Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0969

A Bizottság 969/2006/EK rendelete ( 2006. június 29. ) a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

OJ L 176, 30.6.2006, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 379–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 64 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 64 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 122 - 126

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/969/oj

30.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/44


A BIZOTTSÁG 969/2006/EK RENDELETE

(2006. június 29.)

a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött megállapodás (2), amelyet a 2006/333/EK tanácsi határozattal (3) hagytak jóvá, évente legfeljebb 242 074 tonna kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitását írja elő.

(2)

Az e vámkontingens alá tartozó kukorica szervezett és spekulációtól mentes behozatala érdekében a behozatalt indokolt behozatali engedélyhez kötni. Az engedélyeket az érdekelt felek kérelmére a megállapított mennyiségek erejéig és – adott esetben – a kérelmezett mennyiségekre vonatkozó odaítélési együttható meghatározása mellett állítják ki.

(3)

A kontingens megfelelő kezelésének biztosítására meg kell határozni az engedélykérelmek beadásának határidejét, valamint a kérelmeken és az engedélyeken feltüntetendő elemeket.

(4)

Annak érdekében, hogy meg lehessen győződni az egyes piaci szereplők által kérelmezett mennyiségek tényleges meglétéről, indokolt előírni, hogy egyazon piaci szereplő hetente csak egy behozatali engedély iránti kérelmet nyújthasson be, és azt is, hogy ezen előírás be nem tartása büntetés kiszabását vonja maga után.

(5)

A szállítási feltételek figyelembevétele céljából eltérést kell előírni az engedélyek érvényességi idejére vonatkozóan.

(6)

E kontingens hatékony kezelése céljából indokolt a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelettől (4) való eltéréseket előírni az engedélyek átruházhatósága és a szabad forgalomba hozott mennyiségekre vonatkozó tűréshatár tekintetében.

(7)

E kontingens megfelelő kezelése céljából a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosítékot viszonylag magas szinten célszerű rögzíteni, eltérve a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet (5) 12. cikkétől.

(8)

A Bizottság és a tagállamok között gyors és kölcsönös kommunikációt kell biztosítani, az elektronikus kommunkációt is ideértve, az igényelt és a behozott mennyiségekkel kapcsolatban.

(9)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályos rendelkezések szerint kell meghatározni. A termékek származásáról való meggyőződés végett indokolt a közösségi jogszabályokkal összhangban megkövetelni a kukorica származási helye szerinti harmadik ország hatóságai által kiállított származási bizonyítvány bemutatását a behozatalkor.

(10)

Mivel a 2006/333/EK határozattal jóváhagyott megállapodás értelmében a végrehajtás határideje 2006. július 1., e rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba léptetni.

(11)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1005 10 90 és a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica tekintetében 242 074 tonnára szóló vámkontingens megnyitására kerül sor (tételszáma: 09.4131).

(2)   A vámkontingenst minden év január 1-jén kell megnyitni. A vámkontingensen belüli behozatalra a vám mértéke 0 %.

2. cikk

(1)   A kontingens két féléves részre oszlik, egyenként 121 037 tonnás mennyiségre a következő időszakok szerint:

a)

1. rész: január 1-jétől június 30-ig;

b)

2. rész: július 1-jétől december 31-ig.

(2)   Az 1. részben fel nem használt mennyiségek automatikusan a második részbe kerülnek át. Az 1. rész kimerítése esetén a Bizottság előírhatja a következő rész előrehozott megnyitását az 1784/2003/EK rendelet 25 cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint.

3. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingens keretében valamennyi behozatal esetében be kell mutatni a behozatali engedélyt, amelyet az 1291/2000/EK rendelettel összhangban állítanak ki e rendelet rendelkezéseire is figyelemmel.

A 4. cikk (1) bekezdése szerint egy piaci szereplő hetente csak egy engedélykérelmet nyújthat be. Amennyiben valamely piaci szereplő egynél több kérelmet nyújt be, valamennyi kérelmet elutasítják, és a kérelem benyújtásakor letétbe helyezett biztosítékok az érintett tagállam tulajdonába mennek át.

4. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőn brüsszeli idő szerint legkésőbb 13.00 óráig kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságainak.

A kérelmező az engedélykérelmet azon tagállam illetékes hatóságához nyújtja be, amelyben HÉA tekintetében nyilván van tartva. A kérelmező az érintett tagállamban csak egy engedélykérelmet nyújthat be.

A kérelmező az 1291/2000/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése szerint biztosítékot fizet, melynek összegét e rendelet 9. cikke határozza meg.

Minden engedélykérelemben meg kell jelölni egy mennyiséget, amely nem lépheti túl az adott részre rendelkezésre álló mennyiséget. A behozatali engedély iránti kérelemben és a behozatali engedélyben egyetlen származási ország lehet feltüntetve.

