Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0110

Az EGT Vegyes Bizottság 110/2008 határozata ( 2008. november 5. ) az EGT-megállapodásnak a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyvének módosításáról

OJ L 339, 18.12.2008, p. 93–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 231 - 235

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/110/oj

18.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/93


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 110/2008 HATÁROZATA

(2008. november 5.)

az EGT-megállapodásnak a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 32. jegyzőkönyvét az EGT Vegyes Bizottság ez idáig nem módosította.

(2)

Az Európai Unió Tanácsa 2002. június 25-én elfogadta az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendeletet (1), amelyet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (2) és az 1525/2007/EK, Euratom rendelet (3) módosított.

(3)

A 32. jegyzőkönyvnek tükröznie kell az 1605/2002/EK, Euratom rendelet által előírt új eljárásokat.

(4)

A 32. jegyzőkönyvben meghatározott eljárást részletesebben le kell írni, ideértve az ezen eljárásban alkalmazandó határidőket is.

(5)

Az EFTA-államoknak ezentúl nem két lépcsőben kell megfizetniük hozzájárulásukat.

(6)

Az elévült rendelkezéseket el kell hagyni a 32. jegyzőkönyvből.

(7)

Következésképpen a megállapodás 32. jegyzőkönyvét módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 32. jegyzőkönyve az ezen határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 390., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 343., 2007.12.27., 9. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


MELLÉKLET

A megállapodás 32. jegyzőkönyvének szövege helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az EFTA-államok pénzügyi részvételét meghatározó eljárás az egyes (n). pénzügyi évek vonatkozásában

(1)   Az Európai Bizottság legkésőbb minden (n–1). év január 31-éig megküldi az EFTA-államok Állandó Bizottságának a pénzügyi programozási dokumentumot, amely tartalmazza a vonatkozó többéves pénzügyi keret fennmaradó részében végrehajtandó fellépéseket és a rájuk vonatkozó indikatív kötelezettségvállalási előirányzatokat.

(2)   Az EFTA-államok Állandó Bizottsága legkésőbb az (n–1). év február 15-éig benyújtja az Európai Bizottsághoz azon közösségi fellépések jegyzékét, amelyeket az EFTA-államok első alkalommal kívánnak felvenni az Európai Unió (n). pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetés-tervezetének EGT-mellékletébe. A jegyzék nem sérti azon új javaslatokat, amelyeket a Közösség az (n–1). évben terjeszt elő, továbbá nem sérti az EFTA-államok által az e fellépésekben vállalt szerepük tekintetében elfogadott végleges álláspontját sem.

(3)   Az Európai Bizottság legkésőbb minden (n–1). év május 15-éig közli az EFTA-államok Állandó Bizottságával álláspontját az EFTA-államok (n). pénzügyi évben zajló fellépésekben való részvételére vonatkozó kérelmei tekintetében, a következő információkkal együtt:

a)

az Európai Unió előzetes költségvetése tervezetében szereplő kiadási kimutatásban »tájékoztatásul« feltüntetett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok azon tevékenységekre vonatkozóan, amelyekben az EFTA-államok részt vesznek vagy részt kívánnak venni, és amelyek kiszámítása a megállapodás 82. cikke rendelkezéseinek megfelelően történik;

b)

az EFTA-államok hozzájárulásának megfelelő becsült összeg, amelyet az előzetes költségvetés tervezetének bevételi kimutatásában »tájékoztatásul« tüntetnek fel.

Az Európai Bizottság álláspontja nem érinti a viták továbbfolytatásának lehetőségét azon fellépések tekintetében, amelyekben az EFTA-államok részvételét a Bizottság még nem fogadta el.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésben említett összegek nem felelnek meg a megállapodás 82. cikke rendelkezéseinek, az EFTA-államok Állandó Bizottsága az (n–1). év július 1-je előtt kérheti kiigazításukat.

(5)   A (3) bekezdésben említett összegeket az Európai Unió általános költségvetésének elfogadása után igazítják ki, megfelelően figyelembe véve a megállapodás 82. cikkének rendelkezéseit. E kiigazított összegeket haladéktalanul közlik az EFTA-államok Állandó Bizottságával.

