EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0042

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/42/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról (Átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 141, 6.6.2009, p. 29–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 147 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/oj

6.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/29


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/42/EK IRÁNYELVE

(2009. május 6.)

a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról

(Átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló, 1995. december 8-i 95/64/EK tanácsi irányelvet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy a közös tengeri szállítási politikával kapcsolatosan rábízott feladatokat elláthassa, a Bizottságnak (Eurostatnak) rendelkeznie kell a Közösségbe és onnan kifelé irányuló, valamint a tagállamok közötti és tagállamokon belüli tengeri áru- és személyszállítási forgalomról rendszeresen szolgáltatott összehasonlítható, megbízható és összehangolt statisztikai adatokkal.

(3)

Szintén fontos, hogy a tagállamok és a gazdálkodó szervezetek jó ismeretekkel rendelkezzenek a tengeri szállítási piacról.

(4)

A Közösség statisztikai adatainak összehasonlítható és összehangolt módon történő begyűjtése lehetővé teszi egy megbízható, következetes és naprakész információkat tartalmazó, összefüggő rendszer kialakítását.

(5)

A tengeri áru- és személyszállítás adatainak mind a tagállamok, mind a különféle közlekedési ágazatok között összehasonlíthatóaknak kell lenniük.

(6)

A szubszidiaritás elvével összhangban az összehangolt információk elkészítését lehetővé tevő közös statisztikai szabványok kidolgozása hatékony módon csak a Közösség szintjén valósítható meg. Az adatok összegyűjtése minden egyes tagállamban a hivatalos statisztikák elkészítéséért felelős testületek és intézmények feladata lesz.

(7)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(8)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy ezen irányelv végrehajtásához bizonyos részletes szabályokat fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(9)

Az ezen irányelvbe bevezetett új elemek kizárólag a bizottsági eljárásokat érintik. Ezért a tagállamoknak nem kell ezeket a nemzeti jogukba átültetniük.

(10)

Ez az irányelv nem érinti a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Statisztikai adatgyűjtés

A tagállamok gyűjtik a területükön működtetett kikötőket felkereső tengerjáró hajók áru- és személyszállítási forgalmáról szóló közösségi statisztikai adatokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„tengeri áru- és személyszállítás” áruk és utasok tengerjáró hajók igénybevételével történő mozgatása, részben vagy egészben tengeri útvonalakon.

Ennek az irányelvnek a hatálya kiterjed azokra az árukra is, amelyeket:

i.

tengeri létesítményekre szállítottak ki;

ii.

a tengerfenékről termeltek ki, és kikötőkben rakodtak ki a partra.

Ezen irányelv hatálya a hajók számára szállított üzemanyagra és üzemeltetéshez szükséges készletekre nem terjed ki.

b)

„Tengerjáró hajó”: olyan hajókat jelent, amelyeket nem kizárólagosan belvizeken, védett vizeken vagy azok közvetlen közelében, illetve kikötőhatóságok rendeletei által szabályozott vizeken vagy területeken üzemeltetnek.

Ennek az irányelvnek a hatálya nem terjed ki halfogási, halfeldolgozási, kutatási és fúrási tevékenységek végzése céljából üzemeltetett hajókra, vontatóhajókra, tolóhajókra, kutatóhajókra és mérési tevékenységeket végző hajókra, kotróhajókra, hadihajókra, illetve a kizárólag nem kereskedelmi tevékenységek végzése céljából üzemeltetett hajókra.

c)

„Kikötő”: olyan helyet jelent, amely rendelkezik megfelelő létesítményekkel hajók kikötéséhez, hajók rakományainak kirakodásához és berakodásához, vagy hajók utasainak kihajózásához, illetve behajózásához.

d)

„Tengeri szállító nemzetisége”: arra az országra vonatkozik, amelyben a szállító üzleti tevékenységeinek tényleges központi irodája található.

e)

„Tengeri szállító” az a személy, aki vagy akinek a nevében egy másik személy egy feladóval vagy egy utassal áruk vagy utasok tengeri szállítására vonatkozó szerződést köt.

