EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0762

Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete ( 2008. július 9.) a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 188 - 200

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj

13.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 762/2008/EK RENDELETE

(2008. július 9.)

a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (1),

mivel:

(1)

A tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról szóló, 1996. április 22-i 788/96/EK tanácsi rendelet (2) előírja a tagállamok számára, hogy évente szolgáltassanak adatokat a termelés mennyiségéről.

(2)

Az akvakultúrának a Közösség összesített halászati termeléséhez való megnövekedett hozzájárulása a közös halászati politika keretén belül ezen ágazat ésszerű fejlesztéséhez és irányításához több adatot igényel.

(3)

Az akvakultúra-tevékenységek tekintetében a halkeltető- és nevelőtelepek egyre növekvő jelentősége részletes adatokat tesz szükségessé ezen ágazatnak a közös halászati politikán belüli megfelelő nyomon követése és irányítása érdekében.

(4)

A termelés mennyiségére és értékére vonatkozó információkra van szükség az akvakultúra-termékek piacának felülvizsgálatához és felméréséhez.

(5)

Az ágazat struktúrájára és az alkalmazott technológiákra vonatkozó információkra van szükség a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdasági ágazat kialakításának biztosításához.

(6)

A 788/96/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

A 788/96/EK rendelet szerint alkalmazandó rendszerről való zökkenőmentes áttérés érdekében e rendeletnek három évig terjedő átmeneti időszakot kell biztosítania azon tagállamok számára, amelyeknél a nemzeti statisztikai rendszerekre való alkalmazása jelentős módosításokat igényel, és valószínűleg jelentős gyakorlati problémákat fog okozni.

(8)

Mivel ezen rendelet célját, nevezetesen közös jogi keret létrehozását az akvakultúra-ágazatra vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres előállítására, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (3) képezi a halászat területén a statisztikák hivatkozási alapját. Ez különösen megköveteli a pártatlanság, a megbízhatóság, a célszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvének való megfelelést.

(10)

A statisztikai adatok gyűjtése és közlése a közös halászati politika megfelelő irányításának létfontosságú eszköze.

(11)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(12)

A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy az e rendelet mellékleteinek technikai módosításait elfogadja. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(13)

A Bizottságot az 1972. július 31-i 72/279/EGK tanácsi határozattal (5) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamoknak a felségterületükön található édesvízben és sós vizekben végzett akvakultúra-tevékenységekről statisztikákat kell benyújtaniuk a Bizottság részére.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„közösségi statisztikák” a 322/97/EK rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint;

b)

„akvakultúra” az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/1006/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikkének d) pontjában meghatározottak szerint;

c)

„befogáson alapuló akvakultúra”: azon gyakorlat, mely szerint a vadon élő egyedeket befogják, majd akvakultúrában hasznosítják;

d)

„termelés”: az akvakultúra első eladásából származó alaptermékek mennyisége, beleértve a halkeltetésből és ivadéknevelésből származó, eladásra felajánlott mennyiségeket is.

(2)   Az e rendelettel kapcsolatos minden egyéb fogalommeghatározást a I. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A statisztikák összeállítása

(1)   A tagállamoknak felméréseket vagy egyéb statisztikailag érvényesített módszereket kell használniuk a teljes termelés legalább 90 %-ára vonatkozóan tömeg, illetve a halkeltetésből és ivadéknevelésből származó termelés esetében darabszám szerint, a (4) bekezdés sérelme nélkül. A teljes termelés fennmaradó része becsült értékeken alapulhat. Az össztermelés több mint 10 %-ának becsléséhez eltérés iránti kérelem nyújtható be, a 8. cikkben meghatározott feltételek szerint.

(2)   A felméréseken kívüli források használata esetén el kell végezni e források statisztikai minőségének utólagos vizsgálatát.

(3)   Egy olyan tagállam, melynek éves össztermelése kevesebb mint 1 000 tonna, becsült összesített adatokat nyújthat be az össztermelésre vonatkozóan.

(4)   A tagállamoknak fajokra lebontva kell kimutatniuk a termelést. Ugyanakkor azon fajok esetében, amelyek tömege egy tagállamban egyenként nem haladja meg az 500 tonnát, illetve a tömegben kifejezett termelés súlyának 5 %-át, a termelési mennyiség megállapítható becsléssel és összesíthető. E fajok halkeltetésből és ivadéknevelésből származó darabszáma megállapítható becsléssel.