(6)   Az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 30 napos időszakon belül az EGT Vegyes Bizottság elnöke az Európai Bizottság által kezdeményezett levélváltás keretében megerősíti, hogy az Európai Unió általános költségvetésének EGT-mellékletében feltüntetett összegek megfelelnek a megállapodás 82. cikke rendelkezéseinek.

(7)   Az EFTA-államok Állandó Bizottsága legkésőbb az (n). pénzügyi év június 1-jéig közli az Európai Bizottsággal a hozzájárulás összegének az egyes EFTA-államok szintjén történő végleges felosztását. Ez a felosztás kötelező jellegű.

Amennyiben ez az információ az (n). pénzügyi év június 1-jéig nem érkezik be az Európai Bizottsághoz, átmenetileg az (n–1). évben végrehajtott felosztás marad érvényben. A kiigazításra a 4. cikkben előírt eljárás szerint kerül sor.

(8)   Amennyiben – kivételes körülmények miatt közösen megállapított későbbi időpont hiányában – legkésőbb az (n). pénzügyi év július 10-éig az EGT Vegyes Bizottság nem fogad el határozatot az EFTA-államok részvételéről az Európai Unió (n). pénzügyi évi általános költségvetésének EGT-mellékletében foglalt valamely fellépésben, illetve ha az ilyen határozat tekintetében az – esetlegesen fennálló – alkotmányos követelményeket legkésőbb akkorra nem jelentik be, úgy az EFTA-államok kérdéses fellépésben való részvételét – egyéb megállapodás hiányában – az (n+1). évre halasztják.

(9)   Amint az EFTA-államok adott fellépésben való részvételét az (n). pénzügyi évre megerősítik, egyéb megállapodás hiányában az EFTA-államok pénzügyi hozzájárulását kell felhasználni valamennyi olyan ügyletre, amelyre abban a pénzügyi évben a vonatkozó költségvetési tételben sor kerül.

2. cikk

Az EFTA-államok hozzájárulásainak rendelkezésre bocsátása

(1)   Az Európai Unió általános költségvetésének EGT-melléklete alapján, továbbá az 1. cikk (6) bekezdésének és az 1. cikk (7) bekezdésének megfelelő véglegesítést követően az Európai Bizottság az egyes EFTA-államokra vonatkozóan indítványozza a kifizetési előirányzatok alapján és a költségvetési rendelet (1) 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően számított hozzájárulások beszedését.

(2)   A hozzájárulások befizetésére irányuló kérés legkésőbb (n). pénzügyi év augusztus 15-éig megérkezik az EFTA-államokhoz, amely kérésben felszólítják az egyes EFTA-államokat, hogy hozzájárulásukat legkésőbb (n). év augusztus 31-éig fizessék be.

Ha az Európai Unió általános költségvetésének elfogadására (n). pénzügyi év július 10-éig, vagy kivételes körülmények miatt közösen megállapított időpontig nem kerül sor, úgy a fizetést az előzetes költségvetési tervezetben előirányzott indikatív összeg alapján kell kérni. A kiigazításra a 4. cikkben előírt eljárás szerint kerül sor.

(3)   A hozzájárulások összegét EUR-ban határozzák meg és fizetik be.

(4)   Ebből a célból minden EFTA-állam EUR-számlát nyit az Európai Bizottság nevében a kincstárnál vagy az erre a célra kijelölt intézménynél.

(5)   A (4) bekezdésben említett számlára történő befizetések késedelme esetén az érintett EFTA-állam kamatot fizet, amelynek kamatlába 1,5 százalékponttal meghaladja az Európai Központi Bank által EUR-ban bonyolított fő refinanszírozási műveletek esetén alkalmazott kamatlábat. A referencia-kamatláb az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában július 1-jén közzétett kamatlábnak felel meg.

3. cikk

A végrehajtás feltételei

(1)   Az EFTA-államok hozzájárulásaiból eredő előirányzatok felhasználása a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

(2)   A versenytárgyalási eljárásokra vonatkozó szabályok tekintetében az ajánlati felhívások valamennyi EK-tagállamra és valamennyi EFTA-államra vonatkoznak, ha a finanszírozás olyan költségvetési tételeken keresztül történik, amelyekhez az EFTA-államok is hozzájárulnak.

