Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0475

A Tanács 2009/475/KKBP együttes fellépése ( 2009. június 11. ) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX)

OJ L 156, 19.6.2009, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/475/oj

19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/57


A TANÁCS 2009/475/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. június 11.)

az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. március 7-én elfogadta az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépést (1). Az együttes fellépés, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, 2009. június 30-án hatályát veszti.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2009. március 24-én megállapodott az EUJUST LEX további 12 hónappal, 2010. június 30-ig történő meghosszabbításáról. Ezen időszak során az EUJUST LEX, alapfeladatának folytatása mellett, egy Irakban végzendő tevékenységeket magában foglaló kísérleti projektet hajt végre.

(3)

Az EUJUST LEX kiadásainak 2009. június 30-ig történő fedezése érdekében a 2005/190/KKBP együttes fellépés alapján rendelkezésre álló 10 millió EUR pénzügyi referenciaösszeg a Tanács 2006/708/KKBP együttes fellépése (2) alapján 11,2 millió EUR-val, majd pedig a Tanács 2008/304/KKBP együttes fellépése (3) alapján 7,2 millió EUR-val került kiegészítésre. Az új misszióval járó kiadásoknak a 2009. július 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakban történő fedezésére további pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(4)

A misszió megbízatását olyan biztonsági helyzetben valósítja meg, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve.

(5)

A misszió parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek a misszió költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses felelősségét,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Európai Unió létrehozza az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-misszióját (EUJUST LEX).

(2)   Az EUJUST LEX a 2. cikkben meghatározott megbízatásban szereplő céloknak és más rendelkezéseknek megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Megbízatás

(1)   Az EUJUST LEX az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer sürgős szükségleteire irányul, a felsővezetők, valamint a nyomozó szervek felső- és középvezetői részére nyújtott képzés révén. E képzés célja az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer teljesítményének, annak elemei közti koordinálásnak és együttműködésnek a javítása.

(2)   Az EUJUST LEX elősegíti a szorosabb együttműködést az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer szereplői között, és erősíti a vezető és magas rangú, elsősorban rendőri, igazságszolgáltatási és büntetés-végrehajtási tisztviselők irányítási képességeit, valamint javítja a nyomozási szakértelmet és eljárásokat a jogállamiság és az emberi jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

(3)   A képzés az EU területén és Irakban vagy a régióban folyik, és az EUJUST LEX összekötő hivatalt tart fenn Bagdadban. A 2009. július 1. és 2010. június 30. közötti időszakban az EUJUST LEX egy iraki tevékenységekre épülő kísérleti szakaszt indít el, amely stratégiai tanácsadást, mentorálást és képzést foglal magában, olyan módon és ahol azt a biztonsági körülmények és a források lehetővé teszik.

Az iraki biztonsági körülmények további alakulásától és a megfelelő infrastruktúra hozzáférhetőségétől függően a Tanács 2010. június 30. után megvizsgálja a kísérleti szakasz eredményeit és dönt a misszió jövőjéről.

(4)   Hatékony stratégiai és technikai partnerséget kell kialakítani az iraki felekkel a misszió során, különösen a tervezés szakaszában a tanterv kidolgozásában. Koordinációra is szükség lesz a képzésben részt vevő személyi állomány kiválasztásához, ellenőrzéséhez, értékeléséhez, nyomon követéséhez és koordinálásához annak érdekében, hogy az irakiak mihamarabb elsajátítsák a tudnivalókat. A tervezési és az operatív szakaszban az EUJUST LEX és a képzést nyújtó tagállamok közötti szorosabb koordinációra is szükség lesz. Ennek magában kell foglalnia az érintett tagállamok iraki diplomáciai képviseleteinek, valamint az olyan tagállamok összekötőinek bevonását, amelyek a misszió szempontjából releváns képzés nyújtásában friss tapasztalatokkal rendelkeznek.

(5)   Az EUJUST LEX-nek biztonságosnak, függetlennek és jól körülhatároltnak kell lennie, ugyanakkor ki kell egészítenie az iraki kormány és a nemzetközi közösség – különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Amerikai Egyesült Államok – által tett erőfeszítéseket és azokhoz hozzáadott értéket kell biztosítania, valamint szinergiákat kell kialakítania a vonatkozó közösségi és tagállami tevékenységekkel. Ebben az összefüggésben az EUJUST LEX-nek kapcsolatot kell tartania az iraki hatóságokkal és a jelenleg képzési programokat megvalósító tagállamokkal.

