EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0032

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve ( 2009. április 23. ) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 141, 6.6.2009, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 223 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/32/oj

6.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/3


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(Átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Most, hogy az említett irányelvet újra módosítják, az egyértelműség érdekében kívánatos az érintett rendelkezések átdolgozása.

(2)

Az extrakciós oldószerekre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák az élelmiszerek szabad mozgását, egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulását eredményezhetik, és ezáltal közvetlenül befolyásolják a belső piac működését.

(3)

Ezért az élelmiszerek szabad mozgásának megvalósítása érdekében szükség van e jogszabályok közelítésére.

(4)

Az élelmiszerekben használt extrakciós oldószerekre vonatkozó jogszabályoknak elsődlegesen az emberi egészséggel kapcsolatban támasztott követelményeket kell figyelembe venniük, de – az egészségvédelem által megkívánt határokon belül – számításba kell venniük a gazdasági és műszaki igényeket is.

(5)

A jogszabályok ilyen közelítésének magában kell foglalnia az élelmiszerek, illetve az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerek egységes listáját is. Meg kell határozni az általános tisztasági követelményeket is.

(6)

Az extrakciós oldószerek helyes gyártási gyakorlat szerinti használata az oldószermaradékok egészének, illetve túlnyomó részének eltávolítását biztosítja az élelmiszerből vagy élelmiszer-összetevőből.

(7)

Ilyen körülmények között a végtermékként kapott élelmiszerben, illetve élelmiszer-összetevőben a maradékok vagy a származékok jelenléte nem szándékos, de technikailag elkerülhetetlen lehet.

(8)

A külön korlátozás általában hasznos lehet, ennek alkalmazása mégsem szükséges az I. melléklet I. részében felsorolt, a fogyasztó biztonsága szempontjából elfogadhatónak minősített anyagok tekintetében abban az esetben, ha azokat a helyes gyártási gyakorlat feltételei mellett használják.

(9)

A közegészség védelmének figyelembevétele érdekében meg kell állapítani az I. melléklet II. és III. részében felsorolt egyéb extrakciós oldószerek felhasználásának feltételeit, valamint maradékaiknak az élelmiszerekben és azok összetevőiben megengedett határértékeit.

(10)

Meg kell állapítani az extrakciós oldószerek különleges tisztasági követelményeit és az élelmiszerekben és élelmiszereken levő oldószerek analitikai és mintavételi módszereit.

(11)

Amennyiben új ismeretek alapján kiderülne, hogy egy ezen irányelv szerinti extrakciós oldószer használata egészségügyi kockázatot jelent, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy annak használatát felfüggesszék, illetve korlátozzák, vagy a már meglévő határértékeket szigorítsák mindaddig, amíg a közösségi szintű döntés meg nem születik.

(12)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(13)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy módosítsa a nyersanyagok, élelmiszerek, élelmiszer-összetevők, illetve élelmiszer-alkotóelemek feldolgozása során felhasználható extrakciós oldószerek listáját, felhasználásuk feltételeinek előírását és maradékaik határértékeit, hogy elfogadja az extrakciós oldószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelményeket, az általános és különleges tisztasági követelmények betartásának ellenőrzéséhez szükséges analitikai módszereket, valamint az élelmiszerekben és élelmiszereken lévő extrakciós oldószerek mintavételi és analitikai módszereit. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(14)

A hatékonyság érdekében a nyersanyagok, élelmiszerek, élelmiszer-összetevők, illetve élelmiszer-alkotóelemek feldolgozása során felhasználható extrakciós oldószerek listáját, felhasználásuk feltételeinek előírását és maradékaik határértékeit érintő módosítások elfogadásakor és az extrakciós oldószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények meghatározásakor az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidőket le kell rövidíteni.

(15)

Amennyiben rendkívüli sürgős esetben és különösen az emberi egészséggel összefüggő kockázat fennállása esetén az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottságot fel kell hatalmazni az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására, a nyersanyagok, élelmiszerek, élelmiszer-összetevők, illetve élelmiszer-alkotóelemek feldolgozása során felhasználható extrakciós oldószerek listáját, felhasználásuk feltételeinek előírását és a maradékaik határértékeit érintő módosítások elfogadására, az extrakciós oldószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények meghatározására, valamint az ezen irányelv módosításainak elfogadására abban az esetben, ha megállapítják, hogy az I. mellékletben felsorolt bármely anyagnak az élelmiszerekben történő felhasználása, vagy egy vagy több, a 3. cikkben említett összetevőnek ezen anyagokban lévő szintje annak ellenére veszélyeztetheti az emberi egészséget, hogy az megfelel az ezen irányelvben megállapított feltételeknek.

