a 6. és 9. cikkekben előírt utólagos adatszolgáltatási követelményeket nem kell alkalmazni az NKB-k által végzett igazgatási célú műveletekre, vagy az NKB-k által a személyzetük vagy más ügyfelek számára vezetett folyószámlákhoz kapcsolódó betételhelyezési ügyletekre.

(3)   Ezen iránymutatást 6. cikk (1) bekezdésében foglalt utólagos adatszolgáltatási követelmények kivételével nem kell alkalmazni az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretén belül végzett műveletekre.

(4)   A fenti (1) bekezdés sérelme nélkül, az 5. és 11. cikkek alkalmazandók az euróban vagy devizában denominált kormányzati betétekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

a)   „visszavásárlási megállapodás”: olyan megállapodás, amelyben egy NKB és egy nem euroövezeti nemzeti központi bank egy vagy több konkrét visszavásárlási ügylet kötéséről állapodik meg. A visszavásárlási ügylet során az egyik fél arról állapodik meg a másik féllel, hogy az üzletkötés napján euróban meghatározott ár megfizetése ellenében tőle euróban denominált értékpapírt vásárol (vagy neki elad), egyidejűleg megállapodva arról, hogy lejáratkor neki a másik fél az euróban meghatározott egyéb ár megfizetése ellenében azonos értékpapírokat ad el (vagy vásárol meg tőle).

b)   „kormányzat”: egy tagállam valamennyi, illetve az Unió bármely, a Szerződés 123. cikkében említett, a 3603/93/EK tanácsi rendeletre (3) figyelemmel értelmezett közjogi szervezete, kivéve a köztulajdonban álló hitelintézeteket, amelyeket az NKB-k pénzkínálatának vonatkozásában az NKB-k és az EKB a magántulajdonban lévő hitelintézetekkel azonos elbánásban részesítenek;

c)   „kormányzati betétek”: bármely kormány által az NKB-knál elhelyezett egynapos és lekötött betétek, ideértve a külföldi pénznemben tartott betéteket;

d)   „fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata”: (unsecured overnight market rate): a) a hazai fizetőeszközben meghatározott egynapos betétek vonatkozásában az euro egynapos indexátlaga (EONIA); b) a külföldi fizetőeszközben meghatározott egynapos betétek vonatkozásában egy összehasonlítható kamat;

e)   „fedezettel rendelkező betétek piaci kamata” (secured market rate): a) a hazai fizetőeszközben meghatározott lekötött betétek vonatkozásában az euro repopiac kínálati kamata (EUREPO) összehasonlítható lejárattal, amennyiben az rendelkezésre áll; és b) a külföldi fizetőeszközben meghatározott lekötött betétek vonatkozásában egy összehasonlítható kamat;

f)   „bruttó hazai termék”: valamely gazdaság áruinak és szolgáltatásainak összkibocsátási értéke, kivonva abból a folyó termelőfelhasználást, hozzáadva a termékekre és az importcikkekre kivetett nettó adókat, egy meghatározott időtartamban;

g)   „betéti konstrukciók kamata”: az olyan előre meghatározott kamat, amely azokra a szerződő felekre vonatkozik, amelyek az eurorendszer betéti konstrukcióját valamely NKB-nál történő egynapos betét elhelyezésére használják.

3. cikk

Szervezési kérdések

(1)   Az NKB-knak meg kell hozniuk – és az Igazgatótanácsnak ellenőriznie kell – azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szerződő felek számára azt, hogy különbséget tegyenek a NKB-k által ezen iránymutatás alapján végzett műveletek, és az EKB/2011/14 iránymutatásban meghatározott eszközökkel és eljárásokkal összhangban az Európai Központi Bank NKB-k által végzett műveletei között.

(2)   Az NKB-knak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bizalmas monetáris politikai információk ne kerüljenek felhasználásra az NKB-k által az ezen iránymutatással lefedett műveletek végrehajtása során.

(3)   Az NKB-knak be kell jelenteniük az EKB számára az (1) és (2) bekezdéssel összhangban megtett intézkedéseket.

4. cikk

A nem eurorendszerbeli nemzeti központi bankokkal kötött visszavásárlási megállapodások előzetes jóváhagyása

(1)   Mielőtt az NKB-k a nem eurorendszerbeli nemzeti központi bankokkal visszavásárlási megállapodásokat kötnek, ezeket a megállapodásokat be kell nyújtaniuk az EKB Kormányzótanácsa által történő előzetes jóváhagyás érdekében.