3. cikk

Adatgyűjtési sajátosságok

(1)   A tagállamok az alábbi területekkel kapcsolatosan végeznek adatgyűjtést:

a)

rakomány- és utasforgalmi információk;

b)

hajókra vonatkozó információk.

A 100 tonna bruttó űrtartalomnál kisebb hajóterű hajók mentesíthetők az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

(2)   Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatosan előírt sajátos jellemzőket, nevezetesen az egyes területekre vonatkozó statisztikai változókat és azok osztályozási nómenklatúráját, valamint a megfigyelések megkövetelt gyakoriságát az I–VIII. melléklet tartalmazza.

(3)   Az adatgyűjtést a lehetőségek szerint a rendelkezésre álló adatforrások alapján kell elvégezni, ezáltal csökkenteni kell az adatszolgáltatókra rótt terheket.

(4)   A Bizottság az adatgyűjtési sajátosságokat és az I–VIII. melléklet tartalmát a gazdasági és műszaki fejlődéshez igazítja olyan mértékig, ameddig az ilyen kiigazítások nem idéznek elő jelentős költségnövekedést a tagállamok számára, és/vagy nem rónak túlzott terheket az adatszolgáltatókra.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

Kikötők

(1)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a Bizottság összeállít egy országok és tengerparti területek szerint kódolt és osztályozott kikötőlistát.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Minden egyes tagállam kijelöli a 10. cikk (3) bekezdésében említett kikötőlistából azokat a kikötőket, amelyek éves áruforgalma meghaladja az 1 millió tonnát, vagy amelyek éves utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

Minden egyes kijelölt kikötő vonatkozásában részletes adatokat kell szolgáltatni a VIII. melléklet rendelkezéseivel összhangban azokról a forgalmi területekről (áru- és utasforgalom), amelyekben az érintett kijelölt kikötő elérte az előírt kijelölési határértéket; az adatszolgáltatási kötelezettség olyan területek esetében, ahol a kikötő a határértéket nem érte el, csak összesített adatokat kell szolgáltatni.

(3)   Az olyan kikötők esetében, amelyek a kikötőlistából nem kerültek kijelölésre, az adatszolgáltatási kötelezettség a VIII. melléklet A3 adatkészletének megfelelő adatokat tartalmazó, összesített adatszolgáltatásra vonatkozik.

5. cikk

A statisztikák pontossága

Az adatgyűjtési módszereket olyan módon kell meghatározni, hogy a Közösség tengeri szállítási statisztikái tükrözzék a VIII. mellékletben előírt statisztikai adatkészletek vonatkozásában megkövetelt pontosságot.

A Bizottság meghatározza a pontossági követelményeket.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

Az adatgyűjtés eredményeinek feldolgozása

A tagállamok annak érdekében, hogy összehasonlítható statisztikai adatokat kapjanak, kötelesek a 3. cikk alapján begyűjtött statisztikai információkat az 5. cikkben említett adatpontossági követelményeket kielégítő módon feldolgozni.

7. cikk

Az adatgyűjtés eredményeinek továbbítása

(1)   A tagállamok a 3. cikkben említett adatgyűjtésből származó eredményeket továbbítják a Bizottság (Eurostat) számára, beleértve a tagállamok által a hazai törvényeik által vagy a statisztikai adatok bizalmas jellegével kapcsolatosan elfogadott gyakorlatuk alkalmazásával bizalmas jellegűnek nyilvánított adatokat is az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban.

(2)   Az adatgyűjtések feldolgozott adatait a VIII. mellékletben meghatározott adatkészleteknek megfelelő szerkezetben kell továbbítani. Az eredmények továbbításához felhasználható műszaki megoldások meghatározása a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban történik.

(3)   Az eredményeket a negyedéves gyakoriságú megfigyelési időszakok esetében a tárgyidőszak végétől számított öt hónapon belül, az éves gyakoriságú megfigyelési időszakok esetében a tárgyidőszak végétől számított nyolc hónapon belül kell továbbítani.

Az első adatszolgáltatási időszakban az 1997. év első negyedévére vonatkozó adatokat kell továbbítani.

