Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0013

2005/13/EK:A Bizottság határozata (2005. január 3.) a harmadik országokból behozott állatok és állati termékek állategészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állategészségügyi határállomások jegyzékének összeállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló 2001/881/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 5598. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 6, 8.1.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 270–271 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/13(1)/oj

8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/8


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 3.)

a harmadik országokból behozott állatok és állati termékek állategészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állategészségügyi határállomások jegyzékének összeállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló 2001/881/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 5598. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/13/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére (1),

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról és a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Életfontosságú az állategészségügyre és a közegészségügyre potenciálisan ártalmas organizmusok behurcolását megakadályozó biztonságos határok fenntartása; a közösségi jogszabályok megfelelő végrehajtását a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala felügyeli.

(2)

A Bizottság 2001/881/EK határozatában (3) rögzíti a Bizottság által a Közösség határállomásain végrehajtandó ellenőrzésének gyakoriságát, különösen a határállomások infrastruktúráját, felszerelését és munkáját illetően.

(3)

Amióta a Bizottság 2001/812/EK (4) határozatával a határállomásokon lévő létesítmények tekintetében bevezette az összehangolt szabványokat, a határállomások többsége már teljesíti a létesítményekre vonatkozó minimális követelményeket.

(4)

A behozatal hatékony ellenőrzésének fenntartása egyaránt függ a megfelelő rendelkezésre álló létesítményektől és az állategészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárások végrehajtásának hatékonyságától; most a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala az utóbbira helyezi a hangsúlyt.

(5)

A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében intézkedéseket megállapító 745/2004/EK bizottsági rendelet (5) jogi keretet biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy a határállomásokon folytatott ellenőrzéseken túl a Közösség valamennyi beléptetési helyén állategészségügyi jellegű ellenőrzéseket végezzenek; ezeket a határállomásokon kívüli ellenőrzéseket ugyancsak az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal felügyeli.

(6)

Azt, hogy Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal milyen gyakran és milyen hatókörben vizsgálja meg a tagállamok határállomásain foganatosított importellenőrzéseket, a Közösséget érintő állategészségügyi és közegészségügyi kockázatok alapján, a Bizottság rendelkezésére álló valamennyi információ figyelembevételével kell meghatározni, beleértve a Közösségen belüli kereskedelem alakulását, az állat-egészségügyi jogszabályok alapján rendelkezésre álló statisztikai adatokat, a Hivatal korábbi vizsgálatait, a gondokat okozó területek és az egyéb információkat.

(7)

A 2001/881/EK határozatot ennek megfelelően kell módosítani.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság 2001/881/EK határozatának 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

1.   A Bizottság állategészségügyi szakértői a tagállamok szakértőivel együttműködésben rendszeresen megvizsgálják az importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok betartását a mellékletben felsorolt határállomásokon. A vizsgálatok célja a Közösséget érintő állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázatok felmérése, és áttekintik az állat-egészségügyi importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtásának összes vonatkozását, beleértve az infrastruktúrát, a felszereléseket és az eljárásokat is.

2.   Az érintett tagállammal történő konzultációt követően a Bizottság az állat-egészségügyi határállomások jegyzékében nem szereplő belépési pontokon is megvizsgálhatja az importáruk és az utazó személyi poggyászának állat-egészségügyi és közegészségügyi ellenőrzését.

3.   A Közösség állategészségügyi szakértői a vizsgálatokat a negyedik bekezdésben részletezett összes jelentős tényező vizsgálata alapján, és a Közösséget érintő állategészségügyi és közegészségügyi kockázatok és hatások felmérésével végzik.

4.   A Bizottság az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett vizsgálatok tervezése során a rendeltetési célra és a gyakoriságra vonatkozó prioritásokat az egyes tagállamokban elvégzett korábbi vizsgálatok lefolyása, a TRACES-rendszer révén begyűjtött adatok, a tagállamok által a 745/2004/EK rendelet szerint jelentett információk és az alábbi változók figyelembevételével állapítja meg:

az egyes tagállamok kereskedelmének mennyiségi és minőségi jellemzői, beleértve az érintett állatok faját vagy a termékek típusát és a származási országukat,

az esetleges tiltott behozatalra vonatkozó lényegi információk és a betegségek behurcolásának lehetséges veszélye,

a sürgősségi riasztórendszer révén rendelkezésre álló információk,

bármely más fontos információk.

5.   A Bizottság minden évben megküldi a tagállamoknak az előző 12 hónapban meglátogatott valamennyi határállomásról elkészült vizsgálati jelentést, valamint a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások általános helyzetének alakulásáról készült jelentést.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(3)  HL L 326., 2001.12.11., 44. o. A 2004/608/EK határozattal (HL L 274., 2004.8.24., 15. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 306., 2001.11.23., 28. o.

(5)  HL L 122., 2004.4.26., 1. o.


Top