Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_083_R_0039_01

A Tanács 2008/266/KKBP határozata ( 2008. január 28. ) az európai unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és a Csádi Köztársaság között az Európai Unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról

OJ L 83, 26.3.2008, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/39


A TANÁCS 2008/266/KKBP HATÁROZATA

(2008. január 28.)

az európai unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2007. szeptember 25-én elfogadta az Egyesült Nemzetek közép-afrikai köztársasági és csádi missziója (MINURCAT) létrehozásának jóváhagyásáról, valamint az Európai Uniónak egy, az Egyesült Nemzetek missziója támogatására szolgáló művelet említett országokba, az induló műveleti képesség bejelentésétől számított tizenkét hónapra történő telepítésére való felhatalmazásáról szóló 1778 (2007) sz. határozatot. A határozat ezenkívül felkérte a Csádi Köztársaság és a Közép-afrikai Köztársaság kormányát, valamint az Európai Uniót, hogy a lehető leghamarabb kössenek megállapodást az Európai Unió műveleti erőinek jogállásáról.

(2)

A Tanács 2007. október 15-én elfogadta az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről szóló 2007/677/KKBP együttes fellépést (1) (EUFOR TCHAD/RCA).

(3)

A Tanács általi, 2007. szeptember 18-i felhatalmazását követően, a szerződés 24. cikkével összhangban az elnökség – a főtitkár/főképviselő közreműködésével – tárgyalásokat folytatott az Európai Unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti megállapodásról.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti megállapodás az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 279., 2007.10.23., 21. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Csádi Köztársaság között az Európai Unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: EU,

egyrészről, és

a CSÁDI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: a fogadó állam,

másrészről,

a továbbiakban: a felek,

FIGYELEMBE VÉVE AZ ALÁBBIAKAT:

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2007. szeptember 25-i 1778 (2007) sz. határozata,

a Tanács 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépése az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (1) (EUFOR Tchad/RCA),

e megállapodás nem érinti a felek nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok – beleértve a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmányát – szerinti jogait és kötelezettségeit,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1)   Ez a megállapodás az Európai Unió által vezetett erőkre és azok személyi állományára vonatkozik.

(2)   Ezt a megállapodást kizárólag a fogadó állam területén kell alkalmazni.

(3)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

„az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR)”: a műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek felszerelései és szállítóeszközei;

b)

„művelet”: a katonai misszió előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2007. szeptember 25-i 1778 (2007) sz. határozatából eredő megbízatásnak megfelelően;

c)

„az EU erők parancsnoka”: a műveleti területek parancsnoka;

d)

„EU katonai parancsnokság”: a művelet katonai parancsnokságát vagy ellenőrzését biztosító EU katonai parancsnokok irányítása alatt álló katonai parancsnokság és annak egységei, állomáshelyüktől függetlenül;

e)

„nemzeti kontingensek”: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és elemek;

f)

„az EUFOR személyi állománya”: az EUFOR részére biztosított polgári és katonai személyi állomány, valamint a művelet előkészítése céljából telepített személyi állomány és a művelet keretében valamelyik küldő állam vagy EU-intézmény számára missziót teljesítő személyi állomány, amely – e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó állam területén tartózkodik, a helyi személyzet és a nemzetközi kereskedelmi beszállítók által alkalmazott személyzet kivételével;

g)

„helyi személyzet”: a fogadó államban állampolgársággal vagy állandó lakóhellyel rendelkező személyzet;

h)

„létesítmények”: az EUFOR és személyi állománya számára szükséges helyiségek, szállás és földterületek;

i)

„küldő állam”: az EUFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam.

2. cikk

Általános rendelkezések

(1)   Az EUFOR és annak személyi állománya tiszteletben tartja a fogadó állam törvényeit és rendeleteit, és tartózkodik a művelet célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen bármely fellépéstől vagy tevékenységtől.

(2)   Az EUFOR rendszeresen tájékoztatja a fogadó állam kormányát a fogadó állam területén állomásozó személyi állománya létszámáról.