8. cikk

Jelentések

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátanak az adatok összeállításában felhasznált módszerekre vonatkozó minden információt. A tagállamok továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátanak az adatgyűjtési módszerekben bekövetkező minden lényeges változásra vonatkozó információt is.

9. cikk

A statisztikai adatok terjesztése

A Bizottság (Eurostat) hozzáférhetővé teszi a megfelelő statisztikai adatokat, időszakonként összehasonlítva a megadott eredményekkel.

Az adatok Bizottság (Eurostat) általi kihirdetéshez vagy nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell foganatosítani.

10. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

11. cikk

Tájékoztatás a nemzeti rendelkezésekről

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

A IX. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 95/64/EK irányelv hatályát veszti, a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT


(1)  Az Európai Parlament 2008. október 21-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 23-i határozata.

(2)  HL L 320., 1995.12.30., 25. o.

(3)  Lásd a IX. melléklet A. részét.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.


I. MELLÉKLET

VÁLTOZÓK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Statisztikai változók

a)   Hajórakomány- és utasinformáció:

az áruk bruttó súlya tonnában,

a hajórakomány típusa a II. mellékletben feltüntetett névjegyzék szerint,

az áruk leírása a III. mellékletben feltüntetett névjegyzék szerint,

jelentést tevő kikötő,

a mozgás iránya, vagy befelé, vagy kifelé,

befelé irányuló hajórakomány esetében: a berakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a jelentést tevő kikötőbe érkező rakományt hajóra rakták), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötőit és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területeket használva,

kifelé irányuló hajórakomány esetében: a kirakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a jelentést tevő kikötőt elhagyó hajóból a rakományt ki kell rakodni), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötőit és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területeket használva,

az utazást elkezdő vagy befejező utasok száma, valamint a tengeri hajókiránduláson részt vevő utasok száma.

A konténerekben vagy ro-ro egységekben szállított áruk esetében a következő kiegészítő adatokat kell szolgáltatni:

a konténerek összes száma (rakománnyal vagy rakomány nélkül),

a rakomány nélküli konténerek száma,

a mozgatható (ro-ro) egységek összes száma (rakománnyal vagy rakomány nélkül),

a rakomány nélküli mozgatható (ro-ro) egységek száma.

b)   A hajóra vonatkozó információ:

a hajók száma,

a hajók hordképessége vagy bruttó tonnatartalma,

a hajók regisztrálási országa vagy felségterülete, az V. mellékletben feltüntetett névjegyzéket használva,

a hajók típusa, a VI. mellékletben feltüntetett névjegyzéket használva,

a hajók mérete, a VII. mellékletben feltüntetett névjegyzéket használva.

2.   Fogalommeghatározások

a)

A »teheráru-konténer« olyan szállítóeszköz-gyártmányt jelent, amely:

1.

állandó jellegű, és ennek megfelelően elég erős ahhoz, hogy alkalmas legyen az ismételt felhasználásra;

2.

különleges kivitelezésű, ami lehetővé teszi az árucikkek szállítását egy vagy több módon, közbenső átrakodás nélkül;

3.

olyan eszközökkel van ellátva, amelyek a gyors kezelését lehetővé teszik, különösen az egyik szállítási módról a másikra való átrakását;

4.

úgy tervezték, hogy könnyű legyen megtölteni és kiüríteni;

5.

hat (6) méter (20 láb) vagy nagyobb hosszúsággal rendelkezik.

b)

A »ro-ro egység« olyan, kerekekkel ellátott berendezést jelent a rakomány szállításához, mint a tehergépkocsik, pótkocsik vagy kétkerekű utánfutók, amelyekkel a hajóra lehet hajtani, vagy amelyeket a hajóra lehet vontatni. A kikötői vagy hajóutánfutók is ebbe a meghatározásba tartoznak. Az osztályozásnak az Egyesült Nemzetek 21. sz. »Kódok hajórakomány-, csomag- és csomagolóanyag-típusokhoz« című ECE ajánlását kell követni.

c)

A »konténerrakomány« olyan konténereket jelent, rakománnyal vagy rakomány nélkül, amelyek beemelhetők az azokat tengeren szállító hajókba vagy ezekből a hajókból kiemelhetők.

d)

