Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

A Bizottság 1949/2005/EK rendelete ( 2005. november 28. ) az 1917/2000/EK rendelet különleges mozgások és a javítási ügyletekkel kapcsolatos kereskedelem kizárása vonatkozásában történő módosításáról

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

29.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/10


A BIZOTTSÁG 1949/2005/EK RENDELETE

(2005. november 28.)

az 1917/2000/EK rendelet különleges mozgások és a javítási ügyletekkel kapcsolatos kereskedelem kizárása vonatkozásában történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére, 9. cikke (1) bekezdésére, 10. cikke (4) bekezdésére és 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1172/95/EK tanácsi rendeletnek a külkereskedelmi statisztika tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 2000. szeptember 7-i 1917/2000/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a külkereskedelmi statisztikákhoz gyűjtendő adatelemeket, és felsorolja azokat az árukat és mozgásokat, amelyeknek mentességet kellene élvezniük, vagy amelyek módszertani okokból különleges rendelkezéseket igényelnek.

(2)

Adott esetben közös fogalommeghatározásokat és koncepciókat kell alkalmazni a tagállamok közötti termékforgalommal és a harmadik országokkal való termékforgalommal kapcsolatos adatok tekintetében. Mivel a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) felülvizsgálta a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos közösségi statisztikák készítésének keretrendszerét, ennek megfelelően szükségessé vált átalakítani a Közösség és tagállamai harmadik országokkal folytatott termékforgalmával kapcsolatos statisztika végrehajtási szabályait.

(3)

A nemzetközi ajánlásoknak és a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos közösségi statisztikára vonatkozó hatályos rendelkezéseknek megfelelően a javításon áteső árukat ki kell zárni a termékforgalommal kapcsolatos statisztikákból. Következésképpen a javításon áteső árukat a harmadik országokkal folytatott termékforgalommal kapcsolatos közösségi statisztikákból is szükséges kizárni.

(4)

A Közösségen belül, illetve a harmadik országokkal folytatott különleges termékmozgásokkal kapcsolatos információk összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az ipari létesítményekkel, vízi és légi járművekkel, hajók és légi járművek készleteivel és tartozékaival, rész-szállítmányokkal, tengeri létesítményekkel, űrjárművekkel, villamos energiával, gázzal és tengeri termékekkel kapcsolatos rendelkezések kiigazítására van szükség.

(5)

Kiegészítő előírásokat kell meghatározni az ideiglenes használatra szánt árukra az ezen áruk harmadik országokkal folytatott termékforgalommal kapcsolatos közösségi statisztikából való kizárási módjának harmonizálása céljából.

(6)

Az ügyletek típusainak leírását szolgáló kódrendszert össze kell hangolni a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztika keretén belül alkalmazandó rendelkezésekkel.

(7)

Az 1917/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a harmadik országokkal való termékforgalommal kapcsolatos statisztikával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1917/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az alaprendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottsághoz eljuttatott külkereskedelmi statisztika nem terjed ki az alábbi árukra:

aktív feldolgozást vagy vámfelügyelet melletti feldolgozást követően szabad forgalomba helyezett áruk,

az 1. mellékletben felsorolt kivételek bármelyike.”

2.

A 15. cikk (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

„m)

Villamos energia és gáz.”

3.

A 16. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A komplett ipari létesítmények kivitelének nyilvántartására a tagállamok egyszerűsített nyilatkozattételi eljárást alkalmazhatnak.

(3)   Az egyszerűsített eljárás csak az egyenként 3 millió euró statisztikai összértéket meghaladó komplett ipari létesítmények kivitelekor vehető igénybe, kivéve, ha a komplett ipari létesítmények újrahasznosításáról van szó; ebben az esetben a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az alkalmazott kritériumokról.

Az ipari létesítmény statisztikai értéke alkotóelemei statisztikai értékének és az (1) bekezdés második albekezdésében megnevezett áruk statisztikai értékének összege.”

4.

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

(1)   Ezen árucsoport alkalmazásában, a Kombinált Nómenklatúra adott alcsoportja alá tartozó alkatrészeket a Nómenklatúra 98. árucsoportjának vonatkozó komplett ipari létesítmény alszáma alá kell sorolni.

