EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1006

A Tanács 1006/2008/EK rendelete ( 2008. szeptember 29. ) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 286, 29.10.2008, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 207 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2018; hatályon kívül helyezte: 32017R2403 . Latest consolidated version: 18/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1006/oj

29.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/33


A TANÁCS 1006/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A halászati megállapodás alapján harmadik országok vizein folytatott halászat engedélyezésére vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3317/94/EK tanácsi rendelet (1) meghatározza az olyan halászati tevékenységek engedélyezésére vonatkozó eljárást, amelyeket a Közösség és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások szerint közösségi halászhajók folytatnak a harmadik országok joghatósága alá tartozó vizeken. Az említett rendeletben meghatározott eljárás a kétoldalú halászati megállapodásokból, valamint a regionális halgazdálkodási szervezetek keretében elfogadott többoldalú megállapodásokból és egyezményekből vagy hasonló megállapodásokból eredő kötelezettségek tiszteletben tartása tekintetében már nem felel meg az igényeknek. Ezenfelül a rendelet már nem elegendő a közös halászati politika (KHP) céljainak eléréséhez, különösen a fenntartható halászat és az ellenőrzés vonatkozásában.

(2)

Tekintettel a közös halászati politika egyszerűsítését és javítását célzó, a 2006–2008-as időszakra vonatkozó cselekvési tervre, amelyet a 2005. december 8-i bizottsági közlemény mutatott be a Tanácsnak és a Parlamentnek és a 3317/94/EK rendelet elfogadása óta a közösségi vizeken kívül folytatott halászat megváltozott körülményeire, továbbá a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében be kell vezetni egy általános közösségi rendszert a közösségi halászhajók által a közösségi vizeken kívül folytatott valamennyi halászati tevékenység engedélyezésére. Ezenkívül újra kell fogalmazni a harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajók közösségi vizekre való belépésének a szabályait, amelyeket jelenleg különböző jogszabályok állapítanak meg, továbbá e szabályokat – adott esetben – összhangba kell hozni a közösségi halászhajókra vonatkozó szabályokkal.

(3)

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül közösségi halászhajók csak abban az esetben halászhatnak a közösségi vizeken kívüli területeken, ha arra engedélyt kaptak az érintett halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságoktól, például azon harmadik ország illetékes hatóságától, amelynek vizein halásznak, a valamely regionális halgazdálkodási szervezet vagy hasonló megállapodás keretében elfogadott rendelkezések hatálya alá tartozó, nemzetközi vizeken folytatott halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságtól, vagy – az egyetlen megállapodásban sem szabályozott nyílt tengeri vizeken folytatott halászati tevékenységek esetében – az érintett tagállam illetékes hatóságától.

(4)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységének engedélyezési eljárásával kapcsolatban egyértelműen ki kell jelölni a Bizottság és a tagállamok hatásköreit. E tekintetben a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemzetközi kötelezettségeket és a KHP rendelkezéseit betartsák, a kérelmek továbbítására vonatkozó kérelmek hiánytalanok legyenek, és hogy azok továbbítására az érintett megállapodásokban megállapított határidőkön belül kerüljön sor.

(5)

Közösségi halászhajók csak akkor tekinthetők jogosultnak a közösségi vizeken kívül folytatott bármely halászati tevékenységre, ha a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel és a közös halászati politika szabályaival és céljaival összefüggő kritériumok teljesülnek.

(6)

Amennyiben a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú halászati megállapodáshoz csatolt új jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló és a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását megállapító határozat elfogadását célzó tanácsi eljárás az ezen ideiglenes alkalmazás kezdetének időpontja előtt nem zárul le, a Bizottság ideiglenesen – annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a közösségi halászhajók halászati tevékenységének megszakítására – az előző jegyzőkönyv hatályának lejártát követő hat hónapon belül továbbíthatja a harmadik ország számára a halászatiengedély-kérelmeket.

(7)

Annak biztosítására, hogy a halászati partnerségi megállapodások keretében a Közösség számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket teljes mértékben kihasználják, a Bizottságot fel kell hatalmazni az egy tagállam által fel nem használt halászati lehetőségeknek egy másik tagállam részére való ideiglenes újraelosztására, a halászati lehetőségeknek a kérdéses jegyzőkönyv szerinti, tagállamok közötti elosztásának vagy cseréjének sérelme nélkül.

