EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_299_R_0061_01

2005/790/EK: A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak a Közösség részéről történő aláírásáról
Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

OJ L 299, 16.11.2005, p. 61–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 127–136 (MT)

16.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/61


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak a Közösség részéről történő aláírásáról

(2005/790/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet (1) rendelkezései nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak Dániára.

(2)

2003. május 8-i határozatával a Tanács kivételesen felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodás megkötéséről a fent említett rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiterjesztése érdekében.

(3)

A Bizottság a Közösség nevében a Dán Királysággal együtt kidolgozott egy ilyen megállapodást.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az Egyesült Királyság és Írország részt vesz e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(5)

A Dánia helyzetéről szóló fent említett jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában és alkalmazásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó.

(6)

A 2005. január 17-én Brüsszelben parafált megállapodást alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodás Közösség részéről történő aláírása – a megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra is figyelemmel – jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy – figyelemmel a megállapodás megkötésére – kijelölje megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BECKETT


(1)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 2245/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 10. o.) módosított rendelet.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

egyrészről, és

A DÁN KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Dánia,

másrészről,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben egységesítsék a joghatósági összeütközésre vonatkozó szabályokat és egyszerűsítsék az alaki követelményeket a Közösségben hozott határozatok gyors és egyszerű elismerése és végrehajtása céljából,

MIVEL a tagállamok, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 293. cikkének negyedik francia bekezdése alapján eljárva, 1968. szeptember 27-én megkötötték a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszeli Egyezményt, amelyet az új tagállamoknak az egy egyezményhez történő csatlakozásáról szóló egyezmények módosítottak (a továbbiakban: a Brüsszeli Egyezmény) (1). A tagállamok és az EFTA-államok 1988. szeptember 16-án megkötötték a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Luganói Egyezményt (a továbbiakban: a Luganói Egyezmény) (2), amely az 1968-as Brüsszeli Egyezménnyel párhuzamos egyezmény,

MIVEL a Brüsszeli Egyezmény lényegi tartalmát a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (3) (a továbbiakban: a Brüsszel I. rendelet) átvette,

HIVATKOZÁSSAL az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv), amely szerint a Brüsszel I. rendelet nem kötelező, illetve nem alkalmazható Dániára,

HANGSÚLYOZVA, hogy megoldást kell találni a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó Közösségen belüli szabályok közötti különbségekből adódó nem megfelelő jogi helyzetre,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Brüsszel I. rendeletben foglalt rendelkezések, a rendelet jövőbeni módosításai, valamint végrehajtási intézkedései a nemzetközi jog értelmében nyerjenek alkalmazást a Közösség és Dánia közötti kapcsolatokban, mely utóbbi az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe tekintetében sajátos helyzetben lévő tagállam,

HANGSÚLYOZVA, hogy biztosítani kell a Brüsszeli Egyezmény és e megállapodás közötti folytonosságot és a Brüsszel I. rendeletben foglalt átmeneti rendelkezéseket e megállapodásra is alkalmazni kell. Ugyanez a folytonossági követelmény vonatkozik a Brüsszeli Egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezésére is, illetve az 1971-es jegyzőkönyvre (4), melyet tovább kell alkalmazni az e megállapodás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is,

HANGSÚLYOZVA, hogy a Brüsszeli Egyezményt továbbra is alkalmazni kell az Egyezmény területi hatálya alá tartozó és e megállapodás hatálya alá nem tartozó tagállamok területén,

HANGSÚLYOZVA a Közösség és Dánia közötti szoros együttműködés fontosságát olyan nemzetközi megállapodások kidolgozása és megkötése tekintetében, amelyek a Brüsszel I. rendelet hatályát érinthetik vagy módosíthatják,

HANGSÚLYOZVA, hogy Dániának törekednie kell a Közösség által kötött olyan nemzetközi megállapodásokhoz való csatlakozásra, amelyek esetén Dánia részvétele jelentőséggel bír a Brüsszel I. rendelet és e megállapodás koherens alkalmazása érdekében,

KINYILVÁNÍTVA, hogy az Európai Közösségek Bíróságának hatáskörrel kell rendelkeznie e megállapodás egységes alkalmazása és értelmezése érdekében, ideértve a Brüsszel I. rendeletben foglalt rendelkezéseket és e megállapodás részét képező bármely közösségi végrehajtási intézkedést is,