A »ro-ro rakomány« árukat jelent, akár konténerekben vannak, akár nem, ro-ro egységekre rakva; a ro-ro egységeket felgördítik a hajókra és legördítik a hajókról, amelyek azokat tengeren szállítják.

e)

Az »áruk bruttó súlya« a szállított áruk tonnatartalmát jelenti, beleértve a csomagolást is, de leszámítva a konténerek vagy ro-ro egységek önsúlyát.

f)

A »hordképesség« a hajó nyári merülési vonalán vízben, 1,025 fajsúllyal mért vízkiszorítása és a hajó teljes súlya közötti különbséget jelenti tonnákban, azaz a hajó tonnákban kifejezett vízkiszorítása hajórakomány, üzemanyag, kenőolaj, ballasztvíz, a tartályokban lévő édesvíz és ivóvíz, felhasználható felszerelés, valamint utasok, személyzet és azok javai nélkül.

g)

A »bruttó tonnatartalom« a hajóknak az 1969. évi, a hajóűrtartalom méréséről szóló nemzetközi egyezménnyel összhangban meghatározott teljes méretét jelenti.

h)

A »tengeri körutazáson részt vevő utas« olyan tengeri utast jelent, aki kirándulóhajón tengeri utazást tesz. Az egynapos kiránduláson részt vevő utasok nem tartoznak ide.

i)

A »kirándulóhajó« olyan utasszállító hajót jelent, amelyet arra szántak, hogy az utasoknak teljes turistaélményt szolgáltasson. Az összes utas kabinnal rendelkezik. Fedélzeti szórakoztató létesítmények is tartoznak a szolgáltatáshoz. A rendes kompjáratként üzemelő hajók nem tartoznak ide még akkor sem, ha némelyik utas tengeri körutazásnak tekinti a szolgáltatást. Továbbá azok a teherszállító hajók, amelyek nagyon korlátozott számban saját kabinnal rendelkező utasokat is tudnak szállítani, szintén nem tartoznak ide. Azok a hajók, amelyeket kizárólag egynapos kirándulásra szántak, szintén nem tartoznak ide.

j)

A »tengeri körutazáson részt vevő utas kirándulása« a tengeri körutazáson részt vevő utas rövid látogatását jelenti valamely kikötőhöz kapcsolódó turistalátványosságnál, miközben a fedélzeten fenntartja a kabinját.


II. MELLÉKLET

A HAJÓRAKOMÁNY-OSZTÁLYOZÁS TÍPUSA

Kategória (1)

Kód

1 számjegy

Kód

2 számjegy

Leírás

Tonnatartalom

Szám

Folyékony rakomány

1

1X

Folyékony ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

11

Cseppfolyósított gáz

X

 

12

Nyersolaj

X

 

13

Olajszármazékok

X

 

19

Egyéb folyékony ömlesztett áru

X

 

Száraz rakomány

2

2X

Száraz ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

21

Ércek

X

 

22

Szén

X

 

23

Mezőgazdasági termékek (pl. gabona, szója, tápióka)

X

 

29

Egyéb száraz ömlesztett áru

X

 

Konténerek

3

3X

Nagy konténerek

X (2)

X

31

6 m-es (20 láb) teheráruegységek

X (2)

X

32

12 m-es (40 láb) teheráruegységek

X (2)

X

33

Teheráruegységek > 6 m (20 láb) és < 12 m (40 láb)

X (2)

X

34

Teheráruegységek > 12 m (40 láb)

X (2)

X

Átrakodás nélkül

(önjáró)

5

5X

Mozgatható önjáró egységek

X

X

51

Közúti áruszállító járművek és önjáró trélerek

X (2)

X

52

Személygépkocsik, motorkerékpárok és utánuk kapcsolt pótkocsik/lakókocsik

 

X (3)

53

Személyszállító autóbuszok

 

X (3)

54

Kereskedelmi rendeltetésű járművek (beleértve az import/export motorhajtású járműveket is)

X

X (3)

56

Élő állatok

X

X (3)

59

Egyéb mozgatható önjáró egységek

X

X

Átrakodás nélkül

(nem önjáró)

