EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0372

A Bizotts?g 372/2014/EU rendelete (2014. ?prilis 9.) a 794/2004/EK rendeletnek egyes hat?rid?k sz?m?t?sa, a panaszok kezel?se ?s a bizalmas inform?ci?k azonos?t?sa ?s v?delme tekintet?ben t?rt?n? m?dos?t?s?r?l (EGT-vonatkoz?s? sz?veg)

OJ L 109, 12.4.2014, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj

12.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/14


A BIZOTTSÁG 372/2014/EU RENDELETE

(2014. április 9.)

a 794/2004/EK rendeletnek egyes határidők számítása, a panaszok kezelése és a bizalmas információk azonosítása és védelme tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikkére,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az állami támogatási szabályoknak az Európa 2020 növekedési stratégia végrehajtásához és a költségvetési konszolidációhoz való hozzájárulás érdekében való alapos modernizációja keretében (2) a 659/1999/EK rendeletet a 734/2013/EU rendelettel (3) módosították annak érdekében, hogy az állami támogatások ellenőrzése hatékonyabbá váljon. A módosítás különösen a Bizottság panaszkezelési tevékenységét kívánta hatékonyabbá tenni, valamint hatáskörrel kívánta felruházni a Bizottságot arra, hogy közvetlenül a piaci résztvevőktől kérjen információkat és gazdasági ágazatokra vagy meghatározott támogatási eszközökre vonatkozó vizsgálatokat indítson.

(2)

E módosítások fényében azonosítani kell azokat az eseményeket, amelyek a harmadik felekhez címzett információkérés tekintetében meghatározzák a határidő kiszámításának kiindulási pontját a 659/1999/EK rendelet értelmében.

(3)

A Bizottság saját kezdeményezésére megvizsgálhat a jogellenes támogatásokkal kapcsolatos, bármely forrásból származó információt annak érdekében, hogy értékelje a Szerződés 107. és 108. cikkének a betartását. Ezzel összefüggésben a panaszok alapvető fontosságú információforrást jelentenek az állami támogatási szabályok megsértésének feltárása szempontjából. Ezért fontos, hogy átlátható és hatékony eljárásokat dolgozzanak ki a Bizottsághoz benyújtott panaszok kezelésére.

(4)

A 659/1999/EK rendelet 20. cikke szerint csak az érdekelt felek nyújthatnak be panaszt azzal a céllal, hogy tájékoztassák a Bizottságot egy feltételezett jogellenes támogatásról vagy egy támogatással való feltételezett visszaélésről. Ennek érdekében a panaszt benyújtó természetes vagy jogi személyeknek bizonyítaniuk kell, hogy a 659/1999/EK rendelet 1. cikke h) pontjának értelmében érdekelt feleknek minősülnek.

(5)

A panaszok kezelésének egyszerűsítése, valamint ezzel párhuzamosan az átláthatóság és a jogbiztonság növelése érdekében helyénvaló meghatározni azokat az információkat, amelyeket a panaszosnak kell benyújtania a Bizottsághoz. Annak biztosítására, hogy a Bizottság egy feltételezett jogellenes támogatásra vagy egy támogatással való feltételezett visszaélésre vonatkozó minden releváns információt megkapjon, a 659/1999/EK rendelet előírja az érdekelt felek számára, hogy töltsenek ki egy űrlapot, amelyen feltüntetik az összes kötelező információt. Létre kell hozni ezért az e célra használandó űrlapot.

(6)

Az érdekelt felek által a panaszok benyújtásakor teljesítendő követelmények nem járhatnak túlzott terhekkel, azonban biztosítani kell, hogy a Bizottság megkapja az összes szükséges információt a feltételezett jogellenes támogatásra vagy egy támogatással való feltételezett visszaélésre vonatkozó vizsgálati eljárás megindításához.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottsághoz eljuttatott üzleti titkokat és bizalmas információkat a Szerződés 339. cikkével összhangban kezeljék, az információkat szolgáltató személyeknek egyértelműen meg kell határozniuk, mely információkat tekintik bizalmasnak, és ezt indokolniuk is kell. Az érintett személy köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani az információkat tartalmazó dokumentumok betekinthető változatát, amelyet a Bizottság észrevételezésre továbbíthat az érintett tagállamnak.

(8)

A 794/2004/EK bizottsági rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 794/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 659/1999/EK rendeletben és az e rendeletben megállapított vagy a Bizottság által a Szerződés 108. cikke alapján rögzített határidőket az 1182/71/EGK, Euratom rendeletnek, valamint az e cikk (2)–(5b) bekezdésében meghatározott különleges szabályoknak megfelelően kell számítani. Összeütközés esetén e rendelet rendelkezései alkalmazandók”;

b)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(5a)   A 659/1999/EK rendelet 6a. cikkének (6) bekezdése szerint a harmadik felektől kért információk benyújtásának határideje tekintetében az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az információszolgáltatási kérelem kézhezvétele az irányadó.

(5b)   A 659/1999/EK rendelet 6a. cikkének (7) bekezdése szerint a harmadik felektől kért információk benyújtásának határideje tekintetében az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a határozatról szóló értesítés az irányadó.”;

2.

A 11. cikket követően a szöveg az Va. és Vb. fejezettel egészül ki:

„Va. FEJEZET

A PANASZOK KEZELÉSE

11a. cikk

A panasz elfogadhatósága

(1)   Minden olyan személynek, aki a 659/1999/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése és 20. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt nyújt be, bizonyítania kell, hogy az említett rendelet 1. cikkének h) pontja értelmében érdekelt félnek minősül.

(2)   Az érdekelt felek megfelelően kitöltik a IV. mellékletben szereplő űrlapot, amelyen feltüntetik az abban kért összes kötelező információt. Érdekelt fél indokolt kérésére a Bizottság eltekinthet az űrlapon kért információk egy része tekintetében eltekinthet az adatszolgáltatási kötelezettségtől.

(3)   A panaszt az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

Vb. FEJEZET

A BIZALMAS INFORMÁCIÓK AZONOSÍTÁSA ÉS VÉDELME

11b. cikk

Az üzleti titkok és egyéb bizalmas információk védelme

Minden olyan személynek, aki a 659/1999/EK rendelet szerint információkat nyújt be, egyértelműen jeleznie kell, mely információkat és milyen okból tekint bizalmasnak, és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a beadvány betekinthető változatát. Amennyiben az információkat egy bizonyos határidőn belül kell benyújtani, ugyanez a határidő alkalmazandó a betekinthető változat esetében is.”;

3.

E rendelet mellékletének szövege IV. mellékletként egészíti ki a szöveget.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(2)  A Bizottság közleménye: EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája; COM(2010) 2020 végleges.

(3)  A Tanács 2013. július 22-i 734/2013/EU rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 204., 2013.7.31., 15. o.).

(4)  A Bizottság 2004. április 21-i 794/2004/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról ( HL L 140 ., 2004.4.30., 1. o.).


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top