Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0034

2005/34/EK: A Bizottság határozata (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról (az értesítés a B(2004) 4992. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 16, 20.1.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 59–61 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 105 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 105 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 63 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/34(1)/oj

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/61


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 11.)

a harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról

(az értesítés a B(2004) 4992. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/34/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére és 17. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére és 63. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 97/78/EK tanácsi irányelv előírja, hogy valamennyi, harmadik országból behozott szállítmányt állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni. Ezek az ellenőrzések a farmakológiai hatóanyagok maradékainak vizsgálatára irányuló analitikai teszteket is magukban foglalhatnak annak ellenőrzése érdekében, hogy a szállítmányok megfelelnek-e a közösségi jogszabályokban foglalt követelményeknek.

(2)

A maximális szermaradék-határértékeket (MRL), amelyeket az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (2) szerint alkalmazni kell az élelmiszerek ellenőrzésekor, az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK rendeletben (3) állapították meg a farmakológiai hatóanyagok vonatkozásában. Az MRL-eket alkalmazni kell a behozott szállítmányokra.

(3)

A 2377/90/EK rendelet azonban nem határoz meg MRL-eket minden anyagra, különösen nem azon anyagok tekintetében, amelyek használata a Közösségben tiltott vagy nem engedélyezett. Ezen anyagok vonatkozásában bármilyen szermaradék jelenléte a kérdéses szállítmány behozatalkor történő elutasítására vagy megsemmisítésére adhat okot.

(4)

Indokolt, hogy a Közösség harmonizált megközelítést alakítson ki azon behozott szállítmányokban található szermaradékok ellenőrzésére, amelyek a Közösségben tiltottak vagy nem engedélyezettek.

(5)

A 96/23/EK tanácsi irányelvnek az analitikai módszerek elvégzése és az eredmények értelmezése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. augusztus 12-i 2002/657/EK bizottsági határozat (4) alapján meghatározott minimálisan megkövetelt teljesítményszinteket (MRPL-ek) elfogadták a teljesítmény szabványaként, amely a hatósági mintákban az egyes tiltott vagy nem engedélyezett anyagok jelenlétének kimutatására irányuló vizsgálatok kapcsán a közösségi jogszabályok által való hatékony ellenőrzést biztosítja; az MRPL annak az átlagos határértéknek felel meg, amely felett egy adott anyag vagy maradékainak kimutatása módszertanilag indokolt.

(6)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) a Codex Alimentarius A kockázatelemzés elvei (Working Principles for Risk Analysis) című kiadványával (6) összhangban előírja, hogy az élelmiszerjognak a kérdéses tárgyhoz tartozó releváns tényezőkön kell alapulnia, mint amilyen az ellenőrzések megvalósíthatósága.

(7)

Ennélfogva egy adott anyag maradékainak szórványos kimutatását – amelyek szintje a 2002/657/EK határozatban meghatározott MRPL-ek alatt van – nem azonnali aggodalomra adó okként, hanem olyan kérdésként kell kezelni, amelyet a tagállamoknak nyomon kell követniük, az MRPL-eket pedig ahol csak lehetséges, az intézkedés referenciapontjaként kell alkalmazni a 97/78/EK irányelv összehangolt végrehajtásának biztosítása érdekében.

(8)

Azokban az esetekben, ahol az analitikai vizsgálatok eredményei olyan szermaradékok jelenlétét mutatják, amelyekre a 2002/657/EK bizottsági határozattal összhangban MRPL-eket állapítottak meg, illetve a 882/2004/EK rendelet 2006. január 1-jétől esedékes alkalmazásáig célszerű a foganatosítandó intézkedés meghatározása figyelembe véve, hogy a szállítmány mekkora veszélyt jelent az emberi egészségre, valamint a 96/23/EK és a 97/78/EK irányelvben és a 178/2002/EK rendeletben megállapított rendelkezéseket.

(9)

A tagállamoknak különösen egy adott visszatérő problémára utaló bizonyítékok tekintetében kell a behozatalt nyomon követniük, mivel ezek azonosítása egy adott anyag rendeltetésellenes felhasználására vagy a harmadik országok által nyújtott, a Közösségbe irányuló behozatalra szánt élelmiszerekre vonatkozó biztosítékok figyelmen kívül hagyására utalhat. A tagállamok értesítik a Bizottságot a visszatérő problémákról.

(10)

Az e határozatban előirányzott intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A határozat hatálya

(1)   Ez a határozat meghatározza azon szermaradékok vonatkozásában foganatosítandó intézkedések referenciapontjait, amelyekre a 2002/657/EK bizottsági határozattal összhangban MRPL-eket állapítottak meg azokra az esetekre, amikor a 97/78/EK irányelv szerint állati eredetű termékek behozott szállítmányain elvégzett analitikai vizsgálatok megerősítik ezen szermaradékok jelenlétét, valamint megállapítja a megerősítés után foganatosítandó intézkedést.

