Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0176

2014/176/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. március 27. ) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervhez nyújtott uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2014) 1912. számú dokumentummal történt)

OJ L 95, 29.3.2014, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/176/oj

29.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/39


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. március 27.)

az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervhez nyújtott uniós pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2014) 1912. számú dokumentummal történt)

(2014/176/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 66. cikkére,

mivel:

(1)

A 2014/180/EU bizottsági ajánlás (2) értelmében a tagállamoknak az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítása érdekében el kell végezniük a koordinált ellenőrzések második szakaszát.

(2)

A terv zökkenőmentes és gyors végrehajtásának elősegítése érdekében indokolt, hogy az Unió pénzügyi támogatásban részesítse azokat a tagállamokat, amelyek végrehajtják a bizottsági ajánlásban előírt hatósági ellenőrzéseket.

(3)

A vizsgálatok első szakaszát követő számítások alapján a marhahúst tartalmazóként forgalomba hozott és/vagy megjelölt élelmiszerek esetében a lóhús jelenlétének megállapítására szolgáló DNS-vizsgálat költségei vizsgálatonként 120 euróra tehetők. A koordinált tervek szokásos uniós társfinanszírozási aránya 50 %.

(4)

A gembloux-i (Belgium) Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) a koordinált ellenőrzési terv szempontjából leginkább releváns vizsgálatok tekintetében jelenleg uniós referencialaboratórium státusszal rendelkezik. A koordinált ellenőrzési tervek során alkalmazott vizsgálati módszer összehangolása érdekében a Bizottság a központ támogatását kérte. E feladat nem tartozik azok közé a feladatok közé, amelyeket a központnak uniós referencialaboratóriumként, munkaprogramja szerint el kell látnia. E további feladat a számítások szerint legfeljebb 20 000 EUR költséggel jár, melyet a Bizottságnak 100 %-ban fedeznie kell.

(5)

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 84. cikkének és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 94. cikkének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettséget finanszírozási döntés előzi meg, amely meghatározza a költségvetésből fedezett kiadásokkal járó fellépés lényeges elemeit, és amelyet az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok elfogadnak. Meg kell állapítani a támogathatósági kritériumokat.

(6)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltétele a tervezett vizsgálatok és elemzések végrehajtása, valamint az, hogy az illetékes hatóságok az ebben a határozatban előírt határidőkön belül az összes szükséges információt benyújtsák. A hatékony ügyvitel érdekében az uniós pénzügyi hozzájárulás kérelmezése céljából benyújtott kiadási összegeket euróban kell megadni. Meg kell határozni a nem euróban felmerülő kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyamot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

(1)   Az Unió összesen legfeljebb 145 440 EUR összegig hozzájárul a tagállamok számára a 2014/180/EU bizottsági ajánlásban (a továbbiakban: bizottsági ajánlás) említett koordinált ellenőrzési terv végrehajtása során felmerült költségekhez.

(2)   Az Unió összesen legfeljebb 20 000 EUR összegig hozzájárul a gembloux-i (Belgium) Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) részéről a húsban és húsipari termékekben előforduló be nem jelentett állatfajok kimutatására szolgáló vizsgálati módszer kalibrálása és koordinálása során felmerülő költségekhez.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett költségeket a 17.0403 költségvetési tételből kell finanszírozni.

2. cikk

A tagállamok elszámolható költségei

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett uniós hozzájárulás a bizottsági ajánlás 1. pontjában említett ellenőrzési terv végrehajtása keretében az illetékes hatóságok által elvégzett vizsgálatok költségeit 50 %-ban visszatéríti.

(2)   Az uniós hozzájárulás nem haladhatja meg:

a)

vizsgálatonként átlagosan a 60 EUR-t;

b)

az I. mellékletben megadott összegeket.

(3)   Csak a II. mellékletben megadott költségek részesíthetők pénzügyi hozzájárulásban.

3. cikk

A gembloux-i (Belgium) Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) elszámolható költségei

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós hozzájárulás a bizottsági ajánlásban említett koordinált ellenőrzési terv során alkalmazott vizsgálati módszer kalibrálásával és koordinálásával összefüggő költségeket 100 %-ban visszatéríti.

(2)   A következő kiadások támogathatók:

a)

minden olyan munkatárs költsége, akit teljes mértékben vagy részben a laboratóriumi létesítményekben elvégzendő vizsgálatok végrehajtására alkalmaznak; a költségek a társadalombiztosítási járulékokkal és a javadalmazásban foglalt, jogszabályilag előírt egyéb költségekkel növelt tényleges fizetések mértékére korlátozódnak;

b)

a standard minták előkészítésével összefüggő fogyóeszközök;

c)

szállítási költségek;

d)

az a), b) és c) pontban említett költségek összegének 7 %-ával megegyező általános költségek.

(3)   A költségeket az e határozat IV. mellékletében előírt formátumban 2014. augusztus 31-ig jelenteni kell.

