Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1947

A Tanács 1947/2005/EK rendelete ( 2005. november 23. ) a vetőmagok piacának közös szervezéséről, valamint a 2358/71/EGK és a 1674/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 312, 29.11.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 360–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 114 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 114 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1947/oj

29.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/3


A TANÁCS 1947/2005/EK RENDELETE

(2005. november 23.)

a vetőmagok piacának közös szervezéséről, valamint a 2358/71/EGK és a 1674/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A közös piac működésének és fejlődésének a mezőgazdasági termékek esetében közös agrárpolitika létrehozásával kell járnia, ennek pedig ki kell terjednie az agrárpiacok közös szervezésére is, amely terméktől függően más és más alakot ölthet.

(2)

A vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletet (3) több, lényegi módosítás érintette, különösen azok, amelyek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (4) keretében történtek meg. Az átláthatóság végett a 2358/71/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(3)

A vetőmagágazatban nyújtott támogatásra és a finanszírozásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1972. augusztus 2-i 1674/72/EGK tanácsi rendelet (5) rendelkezéseit tartalmazzák az alkalmazásnak azon részletes szabályai, amelyek az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK rendelet (6) 10. fejezetében találhatók. Ezért az 1674/72/EGK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyezni.

(4)

A harmadik országokkal folytatott vetőmag-kereskedelem volumenének nyomon követése érdekében indokolt olyan rendszert bevezetni a behozatali engedélyeknél, amelynek keretében biztosíték letétbe helyezése szavatolja, hogy végrehajtják a műveleteket, amelyekre engedélyt kértek.

(5)

A vámrendszer szükségtelenné teszi, hogy a harmadik országokból behozott árukat bármely más védintézkedéssel sújtsák.

(6)

Rendkívüli körülmények között előfordulhat, hogy a belső piacot és a vámok rendszerét kijátszák. Hogy a közösségi piacot ilyenkor ne érje védtelenül, ha emiatt esetleg zavar támad, célszerű lehetővé tenni, hogy a Közösség minden szükséges intézkedést haladéktalanul megtegyen. Ezen intézkedéseknek összhangban kell lenniük a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel.

(7)

A vetőmagok belső piacának megfelelő működését veszélyeztetné, ha nemzeti támogatásokat nyújtanának. Ennélfogva indokolt, hogy a Szerződésnek az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kelljen az e közös piacszervezés hatálya alá tartozó termékekre. Azonban csatlakozása óta Finnország, a Bizottság engedélye alapján azonban Finnország támogatást nyújthat meghatározott mennyiségű vetőmagra, illetve meghatározott mennyiségű gabonavetőmagra, amelyet a sajátos éghajlati viszonyaira tekintettel kizárólag ebben az országban termelnek.

(8)

Mivel a vetőmagok közös piaca folyamatosan változik, indokolt, hogy a tagállamok és a Bizottság átadják egymásnak az e változásokkal kapcsolatos adatokat.

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Létrejön a vetőmagok piacának közös szervezése, amely a következő termékekre terjed ki:

KN-kód

Áru megnevezése

0712 90 11

Vetésre szánt hibrid csemegekukorica

0713 10 10

Vetésre szánt borsó (Pisum sativum)

ex 0713 20 00

Vetésre szánt csicseriborsó

ex 0713 31 00

Vetésre szánt Vigna mungo (L.), Hepper vagy Vigna radiata (L.) Wilcze fajhoz tartozó bab

ex 0713 32 00

Vetésre szánt kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus vagy Vigna angularis)

0713 33 10

Vetésre szánt vesebab, fehér bab (Phaseolus vulgaris)

ex 0713 39 00

Más, vetésre szánt bab

ex 0713 40 00

Vetésre szánt lencse

ex 0713 50 00

Vetésre szánt nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina és Vicia faba var. minor)

ex 0713 90 00

Más, vetésre szánt szárított hüvelyes zöldség

1001 90 10

Vetésre szánt tönköly

ex 1005 10

Vetésre szánt hibrid kukorica

1006 10 10

Vetésre szánt hántolatlan nyers rizs

1007 00 10

Vetésre szánt hibrid cirokmag

1201 00 10

Vetésre szánt szójabab, törve is

1202 10 10

Vetésre szánt földimogyoró héjában, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve

1204 00 10

Vetésre szánt lenmag, törve is

1205 10 10

Vetésre szánt olajrepce- vagy repcemag, törve is

1206 00 10

Vetésre szánt napraforgómag, törve is

ex 1207

Más, vetésre szánt olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is

1209

Vetésre szánt mag, gyümölcs és spóra

2. cikk

A vetőmagoknál a gazdasági év minden évben július 1-jén kezdődik és a következő év június 30-án ér véget.

