Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0637

2011/637/EU: A Tanács határozata ( 2011. szeptember 26. ) a Fidzsi Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a fejlesztési együttműködési eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat időbeli hatályának módosításáról és meghosszabbításáról

OJ L 252, 28.9.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 199 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/637/oj

28.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. szeptember 26.)

a Fidzsi Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a fejlesztési együttműködési eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat időbeli hatályának módosításáról és meghosszabbításáról

(2011/637/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1), legutóbb Ouagadougouban 2010. június 22-én (2) módosított partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra (3) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: fejlesztési együttműködési eszköz) (4) és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2007/641/EK határozatot (5) azért fogadták el, hogy megfelelő intézkedéseket hajtsanak végre az AKCS–EU partnerségi megállapodás 9. cikkében említett lényeges elemek, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz 3. cikkében említett értékek megsértését követően.

(2)

Ezeket az intézkedéseket a 2009/735/EK tanácsi határozat (6), majd ezt követően a 2010/208/EU határozat (7), a 2010/589/EU határozat (8), valamint a 2011/219/EU határozat (9) meghosszabbította, mivel nem csupán a Fidzsi Köztársaság a 2007 áprilisában tartott konzultációk során vállalt, az AKCS–EU partnerségi megállapodás és a fejlesztési együttműködési eszköz alapvető elemeit érintő fontos kötelezettségeket nem valósította még meg, hanem számos ilyen kötelezettségvállalás tekintetében jelentős visszalépések is történtek a közelmúltban.

(3)

A 2007/641/EK határozat 2011. szeptember 30-án hatályát veszti. Indokolt meghosszabbítani a határozat érvényességét, és ennek megfelelően frissíteni a megfelelő intézkedések tartalmát,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/641/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2012. szeptember 30-án hatályát veszti. A határozatot rendszeresen, legalább hathavonta felül kell vizsgálni.”.

2.

A melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő levél címzettje a Fidzsi Köztársaság.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 287., 2010.11.4., 3. o.

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

(4)  HL L 378., 2006.12.27., 41. o.

(5)  HL L 260., 2007.10.5., 15. o.

(6)  HL L 262., 2009.10.6., 43. o.

(7)  HL L 89., 2010.4.9., 7. o.

(8)  HL L 260., 2010.10.2., 10. o.

(9)  HL L 93., 2011.4.7., 2. o.


MELLÉKLET

Őexcellenciája Ratu Epeli NAILATIKAU

a Fidzsi Köztársaság elnöke

Suva

Fidzsi Köztársaság

Tisztelt Elnök Úr!

Az Európai Unió (EU) nagy jelentőséget tulajdonít az AKCS–EU partnerségi megállapodás 9. cikkében és a fejlesztési együttműködési eszköz 3. cikkében foglalt rendelkezéseknek. Az AKCS–EU partnerség az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartásán nyugszik, amely elvek az AKCS–EU partnerségi megállapodás lényeges elemeiként, és ezáltal a közöttünk fennálló kapcsolatok alapjaként is szolgálnak.

2006. december 11-én az EU Tanácsa elítélte a Fidzsi Köztársaságban (Fidzsi) lezajlott katonai hatalomátvételt.

Tekintettel arra, hogy a 2006. december 5-i katonai hatalomátvétel az AKCS–EU partnerségi megállapodás 9. cikkében felsorolt lényeges elemek megsértését jelentette, az Unió az említett megállapodás 96. cikke szerint konzultációra kérte fel Fidzsit, hogy az AKCS–EU partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően alaposan megvizsgálja a helyzetet, és amennyiben szükséges, lépéseket tegyen a helyzet orvoslására.

E konzultációk hivatalos része 2007. április 18-án vette kezdetét Brüsszelben. Az Unió üdvözölte, hogy az ideiglenes kormány megerősített számos, az emberi jogok és az alapvető szabadságok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartása tekintetében tett kulcsfontosságú kötelezettségvállalást (lásd lent), és pozitív lépéseket javasolt a végrehajtásukra.

Sajnálatos módon azóta egy sor olyan kedvezőtlen változásra került sor, különösen 2009 áprilisában, amelyekkel Fidzsi jelenleg kötelezettségvállalásainak egész sorát szegi meg. Ez közelebbről az alkotmány hatályon kívül helyezését, a parlamenti választások igen jelentős késleltetését és az emberi jogok megsértését jelenti. Noha a kötelezettségvállalások végrehajtása jelentősen késik, a kötelezettségvállalások többsége továbbra is kiemelten fontos Fidzsi jelenlegi helyzetét tekintve, így ezek jegyzékét e levélhez mellékeltük. Mivel Fidzsi egyoldalúan úgy határozott, hogy számos kulcsfontosságú kötelezettségvállalást megsért, Fidzsi kevesebb fejlesztési támogatásban részesül.