(8)

Halászati partnerségi megállapodásnak a 2004. július 15-i tanácsi következtetésekben említett megállapodások, valamint azok a megállapodások tekintendők, amelyeket a Tanács megkötésük vagy ideiglenes alkalmazásuk alkalmával ilyenként határozott meg.

(9)

A közösségi vizeken kívüli területeken közösségi halászhajók számára biztosított halászati lehetőségek, illetve a közösségi vizeken harmadik országok halászhajói számára biztosított halászati lehetőségek felhasználásának felügyeletéről szóló rendelkezéseket összhangba kell hozni egymással, továbbá e rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a halászati lehetőségek tagállamok vagy harmadik országok általi túllépésének megakadályozása érdekében kellő időben lehessen intézkedni.

(10)

A jogsértések esetén indított büntetőeljárások következetessége és hatékonysága érdekében rendelkezni kell a bizottsági, közösségi, tagállami vagy harmadik országbeli ellenőrök által készített vizsgálati és felügyeleti jelentések maradéktalan kihasználásáról.

(11)

A halászati megállapodások szerint közösségi vizeken kívül halászó közösségi halászhajók halászati tevékenységeivel kapcsolatos adatoknak naprakésznek és – amennyire lehetséges – hozzáférhetőnek kell lenniük az érintett tagállamok és harmadik országok részére. E célra egy, a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszert kell létrehozni.

(12)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhangban kell elfogadni. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest, ezeket az eltéréseket a hatékonyság biztosítása érdekében az 1999/468/EK határozat 4. cikkében foglalt irányítóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(13)

A 3317/94/EK rendeletet, valamint a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletben (3) és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben (4) a harmadik országok hajóinak a közösségi vizekre való belépésére vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet rendelkezéseket állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

közösségi halászhajók részére a következők engedélyezése:

i.

a Közösség és valamely harmadik ország között megkötött halászati megállapodás keretében halászati tevékenységek végzése az adott ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken; vagy

ii.

az olyan regionális halgazdálkodási szervezetek vagy hasonló rendszer keretében elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések hatálya alá tartozó halászati tevékenységek végzése, amelyeknek a Közösség szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele (a továbbiakban: RFMO); vagy

iii.

halászati tevékenységek végzése közösségi vizeken kívüli területeken, amely tevékenységek nem tartoznak halászati megállapodás vagy RFMO hatálya alá;

b)

harmadik országok halászhajói részére a közösségi vizeken végzett halászati tevékenységek engedélyezése,

valamint rendelkezik az engedélyezett halászati tevékenységekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségekről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„megállapodás”: olyan halászati megállapodás, amelyet a Szerződés 300. cikkének megfelelően kötöttek, vagy ugyanezen cikk alapján az ideiglenes alkalmazására vonatkozó határozatot fogadtak el;

b)

„regionális halgazdálkodási szervezet” vagy „RFMO”: szubregionális vagy regionális szervezet vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó tengeri élővilágra vonatkozóan;

c)

„halászati tevékenységek”: halak fogása, fedélzeten való tárolása, feldolgozása és átrakodása;

d)

„közösségi halászhajó”: a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (5) 3. cikkének d) pontjában említett közösségi halászhajó;

e)

„közösségi flottanyilvántartás”: a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi halászhajóflotta-nyilvántartás;

f)

„halászati lehetőség”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének q) pontja szerinti halászati lehetőség;

g)

„engedélyező hatóság”: a közösségi hajók által a megállapodás keretében folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért vagy harmadik országok halászhajói által a közösségi vizeken folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért felelős hatóság;

h)

„halászati engedély”: halászati tevékenységek végzésére való jogosultság egy meghatározott időszakban vagy területen, illetve egy adott halászat vonatkozásában;

i)

„halászati erőkifejtés”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti halászati erőkifejtés;

j)

„elektronikus adatküldés”: adatok elektronikus formában történő küldése, amelyek tartalmát, formátumát és protokollját a Bizottság vagy egy megállapodás keretében a felek közös megegyezéssel állapítják meg;

k)

„halászati kategória”: a flotta egyes kritériumok, mint például a hajótípus, a halászati tevékenységtípus vagy az alkalmazott halászeszköz szerinti felosztása;

l)

