EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0211

A Bizottság 211/2007/EK rendelete ( 2007. február 27. ) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletnek az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátók által kiadott tájékoztatókban szereplő pénzügyi információk tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 61, 28.2.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 100–103 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 73 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/211/oj

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/24


A BIZOTTSÁG 211/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletnek az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátók által kiadott tájékoztatókban szereplő pénzügyi információk tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közésséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (2) részletesen meghatározza az említett irányelv 5. cikke (1) bekezdésének való megfelelés érdekében a különböző típusú értékpapírok tájékoztatóiba foglalandó kötelező információkat. A részletes információs követelmények többek között előírják, hogy a tájékoztatóban szerepeltetni kell a kibocsátóval kapcsolatos pénzügyi információkat annak érdekében, hogy a befektetők tisztában legyenek a kibocsátó pénzügyi helyzetével.

(2)

Bizonyos esetekben azonban a kibocsátó pénzügyi helyzete olyan szorosan kötődik más gazdasági szereplőkéhez, hogy az e gazdasági szereplőkkel kapcsolatos pénzügyi információk nélkülözhetetlenek a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének teljes körű érvényre juttatásához, vagyis annak a kötelezettségnek a teljesítéséhez, amely szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a befektetők számára szükséges ahhoz, hogy a kibocsátó pénzügyi helyzetét és kilátásait tájékozottan értékelhessék. Ilyen esetek akkor merülnek fel, amikor a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik, vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett.

(3)

Ezért annak érdekében, hogy a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése ezekben az esetekben se veszítse értelmét, és az ezzel kapcsolatos magasabb szintű jogbiztonság biztosítása céljából egyértelművé kell tenni, hogy a 809/2004/EK rendelet I. mellékletében megállapított információs követelmények ilyen összefüggésben a kibocsátó mellett más gazdasági szereplők pénzügyi információira is vonatkoznak, ha ezen információk hiánya megakadályozná, hogy a befektetők a kibocsátó pénzügyi helyzetét tájékozottan értékelhessék.

(4)

Mivel a 809/2004/EK rendelet 3. cikke értelmében az illetékes hatóságok nem követelhetik meg olyan információknak a tájékoztatóban való szerepeltetését, amelyekre a rendelet mellékleteiben nincs kifejezett előírás, tisztázni kell az illetékes hatóságok ezzel összefüggő hatáskörét.

(5)

Ha a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik, megtörténhet, hogy a teljes üzleti vállalkozását nem a vele kapcsolatos korábbi pénzügyi információkkal, hanem egy másik gazdasági szereplő által kiadott pénzügyi információkkal lehet leírni. Ez az eset állhat fenn akkor, ha a kibocsátó a saját pénzügyi kimutatásaiban még nem szereplő jelentős részesedésre tesz szert egy másik vállalkozásban; ha a kibocsátó egy újonnan létrejövő holdingtársaság; ha a kibocsátó olyan társaságokból áll, amelyek közös ellenőrzés alatt vagy közös tulajdonban voltak, de sosem képeztek jogi csoportot; vagy ha a kibocsátó különálló jogi személyként jött létre egy létező vállalkozás felosztását követően. Ilyen esetekben a kibocsátó üzleti vállalkozását vagy annak egy részét egy másik gazdasági szereplő folytatta abban az időszakban, amelyről a kibocsátónak korábbi pénzügyi információt kell szolgáltatnia.

(6)

Jelenleg azonban nem lehet teljes felsorolást készíteni az összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősülő kibocsátókról. Valószínűsíthető, hogy olyan új, innovatív ügylettípusok jönnek majd létre, amelyek kívül esnek az ilyen esetfelsorolások körén. Ezért célszerű tág meghatározást adni azokról a körülményekről, amelyek fennállása esetén a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősül.

(7)

Egy kibocsátó akkor minősül jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevőnek, ha kötelező erejű megállapodást kötött egy jelentős gazdasági szereplő vagy vállalkozás megszerzéséről vagy elidegenítéséről, és a megállapodást a tájékoztató engedélyezésének időpontjában még nem teljesítették. Célszerű, hogy az ilyen esetekre ugyanazok az információs követelmények vonatkozzanak, mint azokra, amikor a kibocsátó már befejezte a részesedésszerzést vagy -elidegenítést, feltéve hogy a megállapodás szerinti ügylet a teljesítéskor jelentős bruttó változást okoz a kibocsátó eszközeiben, kötelezettségeiben és jövedelmében.

