Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/CFSP: A Tanács 2011/684/KKBP határozata ( 2011. október 13. ) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat módosításáról

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; hatályon kívül helyezte: 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/33


A TANÁCS 2011/684/KKBP HATÁROZATA

(2011. október 13.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel egy további szervezetre ki kell terjeszteni a 2011/273/KKBP határozatban foglalt korlátozó intézkedések hatályát annak megakadályozása céljából, hogy ez a szervezet a jelenleg tulajdonában lévő, illetve az általa birtokolt vagy ellenőrzött pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a szíriai rezsim pénzügyi támogatására használja fel, ugyanakkor átmeneti jelleggel lehetővé téve az említett szervezet számára azt, hogy az általa ezt követően kapott, befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a jegyzékben nem szereplő személyekkel vagy szervezetekkel folytatott kereskedelem finanszírozásával összefüggésben felhasználásra kerüljenek.

(3)

A 2011/273/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/273/KKBP tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1.

a 3. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos fellépésért felelős személyeknek és a rezsim politikáját támogató vagy abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük összefüggésbe hozható személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.”;

ii.

a (8) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), a (4), az (5), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően valamely tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek e tagállam területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az abban szereplő személyre korlátozódik.”;

2.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)   Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos fellépésért felelős személyekhez, a rezsim politikáját támogató vagy abból hasznot húzó személyekhez és szervezetekhez, valamint a velük összefüggésbe hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó vagy tulajdonukat képező vagy általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   Az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.”;

ii.

a (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak;”

iii.

a (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy, illetve szervezet I., illetve II. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy az ezen időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;”

iv.

a (4) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a zálogjog vagy a határozat nem az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, illetve szervezet javát szolgálja; továbbá”;

v.

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya annak, hogy a II. mellékletben szereplő valamely szervezet a jegyzékbe vételének dátumát követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének dátumát követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.”;

(3)

A 4a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4a. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb szíriai személy vagy szervezet, köztük a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések.”;

4.

az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzéket.”;

5.

a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.”

2. cikk

A 2011/273/KKBP határozat melléklete az említett határozat I. melléklete lesz.

3. cikk

A 2011/273/KKBP határozatba II. mellékletként be kell illeszteni e határozat mellékletét.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL L 121.,. 2011.5.10., 11. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Szíriai Kereskedelmi Bank

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; a világ minden részén [NPWMD]

Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

vezérigazgatóság: dir.cbs@mail.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.

13.10.2011”


Top