3. cikk

Azonosítás

(1)   Az EUFOR személyi állománya köteles mindenkor útlevelet vagy katonai személyazonosító igazolványt hordani magával.

(2)   Az EUFOR járműveit, repülőgépeit, hajóit és más szállítóeszközeit megkülönböztető EUFOR azonosító jelzéssel és/vagy rendszámtáblával kell ellátni, amelyről a fogadó állam illetékes hatóságait tájékoztatni kell.

(3)   Az EUFOR jogosult létesítményein, járművein és más szállítóeszközein elhelyezni az Európai Unió zászlaját és más jelzéseket, pl. katonai jelvényeket, címeket és hivatalos jelképeket. Az EUFOR személyi állományának egyenruháján megkülönböztető EUFOR emblémát kell elhelyezni. A műveletben részt vevő nemzeti kontingensek nemzeti zászlait vagy jelzéseit az EU erők parancsnokának döntése alapján lehet elhelyezni az EUFOR létesítményein, járművein és más szállítóeszközein, valamint egyenruháin.

4. cikk

Határátlépés és mozgás a fogadó állam területén

(1)   Az EUFOR személyi állománya kizárólag a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok, illetve az első belépés alkalmával az EUFOR által kiállított egyéni vagy csoportos menetparancs felmutatásával léphet be a fogadó állam területére. Az állomány a fogadó állam területére történő belépéskor, annak elhagyásakor és a területen történő tartózkodás alatt mentesül az útlevél- és vízumszabályok, a bevándorlási vizsgálat és a vámvizsgálat alól.

(2)   Az EUFOR személyi állománya mentes a fogadó állam külföldiek nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései alól, de nem szerez jogot tartózkodásra vagy állandó lakóhelyre a fogadó állam területén.

(3)   Az EUFOR-nak a fogadó állam területére a művelet érdekében belépő, azon áthaladó, illetve onnan kilépő eszközeinek és szállítóeszközeinek listáját tájékoztatásul továbbítani kell a fogadó állam számára. Az EUFOR azonban mentesül minden más vámokmány bemutatása és minden más vizsgálat követelménye alól.

(4)   Az EUFOR személyi állománya gépjárművet és repülőgépet vezethet a fogadó állam területén, amennyiben rendelkezik a megfelelő, érvényes nemzeti, nemzetközi vagy katonai vezetői engedéllyel vagy repülési engedéllyel.

(5)   A művelet céljai érdekében a fogadó állam saját területén – beleértve a fogadó állam légterét – mozgásszabadságot és utazási szabadságot biztosít az EUFOR-nak és az EUFOR személyi állományának, amelyek az e megállapodás 18. cikkében előírt rendelkezéseknek megfelelően együttműködnek a fogadó állam illetékes hatóságaival.

(6)   A művelet céljai érdekében és az illetékes csádi hatóságokkal egyetértésben az EUFOR jogosult a fogadó állam területén – beleértve a fogadó állam légterét – bármilyen gyakorlat végzésére, beleértve a fegyveres gyakorlatokat is.

(7)   A művelet céljai érdekében az EUFOR a közutakat, hidakat, kompokat és repülőtereket mindenfajta vámtól, díjtól, illetéktől, adótól vagy hasonló költségtől mentesen veheti igénybe. Az EUFOR nem mentesül az olyan feltételekkel igényelt és kapott szolgáltatásokért fizetendő ésszerű költségek alól, amelyek a fogadó állam fegyveres erőinek nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak.

5. cikk

Az EUFOR számára a fogadó állam által biztosított kiváltságok és mentességek

(1)   Az EUFOR létesítményei sérthetetlenek. A fogadó állam képviselői kizárólag az EU erők parancsnokának hozzájárulásával léphetnek be a létesítményekbe.

(2)   Az EUFOR létesítményei, azok berendezése és az ott található más eszközök, valamint a szállítóeszközök mentesek a házkutatás, hatósági igénybevétel, lefoglalás vagy végrehajtás alól.