6

6X

Mozgatható nem önjáró egységek

X

X

61

Nem utánuk kapcsolt közúti áruszállító pótkocsik és kétkerekű utánfutók

X (2)

X

62

Nem utánuk kapcsolt lakókocsik és egyéb közúti, mezőgazdasági és ipari járművek

 

X (3)

63

Vasúti vagonok, hajófedélzeti kikötőtől kikötőig szállított pótkocsik, valamint áruszállításra alkalmazott hajófedélzeti uszályok

X (2)

X

69

Egyéb mozgatható nem önjáró egységek

X

X

Egyéb általános hajórakomány

(beleértve a kisméretű konténereket is)

9

9X

Egyéb, máshol nem meghatározott hajórakomány

X

 

91

Erdészeti termékek

X

 

92

Vas- és acéltermékek

X

 

99

Egyéb általános hajórakomány

X

 


(1)  Ezek a kategóriák megegyeznek az Egyesült Nemzetek 21. sz. ECE ajánlásával.

(2)  A bejegyzett mennyiség az áruk bruttó súlya a csomagolással együtt, de a konténerek és a ro-ro egységek önsúlya nélkül.

(3)  Csak az egységek teljes száma.


III. MELLÉKLET

NST 2007

Ágazat

Árumegnevezés

01

Mezőgazdasági, vadászati és erdészeti termék; hal és egyéb halászati termék

02

Szén és lignit: nyers kőolaj és földgáz

03

Fémtartalmú ércek és egyéb bányászati és kőfejtési termék; tőzeg; urán- és tóriumérc

04

Az élelmiszer, ital és dohánytermék

05

Textília és textiláru; bőr és bőrtermék

06

Fa, fa- és parafatermék (kivéve bútor; szalma- és egyéb fonottáru; papíripari rostanyag, papír és papírtermék; nyomdai és egyéb sokszorosított médiatermék

07

Koksz és finomított kőolajtermék

08

Vegyszer, vegyipari termék és vegyiszál; gumi és műanyag termék; nukleáris fűtőanyag

09

Az egyéb nemfém ásványi termék

10

Fém alapanyag; fémfeldolgozási termék, kivéve gép és berendezés

11

Máshová nem sorolt gép és berendezés; irodagép és számítógép; máshová nem sorolt villamos gép és készülék; rádió, televízió és hírközlési berendezés és készülék; egészségügyi, precíziós és optikai műszer; karóra és egyéb óra

12

Szállítóeszköz

13

Bútor; egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari termék

14

Másodlagos nyersanyag; kommunális hulladék és egyéb hulladék

15

Postai küldemény, csomag

16

Áruszállításban használt berendezés és anyag

17

Háztartási és irodai költöztetés során áthelyezett áru; utasoktól elkülönítetten szállított poggyász; javítás céljából szállított gépjármű; máshová nem sorolt egyéb nem piaci áru

18

Csoportosított áru: együtt szállított, vegyes típusú áru

19

Azonosítatlan áru: olyan áru, amely valamely okból nem azonosítható és ezért nem sorolható a 01-16 csoportokba.

20

Egyéb, máshova nem sorolt áru


IV. MELLÉKLET

HAJÓZHATÓ TENGERPARTI TERÜLETEK

Az alkalmazandó névjegyzék az abban az évben hatályban lévő földrajzi nómenklatúra (a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra, amely a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendelet (1) készült), amelyre az adatok utalnak.

A kód négy kódelemből áll: az ISO alfa 2 szabványos kód az egyes országokhoz a fent említett névjegyzékből, amit két nulla követ (pl. a GR00 kód Görögország esetében), kivéve azokat az országokat, amelyek két vagy több hajózható tengerparti területre vannak osztva; ezeket a nullától különböző (1 és 7 közötti) negyedik számjegy azonosítja az alábbiak szerint:

Kód

Hajózható tengerparti területek

FR01

Franciaország: Atlanti-óceán és Északi-tenger

FR02

Franciaország: Földközi-tenger

FR03

Francia tengerentúli megyék: Francia Guyana

FR04

Francia tengerentúli megyék: Martinique és Guadeloupe

FR05

Francia tengerentúli megyék: Réunion

DE01

Németország: Északi-tenger

DE02

Németország: Balti-tenger

DE03

Németország: Belföld

GB01

Egyesült Királyság

GB02

Man-sziget

GB03

Csatorna-szigetek

ES01

Spanyolország: Atlanti-óceán (észak)