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás sarokkövét alkotó partnerség szellemében azonban az Unió kifejezi arra való hajlandóságát, hogy új hivatalos konzultációkba bocsátkozzon, amint ezek kedvező kimenetére ésszerű kilátás nyílik. Az ideiglenes miniszterelnök 2009. július 1-jén előterjesztette a reformok és a demokratikus rendhez való visszatérés ütemtervét. Az Unió továbbra is kész párbeszédet folytatni az ütemtervről, valamint fontolóra venni, hogy az esetlegesen új konzultációk alapjául szolgálhat-e. Ennek megfelelően az Unió úgy határozott, hogy meghosszabbítja a Fidzsire vonatkozó jelenlegi megfelelő intézkedések hatályát, hogy ezáltal lehetőséget teremtsen az új konzultációkra. Bár néhány megfelelő intézkedés mára érvényét vesztette, az Unió arra a következtetésre jutott, hogy egyoldalú frissítésük helyett inkább a Fidzsivel folytatott új konzultációk lehetőségét tárná fel bővebben. Következésképpen különösen fontos, hogy az ideiglenes kormány elkötelezze magát az összes érintettet bevonó hazai politikai párbeszéd, valamint az ütemterv időkeretét érintő rugalmasság mellett. Míg az EU álláspontját jelenleg és a jövőben is az AKCS–EU partnerségi megállapodás lényeges elemei, valamint alapelvei, különösen a párbeszéd sarkalatos szerepe és a kölcsönös kötelezettségvállalások teljesítése fogják vezérelni, hangsúlyozni kell, hogy nincsenek az Unió részéről előre eldöntött következtetések a jövőbeli konzultációk kimenetét illetően.

Amennyiben az új konzultációk eredményeként jelentős kötelezettségvállalások születnek Fidzsi részéről, az Unió elkötelezi magát e megfelelő intézkedések mihamarabbi, kedvező felülvizsgálata mellett. Amennyiben ellenben Fidzsin nem javul a helyzet, úgy ez Fidzsi számára azzal jár, hogy a fejlesztési alapokból még kevesebb támogatásban részesül. Fidzsit illetően az alkotmányos rend visszaállításáért tett előrelépések értékelése irányadó lesz az EU szempontjából a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok vonatkozásában hozandó kísérő intézkedésekről szóló újabb határozatokat és a 10. EFA keretében Fidzsi nemzeti indikatív programját illetően.

Amíg az új konzultációkra sor nem kerül, az Unió felkéri Fidzsit, hogy folytassa és tegye intenzívebbé a fokozott politikai párbeszédet.

A megfelelő intézkedések a következők:

ezentúl is nyújtható humanitárius segély és támogatható közvetlenül a civil társadalom és a lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportja,

folytatódhatnak a folyamatban lévő, különösen a 8. és a 9. EFA-ból támogatott együttműködési tevékenységek,

folytathatók a demokráciához való visszatérést és a kormányzás javítását elősegítő együttműködési tevékenységek, feltéve, hogy nem lépnek fel rendkívül kivételes körülmények,

folytatódhat a 2006. évre szóló, cukorreformot kísérő intézkedések végrehajtása. A Fidzsi-szigetek technikai szinten 2007. június 19-én írta alá a finanszírozási megállapodást. Megjegyezzük, hogy a finanszírozási megállapodás felfüggesztési záradékot tartalmaz,

folytatódhat a cukorreform 2011–2013 évekre vonatkozó kísérő intézkedései többéves indikatív programjának kidolgozása, és sor kerülhet annak valószínű aláírására,

a 10. EFA-ra irányuló országstratégiai dokumentum és nemzeti indikatív program véglegesítése, technikai szintű aláírása és végrehajtása, az indikatív pénzügyi keret megállapítása, valamint az ennek az összegnek legfeljebb 25 %-át kitevő ösztönző részlet lehetséges elosztása, ami az emberi jogok és a jogállamiság tekintetében tett vállalások tiszteletben tartásának függvényében történik, nevezetesen, hogy az ideiglenes kormány fenntartja az alkotmányt, a bírói testület függetlenségét teljes mértékben tiszteletben tartja, a 2007. szeptember 6-án újból bevezetett szükségállapotra vonatkozó szabályokat mielőbb visszavonja, Fidzsi jogszabályai szerinti különböző eljárások és fórumok keretében sor kerül az emberi jogok esetleges megsértése valamennyi esetének kivizsgálására, és az ideiglenes kormány minden erőfeszítést megtesz annak megelőzése érdekében, hogy a biztonsági ügynökségek megfélemlítést célzó nyilatkozatokat tegyenek,