(2)   Amennyiben a tagállamok nem engedélyeznek egyszerűsített nyilatkozattételi eljárást a 98. árucsoportban meghatározott alszámok alatti komplett ipari létesítmények alkatrészeinek nyilvántartására, az árukat a vonatkozó alszámok alá kell besorolni, a Kombinált Nómenklatúra más árucsoportjainak megfelelően.”

5.

A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

A Kombinált Nómenklatúrával összhangban a komplett ipari létesítmény alszámaira vonatkozó kódszámokat az alábbi szabályoknak megfelelően kell megadni:

a)

a kódszám nyolc jegyből áll;

b)

az első négy számjegy 9880;

c)

az ötödik és hatodik számjegy a Kombinált Nómenklatúra azon árucsoportjának felel meg, amelybe az alkotórész árucikke tartozik;

d)

a hetedik és a nyolcadik számjegy 0.”

6.

A 19. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

7.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

a c) pont helyébe a következő lép:

„c)

a »vízi vagy légi járművek tulajdonjoga« azt jelenti, hogy a vízi vagy légi jármű természetes vagy jogi személy tulajdonában lévőként van bejegyezve;”

b)

a d) pontot el kell hagyni.

8.

A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„21. cikk

(1)   Az alábbi ügyletekre vonatkozó külkereskedelmi statisztikákat kell eljuttatni a Bizottsághoz:

a)

a vízi vagy légi jármű tulajdonjogának átruházását egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személyről a bejelentő tagállamban letelepedett és a nemzeti hajó vagy légi jármű nyilvántartásba bejegyzett természetes vagy jogi személyre; ezt az ügyletet behozatalként kell kezelni;

b)

a vízi vagy légi jármű tulajdonjogának átruházását a bejelentő tagállamban letelepedett és a nemzeti hajó vagy légi jármű nyilvántartásba bejegyzett természetes vagy jogi személyről egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személyre; ezt az ügyletet kivitelként kell kezelni;

c)

a vízi vagy légi járműnek a Közösség statisztikai területére való belépését vagy a Közösség statisztikai területének elhagyását szerződés szerinti feldolgozás végett vagy után végzett műveletek miatt.

A b) pont alkalmazásában, ha a vízi vagy légi jármű új, a kivitelt az előállító tagállamban kell rögzíteni.

A c) pont alkalmazásában, a »feldolgozást« úgy kell tekinteni, hogy csak az új vagy ténylegesen felújított vízi vagy légi jármű előállítására irányuló műveletekre terjed ki.

(2)   Az (1) bekezdésben megnevezett műveletek statisztikáinak, amelyeket a tagállamok a Bizottsághoz továbbítanak, a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a)

a Kombinált Nómenklatúra megfelelő albontásának kódját;

b)

a statisztikai eljárást;

c)

a partnerországot, nevezetesen:

az (1) bekezdés a) pontjában megnevezett ügyletek esetében, ha a vízi vagy légi jármű új, az előállító harmadik országot; más esetekben azt a harmadik országot, amelynek területén a vízi vagy légi jármű tulajdonjogát átadó természetes vagy jogi személy letelepedett,

az (1) bekezdés b) pontjában megnevezett ügyletek esetében azt a harmadik országot, amelynek területén a vízi vagy légi jármű tulajdonjogát átvevő természetes vagy jogi személy letelepedett,

az (1) bekezdés c) pontjában megnevezett ügyletek esetében a Közösség statisztikai területére belépő vízi vagy légi jármű feladási harmadik országát, illetve a Közösség statisztikai területét elhagyó vízi vagy légi jármű rendeltetési országát;

d)

a vízi járművek esetében a mennyiséget darabszámban kifejezve, illetve a Kombinált Nómenklatúrában meghatározott bármely kiegészítő mértékegységben megadva; a légi járművek esetében a mennyiséget nettó tömegben és kiegészítő mértékegységekben;

e)

a statisztikai értéket, vagyis a teljes összeget, amit az egész vízi vagy légi jármű eladása vagy megvásárlása esetén kiszámláznának, a szállítási és a biztosítási költségek kizárása után.

(3)   A tárgyidőszak az a hónap legyen, amelyben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megnevezett ügyletek esetében a tulajdonjog-átruházás, vagy amelyben az (1) bekezdés c) pontjában megnevezett ügyletek esetében a mozgás történik.”

9.