(2)   Az illetékes hatóságok az engedély iránti kérelmek benyújtásának utolsó napján, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18.00 óráig elektronikusan továbbítják a Bizottságnak az I. mellékletben található minta szerinti értesítést, valamint a behozatali engedély iránti kérelmekben megjelölt mennyiségek összegével egyenlő teljes mennyiséget. Az értesítéseket akkor is ki kell tölteni, ha a tagállamban egyetlen kérelmet sem adtak be. Ezt az információt a többi, gabonabehozatal iránti kérelemtől külön közlik.

Ha a tagállam az előírt határidőn belül nem küldi el a Bizottságnak a kérelmekről szóló értesítést, a Bizottság úgy tekinti, hogy az adott tagállamban egyetlen kérelmet sem adtak be.

(3)   Amennyiben az év kezdete óta odaítélt mennyiségek halmozott összege a (2) bekezdésben említett mennyiséggel együtt már meghaladja az adott kontingenst vagy a vonatkozó részt, a Bizottság legkésőbb a kérelmek benyújtásától számított harmadik munkanapon a kérelmezett mennyiségekre vonatkozó odaítélési együtthatót állapít meg.

(4)   A megállapított odaítélési együtthatóknak a (3) bekezdés szerinti esetleges alkalmazásakor a tagállamok illetékes hatóságai a kérelmek benyújtásának utolsó napjától számított negyedik munkanapon kiállítják a (2) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé közölt kérelmek szerinti behozatali engedélyeket.

Az illetékes hatóságok a behozatali engedélyek kiadásának napján, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18.00 óráig elektronikus úton továbbítják a Bizottságnak az I. mellékletben szereplő minta alapján az ugyanezen a napon kiadott behozatali engedélyekben megjelölt mennyiségek összegével egyenlő összmennyiséget.

5. cikk

A behozatali engedélyek a kibocsátás napjától számítva negyvenöt napig érvényesek. Az engedély érvényességének ideje a tényleges kibocsátás napjától számítandó az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdése szerint.

6. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkétől eltérően a behozatali engedélyből származó jogok nem ruházhatók át.

7. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésétől eltérve a szabadon alkalmazható mennyiség nem haladhatja meg a behozatali engedély 17. és 18. rovataiban megjelölt mennyiségeket. Ezért szerepel a „0” számjegy ugyanezen engedély 19. rovatában.

8. cikk

A behozatali engedély iránti kérelemben és a behozatali engedélyen a következők szerepelnek:

a)

a 8. rovatban a termék származási országának neve és egy kereszt az „igen” rovatban;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet egyik bejegyzése;

c)

a 24. rovatban a „nulla behozatali vámtétel” bejegyzés.

Az engedélyek kizárólag a 8. rovatban megjelölt országból származó termékekre érvényesek.

9. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikke a) és b) pontjaitól eltérően az e rendeletben előírt behozatali biztosíték tonnánként 30 euro.

10. cikk

Az (1) bekezdésben előírt vámkontingens keretében történő behozatal feltétele egy olyan származási bizonyítvány bemutatása, amelyet a kukorica származási helye szerinti harmadik ország illetékes hatóságai állítottak ki a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) 47. cikke rendelkezéseinek megfelelően. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályos rendelkezések szerint kell meghatározni

11. cikk

A 2006. évre a 242 074 tonnát kitevő éves összmennyiség egy részben kerül megnyitásra július 1-jétől december 31-ig.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tag


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb a 830/2006/EK rendelettel (HL L 150., 2006.6.3., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) és (4) bekezdéseiben előírt közleményminta

A(z) 969/2006/EK rendelettel megnyitott, kukorica behozatalára vonatkozó kontingens

 

Hét -tól/től

 

-ig

 

Tételszám 09.4131 – Rész száma


Résztvevő száma

Igényelt mennyiség

(tonna)

Származási ország

Kiadott mennyiség

(tonna) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes igényelt mennyiség (tonna):

Teljes kiadott mennyiség (tonna) ():


(1)  Kizárólag a(z) 969/2006/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésében előírt értesítés céljából kell kitölteni.


II. MELLÉKLET

A 8. cikk b) pontjában előírt bejegyzések

:

Spanyolul

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

Csehül

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

Dánul

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

Németül

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

Észtül

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

Görögül

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

Angolul

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

Franciául

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

Magyarul

:

969/2006/EK rendelet

:

Olaszul

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

Litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

Lettül

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

Máltaiul

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

Hollandul

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

Lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

Portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

Szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

Szlovénül

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

Finnül

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

Svédül

:

Förordning (EG) nr 969/2006


Top