Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0973

A Tanács 973/2010/EU rendelete ( 2010. október 25. ) az Azori-szigetek és Madeira autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

OJ L 285, 30.10.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 102 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/973/oj

30.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 285/4


A TANÁCS 973/2010/EU RENDELETE

(2010. október 25.)

az Azori-szigetek és Madeira autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

2007 augusztusában, illetve decemberében az Azori-szigetek és Madeira regionális hatóságai – a portugál kormány támogatásával – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikkének (2) bekezdése alapján több termék esetében is kérték a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazásának autonóm felfüggesztését. Kérésüket azzal indokolták, hogy az Azori-szigetek és Madeira távoli fekvése miatt az ott működő gazdasági szereplők kereskedelmi szempontból komoly hátrányban vannak, ami a demográfiai folyamatokat, a foglalkoztatást és a társadalmi-gazdasági fejlődést egyaránt kedvezőtlenül befolyásolja.

(2)

Az Azori-szigetek és Madeira helyi gazdasága nagymértékben a belföldi és a nemzetközi idegenforgalomtól függő, meglehetősen ingatag bevételi forrást jelent, amelyet olyan tényezők határoznak meg, amelyeket a helyi hatóságok és a portugál kormány egyaránt alig tudnak befolyásolni. Mindez jelentősen behatárolja az Azori-szigetek és Madeira gazdasági fejlődését. Ilyen körülmények között – az idegenforgalmi ágazat ingadozásainak ellensúlyozása és ennek révén a helyi foglalkoztatás megszilárdítása érdekében – támogatni kell azokat a gazdasági ágazatokat, amelyek az idegenforgalomtól kevésbé függenek.

(3)

Az Azori-szigetek és Madeira vámszabad területeinek ellátására szánt egyes ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 1993. június 24-i 1657/93/EGK tanácsi rendelet (3), amely 2008. december 31-ig volt hatályban, az utolsó években már nem váltotta be a tőle várt reményeket. Ennek valószínűsíthetően az az oka, hogy a rendelet szerinti felfüggesztések csak az Azori-szigetek és Madeira vámszabad területeire vonatkoztak, és emiatt a rendelet hatályának utolsó néhány évében lényegében kihasználatlanok maradtak. Ezért olyan új felfüggesztésekről kell rendelkezni, amelyeket nemcsak a vámszabad területeken működő vállalkozások, hanem a szóban forgó régiók területén működő valamennyi típusú gazdasági szereplő igénybe vehet. Ennek megfelelően a halászatnak, a mezőgazdaságnak, az iparnak és a szolgáltatásoknak is azon kereskedelmi ágazatok közé kell tartozniuk, amelyekre vonatkozik a felfüggesztés.

(4)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt felfüggesztések gazdasági hatásai valóban érvényesülhessenek, a felfüggesztések előnyeiből részesülő termékkört ki kell terjeszteni a mezőgazdasági, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánt késztermékekre, valamint a mezőgazdasági célra, illetőleg az ipari feldolgozási és karbantartási célra szánt nyersanyagokra és anyagokra, alkatrészekre és összetevőkre.

(5)

Annak érdekében, hogy a befektetők hosszú távon tervezhessenek, és a gazdasági szereplők olyan méretekben folytathassanak ipari és kereskedelmi tevékenységet, amely megszilárdítja az érintett régiók gazdasági és társadalmi viszonyait, 2010. november 1-jétől bizonyos termékek esetében tíz évre teljeskörűen fel kell függeszteni a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazását.

(6)

Annak érdekében, hogy kizárólag az Azori-szigetek és Madeira területén működő gazdasági szereplők élhessenek a szóban forgó vámintézkedések nyújtotta előnyökkel, a felfüggesztéseket a termékek végfelhasználásához kell kötni, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletnek (4) és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően.

(7)

A felfüggesztések hatékonysága érdekében az Azori-szigetek és Madeira hatóságainak meg kell tenniük a szükséges végrehajtási intézkedéseket, és ezekről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

(8)

A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén átmeneti intézkedéseket hozzon a kereskedelem eltérítését célzó spekulatív tevékenységek megakadályozására mindaddig, ameddig a Tanács e tevékenységekre vonatkozóan végleges megoldást nem fogad el.