A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

A nemzeti hatóságoknak hozzá kell férniük az 1172/1995/EK rendelet 7. cikkében meghatározottakon kívüli adatforrásokhoz, beleértve a nemzetihajó- vagy légijármű-nyilvántartásokban foglalt információkhoz való hozzáférést is, ami az ilyen áruk tulajdonjog-átruházásának azonosítása céljából lehet szükséges.”

10.

A 24. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a partnerország országkódját vagy az egyszerűsített QS- országkódot;”.

11.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

E fejezet alkalmazásában »részszállítmány« a teljes áru alkatrészeinek több szállítmányként, kereskedelmi vagy szállítással kapcsolatos okokból nem összeszerelt vagy szétszerelt állapotban történő behozatalát vagy kivitelét jelenti.”

12.

A 29. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben megnevezett ügyletekről szóló havi beszámolóknak, amelyeket a tagállamok a Bizottsághoz továbbítanak, a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a)

a Kombinált Nómenklatúra megfelelő albontásának kódját;

b)

a partnerország országkódját vagy az egyszerűsített QW-országkódot;

c)

a statisztikai eljárást;

d)

a mennyiséget nettó tömegben;

e)

a statisztikai értéket.

Az a) pont alkalmazásában, a következő egyszerűsített kódokat kell használni a tengeri létesítmény működtetői részére vagy a tengeri létesítmény motorjainak, gépeinek és más berendezéseinek működtetésére szánt termékekre:

9931 24 00: az 1–24. KN-fejezetek alá tartozó termékek,

9931 27 00: a 27-től kezdődő KN-árucsoportok alá tartozó termékek,

9931 99 00: máshova sorolt termékek.

A vámrendelkezések sérelme nélkül, a létesítményből érkező vagy oda szánt áruk esetében a b) pontban megnevezett »partnerországon« azt az országot kell érteni, amelynek területén a szóban forgó létesítmény kereskedelmi használatáért felelős természetes vagy jogi személy letelepedett.”

13.

A 31. cikk helyébe a következő lép:

„31. cikk

(1)   A harmadik országokkal folytatott kereskedelemmel kapcsolatban a következő statisztikai adatokat kell továbbítani a Bizottsághoz:

a)

az űrjármű belépése a Közösség statisztikai területére vagy a Közösség statisztikai területének elhagyása szerződés szerinti feldolgozás végett vagy után végzett műveletek miatt;

b)

az űrjármű kilövése (űrbe juttatása), amely tulajdonjogot cserélt egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személy és egy tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személy között;

c)

az űrjármű kilövése (űrbe juttatása), amelynek tulajdonjogát egy tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személyről egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személyre ruházták át.

A b) pontban megnevezett műveletek behozatalként jelennek meg annak a tagállamnak a nyilvántartásában, ahol az új tulajdonos letelepedett.

A c) pontban megnevezett művelet kivitelként jelenik meg a kész űrjárművet előállító tagállam nyilvántartásában.

E bekezdés alkalmazásában, a »feldolgozást« úgy kell tekinteni, hogy csak az új vagy ténylegesen felújított űrjármű előállítására irányuló műveletekre terjed ki.

(2)   Az (1) bekezdésben megnevezett műveletekről szóló havi beszámolóknak, amelyeket a tagállamok a Bizottsághoz továbbítanak, a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a)

a Kombinált Nómenklatúra megfelelő albontásának kódját;

b)

a partnerország kódját;

c)

a statisztikai eljárást;

d)

a mennyiséget nettó tömegben és kiegészítő mértékegységben;

e)

a statisztikai értéket az űrhajó »gyártelepi« értékeként, az e rendelet III. mellékletében meghatározott szállítási feltételekkel összhangban.

A b) pont alkalmazásában, a »partnerországot« a következő kritériumok szerint kell meghatározni:

az (1) bekezdés a) pontjában megnevezett műveletek esetében a »partnerország« a Közösség statisztikai területére belépő űrjármű származási harmadik országát, illetve a Közösség statisztikai területét elhagyó űrjármű rendeltetési országát jelenti,

az (1) bekezdés b) pontjában megnevezett műveletek esetében a »partnerország« a kész űrjárművet előállító országot jelenti,

az (1) bekezdés c) pontjában megnevezett műveletek esetében a »partnerország« azt az országot jelenti, amelynek területén az űrjármű tulajdonjogát átvevő természetes vagy jogi személy letelepedett.