(16)

Az ezen irányelvbe beillesztendő új rendelkezések kizárólag a bizottsági eljárásokat érintik. Azokat tehát a tagállamoknak nem kell átültetniük.

(17)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelv az élelmiszerek, illetve élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált vagy felhasználni kívánt extrakciós oldószerekre alkalmazandó.

Ezen irányelv nem alkalmazandó az élelmiszer-adalékanyagok, vitaminok vagy egyéb tápértéknövelő anyagok előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre, kivéve ha ezen élelmiszer-adalékanyagokat, vitaminokat vagy tápértéknövelő anyagokat az I. melléklet tartalmazza.

A tagállamok ugyanakkor biztosítják, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, vitaminok vagy egyéb tápértéknövelő anyagok használata nem eredményezi az élelmiszerekben az extrakciós oldószerek maradékának az emberi egészségre veszélyes mértékű jelenlétét.

Ezt az irányelvet a részletesebb közösségi szabályozás keretében elfogadott rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2)   Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„oldószer”: minden olyan anyag, amelyet egy élelmiszer vagy annak bármely alkotórésze feloldására használnak, beleértve az ezen élelmiszerben vagy élelmiszeren lévő szennyező anyagot is;

b)

„extrakciós oldószer”: olyan oldószer, amelyet nyersanyagok, élelmiszerek, vagy e termékek összetevői vagy alkotóelemei előállítása során egy extrakciós eljárásban használnak, majd eltávolítanak, amely azonban nem szándékosan, de technológiailag elkerülhetetlenül maradékok, vagy származékok jelenlétét eredményezheti az élelmiszerben vagy az élelmiszer-összetevőben.

2. cikk

(1)   A tagállamok engedélyezik az I. mellékletben felsorolt anyagok extrakciós oldószerként történő felhasználását az élelmiszerek, illetve élelmiszer-összetevők gyártása során olyan felhasználási körülmények mellett, amelyek biztosítják a mellékletben megadott maradék határértékek betartását.

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők forgalmazását az előállításuk során használt extrakciós oldószerekkel vagy azok maradékával összefüggő okokból, ha az oldószerek megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2)   A tagállamok nem engedélyezik az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószereken túlmenően más anyagok extrakciós oldószerként történő felhasználását, és nem bővíthetik a felhasználás feltételeit és nem emelhetik a megengedett maradék határértékeket.

(3)   A víz, amelyhez esetleg savasságot vagy lúgosságot szabályozó anyagokat adtak, valamint az egyéb oldó hatású élelmiszeranyagok engedélyezettek az élelmiszerek, illetve összetevőik előállítása során felhasználható extrakciós oldószerként.

3. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. mellékletben extrakciós oldószerként felsorolt anyagok megfeleljenek a következő általános és különleges tisztasági követelményeknek:

a)

semmilyen elemet vagy anyagot nem tartalmaznak toxikológiailag veszélyes mennyiségben;

b)

a 4. cikk d) pontjával összhangban elfogadott különleges tisztasági követelményekből eredő kivétellel legfeljebb 1 mg/kg mennyiségű arzént és 1 mg/kg ólmot tartalmaznak;

c)

kielégítik a 4. cikk d) pontjával összhangban elfogadott különleges tisztasági követelményeket.

4. cikk

A Bizottság elfogadja a következőket:

a)

az I. mellékletnek az oldószerek felhasználása, felhasználásuk feltételei és a maradékok megengedett határértékeinek területén elért tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével szükségessé váló módosításait;

b)

a 3. cikkben meghatározott általános és különleges tisztasági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló vizsgálati módszereket;

c)

az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők előállításánál használt, az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószerek mintavételi eljárását, valamint mennyiségi és minőségi vizsgálatának módszereit;

d)

szükség szerint az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószerek különleges tisztasági követelményeit, különösen a higany és a kadmium megengedett határértékét az extrakciós oldószerben.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdés b) és c) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdés a) és d) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

Amennyiben szükséges, az első albekezdés a) és d) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással kell elfogadni.