„súlyos jogsértés”: a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról szóló, 1999. június 24-i 1447/1999/EK tanácsi rendelet (6) szerinti súlyos jogsértés, vagy az érintett megállapodás szerinti súlyos jogsértés vagy a megállapodás rendelkezéseinek súlyos megsértése;

m)

„IUU-lista”: az olyan, jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke, amelyeket valamely RFMO vagy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1005/2008/EK tanácsi rendelet (7) alapján a Bizottság ilyenként azonosított;

n)

„a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszer”: a Bizottság által a 12. cikkel összhangban létrehozandó információs rendszer;

o)

„harmadik országbeli halászhajó”:

elsődlegesen vagy másodlagosan halászati termékek fogására használt hajó, függetlenül a hajó méretétől,

olyan hajó, amely, noha saját halászati eszközökkel nem folytat halászati tevékenységet, átrakodással átvesz fedélzetére halászati termékeket más hajókról, vagy

olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy szeletelés, pikkelyezés, feldarabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás,

és amely valamely harmadik ország lobogója alatt hajózik és/vagy amelyet valamely harmadik országban lajstromoztak.

II. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓK ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VIZEKEN KÍVÜL FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

I. SZAKASZ

Általános rendelkezések

3. cikk

Általános rendelkezés

Kizárólag az e rendelettel összhangban kiadott halászati engedéllyel rendelkező hajók jogosultak a közösségi vizeken kívüli halászati tevékenységek végzésére.

II. SZAKASZ

Megállapodások keretében végzendő halászati tevékenységek engedélyezése

4. cikk

A kérelmek benyújtása

(1)   Legkésőbb öt munkanappal az érintett megállapodásban a kérelmek továbbítására előírt határidő előtt, vagy – amennyiben a megállapodás nem rendelkezik határidőről – legkésőbb a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően és a közösségi jogszabályokban foglalt egyedi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak az érintett halászhajókra vonatkozó engedélyek iránti kérelmeket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmek tartalmazzák a vonatkozó hajó közösségi flotta-nyilvántartási számát és nemzetközi rádióhívójelét, valamint bármilyen egyéb, az érintett megállapodás alapján megkövetelt, vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatot.

5. cikk

Jogosultsági kritériumok

(1)   A tagállamok kizárólag a lobogójuk alatt közlekedő azon hajóik részére nyújthatnak be a Bizottságnak engedélykérelmet,

a)

amelyek már jelenleg is halászati tevékenységet végeznek, és amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

b)

amelyekkel szemben a halászati engedély kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket;

c)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

d)

amelyek vonatkozásában a közösségi flottanyilvántartásban és a halászati engedélyek közösségi információs rendszerében szereplő adatok teljesek és pontosak;

e)

amelyek rendelkeznek a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról szóló, 2005. augusztus 3-i 1281/2005/EK bizottsági rendeletben (8) említett halászati engedéllyel;

f)

amelyek esetében az érintett megállapodásban előírt adatok rendelkezésre állnak és hozzáférhetők az engedélyező hatóság számára; és

g)

amelyeknél a halászatiengedély-kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e rendelettel.

(2)   Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a továbbítási kérelemben szereplő halászati engedélyek arányban legyenek az érintett tagállam számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel.

6. cikk

A kérelmek továbbítása

(1)   A Bizottság a tagállamok kérelmeit legkésőbb a kézhezvételüktől számított öt munkanapon belül és e cikkel összhangban továbbítja az illetékes engedélyező hatóságnak.

(2)   A Bizottság megvizsgálja az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmeket, figyelembe véve:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke vagy a Szerződés 37. cikke alapján a Tanács által az egyes tagállamok részére elosztott halászati lehetőségeket; és

b)

az érintett megállapodásban és az e rendeletben megállapított feltételeket.

(3)   A Bizottság ellenőrzi a következőket:

a)

teljesülnek-e az 5. cikkben meghatározott feltételek; és

b)

a halászatiengedély-kérelmek, amelyek továbbítását az érintett tagállam kérelmezi, arányban állnak-e az érintett megállapodás keretében rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel, figyelembe véve valamennyi tagállam kérelmeit.