4. cikk

Adatok

Az adatoknak a naptári referenciaévre kell vonatkozniuk, és az alábbiakra kell kiterjedniük:

a)

az éves akvakultúra-termelés (mennyiség és egységérték);

b)

éves bevitel a befogáson alapuló akvakultúrába (mennyiség és egységérték);

c)

halkeltető- és nevelőtelepek éves termelése;

d)

az akvakultúra-ágazat struktúrája.

5. cikk

Adatok szolgáltatása

(1)   A tagállamoknak a II., III. és IV. mellékletben szereplő adatokat a naptári referenciaév végétől számított tizenkét hónapon belül kell benyújtaniuk a Bizottság (Eurostat) számára. Az első naptári referenciaév 2008.

(2)   A 2008. évre vonatkozó adatoktól kezdődően, azt követően pedig hároméves időközönként az V. mellékletben szereplő, az akvakultúra-ágazat struktúrájára vonatkozó adatokat a naptári referenciaév végétől számított tizenkét hónapon belül kell benyújtani a Bizottság (Eurostat) részére.

6. cikk

Minőségértékelés

(1)   A tagállamoknak éves jelentést kell készíteniük a Bizottságnak (Eurostat) a szolgáltatott adatok minőségéről.

(2)   Az adatok benyújtásakor valamennyi tagállamnak el kell juttatnia a Bizottsághoz egy részletes módszertani jelentést. Ebben a jelentésben valamennyi tagállamnak be kell mutatnia, hogy az adatokat hogyan gyűjtötte és állította össze. E jelentésnek tartalmaznia kell a mintavételi technikákra, a becslési módszerekre, a felméréseken kívüli forrásokra vonatkozó részleteket, továbbá a kapott becsült értékek minőségértékelését. A VI. melléklet mutatja be a módszertani jelentés javasolt formáját.

(3)   A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a jelentéseket, következtetéseit pedig a 72/279/EGK határozattal létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság illetékes munkacsoportjának kell bemutatnia.

7. cikk

Átmeneti időszak

(1)   E rendelet végrehajtására a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően 2009. január 1-jétől kezdődően három évet meg nem haladó, egy teljes naptári évre kiterjedő átmeneti időszakok biztosíthatók a tagállamoknak, amennyiben e rendeletnek a saját nemzeti statisztikai rendszereikre történő alkalmazása nagyobb kiigazításokat igényel és valószínűsíthetően jelentős gyakorlati problémákat okoz.

(2)   E célból a tagállamok 2008. december 31-ig megfelelő indoklással ellátott kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz.

8. cikk

Eltérések

(1)   Azokban az esetekben, ahol egy adott akvakultúra-ágazat statisztikákba történő bevonása aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságoknak az adott ágazat jelentőségéhez képest, a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban eltérés engedélyezhető.

Az eltérés lehetővé teszi a tagállam számára, hogy a szóban forgó ágazat adatait kizárja a benyújtott nemzeti adatok közül, vagy becslési módszereket alkalmazzon az össztermelés több mint 10 %-ára vonatkozó adatok szolgáltatásához.

(2)   A tagállamoknak támogatniuk kell valamennyi, az adatok első benyújtásának határideje előtt benyújtandó eltérés iránti kérelmet azzal, hogy az e rendelet alkalmazása során tapasztalt problémákról szóló jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz.

(3)   Amennyiben az adatgyűjtés helyzetében bekövetkező változás miatt előre nem látható nehézségekkel kerülnek szembe a nemzeti hatóságok, a tagállam megfelelően indokolt, eltérés iránti kérelmet nyújthat be az adatok első benyújtására vonatkozó határidőt követően.

9. cikk

Technikai rendelkezések

(1)   A mellékletek technikai módosításait érintő, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   A statisztikák benyújtásának formátumát a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

11. cikk

Értékelő jelentés

2011. december 31-ig, és azután háromévenként a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról, különösen azok relevanciájáról és minőségéről.

Ennek a jelentésnek tartalmaznia kell a statisztikák gyűjtésére és feldolgozására létrehozott rendszer költséghatékonyságának elemzését is, továbbá a legjobb gyakorlatok megjelölését a tagállamok munkaterhének csökkentése, valamint az adatok hasznosságának növelése és minőségének javítása céljából.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a 788/96/EK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az e rendelet 13. cikkének második bekezdésétől eltérően az a tagállam, amely számára az e rendelet 7. cikkével összhangban átmeneti időszakot engedélyeztek, a megadott átmeneti időszak során továbbra is a 788/96/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. július 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  Az Európai Parlament 2008. január 31-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 23-i határozata.

(2)  HL L 108., 1996.5.1., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

(6)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az akvakultúrára vonatkozó adatok szolgáltatásakor alkalmazandó fogalommeghatározások

1.