HIVATKOZÁSSAL arra, hogy az Európai Közösségek Bírósága az Európai Közösséget létrehozó szerződés 68. cikkének (1) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a közösségi intézményeknek a Szerződés IV. címén alapuló jogi aktusai érvényességével vagy értelmezésével – ideértve e megállapodás érvényességét és értelmezését is – kapcsolatos, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekben döntést hozzon, továbbá arra a körülményre, hogy ez a rendelkezés nem kötelező, illetve nem alkalmazható Dániában a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösségek Bíróságának ugyanilyen feltételekkel kell hatáskörrel bírnia arra, hogy döntést hozzon e megállapodás érvényességére és értelmezésére vonatkozóan valamely dán bíróság által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekben, továbbá hogy a dán bíróságoknak ennélfogva ugyanolyan feltételekkel kell előzetes döntéshozatalt kérnie a Brüsszel I. rendelet és végrehajtási intézkedései értelmezése tekintetében, mint a többi tagállam bíróságainak,

HIVATKOZÁSSAL az Európai Közösséget létrehozó szerződés 68. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, amely szerint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság vagy valamely tagállam kérheti az Európai Közösségek Bíróságát, hogy döntsön a valamely közösségi intézmény által a Szerződés IV. címe alapján hozott jogi aktussal kapcsolatos értelmezési kérdésről, ideértve e megállapodás értelmezését is, továbbá arra a körülményre, a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében ez a rendelkezés nem kötelező, illetve nem alkalmazható Dániára,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Dániának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Európai Közösségek Bíróságától ugyanolyan feltételekkel kérhessen előzetes döntéshozatalt e megállapodás értelmezésével kapcsolatos kérdésekről, mint a többi tagállam az I. Brüsszeli Rendelet és végrehajtási intézkedései tekintetében,

HANGSÚLYOZVA, hogy a dán jog értelmében a dán bíróságoknak – e megállapodás értelmezésekor, ideértve a Brüsszel I. rendeletben foglalt rendelkezések és e megállapodás részét képező közösségi végrehajtási intézkedések értelmezését is – figyelembe kell venniük az Európai Közösségek Bíróságának, valamint az Európai Közösségek tagállamai bíróságainak esetjogában a Brüsszeli Egyezmény rendelkezései, a Brüsszel I. rendelet és a közösségi végrehajtási intézkedések tekintetében kialakult joggyakorlatot,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Közösségek Bírósága előtti eljárásokra vonatkozó rendelkezései alapján a Bíróságtól döntést lehessen kérni e megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kérdésekben,

MIVEL az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300. cikkének (7) bekezdése értelmében e megállapodás kötelező a tagállamokra; kívánatos tehát, hogy Dánia a Bizottsághoz mint a Szerződés őréhez fordulhasson, amennyiben valamely tagállam megsérti e megállapodást,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

(1)   E megállapodás célja a Brüsszel I. rendelet rendelkezéseinek és végrehajtási intézkedéseinek a Közösség és Dánia közötti kapcsolatokban való alkalmazása e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(2)   A Szerződő Felek célkitűzése a Brüsszel I. rendelet rendelkezéseinek és végrehajtási intézkedéseinek valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása és értelmezése.

(3)   E megállapodás 3. cikkének (1) bekezdésében, 4. cikkének 1. bekezdésében és 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvből következnek.

2. cikk

Polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása

(1)   A Brüsszel I. rendeletben – mely rendeletet e megállapodáshoz csatolták és annak részét képezi – foglalt rendelkezések a rendelet 74. cikke (2) bekezdése alapján elfogadott és – az e megállapodás hatálybalépését követően elfogadott végrehajtási intézkedések tekintetében – e megállapodás 4. cikkének megfelelően Dánia által végrehajtott végrehajtási intézkedéseivel együtt, továbbá a rendelet 74. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedések a nemzetközi jog szabályai szerint nyernek alkalmazást a Közösség és Dánia közötti kapcsolatokban.

(2)   E megállapodás célkitűzéseit figyelembe véve azonban a rendeletben foglalt rendelkezések a következő módosításokkal kerülnek alkalmazásra:

a)

Az 1. cikk (3) bekezdése nem alkalmazandó.

b)

Az 50. cikk a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)   Ha a kérelmező valamely dán közigazgatási hatóság által hozott, tartással kapcsolatos határozat végrehajtását kéri, a címzett tagállamban kérheti az (1) bekezdés szerinti kedvezményeket, feltéve hogy a dán igazságügyi minisztériumtól kapott igazolással bizonyítja, hogy teljesíti a teljes vagy részleges költségkedvezmény, illetve költség- és illetékmentesség nyújtására vonatkozó anyagi követelményeket.”

c)

A 62. cikk a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)   Tartással kapcsolatos ügyekben a »bíróság« kifejezés a dán közigazgatási hatóságokra is vonatkozik.”

d)