ES02

Spanyolország: Földközi-tenger és Atlanti-óceán (dél), beleértve a Baleár- és Kanári-szigeteket is

SE01

Svédország: Balti-tenger

SE02

Svédország: Északi-tenger

TR01

Törökország: Fekete-tenger

TR02

Törökország: Földközi-tenger

RU01

Oroszország: Fekete-tenger

RU02

Oroszország: Balti-tenger

RU03

Oroszország: Ázsia

MA01

Marokkó: Földközi-tenger

MA02

Marokkó: Nyugat-Afrika

EG01

Egyiptom: Földközi-tenger

EG02

Egyiptom: Vörös-tenger

IL01

Izrael: Földközi-tenger

IL02

Izrael: Vörös-tenger

SA01

Szaúd-Arábia: Vörös-tenger

SA02

Szaúd-Arábia: Perzsa-öböl

US01

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (észak)

US02

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (dél)

US03

Amerikai Egyesült Államok: Mexikói-öböl

US04

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (dél)

US05

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (észak)

US06

Amerikai Egyesült Államok: Nagy Tavak

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlanti-óceán

CA02

Kanada: Nagy-tavak és Felső Szent Lőrinc

CA03

Kanada: Nyugati partvidék

CO01

Kolumbia: Északi partvidék

CO02

Kolumbia: Nyugati partvidék

 

A kiegészítő kódokkal

ZZ01

Partközeli létesítmények

ZZ02

Csoportosak és máshol nem meghatározottak


(1)  HL L 118., 1995.5.25., 10. o.


V. MELLÉKLET

A HAJÓK REGISZTRÁLÁSÁNAK NEMZETISÉGE

Az alkalmazandó névjegyzék az abban az évben hatályban lévő földrajzi nómenklatúra (a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra, amely az 1172/95/EK rendelettel összhangban készült), amelyre az adatok vonatkoznak.

A kód négy kódelemből áll: az ISO alfa 2 szabványos kód az egyes országokhoz a fent említett névjegyzékből, amit két nulla követ (pl. a GR00 kód Görögország esetében), kivéve a két vagy több nyilvántartással rendelkező országokat, amelyeket egy nullától különböző negyedik számjegy azonosít az alábbiak szerint:

FR01

Franciaország

FR02

Francia Antarktiszi Terület (beleértve a Kerguelen-szigetet is)

IT01

Olaszország – első nyilvántartás

IT02

Olaszország – nemzetközi nyilvántartás

GB01

Egyesült Királyság

GB02

Man-sziget

GB03

Csatorna-szigetek

GB04

Gibraltár

DK01

Dánia

DK02

Dánia (DIS)

PT01

Portugália

PT02

Portugália (MAR)

ES01

Spanyolország

ES02

Spanyolország (Rebeca)

NO01

Norvégia

NO02

Norvégia (NIS)

US01

Amerikai Egyesült Államok

US02

Puerto Rico


VI. MELLÉKLET

A HAJÓOSZTÁLYOZÁS TÍPUSA (ICST-COM)

 

Típus

Hozzá tartozó hajókategóriák

10

Folyékony rakomány

Olajszállító tartályhajó

Vegyianyag-szállító tartályhajó

Nagyméretű tartályhajó

Tartályuszály

Egyéb tartályhajó

20

Száraz rakomány

Ömlesztettáru/olaj szállító

Ömlesztettáru-szállító

31

Konténer

Teljes konténer

32

Specializált

Uszályszállító

Vegyianyag-szállító

Besugárzott üzemanyag

Haszonállat-szállító

Járműszállító

Egyéb specializált

33

Általános hajórakomány, nem specializált

Hűtőhajó

Ro-ro utas

Ro-ro konténer

Egyéb ro-ro rakomány

Kombinált szállító általános rakomány/utas

Kombinált szállító általános rakomány/konténer

Egyfedélzetű hajó

Többfedélzetű hajó

34

Szárazáru-szállító uszály

Fedélzettel ellátott uszály

Töltőgaratos uszály

Emelővel ellátott tengeri műszaki uszály

Nyitott száraz rakomány uszály

Fedett száraz rakomány uszály

Egyéb száraz rakomány uszály, hacsak másutt nincs meghatározva

35

Utas

Utas (kivéve: tengeri körutazáson részt vevő utasok)