(3)   A tárgyidőszak az a hónap legyen, amelyben az (1) bekezdés a) pontjában megnevezett műveletek esetében a mozgás, vagy amelyben az (1) bekezdés b) és c) pontjában megnevezett műveletek esetében a tulajdonjog-átruházás történik.”

14.

A II. cím, a 31. cikket követően, az alábbi 9. és 10. fejezettel egészül ki:

„9. FEJEZET

Villamos energia és gáz

31a. cikk

Az 1172/95/EK rendelet 7. cikkében meghatározott adatforrásokon kívül a nemzeti hatóságok megkívánhatják, hogy a bejelentő tagállam és a harmadik országok közötti villamos energia és gáz kereskedelmi forgalom felügyeletéhez szükséges vonatkozó információkat közvetlenül a bejelentő tagállamban letelepedett üzemeltetők szolgáltassák, amelyek a villamos energia vagy gáz nemzeti átviteli hálózatának tulajdonosai vagy működtetői.

10. FEJEZET

Tengeri termékek

31b. cikk

(1)   E cikk alkalmazásában a »tengeri termékek« halászati termékeket, ásványi anyagokat, újrahasznosítható hulladékot és minden más olyan terméket jelent, amely tengerjáró hajóval még nem ért partot.

(2)   Az alábbi ügyletekre vonatkozó külkereskedelmi statisztikát kell eljuttatni a Bizottsághoz

a)

Tengeri termékek partot érése a bejelentő tagállam kikötőiben, vagy azok beszerzése egy tagállamban bejegyzett vízi jármű által egy harmadik országban bejegyzett vízi járműről, ezeket az ügyleteket behozatalként kell kezelni.

b)

Tengeri termékek partot érése egy harmadik ország kikötőiben a bejelentő tagállamban bejegyzett vízi járműről, vagy azok beszerzése egy harmadik országban bejegyzett vízi jármű által egy tagállamban bejegyzett vízi járműről, ezeket az ügyleteket kivitelként kell kezelni.

(3)   A (2) bekezdésben megnevezett műveletekről szóló havi beszámolóknak, amelyeket a tagállamok a Bizottsághoz továbbítanak, a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a)

a Kombinált Nómenklatúra megfelelő albontásának kódját;

b)

a partnerország kódját, nevezetesen:

behozatal esetén az a harmadik ország, ahol a tengeri terméket befogó vízi jármű be van jegyezve,

kivitel esetén az a harmadik ország, ahol a tengeri termék partot ér, vagy ahol a tengeri terméket beszerző vízi jármű be van jegyezve;

c)

a statisztikai eljárást;

d)

a mennyiséget nettó tömegben;

e)

a statisztikai értéket.

(4)   A nemzeti hatóságoknak hozzá kell férniük az 1172/95/EK rendelet 7. cikkében meghatározottakon kívüli adatforrásokhoz, beleértve a nemzeti bejegyzett vízi járművek harmadik országokban partot ért tengeri termékekről szóló nyilatkozataira vonatkozó információkhoz való hozzáférést is.”

15.

Az I. és a II. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 28-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 118., 1995.5.25., 10. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 229., 2000.9.9., 14. o.

(3)  HL L 102., 2004.4.7., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1917/2000/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe a következő lép:

I. MELLÉKLET

A Bizottságnak (Eurostat) átadandó, a harmadik országokkal való termékforgalomra vonatkozó statisztikából kizárt, a 2. cikkben megnevezett termékek jegyzéke

Az alábbi árukkal kapcsolatban nem történik adatgyűjtés:

a)

törvényes fizetőeszközök és értékpapírok;

b)

monetáris arany;

c)

sürgősségi segély katasztrófa sújtotta övezeteknek;

d)

diplomáciai vagy hasonló jellegű szándékolt felhasználás miatt:

1.

diplomáciai, konzuli vagy hasonló mentességben részesülő termékek;

2.

az államfőnek, a kormány vagy a parlament tagjainak adott ajándékok;

3.

kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás keretén belül forgalomban lévő cikkek;

e)

amennyiben nem képezik kereskedelmi ügylet tárgyát:

1.