5. cikk

(1)   Ha egy tagállam új információk felmerülése következtében, vagy a meglévő információk ezen irányelv elfogadását követően végzett felülvizsgálatának eredményeként alapos okkal azt állapítja meg, hogy az I. mellékletben felsorolt bármely anyag, vagy az ilyen anyagoknak a 3. cikkben említett egy vagy több összetevőjének élelmiszerekben történő felhasználása annak ellenére veszélyeztetheti az emberi egészséget, hogy az megfelel az ezen irányelvben szabályozott feltételeknek, ez a tagállam a saját területén átmenetileg felfüggesztheti vagy korlátozhatja a kérdéses rendelkezés alkalmazását. Erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot döntése indokainak megjelölésével.

(2)   A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott bizonyítékokat, konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal, majd haladéktalanul véleményt nyilvánít és meghozza azon megfelelő intézkedéseket, amelyek az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedések helyére léphetnek.

(3)   Ha a Bizottság úgy véli, hogy az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása, valamint az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében szükség van ennek az irányelvnek a módosítására, elfogadja e módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással kell elfogadni.

Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, azokat az említett módosításoknak a területén történő hatályba lépéséig fenntarthatja.

6. cikk

(1)   A Bizottságot az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelet (6) 58. cikke alapján létrehozott élelmiszerlánc- és állat-egészségügyi állandó bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) és (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdése b) pontjában és (4) bekezdése e) pontjában meghatározott határidő három hónap.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

7. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. mellékletben felsorolt és az élelmiszerekben extrakciós oldószerként alkalmazni kívánt anyagok csak úgy legyenek forgalomba hozhatók, ha csomagolásuk, tartóedényük vagy címkéjük jól láthatóan, világosan olvasható formában és eltávolíthatatlanul tartalmazza a következő részletes információkat:

a)

kereskedelmi név, az I. mellékletben meghatározott módon;

b)

annak világos jelzése, hogy az anyag minősége alkalmas az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők kivonására;

c)

olyan hivatkozás, amely alapján a tételt azonosítani lehet;

d)

a gyártó, a csomagoló vagy a Közösség területén bejegyzett értékesítő neve, illetve cégneve és címe;

e)

a nettó mennyiség térfogategységben megadva;

f)

szükség esetén a különleges raktározási vagy felhasználási feltételek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, e bekezdés c), d), e) és f) pontjában előírt részletes információkat csak azon tételekre és mintákra vonatkozó kereskedelmi okmányokon kell feltüntetni, amelyeket a szállításkor vagy azt megelőzően kell átadni.

(3)   Ez a cikk nem érinti a metrológiára vagy a veszélyes anyagok és keverékek besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó pontosabb vagy részletesebb közösségi rendelkezéseket.

(4)   A tagállamok a részletes információk feltüntetésére vonatkozóan nem állapítanak meg részletesebb követelményeket, mint amelyek e cikkben már szerepelnek.

Minden tagállam biztosítja azonban, hogy az extrakciós oldószerek értékesítését saját területén megtiltsa, ha az e cikkben előírt részletes információk nem a vásárlók által könnyen érthető nyelven vannak feltüntetve, kivéve ha egyéb intézkedéseket hoztak a vásárlók tájékoztatásának biztosítására. E rendelkezés nem zárja ki az információk több nyelven való feltüntetését.

8. cikk

(1)   Ezt az irányelvet az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált vagy felhasználni kívánt, a Közösség területére behozott extrakciós oldószerekre is alkalmazni kell.

(2)   A Közösségen kívüli exportra szánt extrakciós oldószerekre és élelmiszerekre ez az irányelv nem alkalmazandó.

9. cikk

A II. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 88/344/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében feltüntetett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  HL C 224., 2008.8.30., 87. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i határozata.

(3)  HL L 157., 1988.6.24., 28. o.

(4)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.