36

Tengeri körutazáson részt vevő utasok

Csak kirándulóhajók

41

Halászat

Halfogás (1)

Halfeldolgozás (1)

42

Partközeli tevékenységek

Fúrás és feltárás (1)

Partközeli támogatás (1)

43

Kikötői vontatóhajók

Kikötői vontatóhajók (1)

Tolóhajók (1)

49

Vegyes

Kotróhajók (1)

Kutatás/felmérés (1)

Egyéb hajók, hacsak másutt nincs meghatározva (1)

XX

Ismeretlen

Ismeretlen hajótípus


(1)  Ez az irányelv nem tartalmazza.


VII. MELLÉKLET

HAJÓMÉRETOSZTÁLYOK

bruttó hordképességben (DWT) és bruttó súlyban (GT)

Ez az osztályozás csak a 100 vagy annál nagyobb tonnatartalmú hajókra érvényes.

Osztályok

Alsó határ

Felső határ

DWT

GT

DWT

GT

01

100

499-ig

499-ig

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

Megjegyzés: Ha 100-nál kisebb bruttó tonnatartalmú hajókat is beszámítanának ezen irányelv alapján, akkor a „99” osztály kódot kapnák.


VIII. MELLÉKLET

STRUKTÚRA A STATISZTIKAI ADATKÉSZLETEKHEZ

Az ebben a mellékletben részletezett adatkészletek megállapítják, hogy a Közösség által igényelt tengeri szállítási statisztikákat milyen időközönként kell elkészíteni. Az egyes adatkészletek meghatározzák a korlátozott méretkészletek keresztbesorolását a névjegyzékek különböző szintjein az összes többi méreten keresztül összesítve, amelyekhez a jó minőségű statisztikák szükségesek.

A B1 adatkészlet összegyűjtésének feltételeit a Tanács a Bizottság javaslatára dönti el az ezen irányelv 10. cikke szerint előírt hároméves átmeneti időszak során végzett kísérleti tanulmány eredményeinek figyelembevételével.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS RÉSZLETES STATISZTIKA

Az áruk és az utasok számára kiválasztott kikötőkhöz az A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 és/vagy az F2 adatkészleteket kell szolgáltatni.

Az áruk, de nem az utasok számára kiválasztott kikötőkhöz az A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 és/vagy az F2 adatkészleteket kell szolgáltatni.

Az utasok, de nem az áruk számára kiválasztott kikötőkhöz az A3, D1, F1 és/vagy az F2 adatkészleteket kell szolgáltatni.

Az adatkészlet a kiválasztott kikötőkhöz, valamint azokhoz a kikötőkhöz, amelyek nincsenek kiválasztva (sem áruk, sem utasok számára), az A3.

A1 adatkészlet

:

Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a kapcsolat szerint

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

Rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa, II. melléklet

Adatok: Az áruk bruttó súlya tonnában.


A2 adatkészlet

:

Nem egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a kapcsolat szerint

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A2

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

Rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa (csak nem egységteher), II. melléklet (alkategóriák 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 és 99)

Adatok: Az áruk bruttó súlya tonnában.


A3 adatkészlet

:

A kiválasztott kikötőkhöz és azokhoz a kikötőkhöz egyaránt megkívánt adatok, amelyekhez részletes statisztika nem szükséges (lásd 4. cikk (3) bekezdés)

Időszak

:

évenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A3

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Összes kikötő a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.

Utasok száma (kivéve a tengeri körutazáson részt vevő utasokat).

A kirándulást megkezdő és befejező tengeri körutazáson részt vevő utasok száma.

A tengeri körutazáson részt vevő utasok száma a tengeri kiránduláson: irány: csak befelé (1) – (szabadon választható).