érdemrendek, díjak és kitüntetések, emlékérmek és jelvények;

2.

utazási felszerelések, ellátmányok és más, személyes használatra vagy fogyasztásra szánt árucikkek, beleértve a sportfelszereléseket is, amelyeket az utassal együtt, őt megelőzve vagy őt követve szállítanak;

3.

menyasszonyi ruhák, költözéssel kapcsolatos tételek vagy családi örökség;

4.

koporsók, urnák, kegyeleti cikkek, valamint a sírok és síremlékek gondozásával kapcsolatos árucikkek;

5.

nyomtatott szórólapok, használati utasítások, árlisták és más reklámanyagok;

6.

a használhatatlanná vált vagy ipari célokra nem használható cikkek;

7.

ballasztanyag;

8.

postai bélyegek;

9.

a nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszeripari készítmények;

f)

a személyek vagy a környezet védelmének érdekében hozott rendkívüli közös intézkedésekhez kapcsolódó termékek;

g)

a tagállamok által meghatározott határövezetben élő személyek közötti nem kereskedelmi jellegű forgalomból származó termékek (határmenti forgalom); a mezőgazdasági termelőknek a fő tevékenységük helyét képező statisztikai területen kívül eső, de az ehhez kapcsolódó területen előállított terményei;

h)

a közlekedési eszközök, a konténerek és azokhoz kapcsolódó fuvareszközök javításához importált vagy exportált áruk, amelyeket nem vontak feldolgozással kapcsolatos vámeljárás alá, valamint a javítások során kicserélt alkatrészek, feltéve, hogy a kereskedelem átmeneti;

i)

a statisztikai területen kívül állomásozó nemzeti fegyveres erők számára exportált áruk, valamint a nemzeti fegyveres erők által a statisztikai területen kívülre szállított importáruk és egy tagállam statisztikai területén állomásozó külföldi fegyveres erők által beszerzett vagy hátrahagyott áruk;

j)

adathordozó termékek, például hajlékony lemezek, mágnesszalagok, filmek, tervrajzok, hang- és videokazetták, CD-ROM-ok, amelyeket információnyújtás céljából forgalmaznak, amennyiben egy bizonyos ügyfél számára készültek vagy nem képezik kereskedelmi ügylet tárgyát, valamint a korábbi szállítmányokat kiegészítő áruk, például frissítések, amelyekért a címzettnek nem számláznak semmit;

k)

műholdak indítóállványai

kivitel vagy behozatal esetén az űrbe való kilövésüktől függően,

az űrbe való kilövés idején;

l)

javításra és javítás utánra használt termékek, és azok járulékos tartalékalkatrészei. A javítás a termék eredeti rendeltetésébe vagy állapotába történő helyreállítását eredményezi. A művelet célja egyszerűen a termék műszaki állapotának fenntartása; ez magában foglalhat átalakítást vagy teljesítményfokozást, de semmilyen módon nem változtatja meg a termék jellegét;

m)

az ideiglenes és azt követő felhasználásra szánt termékek, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

1.

nem terveznek vagy alkalmaznak feldolgozást;

2.

az ideiglenes felhasználás várt időtartama 24 hónapnál nem hosszabb.

II. MELLÉKLET

A 13. cikk (2) bekezdésében megnevezett műveletek jegyzéke

A

B

1.

A tulajdonjog (pénzbeli vagy egyéb) ellenszolgáltatás fejében történő tényleges vagy szándékolt átruházásával járó ügyletek (kivéve a 2., 7., 8. pont alatt megnevezett ügyletek) (1)  (2)  (3)

1.

Végleges vásárlás/eladás (2)

2.

Jóváhagyásra vagy minta utáni vételre, szállítmányozásra vagy bizományos ügynök közvetítésével történő kiszállításra

3.

Csereügylet (természetbeni ellenszolgáltatással járó)

4.

Utasok személyes vásárlásai

5.

Pénzügyi lízing (részletre vétel) (3)

2.

A termék visszaküldése az eredeti ügylet 1. kód szerinti nyilvántartásba vétele után (4); az áruk térítésmentes cseréje (4)

1.

Az áru visszaküldése

2.

A visszaküldött áru cseréje

3.

A vissza nem küldött áru (pl. garanciális) cseréje

3.

A tulajdonjog átruházásával járó, de (pénzbeli vagy egyéb) ellenszolgáltatás nélküli (nem ideiglenes) ügyletek

1.