(2)   Az NKB-k az előzetes jóváhagyásra vonatkozó kérelmeiket a visszavásárlási megállapodás megkötésének tervezett időpontját megelőző lehető legkorábbi időpontban előzetesen megküldik az EKB-nak. Valamennyi kérelemnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a visszavásárlási megállapodásban részt vevő szerződő fél azonosítása;

b)

a visszavásárlási megállapodás célja;

c)

a már rendelkezésre álló lehető legnagyobb mértékben az egyes visszavásárlási ügyletek időpontjainak és összegeinek, valamint az ilyen ügyletek tervezett összesített összegének a megjelölése;

d)

a visszavásárlási megállapodás lejárata, és a már rendelkezésre álló lehető legnagyobb mértékben az egyes megkötendő visszavásárlási ügyletek lejárata;

e)

a kérelmet benyújtó NKB által fontosnak tartott minden egyéb információ.

(3)   A Kormányzótanács valamennyi kérelemre a lehető leghamarabb, de nem később, mint a kérelem kézhezvételét követő 40 munkanapon belül válaszol.

(4)   Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem kézhezvételekor a Kormányzótanács az alábbiakra kell, hogy tekintettel legyen:

a)

a monetáris politika sértetlenségének biztosítására irányuló elsődleges célkitűzés;

b)

az eurorendszer által végzett euro-likviditáskezelés hatékonyságának a megőrzése;

c)

a nem eurorendszerbeli nemzeti központi bankokkal folytatott visszavásárlási ügyletek vonatkozásában az eurorendszer összehangolt megközelítésmódja;

d)

egyenlő versenyfeltételek azon hitelintézetek számára, amelyek olyan tagállamban, amelyek pénzneme az euro, találhatók.

(5)   Amennyiben a Kormányzótanács megítélése szerint egy visszavásárlási megállapodás nem lenne összhangban a (4) bekezdésben meghatározott célkitűzésekkel, úgy kérheti, hogy a jóváhagyása érdekében benyújtott visszavásárlási megállapodást:

a)

az eredetileg tervezett időpontnál később kössék meg; vagy

b)

meghatározott módosításoknak vessék alá és azt ismételten nyújtsák be jóváhagyásra, mielőtt az érintett NKB azt megköthetné.

(6)   A Kormányzótanács törekszik az NKB-k előzetes jóváhagyás iránti kérelmének helyt adni, figyelembe véve az arányosság és a megkülönböztetés-mentesség alapelveit.

5. cikk

A kormányzati betétek díjazására vonatkozó korlátozások

(1)   A kormányzati betétek díjazására a következő felső határok vonatkoznak:

a)

az egynapos betétekre a fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata;

b)

lekötött betétekre a fedezettel rendelkező betétek piaci kamata, vagy annak hiányában a fedezettel nem rendelkező betétek egynapos piaci kamata.

(2)   Bármely naptári napon valamennyi, egy NKB-nál elhelyezett egynapos és lekötött kormányzati betétek teljes összegét, amely meghaladja az alábbiak bármelyikét: a) 200 000 000 EUR; vagy b) azon tagállam bruttó nemzeti össztermékének a 0,04 %-a, amelyben az NKB székhelye van, nulla százalékos kamattal kell díjazni.

(3)   Az Európai Unió/a Nemzetközi Valutaalap és a más összehasonlítható pénzügyi támogatási programokhoz kapcsolódó, az NKB-knál vezetett számlákon tartott kormányzati betétekre az (1) bekezdés vonatkozik, de azokat nem kell figyelembe venni a (2) bekezdésben említett értékhatár összegének számítása során.

6. cikk

Adatszolgáltatás

(1)   Az NKB-k visszamenőlegesen jelentik az EKB számára az eszközök és források az általuk az eurorendszer általános likviditáskezelési keretével összefüggésben végzett nemzeti kezelési műveletek összesített nettó likviditási hatását. Az NKB-knak az autonóm likviditási tényezőkre vonatkozó előrejelzésükbe legalább az átutalás megtörténtét megelőző egy héttel korábban bele kell foglalniuk a kormányzat részére átutalandó profitjukat. Ezen túlmenően az NKB-knak megfelelő intézkedések által biztosítaniuk kell azt, hogy a befektetési műveletek és a betéti konstrukciók nem eredményeznek pontosan előre nem jelezhető likviditási hatásokat.