A 64. cikk a Dániában, valamint a Görögországban vagy Portugáliában lajstromozott tengerjáró hajókra alkalmazandó.

e)

A rendelet 70. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 72. és 76. cikkében említett, a rendelet hatálybalépésére vonatkozó időpont helyett e megállapodás hatálybalépésének időpontja alkalmazandó.

f)

A rendelet 66. cikke helyett e megállapodás átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.

g)

Az I. melléklet a következővel egészül ki: „Dániában: a bíróságok igazgatásáról szóló törvény (lov om rettens pleje) 246. cikkének (2) és (3) bekezdése.”.

h)

A II. melléklet a következővel egészül ki: „Dániában: a »byret«”.

i)

A III. melléklet a következővel egészül ki „Dániában: a »landsret«”.

j)

A IV. melléklet a következővel egészül ki: „Dániában a »Procesbevillingsnævnet« engedélyével a »Højesteret«-hez benyújtott jogorvoslat”.

3. cikk

A Brüsszel I. rendelet módosításai

(1)   Dánia nem vesz részt a Brüsszel I. rendelet módosításainak elfogadásában, és az ilyen módosítások nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak Dániára.

(2)   Amennyiben sor kerül a rendelet módosítására, Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a módosítások tartalmát végrehajtja-e vagy sem. Az értesítést a módosítások elfogadásának napján vagy ettől számított 30 napon belül kell megtenni.

(3)   Amennyiben Dánia úgy határoz, hogy a módosítások tartalmát végrehajtja, az értesítésben meg kell jelölni, hogy a végrehajtás közigazgatási úton is végbemehet, vagy parlamenti jóváhagyásra van szükség.

(4)   Amennyiben az értesítés szerint a végrehajtás közigazgatási úton is végbemehet, az értesítés tartalmazza azt is, hogy valamennyi szükséges közigazgatási intézkedés a rendelet módosításai hatálybalépésének napján lép hatályba, vagy hogy azok az értesítés napján léptek hatályba, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

(5)   Amennyiben az értesítés szerint a végrehajtáshoz Dániában parlamenti jóváhagyásra van szükség, a következő szabályok alkalmazandók:

a)

a jogalkotási intézkedések Dániában a rendelet módosításainak hatálybalépése napján vagy az értesítést követő 6 hónapon belül lépnek hatályba, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont;

b)

Dánia értesíti a Bizottságot arról, hogy a végrehajtás érdekében hozott jogalkotási intézkedések mely napon lépnek hatályba.

(6)   A Dánia általi értesítés, mely szerint a módosítások tartalmát a (4) és (5) bekezdéssel összhangban végrehajtották Dániában, a nemzetközi jog szerint kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és a Közösség között. A rendelet módosításai így e megállapodás módosításait is jelentik, és a módosításokat e megállapodáshoz csatoltaknak kell tekinteni.

(7)   Abban az esetben, ha:

a)

Dánia arról értesíti a Bizottságot, hogy nem hajtja végre a módosítások tartalmát; vagy

b)

Dánia nem küld értesítést a (2) bekezdésben megállapított 30 napos határidőn belül; vagy

c)

a jogalkotási intézkedések nem lépnek hatályba Dániában az (5) bekezdésben megállapított határidőkön belül,

úgy e megállapodást megszűntnek kell tekinteni, kivéve ha a felek 90 napon belül másként döntenek, vagy a c) pont esetén a jogalkotási intézkedések e határidőn belül hatályba lépnek Dániában. E megállapodás a 90 napos határidő lejárta után 3 hónappal szűnik meg.

(8)   A megállapodásnak a (7) bekezdés szerinti megszűnése nem érinti a megszűnés időpontja előtt indított eljárásokat, és alaki követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokat.

4. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Dánia nem vesz részt a Brüsszel I. rendelet 75. cikkében említett bizottság véleményeinek elfogadásában. A rendelet 74. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási intézkedések nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak Dániára.

(2)   Amennyiben a rendelet 74. cikkének (2) bekezdése alapján végrehajtási intézkedések elfogadására kerül sor, a végrehajtási intézkedéseket közölni kell Dániával. Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a végrehajtási intézkedések tartalmát végrehajtja-e vagy sem. Az értesítést a végrehajtási intézkedések átvételekor vagy ettől számított 30 napon belül kell megtenni.

(3)   Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy valamennyi szükséges közigazgatási intézkedés hatályba lép Dániában a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének napján, vagy hogy azok az értesítés napján léptek hatályba, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

(4)   A Dánia általi értesítés, mely szerint a végrehajtási intézkedések tartalmát Dániában végrehajtották, a nemzetközi jog szerint kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és a Közösség között. A végrehajtási intézkedések így e megállapodás részét fogják képezni.