3. cikk

Ezt a rendeletet az 1782/2003/EK rendeletben előírt intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

II. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

4. cikk

(1)   Az 1. cikkben felsorolt termékek bármelyikének a Közösségbe történő importja behozatali engedély bemutatásához köthető. A 10. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás szerint kell meghatározni, hogy a behozatali engedély mely termékeknél kötelező.

(2)   A tagállamok bármely kérelmezőnek kiadják az engedélyt, a kérelmező Közösségen belüli letelepedési helyétől függetlenül.

(3)   Az engedély alapján a behozatal a Közösségen belül bárhova történhet. Az engedélyt csak úgy adják ki, ha a kérelmező biztosítékot helyez letétbe annak szavatolására, hogy az engedély érvényességének ideje alatt megvalósítja a behozatalt. A vis maior esetét kivéve a biztosíték teljes egészében vagy részben elvész, ha a művelet a határidőig nem, vagy csak részben valósul meg.

5. cikk

Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékekre a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni.

6. cikk

(1)   A kombinált nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat, illetve az annak alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat kell alkalmazni az 1. cikkben felsorolt termékek vámtarifa-besorolására. Az e rendelet alkalmazásából következő vámnómenklatúrát a közös vámtarifa is tartalmazza.

(2)   Az e rendeletben előírt vagy annak valamely rendelkezése alapján elfogadott eltérő rendelkezés hiányában a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során tilos:

a)

vámmal azonos hatású bármiféle illetéket kivetni;

b)

bármiféle mennyiségkorlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést alkalmazni.

7. cikk

(1)   Ha az áruk behozatala vagy kivitele miatt az 1. cikkben említett termékek közül egynek vagy többnek a közösségi piacát olyan súlyos zavar éri vagy fenyegeti, amely kétségessé teheti a Szerződés 33. cikkében lefektetett célkitűzések teljesítését, megfelelő átmeneti intézkedéseket lehet alkalmazni a Kereskedelmi Világszervezeten kívüli országokkal folytatott áruforgalomra, ameddig a zavar vagy annak veszélye nem hárul el.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett helyzet előáll, a Bizottság, valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, határozatot hoz a szükséges intézkedésekről. Az intézkedéseket közlik a tagállamokkal és azonnal alkalmazni kell őket. Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított három napon belül határozatot hoz.

(3)   Bármely tagállam a Tanács elé terjesztheti a (2) bekezdésben említett intézkedéseket a közlésüket követő három munkanapon belül. A Tanács haladéktalanul összeül. A Tanács minősített többséggel módosíthatja vagy visszavonhatja az érintett intézkedéseket egy hónapon belül attól számítva, hogy azokat elé terjesztették.

(4)   Az e cikk alapján hozott intézkedések alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdése szerint megkötött megállapodásokból eredő kötelezettségekre is.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8. cikk

(1)   Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikkben említett termékek előállítása és az azokkal folytatott kereskedelem a Szerződés 87., 88. és 89. cikkének hatálya alá esik.

(2)   A Bizottság engedélye alapján azonban Finnország támogatást nyújthat meghatározott mennyiségű vetőmagra, illetve meghatározott mennyiségű gabonavetőmagra, amelyet a sajátos éghajlati viszonyaira tekintettel kizárólag ebben az országban termelnek.

A Finnország által megfelelő időben átadott adatok alapján a Bizottság 2006. január 1-jéig jelentést juttat el a Tanácshoz az engedélyezett támogatások eredményeiről, mellékelve a szükséges javaslatokat.

9. cikk

A tagállamok és a Bizottság átadják egymásnak az e rendelet végrehajtásához szükséges adatokat.

10. cikk

(1)   A Bizottság munkáját a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: „a bizottság”) segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak egy hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait, különösen ami a 4. cikkben említett engedélyek érvényességi idejét és a 9. cikkben említett adatok átadásának részletes szabályait illeti, a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell megállapítani.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

(1)   A 2358/71/EGK és a 1674/72/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)   A 2358/71/EGK rendeletre való hivatkozások e rendeletre értendők, a mellékletben található megfelelési táblázat szerint.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A nem kötelező konzultációt követően adott 2005. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 246., 1971.11.5., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 177., 1972.8.4., 1. o. A legutóbb a 3795/85/EGK rendelettel (HL L 367., 1985.12.31., 21. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb az 1044/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 76. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2358/71/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

3a. cikk

4. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének első albekezdése

4. cikk

4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

11. cikk

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk

5. cikk (2) bekezdése, 6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk első mondata

9. cikk

9. cikk második mondata

11. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

13. cikk

14. cikk

15. cikk

16. cikk

12. cikk

17. cikk

13. cikk


Top