„Édesvíz”: olyan víz, amelynek állandó sótartalma elhanyagolható.

2.

„Sós víz”: jelentős sótartalommal rendelkező vizek. Ezek lehetnek olyan vizek, melyek sótartalma állandóan magas (pl. tengervíz) vagy melyek sótartalma értékelhető, de nem állandó magas szintű (pl. édesvízzel kevert tengervíz): a sótartalom időszakos változásnak lehet kitéve édesvizek vagy tengervíz beáramlása miatt.

3.

„Fajok”: a FAO (a fajok halászati statisztikai célokra vonatkozó ASFIS listája) által meghatározott, nemzetközi alpha-3 kóddal azonosítható vízi organizmusok fajai.

4.

„FAO fő terület”: a FAO (CWP: A halászati statisztikai standardok kézikönyve. H. szakasz: halászati területek statisztikai célokra) által meghatározott, nemzetközi numerikus-2 kóddal azonosítható földrajzi terület. E rendelet alkalmazásában FAO fő területeknek minősülnek a következők:

Kód

Övezet:

01

Belvizek (Afrika)

05

Belvizek (Európa)

27

Az Atlanti-óceán észak-keleti része

34

Az Atlanti-óceán közép-keleti része

37

Földközi-tenger és Fekete-tenger

Egyéb területek (meghatározandó)

5.

„Halastavak”: viszonylag sekély, általában kicsi, álló vagy gyenge vízutánpótlású, rendszerint mesterségesen kialakított víztestek, de lehetnek tavacskák, kis hegyi tavak, időszakos vízállások és kis tavak is.

6.

„Halkeltető és nevelőtelepek”: mesterséges tenyésztésre, keltetésre és nevelésre szolgáló helyek a vízben élő állatok korai életszakaszában. Statisztikai célokból a halkeltető telepek a megtermékenyült ikra termelésére korlátozódnak. A vízi állatok korai fiatal szakaszait úgy kell tekinteni, mintha nevelőtelepeken tenyésztették volna.

7.

„Rekeszek és karámok”: hálók és egyéb akadályok által határolt vízterületek, amelyek lehetővé teszik a szabad vízcserét. A rekeszek a tengerfenéktől a felszínig terjedő teljes vízoszlopot foglalják magukban; a karámok és rekeszek általában viszonylag nagy víztömeget vesznek körül.

8.

„Ketrecek”: nyitott vagy fedett, körülhatárolt szerkezetek, amelyek hálóból vagy a természetes vízcserét lehetővé tevő áteresztő anyagból készülnek. Ezek lehetnek úszó, felfüggesztett vagy rögzített szerkezetek, de minden esetben lehetővé teszik az alulról történő vízcserét.

9.

„Medencék és futómedencék”: a talajszint feletti vagy alatti mesterséges egységek, amelyek nagy mennyiségű vízcserét képesek biztosítani vagy amelyek magas vízcserearánnyal és fokozottan ellenőrzött környezettel rendelkeznek, víz-visszaáramoltatással azonban nem.

10.

„Recirkulációs rendszerek”: olyan rendszerek, amelyekben a vizet valamilyen kezelési formák (pl. szűrés) alkalmazása után ismét felhasználják.

11.

„Ellenőrzött környezetbe juttatva”: szándékos kihelyezés további akvakultúra-tevékenység céljából.

12.

„Természetes vizekbe engedve”: szándékos kihelyezés folyók, tavak és más vizek újratelepítése céljából; az akvakultúra-tevékenység kivételével. E kihelyezett példányok később rendelkezésre állhatnak halászati célokra.

13.

„Tömeg”:

a)

halak, rákok, puhatestűek és más vízben élő szervezetek esetében a termék élőtömege. Puhatestűek esetében az élőtömeg tartalmazza a héj tömegét;

b)

vízi növények esetében a termék nedves tömege.

14.

„Egységérték”: a termelés összértéke (a számlázott hozzáadottérték-adó kivételével) (nemzeti pénznemben) a termelés össztömegével elosztva.


II. MELLÉKLET

Akvakultúra-termelés a nevelő- és halkeltető telepek kivételével  (1)

Ország:

 

 

 

 

 

Év:

Termelt fajok

FAO fő terület

Édesvízi

Sós vízi

Összesen

 

3-alpha kód

Köznyelvi név

Tudományos név

Tömeg

(metrikus tonna)

Egységérték

(nemzeti pénznem)

Tömeg

(metrikus tonna)

Egységérték

(nemzeti pénznem)

Tömeg

(metrikus tonna)

Egységérték

(nemzeti pénznem)

HAL

Halastavak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencék és futómedencék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekeszek és karámok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketrecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulációs rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁKOK

Halastavak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencék és futómedencék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekeszek és karámok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUHATESTŰEK

Tengerfenéken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem tengerfenéken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENGERI ALGA

Minden módszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALIKRA (fogyasztásra szánt) (2)

Minden módszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS VÍZBEN ÉLŐ SZERVEZETEK

Minden módszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az akváriumban élő és a díszhal-fajok kivételével.