(2)   Ez a határozat alkalmazandó függetlenül attól, hogy a harmadik országokból behozott állati eredetű termékek szállítmányainak analitikai vizsgálatait rutinszerűen, vagy megerősített ellenőrzési eljárások, illetve egy védintézkedés keretében hajtják-e végre.

2. cikk

Az intézkedések referenciapontjai

Az egyes tiltott vagy nem engedélyezett anyagok maradékainak ellenőrzése érdekében a 2002/657/EK bizottsági határozat II. mellékletben meghatározott minimálisan megkövetelt teljesítményszinteket (MRPL-eket) a vizsgált mátrixtól függetlenül az intézkedések referenciapontjaiként kell alkalmazni.

3. cikk

Egy tiltott vagy nem engedélyezett anyag megerősített jelenléte esetén foganatosítandó intézkedés

(1)   Amennyiben az analitikai vizsgálatok eredményei a 2002/657/EK bizottsági határozatban meghatározott MRPL-ekkel azonosak vagy azokat meghaladják, az érintett szállítmányt úgy tekintik, hogy az nem felel meg a közösségi jogszabályoknak.

(2)   A 882/2004/EK rendelet 19. és 22. cikkének 2006. január 1-jétől esedékes alkalmazásáig a tagállamok illetékes hatóságai hatósági zárolás alá helyezik azokat a harmadik országokból származó szállítmányokat, amelyek nem felelnek meg a közösségi jogszabályoknak, a szállítmányért felelős élelmiszeripari vállalkozások meghallgatását követően pedig a következő intézkedéseket foganatosítják:

a)

a (3) bekezdéssel összhangban elrendelik az ilyen szállítmányok megsemmisítését vagy a Közösségen kívülre történő visszaküldését;

b)

amennyiben a szállítmányokat már forgalomba hozták, azokat a fent említett intézkedések valamelyikének foganatosítása előtt visszahívják.

(3)   Az illetékes hatóságok csak akkor engedélyezik a szállítmányok visszaküldését, ha:

a)

a szállítmányért felelős takarmány- vagy élelmiszeripari vállalkozóval megállapodtak a szállítmány rendeltetési helyéről; és

b)

az élelmiszeripari vállalkozó először a származási harmadik ország vagy – ha ettől eltér – a rendeltetési harmadik ország illetékes hatóságát tájékoztatta az érintett szállítmányok Közösségen belüli forgalomba helyezését megakadályozó okokról és körülményekről; és

c)

ha a rendeltetési harmadik ország nem azonos a származási harmadik országgal, a rendeltetési harmadik ország illetékes hatósága értesítette az illetékes hatóságot arról, hogy készen áll a szállítmány fogadására.

(4)   A tagállamok közigazgatási határozatok felülvizsgálatára vonatkozó nemzeti szabályainak sérelme nélkül, a visszaküldésnek legkésőbb 60 nappal azt követően meg kell történnie, hogy az illetékes hatóság döntést hozott a szállítmány rendeltetési helyéről, kivéve, ha jogi lépések történtek. Ha a visszaküldés a 60 napos időszak lejárta után nem történik meg, a szállítmányt meg kell semmisíteni, kivéve, ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a késedelem indokolt.

(5)   Amennyiben az analitikai vizsgálatok eredményei a 2002/657/EK határozatban meghatározott MRPL-ek alatt vannak, nem tiltják meg a termékek az élelmiszerláncba történő bekerülését. Újbóli előfordulás esetén az illetékes hatóság nyilvántartásba veszi a vizsgálati eredményeket. Amennyiben az azonos származású termékek analitikai vizsgálatainak eredményeiben ismétlődő tendencia fedezhető fel, amely egy lehetséges probléma felmerülését jelzi egy vagy több tiltott vagy nem engedélyezett anyaggal kapcsolatban – beleértve például egy hat hónapos időszakon belül egy meghatározott helyről származó behozatal keretében ugyanarra az anyagra vonatkozóan négy vagy több olyan megerősített eredmény rögzítését, amelyek az intézkedési referenciapontok alatt vannak –, az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot és az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban részt vevő többi tagállamot. A Bizottság felhívja a származási ország vagy országok illetékes hatóságának figyelmét a kérdésre, és megfelelő javaslatokat tesz.

(6)   A szállítmányért felelős takarmány- vagy élelmiszeripari vállalkozó vagy annak képviselője viseli az ezen cikk (1)–(4) bekezdésében említett tevékenységekkel kapcsolatban az illetékes hatóságoknál felmerült költségeket.

4. cikk

Ezt a határozatot 2005. február 19-től kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 882/2004/EK rendelettel módosított irányelv.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a 2232/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 379., 2004.12.24., 71. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 221., 2002.8.17., 8. o. A legutóbb a 2004/25/EK határozattal (HL L 6., 2004.1.10., 38. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(6)  A következő internetcímen érhető el: ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf


Top