(8)

Mivel az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátó esete atipikus, sőt egyedi is lehet, az összes elképzelhető eset tekintetében nem lehet meghatározni a 2003/71/EK irányelvben meghatározott standard teljesítéséhez szükséges információkat. Ezzel összhangban a kért kiegészítő információknak minden egyes esetben mindenre ki kell terjedniük, ami ahhoz szükséges, hogy a tájékoztató teljesítse a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget. Ezért célszerű, hogy a kibocsátó tekintetében illetékes hatóság, amennyiben szükséges, eseti alapon határozza meg a kért információt. Noha az illetékes hatóság kiegészítő információt kérhet, ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó információt vagy általában véve a tájékoztatót a 2003/71/EK irányelv 13. cikkéből kikövetkeztethetőnél fokozottabb szintű vizsgálatnak kell alávetnie.

(9)

Az egyes esetek körülményeinek összetettsége miatt az illetékes hatóságok által egységesen alkalmazandó részletes szabályok meghatározása sem kivitelezhető nem lenne, sem pedig hatékony. Rugalmas megközelítésre van szükség egyfelől azért, hogy a közzétételi követelmények eredményesek és arányosak legyenek, másfelől azért, hogy az elegendő és helyes információk révén a befektetők megfelelő védelemben részesüljenek.

(10)

Nincs szükség kiegészítő pénzügyi információkra akkor, ha a kibocsátó által az auditált konszolidált pénzügyi kimutatásban, bármely előzetes információban vagy fúziós elszámolás szerint készített pénzügyi információban (amennyiben az alkalmazandó számviteli standardok ezt engedélyezik) szolgáltatott pénzügyi információk valószínűsíthetően elegendőnek bizonyulnak ahhoz, hogy a befektetők tájékozottan értékelhessék a kibocsátó és minden esetleges kezes eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét, illetve veszteségét, kilátásait, valamint az ilyen értékpapírokhoz fűződő jogokat.

(11)

Mivel a további információk szükségessége csak a részvényekre vagy más, részvényekkel kapcsolatban jogokat biztosító értékpapírokra vonatkozó tájékoztatók esetében merülhet fel, célszerű, hogy az illetékes hatóságok annak megállapításakor, hogy azok az egyes esetekben szükségesek-e, értékelésüket a 809/2004/EK rendelet I. mellékletének 20.1. pontjában a pénzügyi információk tartalmával, valamint az alkalmazandó számviteli és auditálási elvekkel kapcsolatban megállapított követelményekre alapozzák. Az illetékes hatóságok nem írhatnak elő az I. melléklet 20.1. pontjában megállapított követelményeken túlmenő, vagy azoknál nehezebben kivitelezhető követelményeket. Lehetővé kell tenni azonban, hogy e követelményeket testre szabottan alkalmazzák az adott eset jellemzőinek fényében, azaz figyelembe vegyék az értékpapírok pontos jellegét, azoknak az ügyleteknek a gazdasági tartalmát, amelyek révén a kibocsátó megszerezte üzleti vállalkozását, e vállalkozás sajátos jellegét és a tájékoztatóban már szerepeltetett információk körét.

(12)

Döntéskor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az arányosság elvét. Abban az esetben, ha több lehetőség van a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettségek különböző kiegészítő pénzügyi információk közzététele vagy ezen információk más úton történő bemutatása révén való teljesítésére, az illetékes hatóság nem kötelezheti a kibocsátót a kötelezettségnek egy megfelelő alternatívánál költségesebb vagy nehezebben kivitelezhető módon való teljesítésére.

(13)

Az illetékes hatóságoknak emellett figyelembe kell venniük, hogy a kibocsátónak van-e hozzáférése más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információkhoz: aránytalan lenne olyan információ szerepeltetését megkövetelniük, amelyet a kibocsátó ésszerű erőfeszítésekkel nem tud megszerezni. Ez a megfontolás különösen az ellenséges felvásárlások esetében tűnik fontosnak. Hasonlóképpen aránytalan lenne az a követelmény is, amely a tájékoztató elkészítésekor nem létező pénzügyi információk szerepeltetését írná elő, vagy amely a kiegészítő pénzügyi információk auditálását vagy újramegállapítását írná elő, ha a követelmény teljesítéséből a kibocsátóra háruló költségek meghaladják a befektető ebből fakadó lehetséges előnyét.

(14)

A 809/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságát (CESR) szakmai tanácsadásra kérték fel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 809/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk második bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A 4a. cikk (1) bekezdésére is tekintettel, az illetékes hatóság nem követelheti meg, hogy a tájékoztató olyan információkat tartalmazzon, amelyek nem szerepelnek az I–XVII. mellékletben.”

2.

A szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A részvény regisztrációs okmányának sémája összetett pénzügyi múlt vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalás esetében

(1)   Amennyiben a 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, és ennek következtében a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében megállapított kötelezettség teljesítéséhez arra is szükség van, hogy a regisztrációs okmányban a kibocsátó mellett más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információk is szerepeljenek, úgy ezek a pénzügyi információk a kibocsátóval kapcsolatos információknak minősülnek. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ebben az esetben arra kötelezi a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra való bevezetést kérő személyt, hogy vegyék fel ezeket az információkat a regisztrációs okmányba.

Ezek a pénzügyi információk a II. melléklettel összhangban elkészített előzetes információkat is tartalmazhatnak. Ezzel összefüggésben, ha a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, akkor az előzetes információnak be kell mutatnia a kibocsátó által vállalt ügylet várható hatásait, és a II. mellékletnek az »ügyletre« vonatkozó hivatkozásait ennek megfelelően kell értelmezni.

(2)   Az illetékes hatóságok az (1) bekezdés szerinti minden kérésüket az I. melléklet 20.1. pontjában a pénzügyi információk tartalma és az alkalmazandó számviteli és auditálási elvek tekintetében meghatározott követelményekre alapozzák, figyelembe véve az alábbi tényezők miatt célszerű bármely módosítást is:

a)

az értékpapírok jellege;

b)

a tájékoztatóban már szereplő információk jellege és köre, továbbá a kibocsátótól eltérő gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információ megléte olyan formában, amellyel ez módosítás nélkül felvehető a tájékoztatóba;

c)

az eset körülményei, beleértve azoknak az ügyleteknek a gazdasági tartalmát, amelyek révén a kibocsátó megszerezte vagy elidegenítette üzleti vállalkozását vagy egy részét, továbbá e vállalkozás sajátos jellege;

d)

van-e lehetősége a kibocsátónak arra, hogy ésszerű erőfeszítésekkel más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információt szerezzen meg.

Amennyiben – egy adott esetben – a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség egynél több módon teljesíthető, a kevésbé költséges vagy könnyebben kivitelezhető módot kell előnyben részesíteni.

(3)   Az (1) bekezdés nem csökkenti bármely más személy – benne a 2003/71/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett személyek – nemzeti jog szerinti felelősségét a tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatban. Az említett személyek felelősek nevezetesen az illetékes hatóság által az (1) bekezdés értelmében kért bármely információnak a regisztrációs okmányban való szerepeltetéséért.

(4)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősül, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

az I. melléklet 20.1. pontja szerint előírt korábbi pénzügyi információ a tájékoztató elkészítésének időpontjában pontatlanul mutatja be üzleti vállalkozása egészét;

b)

a szóban forgó pontatlanság hátrányosan befolyásolja a befektetőknek a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett arra irányuló képességét, hogy tájékozottan értékeljék a kibocsátót; továbbá

c)

az üzleti vállalkozással kapcsolatos szóban forgó információk, amelyek a befektetők általi értékeléshez szükségesek, egy másik jogalanyról szóló pénzügyi információk között szerepelnek.

(5)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevőnek minősül, ha kötelező erejű megállapodást kötött egy olyan ügylet végrehajtására, amelynek teljesítése valószínűsíthetően jelentős bruttó változást okoz helyzetében.

E tekintetben az, hogy a megállapodás az ügylet teljesítését feltételekhez – akár egy szabályozó hatóság jóváhagyásához – köti, nem befolyásolja azt, hogy a megállapodás kötelező erejűnek minősül, ha indokoltan várható, hogy a feltételek teljesülni fognak.

A megállapodás kötelező erejűnek minősül különösen akkor, ha az ügylet teljesítését a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának eredményétől teszi függővé vagy – felvásárlási ajánlat esetén – ha a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának célja a felvásárlás finanszírozása.

(6)   E cikk (5) bekezdése, továbbá az I. melléklet 20.2. pontja alkalmazásában jelentős bruttó változásnak számít a kibocsátó helyzetében, ha a kibocsátó vállalkozásának méretét jelző egy vagy több mutató több, mint 25 %-kal módosul.”

3.

Az I. melléklet 20.1. pontjában és a X. melléklet 20.1. és 20.1a. pontjában az első bekezdés első mondata után a szöveg mindegyik esetben a következő mondattal egészül ki:

„Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb.”

4.

A IV. melléklet 13.1. pontjában, a VII. melléklet 8.2. és 8.2a. pontjában, a IX. melléklet 11.1. pontjában és a XI. melléklet 11.1. pontjában az első bekezdés első mondata után a szöveg mindegyik esetben a következő mondattal egészül ki:

„Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb.”

2. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(2)  HL L 149., 2004.4.30., 1. o. Az 1787/2006/EK rendelettel (HL L 337., 2006.12.5., 17. o.) módosított rendelet.


Top