a cukorágazatnak nyújtott 2007. évi juttatás nulla,

a cukorágazatnak nyújtott 2008. évi juttatás rendelkezésre bocsátása a választások hiteles és időben történő előkészítésére vonatkozó bizonyítékoktól függött a közösen megállapított kötelezettségvállalásoknak megfelelően; nevezetesen az alkotmánnyal összhangban történő népszámlálástól, a választókörzetek újbóli kijelölésétől és a választási reformtól; a választási iroda működésének biztosítására hozott intézkedésektől, beleértve választási felügyelő kinevezését 2007. szeptember 30-ig, az alkotmánnyal összhangban. A cukorágazatnak nyújtott 2008. évi ezen juttatás 2009. december 31-én elveszett,

a cukorágazatnak nyújtott 2009. évi juttatást 2009 májusában törölték, mivel az ideiglenes kormány úgy döntött, hogy 2014 szeptemberéig elhalasztja a parlamenti választásokat,

a 2010. évi juttatást 2010. május 1-je előtt törölték, mivel nem volt előrelépés tapasztalható a demokratikus folyamat folytatásában; a cukorágazat kritikus helyzetére tekintettel azonban a juttatás egy részét elkülönítették azzal a céllal, hogy közvetlen támogatást nyújthassanak a lakosság cukortermeléstől közvetlenül függő részének a visszás társadalmi következmények csillapítása érdekében. Ezeket az alapokat az Európai Unió suvai küldöttsége központilag, és nem a kormányon keresztül kezeli,

a többéves indikatív programnak a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országokkal kapcsolatosan a 2011–2013. évekre vonatkozó kísérő intézkedései szerinti indikatív keretösszeg rendelkezésre bocsátását a konzultációs eljáráson történő megállapodástól teszik függővé; e megállapodás hiányában csak a szociális visszásságokat enyhítő intézkedések meghozatalát veszik fontolóra az ebből a juttatásból történő finanszírozásra,

további támogatás nyújtása mérlegelhető kulcsfontosságú vállalások előkészítéséhez és végrehajtásához, különösen a választások előkészítése és/vagy megtartása terén,

érintetlen marad a regionális együttműködés, és benne Fidzsi részvétele.

A kötelezettségvállalások ellenőrzése az ezen levél mellékletében felsorolt feltételekkel összhangban történik, mely feltételek a rendszeres párbeszéddel, az értékelési és nyomonkövetési missziókkal folytatott hatékony együttműködéssel és jelentéstétellel kapcsolatosak.

Az Európai Unió elvárja továbbá Fidzsitől, hogy teljes mértékben együttműködjön a Csendes-óceáni Szigetek Fórumával a jelentős személyek csoportja ajánlásainak végrehajtása terén, amelyeket a Külügyminiszterek Fóruma 2007. március 16-án Vanuatun tartott ülésén hagyott jóvá.

Az Európai Unió továbbra is kitüntetett figyelemmel kíséri majd a helyzetet Fidzsin. Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 8. cikke szerint Fidzsivel megerősített politikai párbeszédet fognak folytatni az emberi jogok tiszteletben tartásának, a demokrácia visszaállításának és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében egészen addig, amíg mindkét fél meg nem állapítja, hogy a párbeszéd megerősített természete elérte a célját.

Amennyiben az ideiglenes kormány által tett kötelezettségvállalások végrehajtásában megtorpanás, megszakítás vagy visszalépés következne be, az Unió fenntartja a megfelelő intézkedések kiigazításának jogát.

Az EU hangsúlyozza, hogy azok a privilégiumok, amelyeket Fidzsi az EU-val folytatott együttműködésben élvez, az AKCS–EU partnerségi megállapodás alapvető elemeinek és a fejlesztési együttműködési eszközben ismertetett elvek tiszteletben tartásától függenek. Az Unió arról való meggyőzése érdekében, hogy az ideiglenes kormány teljes mértékben kész a kötelezettségvállalások teljesítésére, alapvető fontosságú mihamarabb jelentős előrehaladást elérni e közösen megállapított kötelezettségvállalások terén.