7. cikk

A kérelmek továbbításának elutasítása

(1)   A Bizottság nem továbbítja az engedélyező hatóságnak azokat a kérelmeket, amelyek esetében:

a)

a tagállam által a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően szolgáltatott adatok az adott hajóra vonatkozóan hiányosak;

b)

figyelembe véve az érintett megállapodás technikai előírásait és a tagállam által benyújtott kérelmeket, az érintett tagállam halászati lehetőségei nem elegendőek;

c)

az érintett megállapodásban vagy az e rendeletben meghatározott feltételek nem teljesülnek.

(2)   Egy vagy több kérelem továbbításának elutasítása esetén a Bizottság – indokainak megjelölése mellett – haladéktalanul értesíti erről az érintett tagállamot.

Ha a tagállam nem ért egyet a Bizottság által megjelölt indokokkal, öt munkanapon belül továbbítja a Bizottságnak az ellenvetését alátámasztó információkat vagy dokumentumokat. A Bizottság ezeknek az információknak a fényében újra megvizsgálja a kérelmet.

8. cikk

Tájékoztatás

(1)   A Bizottság elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti tagállamot az engedélyező hatóság által egy adott hajó vonatkozásában a halászati engedély megadásáról vagy elutasításáról meghozott határozatról.

Az eredeti és kísérődokumentumokat papírformátumban és/vagy elektronikus úton kell elküldeni, amennyiben megállapodás azt megköveteli vagy előírja.

(2)   A lobogó szerinti tagállam az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információkról haladéktalanul tájékoztatja az érintett halászhajók tulajdonosait.

(3)   Ha valamely engedélyező hatóság arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy valamely közösségi halászhajónak a vonatkozó megállapodás keretében kiadott halászati engedélyét felfüggesztette vagy visszavonta, a Bizottság erről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az érintett hajó lobogója szerinti tagállamot. A lobogó szerinti tagállam ezt az információt haladéktalanul továbbítja a hajó tulajdonosának.

(4)   A Bizottság a lobogó szerinti tagállammal és a vonatkozó engedélyező hatósággal konzultálva megvizsgálja, hogy a halászati engedély elutasításáról vagy felfüggesztéséről szóló határozat megfelel-e az érintett megállapodásnak, és az eredményről mindkét említett felet tájékoztatja.

9. cikk

A halászati tevékenységek folytonossága

(1)   Amennyiben:

a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodáshoz csatolt, a megállapodás alapján biztosítandó halászati lehetőségeket meghatározó jegyzőkönyv hatálya lejárt, és

a Bizottság parafálta az új jegyzőkönyvet, de annak elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról még nem született határozat,

a Bizottság – a korábbi jegyzőkönyv hatálya lejártának időpontját követő hat hónapon belül, a Tanácsnak az új jegyzőkönyv elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül – az érintett harmadik ország számára e rendelettel összhangban továbbíthatja a halászatiengedély-kérelmeket.

(2)   Az érintett halászati megállapodásban foglalt szabályokkal összhangban, az adott megállapodás alapján halászati tevékenységet folytató közösségi hajók a halászati engedélyek lejárta után a lejárattól számított legfeljebb hat hónapig tovább folytathatják az adott halászati megállapodás alapján történő halászatot, feltéve, hogy a tudományos szakvélemények ezt lehetővé teszik.

(3)   Ennek keretében a Bizottság az (1) bekezdésre az előző jegyzőkönyv szerinti hatályos, a (2) bekezdésre pedig a jelenlegi jegyzőkönyv szerinti hatályos elosztási módszert alkalmazza.

10. cikk

A halászati lehetőségek részleges kihasználása a halászati partnerségi megállapodások keretében

(1)   A halászati partnerségi megállapodás keretében, amennyiben e rendelet 4. cikkében említett engedélykérelem továbbítása iránti kérelem alapján úgy tűnik, hogy a halászati engedélyek száma vagy a megállapodás keretében a Közösség számára kiosztott halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről tájékoztatja az érintett tagállamokat, és felkéri őket annak megerősítésére, hogy e halászati lehetőségeket valóban nem használják ki. Amennyiben a – halászati partnerségi megállapodás megkötésekor a Tanács által megállapított – határidőkön belül nem érkezik válasz, a Bizottság azt annak megerősítéseként értelmezi, hogy az érintett tagállam hajói az adott időszakban nem használják ki teljes mértékben halászati lehetőségeiket.