(2)   Havonta egy alkalommal az NKB-knak az ezen iránymutatás II. mellékletében foglalt, az utólagos adatszolgáltatásra vonatkozó űrlap felhasználásával utólagosan jelenteniük kell az EKB számára a megelőző hónapban végzett műveleteikre vonatkozó részleteket. Az utólagos havi adatszolgáltatás vonatkozásában 500 000 000 EUR-s általános értékhatár alkalmazandó a II. mellékletben felsorolt valamennyi egyéni kategória havi forgalma vonatkozásában, a küszöbbe az ügyletek az alábbiak szerint számítandók bele:

a)

valamennyi alábbi kategória vonatkozásában az eladások, vételek és visszaváltások teljes összege:

i.

befektetési műveletek;

ii.

nyugdíjalapok kezelése;

iii.

ügynöki tevékenységek;

b)

valamennyi alábbi kategória vonatkozásában az értékpapír-kölcsönzés, illetve kölcsönvétel teljes összege:

i.

értékpapír-kölcsönzés; és

ii.

visszavásárlási ügyletek;

c)

a hitel- és befektetési konstrukciók kategóriájában a hitelnyújtás és betételfogadás teljes összege;

d)

valamennyi alábbi kategória összege:

i.

harmadik személyekkel szembeni kötelezettségek; és

ii.

transzferek és támogatások.

Amennyiben valamely kategóriában az ügyletek összege a vonatkozó értékhatár alá esik, úgy az NKB az adatszolgáltatási űrlapban 0-át tüntet fel, úgy, mint azokban az esetekben, amikor ügyletre nem került sor. Az NKB-k dönthetnek akként, hogy valamennyi ügyletüket jelentik az EKB számára abban az esetben is, ha egy vagy több kategóriában az értékhatárt nem érték el (teljes adatszolgáltatás).

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak keretén belül euróban végzett ügyletek vonatkozásában az NKB-knak ezen túlmenően meg kell felelniük valamennyi további adatszolgáltatási követelménynek is.

(3)   Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségek azt tárják fel, hogy egy adott NKB eszköz- vagy forráskezelési műveletei ellentmondanak az egységes monetáris politikai követelményeknek, az EKB határozott utasításokat adhat a kérdéses NKB eszköz- és forráskezelési gyakorlata vonatkozásában.

7. cikk

Értékhatárok

(1)   Az ezen iránymutatás I. mellékletében meghatározott értékhatárokon felül nem végezhetők műveletek az EKB előzetes engedélye nélkül. Az ilyen értékhatár a visszavásárlási ügyletekre is vonatkozik, de az nem járhat a 4. cikkben meghatározott visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó előzetes jóváhagyási eljárás sérelmével.

(2)   Az ezen iránymutatás I. mellékletében foglalt napi összesített műveletek értékhatárain túlmenően az EKB bármely időtartam vonatkozásában további, az NKB-k összesített eszközvásárlásaira és – értékesítéseire vonatkozó értékhatárt határozhat meg és alkalmazhat.

(3)   A Kormányzótanács az ezen iránymutatás I. mellékletében foglalt értékhatárokat bármikor megváltoztathatja.

8. cikk

Az előzetes engedély iránti kérelem benyújtására és az engedély megadására vonatkozó eljárás

(1)   Az NKB-knak a lehető leghamarabb be kell nyújtaniuk az előzetes engedélyezés iránti kérelmüket. Amennyiben a műveletet ugyanazon a napon, illetve a következő munkanapon kell elszámolni, az EKB-nak az ilyen kérelmeket legkésőbb a tervezett kereskedési napon délelőtt 9 óráig (4) kézhez kell vennie. Az egyéb műveletek vonatkozásában az EKB-nak a vonatkozó kérelmet legkésőbb a tervezett kereskedési napon délelőtt 11 óráig kell kézhez vennie.

(2)   Az NKB-k kérelmeit az ezen iránymutatás III. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell előterjeszteni. Amennyiben egy ügyletre – amely vonatkozásában engedélyt kértek és az engedély megadásra került – nem az előzetes engedélynek megfelelően kerül sor, az NKB-nak azonnal értesítenie kell az EKB-t.

(3)   Kivételes körülmények esetén a fedezet ellenében történő értékpapír-kölcsönzési műveleteket végző NKB-knak – amennyiben a piaci szereplők nem képesek bizonyos értékpapírok nyújtására – lehetőségük van a tárgynapon történő késői előzetes jóváhagyás iránti kérelem késő délután történő benyújtására.

