Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0550

A Bizottság 550/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. május 20. ) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 155, 23.5.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/550/oj

23.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/15


A BIZOTTSÁG 550/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. május 20.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Készülék (ún. „tűzjelző”), amely passzív infravörös és ultraibolya érzékelőkből, egy optikai szűrőből, egy értékelő egységből, három kimeneti reléből (tűzjelző-, hibajelző- és kiegészítő relé) és egy háromszínű állapotjelző fénykibocsátó diódából (amely az üzemszerű működést, a tüzet és a hibát jelzi) áll, egy körülbelül 12 cm átmérőjű és körülbelül 25 cm hosszú hengeres burkolatban. Működési tartománya 18–30 V DC.

A készülék egy tűzriasztó rendszer alkotóeleme. Az érzékelők a tűz által kibocsátott infravörös és ultraibolya sugárzást egyidejűleg érzékelik. Amennyiben a kibocsátott sugárzás meghalad egy bizonyos határértéket, a készülék a tűzjelző relén keresztül egy elektromos jelet küld a tűzjelző készüléknek. A tűzjelző készüléket a bemutatáskor nem tartalmazza.

8536 50 19

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 8536, a 8536 50 és a 8536 50 19 KN-kódok szövege határozza meg.

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezésként a 8531 vámtarifaszám alá történő besorolás kizárt, mivel a készülék nem rendelkezik önálló riasztóképességgel (lásd még a 8531 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat harmadik bekezdés (H) csoportját).

A 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt magában foglaló készülékként a 8537 vámtarifaszám alá való besorolás szintén kizárt, mivel a készülék csak a 8536 vámtarifaszám alá tartozó azonos típusú készülékkel (három relé) felszerelt (lásd még a 8537 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat, „nem tartozik ide” rész b) pontját).

A készülék csupán azt érzékeli, ha a tűz által kibocsátott sugárzás szintje egy bizonyos értékhatár fölött van, pontos mennyiség jelzése nélkül. A sugárzás változásának érzékelése nem azonos a hőmennyiségek mérésével vagy ellenőrzésével. Hőmennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszközként vagy készülékként a9027 vámtarifaszám alá történő besorolása ezért szintén kizárt.

A készülék egy automata kapcsoló funkciójával rendelkezik és ezért, mint legfeljebb 60 V feszültségre való más kapcsoló a 8536 50 19 KN-kód alá kell besorolni.


Top