(2)   A tagállammal folytatott konzultációt követően a Bizottság felméri a kihasználatlan halászati lehetőségek összmennyiségét, és a felmérés eredményét hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

(3)   A (2) bekezdésben említett, kihasználatlan halászati lehetőségekkel élni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak mindazon hajók jegyzékét, amelyek részére halászati engedélyt szándékoznak kérni, valamint a 4. cikkel összhangban minden egyes ilyen hajóra vonatkozóan benyújtják az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmet.

(4)   A Bizottság az érintett tagállamokkal szorosan együttműködve határoz az újraelosztásról.

Ha valamely érintett tagállam ellenzi ezt az újraelosztást, a Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, az I. mellékletben megállapított feltételeket figyelembe véve határoz az újraelosztásról, és erről tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(5)   A kérelmek e cikkel összhangban történő továbbítása semmilyen módon nem érinti a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását vagy azok tagállamok közötti cseréjét a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkével összhangban.

(6)   A Bizottság nem akadályozható meg abban, hogy az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mechanizmust alkalmazza mindaddig, amíg az (1) bekezdésben említett határidők véglegesen rögzítésre kerülnek.

III. SZAKASZ

A megállapodások hatálya alá nem tartozó halászati tevékenységek

11. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A megállapodás vagy regionális halgazdálkodási szervezet hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken halászati tevékenységeket folytatni kívánó közösségi halászhajó üzemeltetőjének erről tájékoztatnia kell a lobogó szerinti tagállam hatóságait.

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a közösségi halászhajók abban az esetben jogosultak halászati tevékenységek végzésére a megállapodás vagy RFMO hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken, ha erre a lobogójuk szerinti tagállamtól a nemzeti rendelkezésekkel összhangban engedélyt kaptak.

A tagállamok az első albekezdésben említett halászati tevékenységek megkezdése előtt tíz nappal értesítik a Bizottságot az említett albekezdéssel összhangban halászatra feljogosított hajókról, megjelölve azokat a fajokat, halászeszközöket, időszakot és területet, amelyre az adott engedély vonatkozik.

(2)   A tagállamok törekednek információt gyűjteni az állampolgáraik és harmadik országok között fennálló olyan megállapodásokról, amelynek alapján a lobogójuk alatt közlekedő hajók halászati tevékenységet folytathatnak az adott harmadik ország felségterülete vagy joghatósága alá tartozó vizeken, és erről az érintett hajók jegyzékének elektronikus úton történő továbbításával tájékoztatják a Bizottságot.

(3)   Ez a szakasz csak a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó hajókra vonatkozik.

IV. SZAKASZ

Jelentéstételi kötelezettségek és a halászati tevékenységekre vonatkozó tilalom bevezetése

12. cikk

A halászati engedélyekre vonatkozó információs rendszer

(1)   A Bizottság létrehozza a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszert, amely az e rendelettel összhangban kiadott engedélyek adatait tartalmazza. A Bizottság e célra egy biztonságos weboldalt hoz létre.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a halászati engedélyek közösségi információs rendszere tartalmazza a halászati engedélyekkel kapcsolatos, valamely megállapodás vagy regionális halgazdálkodási szervezet keretében megkövetelt adatokat, valamint hogy ezek az adatok mindenkor naprakészek legyenek.

13. cikk

A fogásokról és a halászati erőkifejtésről szóló jelentések

(1)   Azok a közösségi halászhajók, amelyek számára a II. vagy a III. szakasz alapján halászati engedélyt állítottak ki, a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat hetente elküldik az illetékes nemzeti hatóságuknak. Ezeket az adatokat kérésre a Bizottság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1566/2007/EK bizottsági rendeletnek (9) megfelelően 2010. január 1-jétől naponta megküldik az illetékes nemzeti hatóságuk számára a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat. 2011. január 1-jétől ez alkalmazandó a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra is.

(2)   A tagállamok összegyűjtik az e cikk (1) bekezdésében említett adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat, valamint – amennyiben azt megállapodás vagy a megállapodást végrehajtó bármely rendelet előírja – a megállapodás hatálya alá tartozó vizeken a lobogójuk alatt közlekedő hajók által az előző hónapra vonatkozó, és a megállapodás hatálya alá nem tartozó, Közösségen kívüli vizeken halászati tevékenységet folytató hajók által pedig az előző hat hónapra vonatkozó halászati erőkifejtéssel kapcsolatos adatokat.