(3)   Az EUFOR, annak vagyona és eszközei – függetlenül attól, hogy hol és kinek a birtokában találhatók – mentesülnek bármilyen jogi eljárás alól.

(4)   Az EUFOR irattára és dokumentumai mindenkor és mindenhol sérthetetlenek.

(5)   Az EUFOR hivatalos levelezése sérthetetlen. Hivatalos levelezésnek minősül a művelettel és feladatokkal összefüggő minden levelezés.

(6)   A művelet céljából vásárolt vagy behozott áruk, nyújtott szolgáltatások és az EUFOR által használt létesítmények tekintetében az EUFOR, valamint a számára szolgáltatást nyújtók vagy árut beszállítók – feltéve, hogy azok nem a fogadó állam állampolgárai – mentesülnek bármilyen nemzeti, regionális vagy helyi teher, adó és más hasonló díj alól. Az EUFOR nem mentesül a nyújtott szolgáltatások megfizetésének minősülő terhek, adók és díjak alól.

(7)   A fogadó állam engedélyezi árucikkek, katonai járművek, katonai felszerelések és termékek kizárólag a művelet céljából történő behozatalát, és biztosítja azok mentességét a vámok, díjak, illetékek, adók és hasonló terhek alól, a tárolás, fuvarozás díjai és a más nyújtott szolgáltatások megfizetésének minősülő terhek kivételével.

6. cikk

Az EUFOR személyi állománya számára a fogadó állam által biztosított kiváltságok és mentességek

(1)   Az EUFOR személyi állományát nem lehet letartóztatni vagy őrizetbe venni.

(2)   Az EUFOR személyi állományának iratai, levelezése és vagyona sérthetetlenséget élvez, a (6) bekezdés értelmében engedélyezett végrehajtási intézkedések kivételével.

(3)   Az EUFOR személyi állománya mentességet élvez a fogadó állam büntető joghatósága alól.

Az EUFOR személyi állományának a büntető joghatóság alóli mentességét adott esetben a küldő állam vagy az érintett EU-intézmény felfüggesztheti. A felfüggesztésnek minden esetben egyértelműnek kell lennie.

(4)   Az EUFOR személyi állománya a hivatalos feladatok ellátása közben kimondott vagy leírt szavak, illetve végrehajtott cselekvések tekintetében minden polgári vagy közigazgatási eljárás alól mentességet élvez. Amennyiben az EUFOR személyi állományának tagja ellen a fogadó állam bármilyen bírósága előtt polgári eljárás indul, erről haladéktalanul értesíteni kell az EU erők parancsnokát és a küldő állam vagy EU-intézmény illetékes hatóságát. Az eljárás bíróság előtti megindítását megelőzően az EU erők parancsnoka és a küldő állam vagy EU-intézmény illetékes hatósága igazolja a bíróság számára, hogy a kérdéses cselekményt az EUFOR személyi állományának tagja a hivatalos feladatok ellátása közben követte-e el.

Ha a cselekményt hivatalos feladatok ellátása közben követték el, az eljárást nem lehet megindítani, és a 15. cikkben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a cselekményt nem hivatalos feladatok ellátása közben követték el, az eljárást folytatni lehet. Az EU erők parancsnoka és a küldő állam vagy EU-intézmény illetékes hatósága által adott igazolás kötelező érvényű a fogadó állam joghatósága számára, amely azt nem vitathatja.

Abban az esetben, ha az EUFOR személyi állományának tagja indít eljárást, az eredeti keresethez közvetlenül kapcsolódó ellenkeresetek egyike tekintetében sem hivatkozhat a joghatóság alóli mentességére.

(5)   Az EUFOR személyi állománya nem köteles tanúvallomást tenni.

