EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0246

A Bizottság 246/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. március 19. ) a 185/2010/EU rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 77, 20.3.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 128 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/246/oj

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/8


A BIZOTTSÁG 246/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 19.)

a 185/2010/EU rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozóan a rendelet I. mellékletében rögzített közös alapkövetelmények végrehajtása érdekében részletes intézkedéseket kell elfogadnia.

(2)

A polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, módosított 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) különféle módszereket – köztük a folyékony robbanóanyagokat felderítő technológiákat – állapít meg ahhoz, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők legyenek a szigorított védelmi területekre és a légi járművek fedélzetére.

(3)

A Bizottság – mindenekelőtt a berendezések működőképességét és az utasok helyzetének megkönnyítését szem előtt tartva, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő biztonsági átvizsgálásának helyzetére vonatkozó, az európai parlamentnek és a tanácsnak szóló bizottsági jelentésre (3) támaszkodva – felülvizsgálati javaslatot tehet. A Bizottság helyénvalónak tartja, hogy bevezetésre kerüljön a repülőtéren vagy légi fuvarozótól vásárolt, és egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékok, aeroszolok és gélek, illetőleg az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékok, aeroszolok és gélek, ezen belül a bébiételek folyékony robbanóanyag felderítésére alkalmas kötelező átvizsgálása.

(4)

A Bizottság elkötelezte magát a folyadékok, aeroszolok és gélek szállítására vonatkozó korlátozások teljes körű felszámolása mellett. Az átvizsgálás végrehajtása terén 2014 januárjától kezdődően szerzett tapasztalatok alapján a Bizottságnak 2014 végéig felül kell vizsgálnia a helyzetet és az érintett felekkel folytatott szoros együttműködésben meg kell határoznia az e cél – lehetőség szerint az első lépést követő két éven belül történő – elérését szolgáló következő lépést vagy lépéseket.

(5)

A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie a folyékony robbanóanyagok felderítése terén tapasztalható technológiai fejlődést, azzal a szándékkal, hogy adott esetben lehetővé tegye a repülőterek számára, hogy a jövőben több veszélyt (úgymint a szilárd és a folyékony robbanóanyagokat) egyidejűleg hatékonyan kezelni képes és egyúttal a kicsomagolást szükségessé tévő eljárásokat egyszerűsítő átvizsgáló berendezéseket vezethessenek be.

(6)

A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A repülőterek vagy az átvizsgálásért felelős szervek 2013. június 30-ig jelentést tesznek a felelős hatóságoknak a folyadékok átvizsgálására használt berendezések bevezetésére és használatára vonatkozó szabályok végrehajtásáról. A tagállamok erről 2013. szeptember 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet 2. pontját 2014. január 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

(3)  COM(2012) 404, 2012.7.18., nem tették közzé.

(4)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 4. fejezet 4.0.4. pontja a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

»folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS)«: veszélyes anyagok felderítésére szolgáló olyan berendezés, amely megfelel a C (2010) 774 bizottsági határozat mellékletének 12.7. pontjában foglalt rendelkezéseknek.”

b)

A 4. fejezet 4.1.3.4. pontjának g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a 4-D. függelékben felsorolt valamely harmadik ország területén lévő repülőtéren vásárolták, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárták, és abban jól láthatóan elhelyezték a vásárlási bizonylatot, amelyen fel van tüntetve, hogy a terméket az adott repülőtér légi oldalán, legfeljebb harminchat órával korábban vásárolták. Az e pontban szereplő mentességek legfeljebb 2014. január 30-ig alkalmazhatók.”

c)

A 4. fejezet 4.1.3.1. és 4.1.3.2. pontját el kell hagyni.

d)

A 12. fejezet 12.7.1.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12.7.1.1.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseknek alkalmasaknak kell lenniük a folyadékokban, aeroszolokban és gélekben lévő veszélyes anyagok meghatározott és azt meghaladó egyedi mennyiségeinek észlelésére és riasztással való jelzésére.”

e)

A 12. fejezet 12.7.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12.7.2.   A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre (LEDS) vonatkozó szabványok

12.7.2.1.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre három műszaki előírás (szabvány) vonatkozik. A szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12.7.2.2.

A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie az 1. szabványnak.

Az 1. szabvány szerinti, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseket legfeljebb 2016. január 30-ig lehet alkalmazni.

12.7.2.3.

Az e rendelet hatálybalépésének napját követően üzembe helyezett, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezés esetében a 2. szabványt kell alkalmazni.

Legkésőbb 2016. január 31-i hatállyal a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie a 2. szabványnak.”

2.

2014. január 31-i hatállyal kezdődően a 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 4. fejezet 4.1.2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.2.2.

A szigorított védelmi területre történő belépéskor a felelős szervnek minden repülőtéren át kell vizsgálnia legalább a repülőtéren vagy a légi jármű fedélzetén vásárolt, és olyan, egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, amely belsejében jól láthatóan el van helyezve egy bizonylat arról, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy repülőtér légi oldalán vagy egy légi jármű fedélzetén vásárolták, valamint az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, ezen belül a bébiételeket.

A folyadékokat, aeroszolokat és géleket az átvizsgálás előtt ki kell venni a kézipoggyászból, majd azokat a kézipoggyászban lévő többi tárgytól elkülönítetten át kell vizsgálni, kivéve akkor, ha a kézipoggyász átvizsgálására szolgáló berendezés alkalmas a poggyászban lévő, folyadékot, aeroszolt vagy gélt tartalmazó több lezárt tartály egyidejű átvizsgálására.

Amennyiben a folyadékot, aeroszolt vagy gélt a kézipoggyászból kivették, az utasnak be kell bemutatnia:

a)

minden, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben lévő folyadékot, aeroszolt és gélt egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban elhelyezve, oly módon, hogy a műanyag zacskó tartalmának kényelmesen el kell férnie a zacskóban, és a zacskót teljes mértékben le kell zárni; továbbá

b)

minden egyéb folyadékot, aeroszolt és gélt, ideértve az egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket is.

A felelős hatóságok, a légitársaságok és a repülőterek megfelelő tájékoztatással látják el az utasokat a folyadékok, aeroszolok és gélek repülőtéren végzett átvizsgálásáról.”

b)

A 4. fejezet 4.1.3.pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.3.   A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása

4.1.3.1.

Szigorított védelmi területre történő belépéskor az utasnál lévő folyadékok, aeroszolok és gélek abban az esetben mentesíthetők a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel történő átvizsgálás alól, ha:

a)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben helyezték el, egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolták, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig teljesen zárt; vagy

b)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták a repülőtér légi oldalán történt helyi vásárlás alkalmával;

c)

az egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy másik uniós repülőtéren vagy egy uniós légi fuvarozó légi járművén vásárolták, és a repülőtér szigorított védelmi területének elhagyása előtt újra egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták;

d)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéssel a légi oldalon helyben átvizsgálták, majd azt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták.

A c) és d) pontban említett mentességek 2015. december 31-én hatályukat vesztik.

4.1.3.2.

A 4.1.3.1. pont b)–d) pontjában említett, egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskó:

a)

az adott repülőtér egyszer lezárható biztonsági zacskójaként egyértelműen azonosítható;

b)

belsejében jól láthatóan el van helyezve egy olyan bizonylat, amely igazolja az adott repülőtéren az előző három órán belül történt vásárlást vagy újrazárást;

c)

külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.

4.1.3.3.

A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása továbbá külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.”

c)

A 4-D függeléket el kell hagyni.


Top