3. cikk

Szervezeti felépítés

Az EUJUST LEX alapvetően az alábbiak szerint épül fel.

a)

a misszió vezetője;

b)

a brüsszeli székhelyű koordinációs hivatal;

c)

a bagdadi összekötő hivatal;

d)

a tagállamok által biztosított és az EUJUST LEX által koordinált képzési létesítmények, oktatók és szakértők.

A fenti elemek a műveleti koncepcióban (CONOPS) és a műveleti tervben (OPLAN) kerülnek kidolgozásra.

4. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUJUST LEX polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat igazgatója lesz.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, a főtitkár/főképviselő átfogó felügyelete alatt – stratégiai szinten parancsnokságot és felügyeletet gyakorol az EUJUST LEX fölött.

(3)   A polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőknek kiadott stratégiai szintű utasítások révén is.

(4)   A teljes kirendelt állomány a küldő állam nemzeti hatóságainak vagy az uniós intézménynek a teljes körű parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(5)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az EU gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

5. cikk

A misszió vezetője

(1)   A misszióvezető vállalja a felelősséget a misszióért, és gyakorolja annak helyszíni parancsnoklását és ellenőrzését.

(2)   A misszió vezetője gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti parancsnoklást és ellenőrzést, valamint ellátja a misszió rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő igazgatási és logisztikai feladatokat.

(3)   A misszió vezetője – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUJUST LEX hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad a misszió teljes személyi állományának, beleértve a brüsszeli koordinációs hivatalt és a bagdadi összekötő irodát is, koordinálja a műveleteket és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel a misszió költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUJUST LEX missziót, és biztosítja annak megfelelő láthatóságát.

6. cikk

Személyzet

(1)   Az EUJUST LEX személyzetének létszáma és képessége összhangban van a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel és a 3. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   Az EUJUST LEX személyzetét az uniós tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki. Minden tagállam viseli az általa kirendelt EUJUST LEX-személyzettel kapcsolatos költségeket, ideértve a pénzügyi kimutatásban meghatározott fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon kívüli juttatásokat és az utazás költségeit.

(3)   Szükség szerint nemzetközi és helyi személyzet is alkalmazható szerződéses alapon.

(4)   A teljes személyi állomány a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. A teljes személyi állomány tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

7. cikk

A személyzet jogállása

(1)   Amennyiben szükséges, az EUJUST LEX személyzetének jogállását – beleértve adott esetben az EUJUST LEX lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult az elnökség nevében ilyen megállapodásról tárgyalni.

(2)   Az EUJUST LEX-személyzet tagjait kirendelő uniós tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely igény teljesítéséért. A szóban forgó uniós tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

8. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az EUJUST LEX – válságkezelési műveletként – egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   A PBB a Tanács felelősségvállalásával gyakorolja az EUJUST LEX politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, a főtitkár/főképviselő átfogó felügyelete alatt – az EUJUST LEX stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főtitkár/főképviselőn keresztül tesz jelentést a Tanácsnak.

(5)   Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja a parancsnoklást és az ellenőrzést az EUJUST LEX felett, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

9. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács felelősségvállalásával a PBB gyakorolja a misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat.

(2)   E felhatalmazás a CONOPS és az OPLAN módosítására is vonatkozik. Ezenfelül magában foglalja a misszióvezető kinevezésére vonatkozó döntések meghozatalához szükséges hatásköröket is. A misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(3)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(4)   A PBB rendszeresen és igény szerint jelentést kap a polgári műveleti parancsnoktól és a misszióvezetőtől a felelősségi körükbe tartozó kérdésekről.

10. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok – a 4. és a 8. cikkel összhangban, továbbá a Tanács Biztonsági Hivatalával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EUJUST LEX érdekében történő megfelelő és hatékony végrehajtását.

(2)   A misszióvezető felel a művelet biztonságáért, valamint az Európai Unióról szóló szerződés V. címe és az azt alátámasztó dokumentumok szerint az Európai Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politika alapján a művelet tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért.

(3)   A missziónak a tagállamokban végrehajtott elemeivel kapcsolatban a fogadó állam megtesz minden szükséges és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy területén biztosítsa a résztvevők és a kiképzők biztonságát.