Tisztelettel:

Kelt Brüsszelben,

az Európai Unió Tanácsa részéről

az Európai Bizottság részéről

MELLÉKLET A MELLÉKLETHEZ

A FIDZSI-SZIGETEKI KÖZTÁRSASÁGGAL MEGÁLLAPÍTOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A.   A demokratikus elvek tiszteletben tartása

1. kötelezettségvállalás

A Csendes-óceáni Szigetek Fóruma által kijelölt független ellenőrök által elvégzett értékelés megállapításaitól függően 2007. március 1-jétől számítva 24 hónapon belül szabad és tisztességes parlamenti választásokra kerül sor. A választás megtartásának előkészítését közösen meghatározott kritériumok alapján kísérik figyelemmel, és – szükség esetén – kiigazítják vagy módosítják. Ez különösen a következőket feltételezi:

2007. június 30-ig az ideiglenes kormány elfogadja az új parlamenti választásokat előkészítő különböző lépések végrehajtásának időpontjait meghatározó ütemtervet,

az ütemterv tartalmazza a népszámlálás, a választókörzetek újbóli kijelölése és a választási reform időpontjait,

a választókörzetek kijelölése és a választási reform az alkotmánnyal összhangban történik,

az alkotmánnyal összhangban intézkedéseket hoznak a választási iroda működésének biztosítására, beleértve a választási felügyelő 2007. szeptember 30-ig történő kinevezését is,

az alelnök kinevezése az alkotmánnyal összhangban történik.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány jelentős jogalkotási, adózási vagy egyéb politikai kezdeményezések, illetve változások elfogadásakor figyelembe veszi a civil társadalommal és más érintett érdekeltekkel folytatott konzultációkat.

B.   Jogállamiság

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány minden erőfeszítést megtesz annak megelőzése érdekében, hogy a biztonsági ügynökségek megfélemlítést célzó nyilatkozatokat tegyenek.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány fenntartja az 1997. évi alkotmányt, és garantálja az olyan alkotmányos intézmények rendes és független működését, mint a Fidzsi-szigeteki Emberi Jogi Bizottság, a Közszolgálati Bizottság és az Alkotmányos Szervek Bizottsága. A Főnökök Nagytanácsának függetlenségét és működését fenntartják.

3. kötelezettségvállalás

Teljes mértékben tiszteletben tartják a bírói kar függetlenségét, és lehetővé teszik, hogy tevékenységét szabadon végezze, ítéleteit pedig valamennyi érintett fél tiszteletben tartja, vállalva különösen a következőket:

az ideiglenes kormány 2007. július 15-ig kinevezi a bíróságot az alkotmány 138. szakaszának (3) bekezdése szerint,

a bírák kinevezése és/vagy felmentése ezentúl szigorúan az alkotmányos rendelkezésekkel és az eljárási szabályokkal összhangban történik,

az igazságszolgáltatás tevékenységeibe a hadsereg, a rendőrség és az ideiglenes kormány semmilyen formában nem avatkozik be, és teljes mértékben tiszteletben tartja a jogászi hivatást.

4. kötelezettségvállalás

A korrupcióhoz kapcsolódó valamennyi büntetőjogi eljárás megfelelő bírói csatornákon keresztül történik, és a korrupció állítólagos eseteinek kivizsgálására felállított bármely szerv alkotmányos kereteken belül működik.

C.   Emberi jogok és alapvető szabadságok

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány megtesz minden szükséges lépést annak elősegítésére, hogy az emberi jogok állítólagos megsértésének valamennyi esetét a Fidzsi-szigetek törvényei szerinti különböző eljárások és fórumok keretében vizsgálják ki.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány 2007. májusában felfüggeszti a szükségállapotra vonatkozó szabályozásokat, a nemzetbiztonságot, a közrendet és a biztonságot fenyegető veszélyektől függően.

3. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány vállalja, hogy biztosítja a Fidzsi-szigeteki Emberi Jogi Bizottság teljes függetlenség mellett és az alkotmánnyal összhangban megvalósuló működését.

4. kötelezettségvállalás

Teljes mértékben és minden formájában tiszteletben tartják a véleménynyilvánítás szabadságát és a médiaszabadságot az alkotmányban meghatározottak szerint.

D.   A kötelezettségvállalások betartásának nyomon követése

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány vállalja, hogy rendszeres párbeszédet folytat, amely lehetővé teszi a megtett haladás ellenőrzését, valamint azt, hogy az EU és az Európai Bizottság hatóságainak/képviselőinek teljes hozzáférést biztosít az emberi jogokhoz, valamint a fidzsi-szigeteki demokrácia és jogállamiság békés helyreállításához kapcsolódó valamennyi információhoz.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány teljes mértékben együttműködik az EU bármely, a haladás értékelését és megfigyelését végző küldöttségével.

3. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány 2007. június 30-tól kezdve háromhavonta jelentést küld a Cotonoui Megállapodás alapvető elemei és a kötelezettségvállalások tekintetében tett előrehaladásról.

Megállapítást nyert, hogy bizonyos kérdések csak olyan pragmatikus megközelítés alapján kezelhetők hatékonyan, amely figyelembe veszi a jelen realitásait, és amely a jövőre összpontosít.


Top