Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1010

Az Europol igazgatótanácsának határozata ( 2009. június 4. ) az Europolról szóló tanácsi határozat 10. cikkének (4) bekezdése alapján történő adatfeldolgozásra vonatkozó feltételekről

OJ L 348, 29.12.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 270 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1010/oj

29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/1


AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCSÁNAK HATÁROZATA

(2009. június 4.)

az Europolról szóló tanácsi határozat 10. cikkének (4) bekezdése alapján történő adatfeldolgozásra vonatkozó feltételekről

(2009/1010/IB)

AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: „Europol-határozat”) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az igazgatótanács feladata, hogy az igazgató javaslata alapján – a közös ellenőrző szervvel folytatott konzultációt követően – meghatározza az olyan adatfeldolgozására vonatkozó feltételeket, amely annak megállapítására irányul, hogy az adatok jelentőséggel bírnak-e az Europol feladatai tekintetében és felvehetők-e az Europol valamelyik információfeldolgozó rendszerébe, különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint az adatok tárolására és törlésére vonatkozó határidőkre.

(2)

E határozat elfogadásával az igazgatótanács figyelembe veszi azokat az elveket, amelyek az Európa Tanács 1981. január 28-i, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményben és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1987. szeptember 17-i, a személyes adatok rendőri ágazatban való felhasználását szabályozó R(87)15. számú ajánlásában találhatók.

(3)

Az igazgatótanács határozatát jóváhagyás céljából a Tanács elé kell terjeszteni,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „személyes adat”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy az, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen egy azonosító számra, vagy egy vagy több olyan tényezőre való hivatkozással, amelyek jellemzőek az illető személy fizikai, pszichológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására;

b)   „személyes adatok feldolgozása”: bármilyen művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal – akár automatikus, akár nem automatikus eszközök útján – végeznek el, úgymint gyűjtés, felvétel, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy módosítás, visszakeresés, egyeztetés, hasznosítás, továbbítás általi közlés, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, csoportosítás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés;

c)   „információfeldolgozó rendszerek”: az Europol Információs Rendszer, az elemzési munkafájlok és az Europol-határozat 10. cikkének (1) bekezdésében említett, személyes adatokat feldolgozó egyéb rendszerek;

d)   „Europol Információs Rendszer”: az Europol-határozat 11. cikkének (1) bekezdésében említett rendszer;

e)   „elemzési munkafájl”: az Europol-határozat 14. cikkében említettek szerinti elemzés céljára létrehozott fájl;

f)   „uniós szervek”: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződések által vagy azok alapján létrehozott, az Europol-határozat 22. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek;

g)   „harmadik felek”: az Europol-határozat 23. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országok és szervezetek;

h)   „az Europol megfelelően felhatalmazott személyzete”: azok az igazgató által kijelölt Europol-tisztviselők, akiknek feladata a személyes adatok e határozattal összhangban történő feldolgozása.

2. cikk

Hatály

Ez a határozat az Europolnak továbbított személyes adatokra alkalmazandó annak megállapítása céljából, hogy ezek az adatok az Europol feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e és felvehetők-e az Europol információfeldolgozó rendszereibe, a következő adatok kivételével:

a)

az Europol Információs Rendszerbe az Europol-határozat 13. cikkének (1) bekezdése értelmében bevitt személyes adatok;

b)

valamely tagállam, uniós szerv vagy harmadik fél által egy adott elemzési munkafájlba való felvételre felkínált személyes adatok, valamint az elemzési munkafájlba az Europol-határozat 14. cikkének értelmében bevitt személyes adatok;

c)

az Europolnak az Europol-határozat 10. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatában említett, személyes adatokat feldolgozó más rendszerbe való felvételre továbbított személyes adatok.

3. cikk

Hozzáférés és felhasználás

(1)   Az Europol által e határozat alapján feldolgozott személyes adatokhoz kizárólag az Europol megfelelően felhatalmazott személyzete férhet hozzá.

(2)   Az Europol-határozat 17. cikkének sérelme nélkül az Europol által e határozat alapján feldolgozott személyes adatok kizárólag annak megállapítása céljából használhatók fel, hogy ezek az adatok az Europol feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e, és felvehetők-e az Europol információfeldolgozó rendszereibe.

(3)   Ha az Europol megállapítja, hogy az adatok feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak, és felvehetők az Europol Információs Rendszerbe, javasolja, hogy az adatokat átadó tagállam az Europol-határozat 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően vigye be az adatokat az Europol Információs Rendszerbe. Ha a tagállam nem az Europol javaslatának megfelelően jár el, e határozat 5. cikkét kell alkalmazni.

4. cikk

A személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó szabályok

(1)   A személyes adatok e határozat alapján történő feldolgozása során az Europolnak be kell tartania a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozóan az Europol-határozatban és különösen annak 18., 27. és 35. cikkében előírt szabályokat, valamint az azok végrehajtása tekintetében elfogadott szabályokat.

(2)   Abban az esetben, ha az Europol úgy határoz, hogy az említett adatokat felveszi információfeldolgozó rendszereibe, onnan törli vagy megsemmisíti, erről értesítenie kell az adatokat átadó tagállamot, uniós szervet vagy harmadik felet.

5. cikk

Az adatok tárolására vonatkozó határidők

(1)   A személyes adatoknak a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban történő felhasználásáról a lehető leghamarabb, de mindenképpen legkésőbb az említett adatok Europol általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül határozni kell.

(2)   Amennyiben a hat hónapos határidő végéig nem születik ilyen határozat, a szóban forgó személyes adatokat törölni kell vagy meg kell semmisíteni, és erről értesíteni kell az adatokat átadó tagállamot, uniós szervet vagy harmadik felet.

6. cikk

Jogi felelősség

Az Europol felel ezen határozat 3., 4. és 5. cikkének betartásáért.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Europol-határozat alkalmazásának napján lép hatályba.

Kelt Hágában, 2009. június 4-én.

A Tanács által 2009. november 30-án jóváhagyva.

az elnök

S. CLERTON


(1)  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.


Top