(2)  Az e tétel tekintetében figyelembe vett, fogyasztásra szánt halikra csak az első értékesítéskor fogyasztásra szánt, extrahált ikra.


III. MELLÉKLET

A kifogáson alapuló akvakultúra ráfordítása  (1)

Ország:

 

 

 

Év:

Faj

Egység (nevezze meg) (2)

Egységérték (nemzeti valuta)

3-alpha kód

Köznyelvi név

Tudományos név

HALAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁKOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUHATESTŰEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az akváriumban élő, a díszhal- és a növényfajok kivételével.

(2)  Tömeg vagy szám; ha számban adják meg, meg kell adni az élőtömegre történő átváltási együtthatót is.


IV. MELLÉKLET

A halkeltető és nevelőtelepek termelése  (1)

Ország:

 

 

 

 

 

 

 

Év:

Faj

Életciklus szakasza

Tervezett felhasználások

3-alpha kód

Köznyelvi név

Tudományos név

Ikra

(millió)

Ivadék

(millió)

Ellenőrzött környezetbe juttatva

(tenyésztésre) (2) (millió)

Természetes vizekbe engedés (2)

(millió)

Ikra

Ivadék

Ikra

Ivadék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az akváriumban élő és díszhalfajok kivételével.

(2)  Önkéntes.


V. MELLÉKLET

Az akvakultúra-ágazat struktúrájára vonatkozó adatok  (1)  (4)

Ország:

 

 

 

Év:

 

FAO fő terület

Édesvíz

Sós víz

Összesen

A létesítmények mérete (3)

A létesítmények mérete (3)

A létesítmények mérete (3)

m3 (000)

hektár

m3 (000)

hektár

m3 (000)

hektár

HALAK

Halastavak

 

 

 

 

 

 

 

Medencék és futómedencék

 

 

 

 

 

 

 

Rekeszek és karámok

 

 

 

 

 

 

 

Ketrecek

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulációs rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek

 

 

 

 

 

 

 

RÁKOK

Halastavak

 

 

 

 

 

 

 

Medencék és futómedencék

 

 

 

 

 

 

 

Rekeszek és karámok

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek

 

 

 

 

 

 

 

PUHATESTŰEK

Tengerfenéken (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nem tengerfenéken (2)

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb módszerek (2)

 

 

 

 

 

 

 

TENGERI ALGÁK

Minden módszer

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az akváriumban élő és díszhal-fajok kivételével.

(2)  Ha a puhatestűeket kötélen tenyésztik, hosszegység alkalmazható.

(3)  A potenciális kapacitást kell figyelembe venni.

(4)  A besötétített cellák azt jelzik, ahol információ nem tüntethető fel.


VI. MELLÉKLET

Az akvakultúra-statisztikák nemzeti rendszereire vonatkozó módszertani jelentések formátuma

1.

Az akvakultúra-statisztikák nemzeti rendszereinek felépítése.

Az adatgyűjtésért és -feldolgozásért felelős hatóságok és vonatkozó illetékességük.

Az akvakultúrára vonatkozó adatok gyűjtését szabályozó nemzeti jogszabályok.

A Bizottsághoz történő adatszolgáltatásért felelős egység.

2.

Az akvakultúrára vonatkozó adatok gyűjtésének, feldolgozásának és összeállításának módszere.

Minden adattípus esetében fel kell tüntetni a forrást.

Az adatgyűjtésre használt módszerek leírása (pl. postai úton továbbított kérdőívek, személyes beszélgetések, teljes körű felmérés vagy mintavétel, a felmérések gyakorisága, becslési módszerek) az akvakultúra-ágazat valamennyi területe esetében.

Meg kell adni az adatfeldolgozás és -összeállítás módját és a ráfordított időt.

3.

Minőségi aspektusok „Az európai statisztikai rendszer gyakorlati kódexével” összhangban

Ha becslési technikák alkalmazására került sor egyes adatelemek esetében, akkor fel kell tüntetni az alkalmazott módszereket, azok becsült hasznát és megbízhatóságát.

Jelezni kell a nemzeti rendszerek hiányosságait, adott esetben pedig a helyreállító intézkedések ütemtervét.


Top