I. MELLÉKLET

A NYERSANYAGOK, ÉLELMISZEREK, ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK, ILLETVE ÉLELMISZER-ALKOTÓELEMEK FELDOLGOZÁSA SORÁN FELHASZNÁLHATÓ EXTRAKCIÓS OLDÓSZEREK

I.   RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyek a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelő bármely felhasználásra alkalmasak  (1)

Név:

 

Propán

 

Bután

 

Etil-acetát

 

Etanol

 

Szén-dioxid

 

Aceton (2)

 

Nitrogén-oxid

II.   RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyekre felhasználási feltételeket határoztak meg

Név

Felhasználási feltételek

(az extrakció összefoglaló leírása)

A megengedett maradék-határérték az extrahált élelmiszerben vagy élelmiszer-összetevőben

Hexán (3)

Zsírok és olajok előállítása vagy frakcionálása, és kakaóvaj előállítása

1 mg/kg a zsírban, az olajban vagy a kakaóvajban

Zsírtalanított fehérjetermékek és zsírtalanított lisztek készítése

10 mg/kg a zsírtalanított fehérjeterméket és a zsírtalanított lisztet tartalmazó élelmiszerben

30 mg/kg a végső fogyasztónak eladott zsírtalanított szójatermékekben

Zsírtalanított gabonacsírák készítése

5 mg/kg a zsírtalanított gabonacsírában

Metil-acetát

Kávé és tea koffeinmentesítése vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása

20 mg/kg a kávéban vagy a teában

Cukor előállítása melaszból

1 mg/kg a cukorban

Etil-metil-keton (4)

Zsírok és olajok frakcionálása

5 mg/kg a zsírban vagy az olajban

Kávé és tea koffeinmentesítése, vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása

20 mg/kg a kávéban vagy a teában

Diklór-metán

Kávé és tea koffeinmentesítése, vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása

2 mg/kg a pörkölt kávéban és 5 mg/kg a teában

Metanol

Minden felhasználás esetén

10 mg/kg

Propán-2-ol

Minden felhasználás esetén

10 mg/kg

III.   RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyekre felhasználási feltételeket határoztak meg

Név

A természetes aroma nyersanyagokból, extrakciós oldószerek használatával előállított aromákból származó oldószer maradék határértéke az élelmiszerekben

Dietil-éter

2 mg/kg

Hexán (5)

1 mg/kg

Ciklohexán

1 mg/kg

Metil-acetát

1 mg/kg

1-butanol

1 mg/kg

2-butanol

1 mg/kg

Etil-metil-keton (5)

1 mg/kg

Diklór-metán

0,02 mg/kg

Propan-1-ol

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoretán

0,02 mg/kg


(1)  Akkor kell úgy tekinteni, hogy az extrakciós oldószert a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően használták fel, ha használatának eredményeként műszakilag elkerülhetetlen mennyiségben csak olyan maradékok vagy származékok vannak jelen, amelyek az emberi egészséget nem veszélyeztetik.

(2)  Az aceton használata tilos az olívapogácsa-olaj finomítása során.

(3)  A hexán kereskedelmi terméket jelent, amely lényegében 64 °C és 70 °C között desztillálható hat szénatomos telített aciklikus szénhidrogénből áll. A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos.

(4)  Az n-hexán jelenléte ezen oldószerben nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot. A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos.

(5)  A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 9. cikket)

A Tanács 88/344/EGK irányelve

(HL L 157., 1988.6.24., 28. o.)

 

A Tanács 92/115/EGK irányelve

(HL L 409., 1992.12.31., 31. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 94/52/EK irányelve

(HL L 331., 1994.12.21., 10. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 97/60/EK irányelve

(HL L 331., 1997.12.3., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Csak a III. melléklet 9. pontja

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők

(lásd a 9. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

88/344/EGK

1991. június 13.

92/115/EGK

a)

1993. július 1.

b)

1994. január 1. (1)

94/52/EK irányelv

1995. december 7.

97/60/EK irányelv

a)

1998. október 27.

b)

1999. április 27. (2)

(1)  Összhangban a 92/115/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével:

„A tagállamok úgy módosítják a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:

legkésőbb 1993. július 1-jére engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

1994. január 1-jei hatállyal megtiltsák az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását.”

(2)  Összhangban a 97/60/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével:

„A tagállamok úgy módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:

legkésőbb 1998. október 27-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

1999. április 27-től megtiltsák az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett és az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékeket azonban a készletek kimerüléséig még forgalomba lehet hozni.”


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

88/344/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


Top