(4)   Az EKB az NKB-k előzetes jóváhagyás iránti kéréseire a lehető leghamarabb, illetve az azonos napon történő jóváhagyás iránti kérelemre azonnal válaszol. A kereskedési napon, illetve az azt követő munkanapon elszámolandó műveletekre az EKB a tervezett kereskedési napon délelőtt 10:15-ig válaszol. Az egyéb műveletek vonatkozásában az EKB a tervezett kereskedési napon délután 1 óráig válaszol. Amennyiben az NKB ezen határidőn belül nem kap választ – azt követően, hogy megbizonyosodott arról, hogy az EKB a kérelmet átvette és választ nem küldött –, úgy délután 1:15 órától kezdve azt feltételezheti, hogy a jóváhagyás megadásra került.

(5)   Az EKB a kérelmeket az eurorendszer egységes monetáris politikájával való összhang biztosítására tekintettel fontolja meg, tekintettel egyrészt az egyedi NKB-k műveleteire gyakorolt hatásra, másrészt az ilyen műveleteknek azon tagállamokban, amelyek pénzneme az euro gyakorolt összesített hatására. Az EKB mindennek sérelme nélkül próbál meg helyt adni az NKB-k kérelmeinek.

9. cikk

Ellenőrzés

(1)   Az Igazgatóság évente egy alkalommal jelentést nyújt be a Kormányzótanács részére ezen iránymutatás végrehajtásáról és alkalmazásáról. A jelentésnek az alábbiak vonatkozásában kell információkat tartalmaznia:

a)

az előzetes jóváhagyásra vonatkozó eljárás alkalmazása;

b)

az NKB-knak az eszközök és források kezelésére vonatkozó gyakorlatai;

c)

ennek az iránymutatásnak történő megfelelés.

(2)   Amennyiben kétség merülne fel az 5. cikk (1)–(3) bekezdésének történő megfeleléssel kapcsolatban, úgy az EKB információkat kérhet az NKB-któl.

10. cikk

Bizalmas kezelés

A fenti eljárások – ideértve a 9. cikkben említett ellenőrzési eljárást is – keretében történő valamennyi információ- és adatcserét bizalmasan kell kezelni.

11. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az NKB-nál tartott lekötött kormányzati betétek az 5. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, de azok az 5. cikk (2) bekezdésében említett értékhatárba csak 2015. december 1-től számítandók bele.

12. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az elfogadását követő két nap elteltével lép hatályba.

(2)   Az NKB-k 2014. december 1-ig meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek. Az NKB-k legkésőbb 2014. október 31-ig értesítik az EKB-t ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó eszközökről.

13. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak az NKB-k a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. február 20-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (HL L 331., 2011.12.14., 1. o.).

(2)  A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 31.3. cikke értelmében a részt vevő tagállamoknak a devizában tartott technikai egyenlegeikhez kapcsolódó ügyleteiről szóló, 2003. október 23-i EKB/2003/12 iránymutatás (HL L 283., 2003.10.31., 81. o.).

(3)  A Tanács 1993. december 13-i 3603/93/EK rendelete a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).

(4)  Valamennyi hivatkozás a Közép-európai időre vonatkozik, amely figyelembe veszi a Közép-európai nyári időszámítással együtt járó változást.


1. MELLÉKLET

AZ NKB-K EGY NAPON VÉGZETT ESZKÖZ- ÉS FORRÁSKEZELÉSI BELFÖLDI MŰVELETEINEK ÉRTÉKHATÁRAI

Vonatkozó értékhatár

Az elszámolási nap hatálya

(nettó aggregált műveletek) (1)

200 000 000 EUR


(1)  Adott napra tervezett, a kereskedési nappal megegyező vagy azt követő napon elszámolandó műveletek nettó likviditási hatása.


2. MELLÉKLET

AZ ESZKÖZ- ÉS FORRÁSKEZELÉSI BELFÖLDI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ UTÓLAGOS HAVI ADATSZOLGÁLTATÁS

 

Művelet típusa

 

Befektetési műveletek

Nyugdíjalap-kezelés

Ügynöki tevékenységek

 

Értékpapír-kölcsönzés

Visszavásárlási ügyletek

 

Hitel- és befektetési konstrukciók

 

Harmadik felek felé fennálló kötelezettségek

Transzferek és támogatások

A művelet lefolytatásának módja

1.

A mérlegben szereplő tételek

2.

Mérlegen kívüli tételek

1.

A mérlegben szereplő tételek

2.

Mérlegen kívüli tételek

1.

A mérlegben szereplő tételek

2.

Mérlegen kívüli tételek

Ügyletek száma

nnnnnn

nnnnnn

Ügyletek száma

nnnnnn

Művelet típusa

xxxxx

xxxxx

Ügyletek száma

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Értékpapír-kölcsönzés

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

Támogatás

(XX) millió EUR

A művelet lefolytatásának módja

1.