(6)   Az EUFOR személyi állományának tagjaival szemben nem lehet végrehajtási intézkedést foganatosítani, kivéve, ha hivatalos feladataikkal össze nem függő polgári eljárás indult ellenük. Az EUFOR személyi állományának olyan vagyona, amely az EU erők parancsnoka által kiadott igazolás szerint hivatalos feladataik ellátásához szükséges, mentes az ítélet, határozat vagy végzés végrehajtásaként történő lefoglalástól. Polgári eljárások esetén az EUFOR személyi állományának tagjait nem lehet személyes szabadságukban korlátozni, illetve kényszerítő intézkedéseket foganatosítani ellenük

(7)   Az EUFOR személyi állományának a fogadó állam joghatósága alóli mentessége nem jelenti az érintett küldő állam joghatósága alóli mentességet.

(8)   Az EUFOR személyi állománya az EUFOR számára nyújtott szolgáltatások tekintetében mentesül a fogadó államban esetlegesen hatályban levő szociális biztonsági rendelkezések alól.

(9)   Az EUFOR személyi állománya az EUFOR vagy a küldő államok által részükre fizetett illetmények és járandóságok, valamint a fogadó államon kívülről származó bármilyen jövedelem tekintetében mentességet élvez a fogadó államban fizetendő adók alól.

(10)   Az EUFOR személyi állományának személyes használati tárgyai mentességet élveznek az 1992. április 30-i 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1. törvény rendelkezései szerinti vámok és adók alól. Az EU erők parancsnoka e mentességek igénybevétele érdekében benyújt az illetékes hatóságoknak egy általa aláírt, adó- és vámmentességi igazolás iránti kérelmet.

Az EUFOR személyi állományának személyes poggyásza mentes a vizsgálat alól, kivéve, ha alaposan feltételezhető, hogy nem az EUFOR személyi állományának személyes használatára szolgáló árucikkeket és tárgyakat tartalmaz, illetve ha olyan árucikkeket tartalmaz, amelyek behozatalát vagy kivitelét a fogadó állam jogszabályai tiltják, vagy karanténszabályok vonatkoznak rá. Ezt a vizsgálatot kizárólag az EUFOR érintett személyi állományának vagy az EUFOR meghatalmazott képviselőjének jelenlétében lehet elvégezni.

7. cikk

Helyi személyzet

A helyi személyzet kizárólag a fogadó állam által elismert mértékű kiváltságokat és mentességeket élvez. A fogadó állam azonban olyan módon gyakorol joghatóságot az említett személyzet felett, hogy indokolatlanul ne akadályozza a művelet feladatainak teljesítését.

8. cikk

Büntető joghatóság

A küldő állam illetékes hatóságai jogosultak a fogadó állam területén a küldő állam jogszabályai által rájuk ruházott minden büntető joghatósági és fegyelmi jogkört gyakorolni a küldő állam vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozó minden EUFOR személyi állománnyal szemben.

9. cikk

Egyenruha és fegyverek

(1)   Az egyenruha viseléséről az EU erők parancsnoka által elfogadott szabályok rendelkeznek.

(2)   Az EUFOR katonai személyi állománya jogosult fegyver és lőszer viselésére, amennyiben parancsa arra feljogosítja.

10. cikk

Támogatás és szerződéskötés a fogadó állam részéről

(1)   Az EUFOR kérése esetén a fogadó állam kész segítséget nyújtani a megfelelő létesítmények megtalálásában.

(2)   A fogadó állam költségmentesen biztosít a tulajdonában levő, illetve magánjogi jogi személyek tulajdonában levő létesítményeket, amennyiben az EUFOR-nak az adminisztratív és műveleti tevékenységeinek végzéséhez szüksége van e létesítményekre.

(3)   Eszközeihez és lehetőségeihez mérten a fogadó állam hozzájárul a művelet előkészítéséhez, telepítéséhez és végrehajtásához, valamint támogatja azt. A fogadó állam részéről a művelethez nyújtott segítségre és támogatásra a fogadó állam fegyveres erőinek nyújtott segítségre és támogatásra vonatkozókkal megegyező feltételek érvényesek.

(4)   Az EUFOR által a fogadó államban kötött szerződésekre alkalmazandó jogot a szerződés határozza meg.

