EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0010

A Bizottság 2013/10/EU irányelve ( 2013. március 19. ) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 77, 20.3.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 294 - 296

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/20


A BIZOTTSÁG 2013/10/EU IRÁNYELVE

(2013. március 19.)

az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 75/324/EGK irányelv értelmében az aeroszoladagolókat az irányelv mellékletében meghatározott kritériumok szerint „nem tűzveszélyesnek”, „tűzveszélyesnek” vagy „fokozottan tűzveszélyesnek” kell minősíteni. Amennyiben az aeroszoladagoló „tűzveszélyesnek” vagy „fokozottan tűzveszélyesnek” minősül, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvben (2) előírtak szerint fel kell tüntetni rajta az S2 és S16 biztonsági feliratokat.

(2)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja az anyagok és keverékek osztályozásának és címkézésének az Unión belüli harmonizálását. Tartalmazza a nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében elfogadott GHS (vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere) által az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére előírt, uniós szintű kritériumokat.

(3)

Az 1272/2008/EK rendelet 2015. június 1-jén hatályon kívül helyezi és felváltja a 67/548/EGK irányelvet, valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4). Ezért a 75/324/EGK irányelv címkézési rendelkezéseit az említett rendelethez kell igazítani.

(4)

Az 1272/2008/EK rendelet értelmében különbséget kell tenni az egyetlen anyagot tartalmazó aeroszoladagolókra, illetve a keverékeket tartalmazó aeroszoladagolókra vonatkozó nemzeti átültető rendelkezések alkalmazási időpontja között. A keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók gyártói számára azonban lehetővé kell tenni, hogy az ebben az irányelvben foglalt címkézési követelményeket önkéntes alapon már korábban is alkalmazhassák.

(5)

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a vállalkozásokra rótt szükségtelen terhek elkerülése érdekében, a 2015. június 1-je előtt alkalmazandó rendelkezések szerint címkézett és addig az időpontig forgalomba hozott, keverékeket tartalmazó aeroszoladagolókra vonatkozóan átmeneti időszakról kell rendelkezni, hogy újracímkézés nélkül tovább lehessen őket forgalmazni.

(6)

Az irányelvben meghatározott intézkedések megfelelnek az aeroszoladagolókról szóló irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 75/324/EGK irányelv módosítása

A 75/324/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) sérelme nélkül minden aeroszoladagolón, vagy ha ez az aeroszoladagoló kis méretei miatt nem megvalósítható (legfeljebb 150 ml töltéstartalom), akkor a ráhelyezett címkén fel kell tüntetni jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon a következő adatokat:

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a melléklet 2.2. pontjában említett adatok;”.

2.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pont a következő 1.7a. és 1.7b. alponttal egészül ki:

„1.7a.   Anyag

»Anyag«: az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 7. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti anyag.

1.7b.   Keverék

»Keverék«: az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott keverék.”

b)

A 2.2-2.4. pontok helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.   Címkézés

Az 1272/2008/EK rendelet sérelme nélkül minden aeroszoladagolón a következő jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölést kell elhelyezni:

a)

Tartalmától függetlenül:

i.

a H229 figyelmeztető mondat: »A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.«;

ii.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.2. táblázatában előírt, a P210 és P251 óvintézkedésre vonatkozó mondatok;

iii.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.4. táblázatában előírt, a P410 + P412 óvintézkedésre vonatkozó mondatok;

iv.

az 1272/2008/EK rendelet IV. melléklete 1. részének 6.1. táblázatában előírt, a P102 óvintézkedésre vonatkozó mondat, amennyiben az aeroszoladagoló fogyasztói termék;

v.

a működtetésre vonatkozó bármely kiegészítő óvintézkedés, amely felhívja a fogyasztók figyelmét a termék sajátos veszélyeire; ha az aeroszoladagolóhoz külön használati utasítást mellékelnek, ez utóbbinak szintén tükröznie kell az említett óvintézkedéseket.

b)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján nem minősül tűzveszélyesnek, a »Figyelem!« szó.

c)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján tűzveszélyesnek minősül, a »Figyelem!« szó, valamint az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete 2.3.2. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 2. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemek.

d)

Amennyiben az aeroszoladagoló az 1.9. pontban szereplő kritériumok alapján fokozottan tűzveszélyesnek minősül, a »Veszély!« figyelmeztetés, valamint az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete 2.3.2. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 1. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemek.

2.3.   A folyékony fázis térfogata

A folyékony fázis térfogata 50 °C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 90 %-át.”

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók 2015. június 1-jét megelőzően is címkézhetők az 1. cikknek megfelelően.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a keverékeket tartalmazó és 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott aeroszoladagolókat 2017. június 1-jéig nem kell az 1. cikknek megfelelően újracímkézni.

3. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2014. március 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Az egyetlen anyagot tartalmazó aeroszoladagolók tekintetében e rendelkezéseket 2013. június 19-től alkalmazzák.

A keverékeket tartalmazó aeroszoladagolók tekintetében e rendelkezéseket 2015. június 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(3)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(4)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(5)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”


Top