Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0505

2006/505/EK: A Bizottság határozata ( 2006. július 14. ) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 993–995 (MT)
OJ L 199, 21.7.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/505/oj

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 14.)

az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról

(2006/505/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A nyíltpiaci forgalomban levő közösségi vállalkozások által benyújtott pénzügyi beszámolóik átláthatóságának és összehasonlíthatóságának magas szintje szükséges a hatékonyan, zökkenőmentesen és eredményesen működő integrált tőkepiac kialakításához.

(2)

A belső piac jobb működése érdekében az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy a szabályozott piacon jegyzett vállalatok kötelesek konszolidált beszámolójukat a globális számviteli standardok egységes rendszerével, általános megnevezés szerint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban elkészíteni. A rendelet (10) preambulumbekezdése egy számviteli technikai bizottság létrehozásáról rendelkezik, amely támogatást és szakértelmet nyújt a Bizottság számára a nemzetközi számviteli standardok értékelésében.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoportot (EFRAG) 2001 márciusában alapították a standardokat kidolgozókat, felhasználókat, és a pénzügyi beszámolási folyamatban érintett számviteli szakmákat képviselő szervezetek; az EFRAG nyújt szakvéleményt arról, hogy az elfogadandó standard vagy annak értelmezése megfelel-e a közösségi jognak, és különösen az 1606/2002/EK rendelet az érthetőségre, relevanciára, megbízhatóságra és összehasonlíthatóságra vonatkozó előírásainak, valamint a megbízhatóság és valóság a 78/660/EGK (2) és 83/349/EGK (3) tanácsi irányelvekben meghatározott elvének.

(4)

Mivel az EFRAG egy magánszervezet, ezért a döntéshozatali folyamat minősége, átláthatósága és hitelessége szempontjából fontos, hogy a tanácsadás objektív és kiegyensúlyozott jellegű legyen.

(5)

Ebben a kontextusban a Bizottság úgy véli, hogy létre kell hozni a független szakértőkből és a nemzeti standardok meghatározóinak magas szintű képviselőiből álló Standard Tanács Felülvizsgálati Csoportot, amely az EFRAG által benyújtott tanácsokat véleményező testületként működik majd, ellenőrizve a benyújtott tanácsok kiegyensúlyozottságát és objektivitását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehoznak egy nem kormányzati számviteli szakértőkből álló csoportot (a továbbiakban „a csoport”).

2. cikk

Feladat

A csoport feladata, hogy tanácsot adjon a Bizottság számára mielőtt az döntést hozna a standard elfogadásáról, hogy az EFRAG véleménye a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és a Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság (IFRIC) értelmezéseinek elfogadásáról kiegyensúlyozott és objektív-e.

3. cikk

Tagság – Jelölés

(1)   A csoport maximum hét tagból áll.

(2)   A Bizottság a csoport tagjait azon független szakértők közül választja ki, akiknek számviteli téren, különösen a pénzügyi beszámolás témakörében szerzett tapasztalatait és hozzáértését közösségi szinten széles körben elismerik. A tagokat a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán közzétett jelentkezési felhívásra benyújtott, megfelelő jelentkezések alapján választják ki.

(3)   A Bizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe a jelentkezések értékelésekor:

bizonyított hozzáértés és magas szintű szakmai tapasztalat, beleértve az európai és/vagy nemzetközi szinten szerzett tapasztalatot a számvitel, különösen a pénzügyi jelentések területén,

függetlenség,

a földrajzi eredet, nem (4), valamint az érintett gazdasági szervezetek és más testületek funkcióit és méretét figyelembe vevő kiegyensúlyozott összeállítás szükségessége.

(4)   A tagokat személyükben nevezik ki, és a Bizottságnak külső befolyástól függetlenül adnak tanácsot. A tagok sem a csoportba történő kinevezésük előtt, sem megbízási idejük alatt nem vehetnek részt az EFRAG munkájában.

(5)   A tagok minden évben írásbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelezik magukat arra, hogy a közérdek szolgálatában járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek mindenfajta olyan érdektől, amely függetlenségüket és objektivitásukat károsan befolyásolná.

(6)   A csoport tagjainak megbízatása 3 éves, meghosszabbítható időtartamra szól. A csoport eljárási szabályzata rendelkezhet a tagok 2-3 fős csoportokban történő részleges megváltoztatásáról.

(7)   Amennyiben a csoport egy tagja megbízatási ideje alatt lemond megbízatásáról, illetve ha egy tag már nem képes eredményesen közreműködni a csoport munkájában vagy nem teljesíti a (3) és (4) bekezdésben, vagy a Szerződés 287. cikkében foglalt feltételeket, a Bizottság a (3) és (4) bekezdés szerint új tagot jelöl ki a csoportba a megbízatási időszak hátralevő részére.

(8)   A Bizottság által kinevezett tagok nevét a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán teszi közzé. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell végrehajtani.

4. cikk

Működés

(1)   A csoportot annak egyik tagja vezeti. Az elnököt egyszerű többséggel egyéves időtartamra választják meg.

(2)   A Bizottság képviselője segíti a csoport üléseit, és a vitákban is részt vehet. A csoport által tárgyalt ügyekben érintett más bizottsági tisztviselők is részt vehetnek az üléseken.

(3)   Az EFRAG az IFRS vagy IFRIC-k elfogadásával kapcsolatban benyújtott véleményének kézhezvétele után a csoport véleményezi, hogy az EFRAG véleménye objektív és kiegyensúlyozott-e.

(4)   A csoport a szakvéleményt rövid határidővel küldi meg a Bizottságnak, mely határidő nem haladhatja meg az EFRAG véleményének kézhezvételétől számított 3 hetet. Rendkívüli körülmények esetén, különösen amikor az ügy komplikált, a határidőt négy hétig lehet meghosszabbítani.

(5)   A csoport által kiadott végleges szakvéleményt a Bizottság internetes oldalán teszik közzé.

(6)   Amennyiben a csoport különös aggodalomra okot adó problémát azonosít, a szakvélemény kiadása előtt a csoport párbeszédet kezdeményez az EFRAG-gal az ügy megoldása érdekében. A Bizottság segítheti a csoport és az EFRAG közti tárgyalásokat a kiegyensúlyozott megoldás elérése érdekében.

(7)   Az EFRAG Szakértői Munkacsoportjának (TEG) elnöke megfigyelőként részt vehet a csoport ülésein. Az elnök vagy a Bizottság képviselője meghívhat a napirenden szereplő témában járatos más szakértőket vagy megfigyelőket a csoport tanácskozásaira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(8)   A csoport tanácskozásain való részvétel keretében szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

(9)   A csoport a Bizottság által elfogadott szabványos eljárási szabályzat (6) alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(10)   Az e cikkben említett dokumentumokon kívül a Bizottság az érintett dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, illetve annak részletét, vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

A csoport tevékenységeinek keretében a tagok, szakértők és megfigyelők utazási és adott esetben tartózkodási költségeit a Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően visszatéríti.

A tagok, szakértők és megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon éves költségvetés keretein belül kerülnek megtérítésre, amelyet a Bizottság felelős szolgálatai utaltak ki a csoportnak.

6. cikk

Alkalmazhatóság

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A határozatot 2009. július 13-ig kell alkalmazni. A Bizottság ezen időtartam lejárta előtt határoz esetleges meghosszabbításáról.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 14-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2006/43/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  A Bizottság által létrehozott bizottságokban és szakértői csoportokban a nemek egyensúlyáról szóló 2000. június 19-i 2000/407/EK bizottsági határozat (HL L 154., 2000.6.27., 34. o.).

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  A SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete.


Top