B1 adatkészlet

:

Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a kapcsolat szerint

Időszak

:

évenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

B1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

Rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa, II. melléklet

Árucikk

Kétkarakteres alfanumerikus

Árunévjegyzék, III. melléklet

Adatok: Az áruk bruttó súlya tonnában.


C1 adatkészlet

:

Egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a kapcsolat, valamint berakodott állapot szerint

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

C1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

Rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa (csak konténer, ro-ro) II. melléklet (alkategóriák 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 és 69)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában (rakomány típusa: alkategóriák 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 és 69).

Egységek száma (rakomány típusa: alkategóriák 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 és 69).

Egységek száma rakomány nélkül (rakomány típusa: alkategóriák 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 és 69).


D1 adatkészlet

:

Utasszállítás a fő európai kikötőkben, a kapcsolat és a hajók bejegyzésének nemzetisége szerint

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

D1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikusv

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A hajó bejegyzésének nemzetisége

Négykarakteres alfanumerikus

A hajó bejegyzésének nemzetisége, V. melléklet

Adatok: Utasok száma, kivéve a kirándulást megkezdő és befejező, tengeri körutazáson részt vevő utasokat, valamint a kiránduláson lévő utasokat.


E1 adatkészlet

:

Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kapcsolat és a hajók bejegyzésének nemzetisége szerint

Időszak

:

évenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

E1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Kapcsolat

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

A hajó bejegyzésének nemzetisége

Négykarakteres alfanumerikus

A hajó bejegyzésének nemzetisége, V. melléklet

Adatok: Az áruk bruttó súlya tonnában.


F1 adatkészlet

:

Európai kikötői hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok szerint (beleértve a kiránduláson lévő, tengeri körutazáson részt vevő utasokat is)

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F1

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó mérete, hordképesség

Kétkarakteres alfanumerikus

Hordképesség szerinti méret osztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók hordképessége tonnában.


F2 adatkészlet

:

Európai kikötői hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok szerint (beleértve a kiránduláson lévő, tengeri körutazáson részt vevő utasokat is)

Időszak

:

negyedévenként


 

Változók

Kódolási részlet

Névjegyzék

Méretek

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F2

Referenciaév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Referencia-negyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Jelentést tevő kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

Kiválasztott EGT-kikötők a kikötői jegyzékben

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé (1, 2)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó mérete, bruttó tonna

Kétkarakteres alfanumerikus

Bruttó tonna szerinti méret osztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók bruttó tonna szerinti mérete.


IX. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 12. cikk szerint)

A Tanács 95/64/EK irányelve

(HL L 320., 1995.12.30., 25. o.)

 

A Bizottság 98/385/EK határozata

(HL L 174., 1998.6.18., 1. o.)

Kizárólag a 3. cikk

A Bizottság 2000/363/EK határozata

(HL L 132., 2000.6.5., 1. o.)

Kizárólag az 1. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Kizárólag a II. melléklet, 20. pontja

A Bizottság 2005/366/EK határozata

(HL L 123., 2005.5.17., 1. o.)

Kizárólag az 1. cikk

A Bizottság 1304/2007/EK rendelete

(HL L 290., 2007.11.8., 14. o.)

Kizárólag az 1. cikk

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők

(a 12. cikk szerint)

Irányelv

Átültetés határideje

95/64/EK

1996. december 31.


X. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

95/64/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk 1. pont, első albekezdés

2. cikk a) pont, első albekezdés

2. cikk 1. pont, második albekezdés, a) és b) pont

2. cikk a) pont, második albekezdés, i. és ii. alpont

2. cikk 1. pont, harmadik albekezdés

2. cikk a) pont, harmadik albekezdés

2. cikk 2–5. pont

2. cikk b)–e) pont

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

4. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

5., 6. és 7. cikk

5., 6. és 7. cikk

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk

8. cikk (2) bekezdés

9. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk (1) és (2) bekezdés

10. cikk (1) és (2) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

14. cikk (1) bekezdés

14. cikk (2) bekezdés

11. cikk

12. cikk

15. cikk

13. cikk

16. cikk

14. cikk

I–VIII. melléklet

I–VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet


Top