Az Európai Közösség által részben vagy teljesen működtetett vagy finanszírozott segélyprogramok keretében szállított termékek

2.

Egyéb általános kormányzati segélyszállítmányok

3.

Egyéb segélyszállítmányok (magánszemélyek, nem kormányzati szervezetek általi)

4.

Egyéb

4.

Szerződés szerinti bérfeldolgozással kapcsolatos műveletek (5) (kivéve a 7. pont alatt szereplőket)

 (8)

5.

Szerződés szerinti bérfeldolgozás utáni műveletek (5) (kivéve a 7. pont alatt szereplőket)

 (8)

6.

Nemzeti célokra kódolt különös ügyletek (6)

 (8)

7.

Közös védelmi projektek vagy egyéb kormányközi közös gyártási programok keretében folyó műveletek (pl. Airbus)

 (8)

8.

Építőanyagok és berendezések szállítása általános építési vagy műszaki szerződés részét képező munkákhoz (7)

 (8)

9.

Egyéb ügyletek

 (8)


(1)  Ez a tétel vonatkozik az export és az import többségére, azaz olyan műveletekre, amelyek tekintetében:

a tulajdonjog honos személyről nem honos személyre száll át, és

fizetés vagy természetbeni ellenszolgáltatás történik vagy fog történni.

Figyelembe kell venni, hogy ez vonatkozik az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó jogi személyek közötti mozgásokra és a központi elosztóhelyekre vagy onnan történő mozgásokra, kivéve, ha nem történik fizetés vagy más ellenszolgáltatás (különben ezekre a 3-as kód vonatkozik).

(2)  Beleértve a tartalék alkatrészeket és a fizetés ellenében történő egyéb cseréket.

(3)  Beleértve a pénzügyi lízinget is: a lízingrészleteket úgy számítják ki, hogy a termék teljes vagy gyakorlatilag teljes értékét fedezzék. A tulajdonjoggal járó kockázatok és előnyök a lízingbevevőre szállnak át. A szerződés lejártakor a lízingbevevő a termék jogos tulajdonosává válik.

(4)  Az eredetileg az A. oszlop 3–9. tételénél rögzített termékek visszaküldését és csere céljából történő kiszállítását a megfelelő tételek alatt kell rögzíteni.

(5)  A feldolgozás új vagy igazán felújított tétel előállítására irányuló műveletekre (átalakítás, megépítés, összeszerelés, teljesítményfokozás, felújítás …) terjed ki. Ez nem jár szükségképpen a termék besorolásának megváltozásával. A feldolgozó saját számlára történő feldolgozási tevékenységére ez a tétel nem terjed ki, és azt az A. oszlop 1. tételében kell rögzíteni.

A feldolgozásra vagy azt követően használt termékeket importként és exportként kell rögzíteni.

A javítást azonban nem e pont alá kell rögzíteni. A javítás a termék eredeti rendeltetésbe vagy állapotba történő helyreállítását eredményezi. A művelet célja egyszerűen a termék műszaki állapotának fenntartása; ez magában foglalhat átalakítást vagy teljesítményfokozást, de semmilyen módon nem változtatja meg a termék jellegét.

A javításra és javítás utánra használt termékek ki vannak zárva a külkereskedelmi statisztikákból, lásd az I. melléklet l) pontját.

(6)  Az e pont alá rögzített ügyletek lehetnek pl. tulajdonjog átruházásával nem járó ügyletek, pl. javítás, bérlet, kölcsön, operatív lízing és más ideiglenes felhasználások, kivéve a szerződéses bérmunkát (szállítás vagy visszaküldés). Az ezzel a kóddal rögzített ügyleteket nem kell a Bizottsághoz eljuttatni.

(7)  Az A. oszlop 8. tétele alatt rögzített ügyletek olyan termékekre vonatkoznak, amelyekről nem állítanak ki külön számlát, hanem a munkák összértékét tartalmazó egyetlen számlát állítanak ki. Amennyiben nem ez a helyzet, az ügyletet az 1. tétel alatt kell rögzíteni.

(8)  A nemzeti célokra való kódszámokat a B oszlopban lehet felsorolni, feltéve, hogy csak az A oszlop kódszámait juttatják el a Bizottsághoz.


Top