Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1385

A Bizottság 1385/2007/EK rendelete ( 2007. november 26. ) a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 309, 27.11.2007, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 243 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1385/oj

27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/47


A BIZOTTSÁG 1385/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt szabályok baromfihús-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. június 22-i 1431/94/EK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították, és újabb módosítások váltak szükségessé. Az 1431/94/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetendő információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének lejárati idejéül.

(5)

A baromfihús-ágazat szabályozási rendszerében rejlő spekulációs kockázat szükségessé teszi, hogy a vámkontingenshez való hozzáférésre vonatkozóan a piaci szereplők részére egyértelmű feltételek kerüljenek meghatározásra.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 50 EUR-ban kell megállapítani.

(7)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében hozzá kell adni a következő alidőszak mennyiségeihez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 774/94/EK rendelet értelmében az I. mellékletben említett vámkontingenseket az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt baromfihús-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-éig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámcsökkentéseket, a tételszámokat, valamint a csoportszámokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség minden egyes tételszám esetében négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelem az e rendelet I. mellékletében említettek közül csak egy tételszámot tartalmazhat. Vonatkozhat azonban több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és azok megnevezését megfelelően fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16., illetve 15. rovatában.

Az engedélykérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség legfeljebb 10 %-ára.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől eltérve, a 3., 5. és 6. csoportszám esetében az egyes kérelmezők több behozatali engedélykérelmet is benyújthatnak egy azonos csoportszám alá tartozó termékekre vonatkozóan, amennyiben e termékek különböző országokból származnak. A származási országonként külön-külön elkészített kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam illetékes hatóságához. Ezek összességét az e cikk (5) bekezdésében említett maximum tekintetében egyetlen kérelemnek kell tekinteni.

(4)   Az engedélyek a 3., 5. és 6. csoport kivételével a megjelölt országból való behozatalra köteleznek. A fenti kötelezettséggel érintett csoportok esetében az engedélykérelem és az engedély 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” szó pedig kereszttel jelölendő.

(5)   Az engedély és az engedélykérelem 20. rovata a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések valamelyikét tartalmazza.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

A 3. csoportra vonatkozóan kiállított engedélyek 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az 5. csoportra vonatkozóan kiállított engedélyek 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet D. részében felsorolt bejegyzések valamelyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   Az engedélykérelemhez ellátási szerződést kell mellékelni, amely részletezi, hogy a kért származású és mennyiségű baromfitermék a kontingensidőszak alatt az Európai Unióba való szállításra rendelkezésre áll.

Az első bekezdés csak az 1., 2. és 4. csoportszámú termékek esetében alkalmazandó.

(3)   Az engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 50 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(4)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről (kilogrammban kifejezve).

(5)   Az engedélyeket a (4) bekezdésben meghatározott értesítési időszak végét követő hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az attól számított tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(6)   Adott esetben a Bizottság meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, kilogrammban kifejezett összmennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap végét megelőzően tételszámok szerint közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket (kilogrammban kifejezve).

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről (kilogrammban kifejezve), első alkalommal az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap végét megelőzően.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1431/94/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb a 249/2007/EK rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 16. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Csirkehús

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámcsökkentés

%

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thaiföld

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Egyéb

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Pulykahús

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámcsökkentés

%

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Egyéb

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (5) bekezdésének első albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

1385/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   A 4. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

észtül

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

litvánul

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

szlovénül

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

finnül

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   A 4. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

észtül

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

litvánul

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

máltaiul

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

szlovénül

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

finnül

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   A 4. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

észtül

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

litvánul

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

máltaiul

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

szlovénül

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

finnül

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1431/94/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 4. cikk (1) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 4. cikk (2) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

A 4. cikk (4) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének első albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének második albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

A 4. cikk (1a) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdése

A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

Az 5. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (5) bekezdése

Az 5. cikk (5) bekezdése

A 4. cikk (6) bekezdése

A 4. cikk (7) bekezdése

A 6. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk első bekezdése

A 7. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk második bekezdése

6. cikk

Az 5. cikk (3) bekezdése

7. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


Top