A mérlegben szereplő tételek

2.

Mérlegen kívüli tételek

1.

A mérlegben szereplő tételek

2.

Mérlegen kívüli tételek

Vásárlás

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

Értékpapír-kölcsönvétel

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

Betételfogadás

(XX) millió EUR

Ügyletek száma

nnnnnn

nnnnnn

Eladás

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

 

 

 

 

 

Összeg

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

Visszaváltás

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

(XX) millió EUR

 

 

 

 

 

 

 

 


3. MELLÉKLET

A NAGY ÉRTÉKŰ ÜGYLETEK ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMRE VONATKOZÓ ÜZENET FORMÁTUMA

A változó neve

A változó leírása

Kódolás

Kötelező mező

ID-kód

Az azonos kereskedési és elszámolási nappal rendelkező műveletek csoportjának (akár az értékpapírügyletek vagy egyéb ügyletek) egyedi azonosítója, amely a kétszámjegyű ISO országkódot követő számsorból álló sorszám.

ISnn

Az alkalmazás által automatikusan generálva.

Kereskedési nap

A tervezett műveletcsoportok kereskedési napja.

éééé/hh/nn

Igen

Elszámolási nap

A tervezett műveletcsoportok elszámolási napja (illetve határidős ügyletek esetén a kezdőnap).

éééé/hh/nn

Igen

Vásárlás és kölcsönzés

Amennyiben értékpapírokat/egyéb eszközöket vásároltak vagy hitelt vettek fel, illetve értékpapír kölcsönvételre került sor, az összesített értéket kell jelenteni.

[YY] millió EUR

Nem

(Csak abban az esetben hagyható üresen, ha csak eladási ügyletek vannak tervbe véve)

Eladás és betét-elfogadás

Amennyiben értékpapírokat/egyéb eszközöket értékesítettek vagy betéteket fogadtak el, az összesített értéket kell jelenteni.

[XX] millió EUR

Nem

(Csak abban az esetben hagyható üresen, ha csak vételi ügyletek vannak tervbe véve)

A likviditási előrejelzésekre gyakorolt hatás

A kérelem elfogadása esetén az elszámolási napra vonatkozó likviditási előrejelzésekre gyakorolt hatás, az EKB-nak délelőtt 8 órakor benyújtott legutolsó napi likviditási előrejelzéshez viszonyítva. Visszautasítás esetén ez a mező segíti az EKB-t a likviditási előrejelzésekre gyakorolt fordított hatások azonosításában.

[ZZ] millió EUR

Igen

Amennyiben a likviditási előrejelzésekre gyakorolt teljes hatást már jelentették az EKB számára, úgy ebben a mezőben egy nullát kell feltüntetni.

Az ügylet típusa

Az ügylet típusának jelzése:

1.

Értékpapírügylet

2.

Egyéb ügylet

Az ügylet típusa a rendszer által rendelkezésre bocsátott lehetőségek közül kerül kiválasztásra.

Igen

(A felhasználónak jeleznie kell az ügylet típusát.)

A művelet lefolytatásának tervezett módja

A művelet lefolytatása tervezett módjának leírása, az alábbiak egyikére történő hivatkozás által:

1.

A mérlegben szereplő művelet

2.

A mérlegben nem szereplő művelet

A művelet lefolytatásának tervezett módja a rendszer által rendelkezésre bocsátott lehetőségek közül kerül kiválasztásra.

Nem

(A felhasználó jelezheti a művelet lefolytatásának tervezett módját.)

Szabadon választható szöveg

Bármely olyan információ, amely segítené az EKB likviditáskezelési funkcióját a nettó likviditási hatás felmérésében, összefüggésben a likviditáselemzés vonatkozó időszakával, valamint a legfrissebb likviditási előrejelzésekkel. Például, amennyiben a likviditási előrejelzésekre gyakorolt hatás nem állandó, hanem az a jövőben belátható időn belül visszájára fordul, a felhasználónak a szabadon választható szöveg mezőben kell kommentálnia az elszámolási napon túlnyúló likviditási hatásról. A felhasználó szolgáltathat további adatokat az egyes műveletek vonatkozásában, mint például azok típusa, nagyságrendje és célja.

Az előre meghatározott H1&H2 karakterkészletben található számok és betűk bármely kombinációja (1).

Nem


(1)  A szabadon választható szövegben felhasználható karakterek az 1997. augusztus 22-i, H1&H2 System Design dokumentum 4. mellékletének 1.1.4.7. pontjában találhatók meg.


Top