(3)   A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határoz arról, hogy e cikk (1) bekezdésében említett adatokat milyen formában kell továbbítani.

14. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés ellenőrzése

A 2371/2002/EK rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a fogásokkal és szükség esetén a halászati erőkifejtéssel kapcsolatos, az érintett megállapodásban előírt jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelést.

15. cikk

Halászati tilalmak bevezetése

(1)   A 2371/2002/EK rendelet 26. cikke (4) bekezdésének és a 2847/93/EK rendelet 21. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, haladéktalanul betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   Abban az esetben, ha a valamely tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket mind a fogások, mind a halászati erőkifejtés tekintetében meghatározzák, az adott tagállam betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket, amint e halászati lehetőségek bármelyikét kimerítettnek kell tekinteni. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászat lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a tagállamok értesítik a Bizottságot az olyan technikai intézkedésekről, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   A tagállamok a halászati tevékenységek bármely, e cikkel összhangban bevezetett tilalmáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(4)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a Közösség vagy az adott tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, a Bizottság erről értesíti az érintett tagállamokat, és felkéri őket arra, hogy a halászati tevékenységeket az (1), (2) és (3) bekezdéssel összhangban tiltsák be.

(5)   Amint az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően betiltják a halászati tevékenységeket, az érintett állományra vagy állománycsoportra meghatározott halászati engedélyeket fel kell függeszteni.

16. cikk

A halászati engedélyek felfüggesztése

(1)   Ha valamely engedélyező hatóság halászati megállapodás keretében arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy az egyik tagország lobogója alatt hajózó halászhajóra vonatkozó halászati engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról döntött, a Bizottság erről azonnal értesíti a lobogó szerinti tagállamot. A Bizottság, adott esetben, a lobogó szerinti tagállammal és az érintett harmadik ország engedélyező hatóságaival konzultálva az érintett megállapodásban meghatározott eljárással összhangban végzi el a vonatkozó vizsgálatokat, és az eredményről értesíti a lobogó szerinti tagállamot, és adott esetben a harmadik ország engedélyező hatóságait.

(2)   Ha a harmadik ország engedélyező hatósága felfüggeszti a valamely közösségi halászhajó részére megadott halászati engedélyt, a lobogó szerinti tagállam felfüggeszti a megállapodás szerinti halászati engedélyt a halászati engedély felfüggesztésének teljes időtartamára.

Ha a harmadik ország engedélyező hatóságai a halászati engedélyt végleg visszavonják, a lobogó szerinti tagállam azonnal visszavonja az érintett megállapodás szerint érintett hajó részére kiadott halászati engedélyt.

(3)   A Bizottság, a Közösség, a tagállamok vagy az érintett megállapodásban részt vevő valamely harmadik állam ellenőrei által készített vizsgálati vagy felügyeleti jelentések bármely tagállam közigazgatási vagy jogi eljárásai keretében elfogadható bizonyítéknak minősülnek. A tények megállapítása céljából ezeket a jelentéseket az érintett tagállam vizsgálati és felügyeleti jelentéseivel egyenlően kell kezelni.

V. SZAKASZ

Az adatokhoz való hozzáférés

17. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés

(1)   A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (10) alapján meglévő kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok által az e fejezettel összhangban a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek benyújtott adatokat a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszerrel összekapcsolt biztonságos weboldalon hozzáférhetővé kell tenni valamennyi, az alábbiak által felhatalmazott érintett felhasználó számára:

a)

a tagállamok;

b)

a Bizottság vagy a Bizottság által a felügyeletre és ellenőrzésre kijelölt szervek.

Az e személyek által elérhető adatok köre a halászati engedélyezési eljárás és/vagy e személyek ellenőrzési tevékenysége keretében szükséges adatokra korlátozódik, és azokra a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

(2)   A halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszerben nyilvántartott hajók tulajdonosai vagy ügynökei megkaphatják a nyilvántartásban szereplő adatok elektronikus másolatát, ha erre vonatkozóan nemzeti közigazgatási rendszerükön keresztül hivatalos kérelmet küldenek a Bizottságnak.

III. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓI ÁLTAL KÖZÖSSÉGI VIZEKEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

18. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A harmadik országok halászhajói a következőkre jogosultak:

a)

halászati tevékenységek folytatására a közösségi vizeken, feltéve, hogy rendelkeznek az e fejezettel összhangban kiadott halászati engedéllyel;

b)

a hal kikötőkben való ki- és átrakodására vagy feldolgozására, feltéve, hogy erre előzetesen engedélyt adott az a tagállam, amelynek vizein a műveletet végzik.

(2)   A valamely megállapodás alapján bármely adott naptári év december 31. napján halászati tevékenységek végzésére jogosult harmadik országbeli halászhajók a következő év január 1-jétől folytathatják az említett megállapodás keretében végzett halászatot mindaddig, amíg a Bizottság az adott hajók tekintetében a 20. cikkel összhangban döntést hoz a folyó évre szóló halászati engedély kiadásáról.

19. cikk

A harmadik országbeli kérelmek továbbítása

(1)   Az érintett harmadik ország a közösségi vizeken számára halászati lehetőségeket biztosító megállapodás hatálybalépésének napján elektronikus úton elküldi a Bizottságnak a lobogója alatt hajózó vagy az abban az országban lajstromozott azon hajók jegyzékét, amelyek élni kívánnak e halászati lehetőségekkel.

(2)   A harmadik ország illetékes hatóságai az érintett megállapodásban vagy a Bizottság által megállapított határidőn belül elektronikus úton elküldik a Bizottságnak az adott harmadik ország lobogója alatt hajózó hajók engedélykérelmeit, amelyek tartalmazzák a hajók nemzetközi rádióhívójelét és egyéb, a megállapodás alapján szükséges vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatokat.

20. cikk

A halászati engedélyek kiadása

(1)   A Bizottság megvizsgálja a halászati engedélykérelmeket, figyelembe véve a harmadik ország számára megítélt halászati lehetőségeket, és a Tanács által elfogadott intézkedésekkel, illetve az érintett megállapodásban foglalt rendelkezésekkel összhangban kiadja a halászati engedélyeket.

(2)   A Bizottság a harmadik országok és a tagállamok illetékes hatóságait tájékoztatja a kiadott halászati engedélyekről.

21. cikk

Jogosultsági kritériumok

A Bizottság csak olyan harmadik országbeli halászhajók részére ad ki engedélyt,

a)

amelyek az érintett megállapodás alapján jogosultak halászati engedélyre, illetve – adott esetben – amelyek szerepelnek a Bizottság számára eljuttatott, a megállapodás keretében halászati tevékenységet folytató hajók jegyzékén;

b)

amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

c)

amelyekkel szemben a halászati engedély kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket; és

d)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

e)

amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak az érintett megállapodásban előírt adatok; és

f)

amelyek esetében a kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e fejezettel.

22. cikk

Általános kötelezettségek

Azon harmadik országbeli halászhajóknak, amelyek számára e fejezet rendelkezéseivel összhangban halászati engedélyt adtak ki, meg kell felelniük a közös halászati politika rendelkezéseinek az állománymegőrzési és ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint a tevékenységük szerinti halászati övezetben a közösségi halászhajók által folytatott halászatra irányadó egyéb rendelkezéseknek, továbbá az érintett megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek.

23. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés felügyelete

(1)   A közösségi vizeken halászati tevékenységeket folytató harmadik országbeli halászhajók nemzeti hatóságaiknak és a Bizottságnak, illetve a Bizottság által kijelölt szervnek hetente elküldik az alábbiakat:

a)

az érintett megállapodásban előírt adatokat;

b)

a Bizottság által az érintett megállapodás szerinti eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat; vagy

c)

a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajók 2010. január 1-jétől ezeket az adatokat elektronikus úton naponta megküldik. 2011. január 1-jétől ugyanez vonatkozik a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajókra.

(2)   Amennyiben azt az érintett megállapodás előírja, a harmadik országok összegyűjtik a hajóik által az (1) bekezdésnek megfelelően elküldött fogási adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton elküldik a Bizottságnak vagy a Bizottság által e célra kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a lobogójuk alatt közlekedő összes hajó által az előző hónap során kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat.