(5)   Abban az esetben, ha:

a)

Dánia arról értesíti a Bizottságot, hogy nem hajtja végre a végrehajtási intézkedéseket; vagy

b)

Dánia nem küld értesítést a 2. bekezdésben megállapított 30 napos határidőn belül;

úgy e megállapodást megszűntnek kell tekinteni, kivéve ha a felek 90 napon belül másként döntenek. E megállapodás a 90 napos határidő lejárta után 3 hónappal szűnik meg.

(6)   A megállapodásnak az (5) bekezdés szerinti megszűnése nem érinti a megszűnés időpontja előtt indított eljárásokat, és alaki követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokat.

(7)   Amennyiben rendkívüli esetekben a végrehajtáshoz Dániában parlamenti jóváhagyás szükséges, a 2. bekezdés szerint Dánia által küldött értesítésnek erre utalnia kell, és a 3. cikk (5)–(8) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

(8)   Dánia értesíti a Bizottságot az e megállapodás 2. cikke (2) bekezdésének g)–j) pontjaiban foglaltakat módosító szövegekről. A Bizottság a 2. cikk (2) bekezdésének g)–j) pontjait ennek megfelelően kiigazítja.

5. cikk

A Brüsszel I. rendeletet érintő nemzetközi megállapodások

(1)   A Brüsszel I. rendelet alapján a Közösség által kötött nemzetközi megállapodások nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak Dániában.

(2)   Dánia tartózkodik olyan nemzetközi megállapodások kötésétől, amelyek érinthetik vagy módosíthatják az e megállapodáshoz csatolt Brüsszel I. rendelet hatályát, kivéve ha a Közösség ehhez hozzájárul, továbbá e megállapodás és a kérdéses nemzetközi megállapodás egymáshoz való viszonyát megfelelően szabályozzák.

(3)   Amennyiben Dánia olyan nemzetközi megállapodásokról folytat tárgyalásokat, amelyek az e megállapodáshoz csatolt Brüsszel I. rendelet hatályát érinthetik vagy módosíthatják, úgy egyezteti álláspontját a Közösséggel, és tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely veszélyeztetheti a Közösség álláspontjának célkitűzéseit az ilyen tárgyalások folytatására vonatkozó hatáskörén belül.

6. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának a megállapodás értelmezésére vonatkozó hatásköre

(1)   Amennyiben egy dán bíróság előtt folyamatban lévő ügyben e megállapodás érvényességére vagy értelmezésére vonatkozó kérdés merül fel, e bíróságnak az Európai Közösségek Bíróságához kell fordulnia döntésért, amennyiben ugyanilyen körülmények esetén az Európai Unió valamely más tagállama bíróságának is így kellene eljárnia a Brüsszel I. rendelet és e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések tekintetében.

(2)   A dán jog értelmében a dán bíróságoknak e megállapodás értelmezésekor figyelembe kell venniük a Bíróság esetjogában a Brüsszeli Egyezmény és a Brüsszel I. rendelet rendelkezéseivel, valamint a közösségi végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban kialakult szabályokat.

(3)   Dánia a Tanácshoz, a Bizottsághoz és más tagállamokhoz hasonlóan kérheti a Bíróságot, hogy hozzon döntést e megállapodás értelmezésével kapcsolatos kérdésről. A Bíróságnak az ilyen kérés alapján hozott döntése nem alkalmazható a tagállamok bíróságainak jogerős határozataira.

(4)   Dánia benyújthatja észrevételeit a Bírósághoz olyan esetekben, amikor egy tagállam bírósága a 2. cikk (1) bekezdésében említett rendelkezések értelmezésével kapcsolatos kérdést terjeszt előzetes döntéshozatalra.

(5)   Az Európai Közösségek Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyvet és a Bíróság eljárási szabályzatát alkalmazni kell.

(6)   Amennyiben az Európai Közösséget létrehozó szerződés rendelkezései a Bíróság által hozott döntéseket érintően módosulnak, és ez kihat a Brüsszel I. rendelettel kapcsolatosan hozott döntésekre is, Dánia értesítheti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a módosításokat e megállapodás tekintetében nem alkalmazza. Az értesítést a módosítások hatálybalépése napján vagy ettől számított 60 napon belül kell megtenni.

Ebben az esetben e megállapodást megszűntnek kell tekinteni. E megállapodás az értesítés után 3 hónappal szűnik meg.

(7)   A megállapodásnak a (6) bekezdés szerinti megszűnése nem érinti a megszűnés időpontja előtt indított eljárásokat, és alaki követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokat.

7. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának a megállapodás teljesítésének megítélésével kapcsolatos hatásköre

(1)   A Bizottság a Bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint Dánia nem teljesítette az e megállapodásból eredő valamely kötelezettségét.

(2)   Dánia panasszal fordulhat a Bizottsághoz, amennyiben megítélése szerint valamely tagállam nem teljesítette az e megállapodásból eredő valamely kötelezettségét.

(3)   Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek a Bíróság előtti eljárásokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit, valamint az Európai Közösségek Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyvet és a Bíróság eljárási szabályzatát alkalmazni kell.

8. cikk

Területi hatály

(1)   E megállapodást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikkében említett területeken kell alkalmazni.

(2)   Amennyiben a Közösség úgy határoz, hogy a Brüsszel I. rendelet hatályát kiterjeszti a jelenleg a Brüsszeli Egyezmény által szabályozott területekre, a Közösségnek és Dániának együtt kell működnie annak biztosításában, hogy a hatály Dániára is kiterjedjen.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   E megállapodás kizárólag a hatálybalépését követően indított eljárásokra, és alaki követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokra alkalmazható.

(2)   Ha azonban a származási tagállamban folyó eljárást e megállapodás hatálybalépését megelőzően indították, a hatálybalépést követően hozott határozatot e megállapodásnak megfelelően kell elismerni és végrehajtani,

a)

amennyiben a származási tagállamban folyó eljárást a Brüsszeli vagy a Luganói Egyezménynek mind a származási tagállamban, mind a címzett tagállamban történő hatálybalépését követően indították;

b)

minden más esetben, ha a joghatóság e megállapodás, vagy a származási tagállam és a címzett tagállam között megkötött, az eljárás megindításának időpontjában hatályos egyezmény szabályaival összhangban lévő szabályokon alapult.

10. cikk

A Brüsszel I. rendelethez való viszony

(1)   E megállapodás nem sérti a Brüsszel I. rendeletnek a Közösség Dánián kívüli más tagállamai általi alkalmazását.

(2)   E megállapodást kell azonban alkalmazni:

a)

joghatóság tekintetében akkor, ha az alperes Dániában rendelkezik lakóhellyel, vagy ha a rendelet 22. vagy 23. cikke értelmében – mely rendelkezések e megállapodás 2. cikke értelmében alkalmazandók a Közösség és Dánia közötti kapcsolatokban – Dánia bíróságai rendelkeznek joghatósággal;

b)

a Brüsszel I. rendelet 27. és 28. cikke szerinti perfüggőség és összefüggő eljárások esetén – mely rendelkezések e megállapodás 2. cikke értelmében alkalmazandók a Közösség és Dánia közötti kapcsolatokban – akkor, ha az eljárást mind Dániában, mind valamely másik tagállamban megindították;

c)

elismerés és végrehajtás tekintetében akkor, ha Dánia a származási tagállam vagy a címzett tagállam.

11. cikk

A megállapodás megszűnése

(1)   E megállapodás megszűnik, amennyiben a jegyzőkönyv 7. cikkével összhangban Dánia tájékoztatja a többi tagállamot, hogy a továbbiakban nem kíván élni a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv I. részében foglaltakkal.

(2)   E megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a másik Szerződő Fél értesítésével. A megállapodás ezen értesítés napját követő hat hónappal szűnik meg.

(3)   A megállapodásnak az (1) vagy (2) bekezdés szerinti megszűnése nem érinti a megszűnés időpontja előtt indított eljárásokat, és alaki követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokat.

12. cikk

Hatálybalépés

(1)   A megállapodást a Szerződő Felek belső eljárásaiknak megfelelően fogadják el.

(2)   E megállapodás azon napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amely napon a Szerződő Felek értesítik egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges eljárásokat lefolytatták.

13. cikk

A szövegek hitelessége

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  HL L 299., 1972.12.31., 32. o., HL L 304., 1978.10.30., 1. o., HL L 388., 1982.12.31., 1. o., HL L 285., 1989.10.3., 1. o., HL C 15., 1997.1.15., 1. o. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveget lásd HL C 27., 1998.1.26., 1. o.

(2)  HL L 319., 1988.11.25., 9. o.

(3)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 2245/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 204., 1975.8.2., 28. o., HL L 304., 1978.10.30., 1. o., HL L 388., 1982.12.31., 1. o., HL L 285., 1989.10.3., 1. o., HL C 15., 1997.1.15., 1. o. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveget lásd: HL C 27., 1998.1.26., 28. o.

MELLÉKLET

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról szóló, 2002. augusztus 21-i 1496/2002/EK bizottsági rendelettel, továbbá a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2004. december 27-i 2245/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet.


Top