4. cikk

Az EFTA-hozzájárulás rendezése a végrehajtás fényében

(1)   Az EFTA-államok hozzájárulása, amely a megfelelő költségvetési tételek tekintetében a megállapodás 82. cikkében foglalt rendelkezések alapján kerül megállapításra, a kérdéses (n). pénzügyi év folyamán rendszerint változatlan marad.

(2)   Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó elszámolások lezárását követően az Európai Bizottság az (n+1). év költségvetési elszámolásának keretében kiszámolja az EFTA-államok költségvetési eredményét, aminek során figyelembe veszi:

a)

az EFTA-állam által a 2. cikknek megfelelően fizetett hozzájárulás összegét;

b)

az EFTA-államok részesedésének összegét az olyan költségvetési tételekre vonatkozó költségvetési előirányzatok teljes végrehajtási számadataiban, amelyek tekintetében az EFTA-államok részvételéről megállapodás született; és

c)

a Közösséggel kapcsolatos kiadásokat, amelyeket az EFTA-államok külön-külön fizetnek, illetve az EFTA-államok természetbeni befizetéseit (pl. közigazgatási feladatok ellátása).

(3)   Az EFTA-államok megállapodás alapján történő részvételével érintett költségvetési tételekbe harmadik felek által visszafizetett valamennyi összeget célhoz kötött bevételként kezelik ugyanazon költségvetési tételen belül, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

(4)   Az EFTA-államok (n). pénzügyi évre befizetett hozzájárulásának rendezésére a költségvetési eredmény alapján, az (n+2). pénzügyi év hozzájárulásainak befizetésére irányuló kérés keretén belül kerül sor az (n). évi hozzájárulás összegének az EFTA-államok szintjén történő végleges felosztása alapján.

(5)   Szükség esetén az EGT Vegyes Bizottság kiegészítő szabályokat fogadhat el az (1) és (4) bekezdés alkalmazása érdekében. Ez különösen vonatkozik az egyes EFTA-államok által külön-külön fizetett közösségi kiadásokra, illetve természetbeni hozzájárulásaikra.

5. cikk

Tájékoztatás

(1)   Az Európai Bizottság minden negyedév végén megküldi az EFTA-államok Állandó Bizottsága részére elszámolásának kivonatát, amely mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében helyzetképet ad azoknak a programoknak és egyéb fellépéseknek a végrehajtásáról, amelyeknek az EFTA-államok pénzügyileg részesei.

(2)   Az (n). pénzügyi év lezárását követően az Európai Bizottság közli az EFTA-államok Állandó Bizottságával az olyan programok és egyéb fellépések adatait, amelyekben az EFTA-államok pénzügyileg részt vállaltak, és amely adatokat a költségvetési rendelet 126. és 127. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően elkészített éves pénzügyi kimutatás vonatkozó kötete tartalmazza.

(3)   Az Európai Bizottság közöl az EFTA-államok Állandó Bizottságával minden egyéb olyan pénzügyi információt is, amelyre ez utóbbi testület joggal tart igényt azoknak a programoknak és egyéb fellépéseknek a vonatkozásában, amelyekben az EFTA-államok pénzügyileg részt vesznek.

6. cikk

Ellenőrzés

(1)   Az összes bevétel meghatározása és rendelkezésre állása, valamint az EFTA-államok részvételével összefüggésben a kötelezettségvállalások és ütemezések feletti ellenőrzés az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, a költségvetési rendeletben, valamint a megállapodás 76. és 78. cikke által említett területek vonatkozó rendeleteiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően valósul meg.

(2)   Megfelelő intézkedésekre kerül sor az Európai Bizottság és az EFTA-államok pénzügyi ellenőrző szervei között az EFTA-államok közösségi fellépésekben való részvételének megfelelő bevételek és kiadások feletti, az (1) bekezdésben foglaltak szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében.

7. cikk

Az arányossági tényező kiszámításánál figyelembe veendő GDP-adatok

A megállapodás 82. cikkében említett, piaci áron számított GDP-adatok azok, amelyek a megállapodás 76. cikkének végrehajtása folytán közzétételre kerülnek.”


(1)  1 Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).


Top