Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1382

A Bizottság 1382/2007/EK rendelete ( 2007. november 26. ) a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 309, 27.11.2007, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009; hatályon kívül helyezte: 32009R0442

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1382/oj

27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/28


A BIZOTTSÁG 1382/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsra vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. október 18-i 1556/2006/EK bizottsági rendeletet (3) jelentős mértékben módosították, és újabb módosításokra is szükség van. Következésképpen az 1556/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyette újat kell alkotni.

(2)

A 774/94/EK rendelet 1994. január 1-jével új éves vámkontingenseket nyitott meg egyes sertéshústermékek számára. Az említett kontingensek alkalmazása határozatlan időre szól.

(3)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. Ezért meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetni kért információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(4)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(5)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességi határidejéül.

(6)

Azon spekulációs lehetőség kivédése érdekében, amelyet az érintett rendszer a sertéshúságazat tekintetében magában rejt, a piaci szereplők számára egyértelmű feltételeket kell megállapítani a vámkontingenshez való hozzáférésére vonatkozóan.

(7)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 EUR-ban kell megállapítani.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a sertéshúspiaci irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

(1)   Ez a rendelet meghatározza a 774/94/EK rendelet 2. cikke által megnyitott, a 0203 19 13 és 0203 29 15 KN-kód alá tartozó friss, hűtött vagy fagyasztott sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingensek kezelésének részletes szabályait.

(2)   A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámot az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének valamely éves kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásakor bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében említett termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell az e rendelet I. mellékletében meghatározott tételszámot. A kérelem vonatkozhat több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 15. és 16. rovatában.

A kérelemnek legalább 20 tonnára kell vonatkoznia, de nem szólhat nagyobb mennyiségre, mint az adott kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség 20 %-a.

(3)   Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 20 EUR/100 kilogramm összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők ugyanazon tételszám alá tartozó termékekre vonatkozóan több behozatali engedély iránti kérelmet is benyújthatnak, amennyiben ezek a termékek különböző országokból származnak. A származási országonként külön-külön elkészített kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam illetékes hatóságánál. Ezeket a kérelmeket az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett legnagyobb mennyiség szempontjából egyetlen kérelemnek kell tekinteni.

(4)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására kijelölt időszak végét követő harmadik munkanapon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről, kilogrammban kifejezve.

(5)   Az engedélyeket a (4) bekezdésben előírt értesítési időszak végét követő hetedik és tizenegyedik munkanap között kell kibocsátani.

(6)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot a kiállított engedélyek által érintett, az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő összmennyiségről, kilogrammban kifejezve.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap vége előtt közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján az érintett időszakban az adott tételszámra vonatkozóan ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, kilogrammban kifejezve.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről, kilogrammban kifejezve, először az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap vége előtt.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve, a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében, valamint az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1556/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 2006.10.19., 7. o. A legutóbb az 1940/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 153. o., helyesbítve: HL L 44., 2007.2.15., 77. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Alkalmazandó vám

Mennyiség tonnában

(terméksúly)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdése b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angolul

:

Regulation (EC) No 1382/2007

franciául

:

Règlement (CE) no 1382/2007

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

magyarul

:

1382/2007/EK rendelet

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

svédül

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

spanyolul

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

csehül

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

dánul

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

németül

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

észtül

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

görögül

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angolul

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

franciául

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

olaszul

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

lettül

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

litvánul

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

magyarul

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

máltaiul

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandul

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

lengyelül

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugálul

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

románul

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

szlovákul

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

szlovénül

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

finnül

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

svédül

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1556/2006/EK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdése

1. cikk (1) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

2. cikk

1. cikk (3) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

2. cikk

3. cikk

3. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdése

3. cikk (2) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének a) pontja

3. cikk (4) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének b) pontja

3. cikk (5) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

4. cikk (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdése

4. cikk (4) bekezdése

5. cikk (5) bekezdése

4. cikk (5) bekezdése

6. cikk (2) bekezdése

5. cikk (1) bekezdése

7. cikk (1) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

7. cikk (2) bekezdése

6. cikk

5. cikk (2) bekezdése

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

IIa. melléklet

II. melléklet A. része

IIb. melléklet

II. melléklet B. része

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet


Top