(9)

A Kombinált Nómenklatúra módosításai nem idézhetnek elő érdemi változásokat a vámtételek felfüggesztésének jellegében. Ezért a Bizottságot fel kell ruházni azzal a jogkörrel, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a felfüggesztés hatálya alá tartozó terméklistán végrehajtsa a szükséges módosításokat és technikai kiigazításokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2010. november 1-jétől2020. november 2-ig a Tanács teljeskörűen felfüggeszti az I. mellékletben felsorolt, mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari célra szánt késztermékeknek az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókba történő behozatalára a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

Ezeket a termékeket a 2913/92/EGK rendelettel és a 2454/93/EGK rendelettel összhangban – a szabad forgalomba hozatalukat követően legalább huszonnégy hónapig az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban működő gazdasági szereplőknek kell használniuk.

2. cikk

2010. november 1-jétől2020. november 2-ig a Tanács teljeskörűen felfüggeszti a II. mellékletben felsorolt, mezőgazdasági, ipari feldolgozási vagy karbantartási célra szánt nyersanyagoknak, alkatrészeknek és összetevőknek az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókba történő behozatalára a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

3. cikk

Az Azori-szigetek és Madeira hatóságai megteszik az 1. és a 2. cikkben foglalt rendelkezések betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

Az említett hatóságok 2011. április 30-ig tájékoztatják a Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

4. cikk

Az 1. és a 2. cikkben előírt vámfelfüggesztés a 2913/92/EGK rendelet 21. és 82. cikkével összhangban meghatározott célú végfelhasználáshoz és a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkében előírt vámellenőrzéshez van kötve.

5. cikk

(1)   Ha a Bizottság okkal feltételezi, hogy az e rendeletben megállapított felfüggesztés egy adott termék kereskedelmének eltérítését eredményezte, akkor a felfüggesztést a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással legfeljebb tizenkét hónapra átmenetileg visszavonhatja. Az átmenetileg visszavont felfüggesztés hatálya alá tartozó termékek behozatali vámját biztosíték nyújtásával kell garantálni, és az érintett termékek csak e biztosítéknyújtást követően hozhatók az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban szabad forgalomba.

(2)   Ha a Tanács a tizenkét hónapos időszakon belül a Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a felfüggesztést véglegesen vissza kell vonni, akkor a biztosíték nyújtásával garantált vámok összegét véglegesen beszedik.

(3)   Ha a tizenkét hónapos időszakon belül nem született a (2) bekezdésnek megfelelően végleges döntés, akkor a biztosítékokat fel kell szabadítani.

6. cikk

Amennyiben a Kombinált Nómenklatúra módosításai megkövetelik, a Bizottság szükség esetén felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, a 7. cikkel összhangban, valamint a 8. és 9. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően elfogadhatja az I. és II. melléklet módosításait és technikai kiigazításait.

7. cikk

(1)   A 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköröket határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

(2)   A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

(3)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a 8. és a 9. cikkben megállapított feltételekkel ruházzák a Bizottságra.

8. cikk

(1)   A Tanács visszavonhatja a 6. cikkben említett hatáskör-átruházást.

(2)   Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.

(3)   A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt hatáskör-átruházást. A határozat azonnal vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát nem érinti. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

9. cikk

(1)   A Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

(2)   Amennyiben ezen időszak lejártáig a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, vagy amennyiben ezt megelőzően a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy úgy döntött, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a benne megjelölt időpontban hatályba lép.

(3)   Ha a Tanács kifogást emel az elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, akkor az nem lép hatályba. A Tanács megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogását.

10. cikk

Az Európai Parlamentet tájékoztatják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bizottság általi elfogadásáról, az ezekkel szemben emelt kifogásokról, illetve a hatáskör-átruházás Tanács általi visszavonásáról.

11. cikk

(1)   A Bizottság munkáját a Vámkódexbizottság segíti.

(2)   Az erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (6) 4. és 7. cikke alkalmazandó.

Az 1999/438/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt határidő három hónap.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. november 1-jétől kell alkalmazni, a 6–10. cikk kivételével, amelyek e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  A 2010. január 1-jei és 2010. szeptember 7-i vélemények (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2009. december 17-i vélemény (HL C 225., 2010.9.22., 59. o.).

(3)  HL L 158., 1993.6.30., 1. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


I. MELLÉKLET

Mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari felhasználásra szánt késztermékek

KN-kód (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 291., 2008.10.31., 1. o.) elfogadott, 2009. január 1-jétől alkalmazandó KN-kódok.


II. MELLÉKLET

Mezőgazdasági célra, ipari feldolgozásra és karbantartásra szánt nyersanyagok, alkatrészek és összetevők

KN-kód (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 291., 2008.10.31., 1. o.) elfogadott, 2009. január 1-jétől alkalmazandó KN-kódok.


Top