(4)   A brüsszeli székhelyű koordinációs hivatalra vonatkozó szükséges és megfelelő intézkedésekről a Tanács Biztonsági Hivatala gondoskodik a fogadó tagállam hatóságaival együttműködve.

(5)   Amennyiben a képzés valamely harmadik államban folyik, az EU – az érintett tagállam bevonásával – felkéri a harmadik állam hatóságait, hogy területén tegyék meg a résztvevők és a kiképzők vagy szakértők biztonságára vonatkozó megfelelő intézkedéseket.

(6)   Az EUJUST LEX-hez biztonsági tisztviselőt jelölnek ki, aki a misszió vezetőjének tesz jelentést.

(7)   A misszió vezetője a misszió felállítását érintő biztonsági kérdésekben a főtitkár/főképviselő utasításainak megfelelően konzultál a PBB-vel.

(8)   Az EUJUST LEX-személyzet tagjai, a kiképzők és szakértők a Tanács Biztonsági Hivatala által szervezett kötelező biztonsági képzésen és szükség esetén orvosi ellenőrzésen vesznek részt minden iraki kiküldetés, illetve utazás előtt.

(9)   A tagállamok törekednek arra, hogy szükség szerint biztosítsák Irakban az EUJUST LEX és különösen az összekötő hivatal Irakba és annak területén belül utazó személyzetének, kiképzőinek és szakértőinek a biztonságos elhelyezését és védelmét, golyóálló mellénnyel és egyéb biztonsági eszközökkel történő ellátását. A misszióvezető e célból megfelelő megállapodásokat köthet szükség szerint a tagállamokkal vagy a helyi hatóságokkal.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. július 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakra 10,8 millió EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Közösség általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona. Amennyiben a képzés egy része valamely harmadik államban folyik, szerződési ajánlatot harmadik államok állampolgárai is tehetnek. Ilyen esetben az EUJUST LEX részére beszerzett áruk és szolgáltatások is származhatnak harmadik államokból.

(3)   Az iraki különleges biztonsági helyzet miatt a Bagdadban és szükség szerint az ország más területein nyújtott szolgáltatások biztosítása az Egyesült Királyság, adott esetben más tagállamok szerződései vagy az iraki hatóságok megállapodásai alapján történik, amelyeket az e szolgáltatásokat nyújtó és azokért számlázó cégekkel kötnek. Az EUJUST LEX költségvetése fedezi e kiadásokat. Az Egyesült Királyság vagy más érintett tagállam a misszió vezetőjével konzultálva e kiadásokról megfelelő adatokat tartalmazó jelentést tesz a Tanácsnak.

(4)   A misszió vezetője – a szerződésében vállalt tevékenységek tekintetében – teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

(5)   A pénzügyi intézkedések tiszteletben tartják az EUJUST LEX operatív követelményeit, ideértve a felszerelés kompatibilitását.

(6)   A kiadások ezen együttes fellépés hatálybalépésének napjától elszámolhatók.

(7)   A brüsszeli székhelyű koordinációs hivatal felszerelését és ellátását az EU nevében kell megvásárolni vagy kibérelni.

12. cikk

Koordináció

(1)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül a misszióvezető a Bizottság küldöttségével szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EU Irakot támogató fellépése következetességének biztosítása érdekében.

(2)   A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét az EU elnökségének helyi képviseletével és más uniós missziók vezetőivel.

(3)   A misszióvezető együttműködik az országban jelen lévő egyéb nemzetközi szereplőkkel, különösen az ENSZ-szel.

13. cikk

Minősített információ kiadása

A főtitkár/főképviselő szükség szerint és a misszió operatív igényeinek megfelelően jogosult a fogadó állam és az ENSZ részére átadni a művelet céljára készült, minősített EU információt és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig, a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban. E célból helyi rendelkezések kerülnek megállapításra.

14. cikk

Figyelőszolgálat

Az EUJUST LEX tevékenységébe be kell vonni a figyelőszolgálatot.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés 2009. július 1-jén lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2010. június 30-án hatályát veszti.

16. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. SLAMEČKA


(1)  HL L 62., 2005.3.9., 37. o.

(2)  HL L 291., 2006.10.21., 43. o.

(3)  HL L 105., 2008.4.15., 10. o.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o.


Top