(5)   A szerződés előírhatja, hogy a szerződés alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő jogvitában a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében említett vitarendezési eljárást kell alkalmazni.

(6)   A fogadó állam elősegíti az EUFOR által a művelet céljából kereskedelmi egységekkel kötött szerződések végrehajtását.

11. cikk

Létesítmények megváltoztatása

(1)   Az EUFOR műveleti igényeinek megfelelően jogosult létesítmények építésére, azok megváltoztatására vagy más módon történő átalakítására.

(2)   A fogadó állam nem követel az EUFOR-tól kártérítést az említett építésekért, megváltoztatásokért vagy átalakításokért.

12. cikk

Az EUFOR személyi állománya tagjainak elhalálozása

(1)   Az EU erők parancsnokának jogában áll megtenni a szükséges intézkedéseket, és gondoskodni az EUFOR személyi állománya elhalálozott tagjának, valamint az elhalálozott személy személyes tulajdonának hazaszállításáról.

(2)   Az EUFOR személyi állománya elhalálozott tagjainak boncolását csak az érintett állam hozzájárulásával és az EUFOR és/vagy az érintett állam képviselőjének jelenlétében lehet elvégezni.

(3)   A fogadó állam és az EUFOR a lehető legteljesebb mértékben együttműködik az EUFOR személyi állománya elhalálozott tagjainak mielőbbi hazaszállítása érdekében.

13. cikk

Az EUFOR és a katonai rendőrség biztonsága

(1)   A fogadó állam minden megfelelő intézkedést meghoz az EUFOR és személyi állománya biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.

(2)   Az EUFOR jogosult meghozni a létesítményeinek – beleértve a képzési célra használt létesítményeit is – külső támadással vagy behatolással szembeni védelméhez szükséges intézkedéseket.

(3)   Az EU erők parancsnoka katonai rendőri egységet hozhat létre az EUFOR létesítményeiben történő rendfenntartás céljából.

(4)   A katonai rendőri egység – a fogadó állam katonai rendőrségével vagy rendőrségével folytatott konzultációt követően és azzal együttműködve – az említett létesítményeken kívül is felléphet az EUFOR személyi állományának tagjai közötti rend és fegyelem fenntartása érdekében.

14. cikk

Kommunikáció

(1)   Az EUFOR rádióadó- és -vevőállomásokat, valamint műholdrendszereket telepíthet és üzemeltethet. Az EUFOR együttműködik a fogadó állam illetékes hatóságaival a megfelelő frekvenciák használatából eredő összeütközések elkerülése érdekében. A fogadó állam költségmentesen biztosít hozzáférést a frekvenciaspektrumhoz.

(2)   Az EUFOR a művelet céljai érdekében korlátlan kommunikációra jogosult rádió (beleértve a műholdon keresztül történő, valamint a hordozható és kézi készülékeket is), telefon, távíró, telefax és más eszközök segítségével, jogosult továbbá az EUFOR létesítményein belüli, illetve a létesítmények közötti kommunikáció biztosításához szükséges berendezések telepítésére, a kábel- és földvezeték-fektetést is beleértve.

(3)   Az EUFOR saját létesítményein belül megteheti a szükséges intézkedéseket az EUFOR és/vagy az EUFOR személyi állománya részére, illetve általuk küldött posta továbbítására.

(4)   A fent említett berendezések telepítésére az e megállapodás 18. cikkében előírt rendelkezéseknek megfelelően a fogadó állammal szoros együttműködésben kerül sor.

15. cikk

Követelések haláleset, sérülés, kár és veszteség esetén

(1)   Az EUFOR és az EUFOR személyi állománya nem felel a műveleti szükségletekhez kapcsolódóan, illetve a polgári zavargásokkal vagy az EUFOR védelmével kapcsolatos tevékenységek által a polgári vagy kormányzati vagyonban okozott károkért.