(3)   Kérésre hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok számára a (2) bekezdésben említett fogási adatokat, amelyekre a bizalmas adatkezelésére vonatkozó szabályok alkalmazandók.

24. cikk

Halászati tilalmak

(1)   Amennyiben a harmadik ország a megítélt halászati lehetőséget kimerítette, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett harmadik országot és a tagállam illetékes felügyeleti hatóságait. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászati tevékenység lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a harmadik ország olyan technikai intézkedéseket terjeszt a Bizottság elé, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   A Bizottság értesítésének időpontjától az adott harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajók számára kiadott engedélyeket az érintett halászati tevékenységekre vonatkozóan felfüggesztettnek kell tekinteni, és e hajók számára ezt követően már nem engedélyezhető halászati tevékenységek végzése.

(3)   Ha a halászati tevékenységeknek a (2) bekezdéssel összhangban alkalmazandó felfüggesztése az összes olyan tevékenységre vonatkozik, amelyre a halászati engedélyeket kiadták, akkor a halászati engedélyeket visszavontnak kell tekinteni.

(4)   A harmadik ország gondoskodik arról, hogy az érintett halászhajókat haladéktalanul tájékoztassák e cikk alkalmazásáról, illetve arról, hogy e hajók minden érintett halászati tevékenységgel felhagyjanak.

(5)   Amint a halászati tevékenységek az (1) vagy (2) bekezdéssel összhangban betiltásra kerülnek, az érintett állományra vagy állománycsoportra kiadott halászati engedélyeket fel kell függeszteni.

25. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   A nemzeti jogszabályok szerinti bírósági eljárások sérelme nélkül, a tagállamok az érintett megállapodás alapján a közösségi vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatban a harmadik országok halászhajóival összefüggő bármilyen feljegyzett jogsértésről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   Az olyan, harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az érintett megállapodásban megállapított kötelezettségeket, 12 hónapot nem meghaladó időszakban nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban az érintett megállapodás vonatkozó szabályainak megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban hozott intézkedésekről értesíti a tagállamok felügyeleti hatóságait.

IV. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

26. cikk

Részletes szabályok

E rendelet alkalmazásának részletes szabályai a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest.

27. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében említett Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő húsz munkanap.

V. FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Nemzetközi kötelezettségek

Ez a rendelet nem sérti az érintett megállapodásokban megállapított rendelkezéseket és az e rendelkezéseket végrehajtó közösségi rendelkezéseket.

29. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 18., 28b., 28c. és 28d. cikkét el kell hagyni.

(2)   Az 1627/94/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, 4. cikkének (2) bekezdését, valamint 9. és 10. cikkét el kell hagyni.

(3)   A 3317/94/EK rendelet hatályát veszti.

(4)   A törölt rendelkezésekre való hivatkozásokat e rendeletre vonatkozónak kell tekinteni, és a II. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

30. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A 2847/93/EGK rendelet 18. cikkét mindaddig alkalmazni kell, amíg az e rendelet 13. cikkében szereplő részletes szabályokat megállapító rendelet hatályba nem lép.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 350., 1994.12.31., 13. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(4)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(6)  HL L 167., 1999.7.2., 5. o.

(7)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(8)  HL L 203., 2005.8.4., 3. o.

(9)  HL L 340., 2007.12.22., 46. o.

(10)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.


I. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett újraelosztás kritériumai

A halászati lehetőségek újraelosztásakor a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

az egyes kérelmek beérkezési dátuma,

az újraelosztás céljára rendelkezésre álló halászati lehetőségek,

a beérkezett kérelmek száma,

a kérelmező tagállamok száma,

ha a halászati lehetőségek teljes mértékben vagy részlegesen a halászati erőkifejtés vagy a fogások mennyiségén alapulnak, az egyes érintett hajók esetében a tervezett halászati erőkifejtés vagy a fogások várható mennyisége.


II. MELLÉKLET

1627/94/EK rendelet

E rendelet

3. cikk (2) bekezdés

III. fejezet

4. cikk (2) bekezdés

III. fejezet

9. cikk

19–21. cikk

10. cikk

25. cikk

2847/93/EGK rendelet

E rendelet

18. cikk

13. cikk

28b. cikk

18. cikk

28c. cikk

22. cikk

28d. cikk

24. cikk


Top