4. cikk

Az elszámolhatóság szabályai

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett uniós hozzájárulás az alábbi feltételekhez kötött:

a)

a vizsgálatokat a bizottsági ajánlás feltételeinek megfelelően hajtották végre;

b)

a tagállamok a bizottsági ajánlásban említett jelentést az ugyanott megállapított határidőn belül benyújtották a Bizottságnak;

c)

a tagállamok 2014. augusztus 31-ig elektronikus formában pénzügyi beszámolót nyújtanak be a Bizottságnak az e határozat III. mellékletében meghatározott formátumban.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben megállapított feltételeket nem tartják be, a Bizottság – figyelembe véve a meg nem felelés jellegét és mértékét, valamint az Uniónak esetlegesen okozott pénzügyi veszteséget – csökkentheti az 1. cikkben említett hozzájárulás összegét.

(3)   A Bizottság kérésére a tagállamok benyújtják a 2. cikknek megfelelően visszatérítési kérelem tárgyát képező költségeket bizonyító dokumentumokat.

5. cikk

Pénznem és átváltási árfolyam

(1)   A tagállamok azon kiadásokat, amelyekre uniós pénzügyi hozzájárulást kérelmeznek, euróban, hozzáadottérték-adó és más adók nélkül adják meg.

(2)   Ha a tagállam számára a kiadás nem euróban merült fel, akkor azt az érintett tagállamnak euróra átszámítva kell megadnia; az átszámítást az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtti utolsó kereskedelmi napon jegyzett árfolyamon kell elvégeznie, amelyben a kérelmet benyújtja.

6. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 84. cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősül.

7. cikk

Ezt a határozatot a bizottsági ajánlás kihirdetésének napjától kell alkalmazni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 27-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 27-i 2014/180/EU ajánlása az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló második koordinált ellenőrzési tervről (Lásd e Hivatalos Lap 64. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETT UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS LEGNAGYOBB ÖSSZEGE

Tagállam

Javasolt mintaszám

A minták extrapolált száma a második szakaszban (5 %)

Az uniós hozzájárulás legnagyobb összege

Az uniós hozzájárulás legnagyobb összege tagállamonként

Uniós hozzájárulás ÖSSZESEN

Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Lengyelország

150

8

60

9 480

56 880

Románia, Hollandia, Belgium, Görögország, Portugália, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Svédország, Ausztria, Bulgária

100

5

60

6 300

63 000

Litvánia, Szlovákia, Dánia, Írország, Finnország, Lettország, Horvátország

50

3

60

3 180

22 260

Szlovénia, Észtország, Ciprus, Luxemburg, Málta

10

1

60

660

3 300

ÖSSZESEN

 

 

 

 

145 440


II. MELLÉKLET

AZ 2. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

Az ebben a végrehajtási határozatban említett vizsgálatok elvégzése során felmerült, uniós pénzügyi hozzájárulásban részesíthető kiadások a tagállamok által az alábbi célokra fordított költségekre korlátozódnak:

a)

tesztkészletek, reagensek és minden olyan fogyóeszköz beszerzése, amelyeket kifejezetten a vizsgálatok végrehajtására használnak;

b)

státustól függetlenül bármely munkatárs költsége, akit teljes mértékben vagy részben a laboratóriumi létesítményekben elvégzendő vizsgálatok végrehajtására alkalmaznak; a költségek a társadalombiztosítási járulékokkal és a javadalmazásban foglalt, jogszabályilag előírt egyéb költségekkel növelt tényleges fizetések mértékére korlátozódnak; valamint

c)

az a) és a b) pontokban említett összegek 7 %-át kitevő általános költségek, kivéve, ha a tagállam kereskedelmi célú laboratóriumot vesz igénybe.


III. MELLÉKLET

Az 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett pénzügyi jelentés

DNS

Személyzet

Óraszám

Óra/költség

Bérköltség

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyzet – részösszeg

(5)

Készletek, reagensek, fogyóeszközök

Mennyiség

Egységár

Összköltség

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyóeszközök – részösszeg

(10)

ÖSSZESEN

Formula

Összesen, az általános költségekkel együtt

(11) × (1,07)


A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett alternatív pénzügyi jelentés, kereskedelmi célú laboratórium igénybevétele esetén

A kereskedelmi célú laboratórium neve

 

A laboratóriumnak küldött minták száma

 

A kereskedelmi célú laboratóriumtól kapott számla összege összesen

 

 

 

 

 


IV. MELLÉKLET

AZ 3. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS

SZEMÉLYZET

Kategória

óra

Óra/költség

Bérköltség

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyóeszközök

Kategória

Mennyiség

Költség/egység

Fogyóeszközök költségei

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítási költségek

Adja meg pontosan

Mennyiség

Költség/egység

Szállítási költség

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

Formula

 

 

ÖSSZESEN + általános költségek

Formula


Top