(2)   A békés rendezés érdekében a polgári vagy kormányzati vagyonban okozott, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó károkért való követeléseket, valamint a halál és személyi sérülések miatti, és az EUFOR vagyonában bekövetkező károk miatti követeléseket a fogadó állam jogi vagy természetes személyei által előterjesztett követelés esetében a fogadó állam illetékes hatóságain keresztül az EUFOR-nak kell benyújtani, az EUFOR által előterjesztett követelés esetében pedig a fogadó állam illetékes hatóságainak.

(3)   Amennyiben nincs mód a békés rendezésre, a követelést az egyenlő arányban az EUFOR képviselőiből, valamint a fogadó állam képviselőiből álló, követelésekkel foglalkozó bizottságnak kell benyújtani. A követeléseket közös megegyezéssel kell rendezni.

(4)   Ha követelésekkel foglalkozó bizottság nem tudja rendezni a vitát, akkor az alábbiakra kerül sor:

a)

legfeljebb 40 000 EUR összegű követelés esetén a követelést a fogadó állam és az EU képviselői diplomáciai úton rendezik;

b)

az a) pontban említett összeget meghaladó követelés esetén az ügyet választottbíróság elé kell vinni, amelynek határozata kötelező érvényű.

(5)   A választottbíróság három választottbíróból áll, egy választottbírót a fogadó állam, egy választottbírót az EUFOR, a harmadikat pedig a fogadó állam és az EUFOR együttesen jelöl ki. Ha valamelyik fél két hónapon belül nem jelöl ki választottbírót, vagy ha a fogadó állam és az EUFOR nem tud megállapodni a harmadik választottbíró kijelöléséről, a kérdéses választottbírót az Európai Közösségek Bíróságának elnöke jelöli ki.

(6)   Az EUFOR és a fogadó állam igazgatási hatóságai igazgatási megállapodást kötnek annak érdekében, hogy meghatározzák a követelésekkel foglalkozó bizottság és a bíróság megbízatásának feltételeit, az említett testületekben alkalmazandó eljárást és a követelések benyújtásának feltételeit.

16. cikk

Kapcsolattartás és vitás kérdések

(1)   Az e megállapodás alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EUFOR és a fogadó állam illetékes hatóságainak képviselői közösen rendezik.

(2)   Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket a fogadó állam és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

17. cikk

Egyéb rendelkezések

(1)   Minden olyan esetben, amikor e megállapodás az EUFOR és az EUFOR személyi állományának mentességeire, kiváltságaira és jogaira hivatkozik, a fogadó állam kormánya felelős ezek érvényesítéséért, valamint a fogadó állam megfelelő helyi hatóságai részéről történő betartásukért.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az EU tagállamai vagy bármely más, az EUFOR-hoz hozzájáruló állam számára más megállapodások által biztosított jogoktól való eltérésnek.

18. cikk

Végrehajtási rendelkezések

E megállapodás alkalmazásában a műveleti, adminisztratív és technikai kérdések az EU erők parancsnoka és a fogadó állam közigazgatási hatóságai között megkötendő külön megállapodások tárgyát képezhetik.

19. cikk

Hatálybalépés és megszüntetés

(1)   E megállapodást az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell és az a felek által lefolytatandó belső jóváhagyási eljárások befejeződésekor lép hatályba, és az utolsó EUFOR egység, valamint az EUFOR személyi állományának utolsó tagja – az EUFOR tájékoztatása alapján – távozásáig marad hatályban.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (1)–(3), (6) és (7) bekezdésében, a 6. cikk (1), (3), (4), (6) és (8)–(10) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikkben, a 13. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 15. cikkben foglalt rendelkezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok az EUFOR személyi állománya első tagjainak telepítésétől érvényesek, amennyiben ez az időpont megelőzi e megállapodás hatálybalépését.

(3)   Ez a megállapodás a felek írásbeli megállapodásával módosítható.

(4)   E megállapodás megszűnése nem érinti az e megállapodás végrehajtásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket.

Kelt N’Djamenában, 2008. március 6-án, négy eredeti példányban, francia nyelven.


(1)  HL L 279., 2007.10.23., 21. o.


Top